Nalabbaga a mannakigubat, kalalaingan nga annak ti umili

,

Sungbat ti Alfredo Cesar, Jr. Command iti pablaak ni Dumbrique a ni Ka Eugene ken dadduma nga out of school youth ket “utu-uto ken naallilaw” tapno pumaset iti armado a rebolusyon

Awan ti karbengan ti reaksyunaryo a gubyerno a birngasan dagiti kabataan nga utu-uto ta ti kinaagpayso na, ti gobyerno ti makagapu nu apay nga adu kadagiti kabataan ti saan a maka-eskwela; kurang ti pondo para iti edukasyon ken awan ti naan-anay a suporta para iti pangkabiagan ti umili isu nga dagiti kabataan ket maiduron nga agtrabaho imbes nga ageskwela.

Kasta met a saan a pudno a dagiti kabataan ket nalaka a maallilaw. Naka-eskwela da man wenno saan, nalaing da nga agamiris ken mangbigbig ti kinapudno ken nainkalintegan. Silulukat ti panunot da ken addaan ti galad a managparnuay. Kas kenni Ka Eugene, maysa a kabataan nga uray saan a nakabaddek iti eskwelaan ket nariing, naorganisa, ken nagtignay kas Nalabbaga a Mannakigubat kadua dagiti kapada na a marigrigat tapno baliwan ti agar-ari ken bulok a sistema ti kagimongan a mangpatpatalinaed ti panagsagaba ti naruay nga umili.

Saan a kasla iti AFP ken PNP nga aso-aso ti reaksyunaryo a gubyerno; ipatungpal da aniaman nga ibaga ti terorista a ni Duterte uray malabsing ti karbengan ti umili a Pilipino tapno laeng protektaran ti interes dagiti imperyalista, daddakkel a kumprador ken appo’t daga, ken korap a pupulitiko.

Iti uneg ti NPA kas ‘Pulang Paaralan,’ adun a kabataan ti nakasursuro saan laeng nga agbasa ken agsurat nu di ket nu kasanu a syentipiko nga agamiris , kasanu a baliwan ti kagimongan, ken kasano a pudno nga ayaten ken pagserbian ti interes dagiti mannalon ken dadduma a demokratiko a sektor. Inggana nga agtaltalinaed a mala-kolonyal ken mala-pyudal ti gimong a Pilipino, adu pay a Ka Eugene ti sumampa ken mangituloy iti rebolusyon.

Nalabbaga a mannakigubat, kalalaingan nga annak ti umili