Nangato a presyo dagiti farm input, nayon a parigat kadagiti gardinero!

,
Pilipino

Iti sidong ti turay ni Duterte, karkaro a nailumlom iti rigat ti biag dagiti gardinero, mannalon, ken mangmangged-talon ti Cordillera. Ita a kanito, sagsagrapen da latta ti nangato a cost of production iti panagtalon. Nakangingina ti presyo dagiti farm inputs, kas iti complete wenno 14-14-14 nga abono a dimmanunen iti nasurok-kumurang P2,400 kada sako manipud iti P1,200 idi napalabas a tawen, ken chicken dung a manipud iti P100 ket dimmoble pay ti presyo iti linnakuan. Daytoy ket nangpakaro pay iti datin a kinangina ti urea, pesticide, insecticide, herbicide, fungicide, ken dadduma pay nga inputs gapu ta ti panagaramid ken panagilako kadagitoy ket kontrolado ken monopolisado dagiti dadakkel ken ganggannaet a kumpanya nga addaan kakinnumplot da a lokal a kapitalista iti pagilian.

Ania kadi ti makuna ni Duterte kadaytoy? Iti nabayagen a panawen, pinalpalubusan ti reaksyunaryo a gubyerno ti panagstrek dagiti dadakkel ken ganggannaet a kumpanya kadagiti produkto da–inputs man, bagas, wenno nadumaduma a natnateng–nga isu ti manglayus ken mangpukaw iti lokal a produkto iti linnakuan. Kabayatan na, dagiti met kakinnumplot da a lokal a kapitalista ti mangsigsigurado a ti produkto da ti magatgatang isu a nababa ti farmgate price dagiti lokal a produkto. Gapu ta awan ti bukod tayo a nailian nga industriya, kapilitan ket imported met laeng dagiti kasapulan iti produksyon kas iti inputs ken gasolina.

Isu a saan a kasdaaw–ti biag dagiti gardinero, mannalon, ken mangmangged-talon ket biag ti agtultuloy a pannakalugi! Rumbeng laeng ngarud nga ilaban ti karbengan iti nasayaat a panagbiag. Irupir ti panangikeddeng ti floor price, panangpangato iti farmgate price, ken panangpababa iti presyo dagiti kasapulan iti produksyon! Kiddawen ti umno ken naan-anay a subsidyo ken suporta ti gubyerno iti agrikultura! Isardeng ti importasyon dagiti produkto a pang-agrikultura!

Nangato a presyo dagiti farm input, nayon a parigat kadagiti gardinero!