Narunapulo kayukot an andam sumaliwan ha mga martir han Dolores

Ini nga artikulo mayda han huba ha EnglishPilipinoHiligaynonBisaya

Nananawagan kami ha katawhan Pilipino ngan ngatanan nga rebolusyunaryo nga pwersa nga alsahon an ira mga kamao ngan saludaran an 19 nga martir han Dolores, mga pula nga mangaraway han Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga namatay ha panmomba tikang ha kahanginan nga ginhimo han suportado-han-US nga pasista nga Armed Forces of the Philippines (AFP) hadin Agosto 16 ha Barangay Osmeña, bungto han Dolores, Eastern Samar.

Kaupod hira ha pinakamag-upay nga anak han katawhan nga naghalad han ira kinabuhi para ha tinguha han nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya. An ira pagkamatay, mabug-at gud ha kasing-kasing han mga trabahador ngan parag-uma ha bug-os nga nasud ngan han ngatanan nga tiniyupi nga katawhan ha bug-os nga kalibutan. Naduyog ha kasubo an masa ha pagkamatay han ira mga mangaraway ngan tagserbe. Kundi kadungan hini, naghahatag an ira pagkamartir hin insiprasyon ha aton nga umato hin mayda dugang nga kadig-on ngan katangkuran nga pagserbihan an katawhan ngan ira rebolusyunaryo nga kawsa. Bug-os nga kinabuhi nga hihinumdumon an mga martir han Dolores.

Kaparte han 50 katawo nga yunit han BHB an mga namatay nga pula nga mangaraway nga aada ha erya agud maghimo hin pampulitika, panmilitar, pan-ekonomiya, pan-edukasyon, pankultura ngan pankalibsugan nga buruhaton ha ranggo han masa nga parag-uma. Naghihimo hira hin imbestigasyon hiunong ha sosyo-ekonomiko nga kondisyon han masa nga parag-uma ha lugar ha katuyuanan nga batunon an ira mga panginahanglan ngan problema.

Sugad han iba nga yunit han BHB ha rehiyon, iginpapatuman nira an nagpapadayon nga kampanya agud isahon an kahibaruan han katawhan hiunong ha Covid-19 nga pandemya agud pugngan ini nga makaabot ha mga interyor nga baryo kun diin waray pankalibsugan nga mga pasilidad. Mayda liwat usa katim han medik ha grupo nga nakatalaan nga operahan an usa nga pasyente ha kampo nga mayda luslos ngan iba pa nga panmedikal nga pitad. An masa nga parag-uma ha lugar, nga maiha na nga ginpasibay-an han reaksyunaryo nga estado, nakagbenepisyo unta ha mga panmedikal ngan dental nga serbisyo, literasiya ngan iba pa nga serbisyo nga andam ighatag han nasering nga yunit han BHB.

Tinuod nga usa nga dako nga kawarayan an pagkamatay han mga martir han Dolores. Sugadman, usa la ini nga temporaryo nga pag-atras ngan diri hini mapapara an pankabug-usan nga pag-abante han gerra han katawhan. Ha kamatuoran, ha Eastern Visayas ngan ha iba pa nga parte han nasud, padayon an paabante nga mga pitad han BHB ha pagrekluta han bag-o nga mga Pula nga mangaraway, pagtukod hin dugang pa nga mga yunit, pagpahiluag han erya nga gin-gigiusan, pagtukod han mga bag-o nga prente gerilya, pagdepensa ha katawhan kontra ha armado nga panmuypoy han AFP ngan ha paglalansar han mga taktikal nga opensiba agud magdurot hin kahibangan ha mga pasista nga halimaw. Ha tukma nga panahon, utro nga bubug-uson an gerilya nga yunit han BHB ha Dolores pinaagi han mga bag-o nga rekrut nga magpapadayon ha nabayaan ng buruhaton han ira mga namatay nga bayani.

Andam an BHB nga pakyason an katuyuanan nga gindeklara ni Duterte nga amo an puuhon an armado nga rebolusyon antes mahuman an iya termino. Diri la malalahusan han BHB hi Duterte, kundi sigurado nga matindog ini nga mas konsolidado ngan mas determinado nga umato para ha katawhan Pilipino, ngan agud ipasulong an pakigbisog kontra ha imperyalismo, pyudalismo ngan burukrata kapitalismo.

Kinahanglan kundenaron an AFP ha panmomba, pangistraping tikang ha kahanginan ngan panganyon. Lahus-lahusan ini nga mga armas ngan sobra kaupay an kusog tanding ha ira kakontra. Ginsesering nga “baltok” an mga “smart bomb” nga ginsusuplay han US ha AFP, kundi an tinuod, tapang ini ngan waray kapas paglainon an armado ha diri armado, an kombatant tikang ha mga sibilyan. Hiluagan na an pagkundenar ha panmomba tikang ha kahanginan tungod ha durot hini nga hiluagan nga pagkamatay han mga sibilyan ha Afghanistan, Pakistan, Yemen, Palestine, Syria ngan iba pa nga lugar kun diin gin-gamit ini han imperyalista nga US. Ha kaso han panmomba ha Dolores, pakyas an mga bomba han AFP nga paglainon an mga medik ngan pasyente, ngan iba pa nga diri armado nga tawuhan nga waray kapas umato.

Tungod ha ira kapakyasan nga palibutan ngan perdihon an mga gerilya nga pwersa han BHB nga nakarawat hin diri nahuhubas nga suporta tikang ha masa, naggamit an mga talawan nga terorista nga halimaw han panmomba ngan pangistraping tikang ha kahanginan. Kinahanglan igdiri ini nga mga terorista nga armas tungod kay nagdudurot ini hin tinagdamo nga pagkamatay ha mga diri armado nga katawhan, iginbubutang hini ha kadelikaduhan an mga sibilyan, nagdudurot hin trauma ha yukut-yukot nga katawhan, labina ha kabataan, ngan ginhihibang ngan ginwawakay an kalibungan ngan mga propyedad.

Kinahanglan padayon nga kumuha hin leksyon an mga yunit han BHB, pauswagon an ginerilya nga taktika, isahon an pampulitika ngan panmilitar nga kapas han mga pula nga mangaraway, pahitas-on an ira disiplina ngan dugang nga pahilarumon ngan pahiluagon an suporta han masa agud igpabilin nga bungol ngan buta an kaaway ngan himuon nga waray pulos an ira paggamit hin magbakod nga armas. Ha tidaraon, mapapamatud-an nga waray pulos an panmilitar nga superyoridad han kaaway kontra ha pampulitika nga superyoridad han BHB ngan ha kabatiran hini ha ginerilya nga pakiggerra ngan ha pisikal ngan pankatilingban nga tereyn.

Bug-os nga kinabuhi nga hahatagan hin importansya han katawhan Pilipino, han Partido ngan mga rebolusyunaryo nga pwersa an mga sakripisyo han mga martir han Dolores. Pirme magseserbe nga inspirasyon ha masa ngan mga pula nga mangaraway an ira kamabayanihon agud atuhan an mga pasista nga terorista, makigbisog kontra ha magtalumpiguson ngan magtiyupion, depensahan an ira mga katungod ngan ipasulong an kawsa han nasyunal nga katalwasan ngan pankatilingban nga hustisya.

Nawarayan man kita hin pira nga mag-upay nga mga pula nga mangaraway, sigurado nga mas damo pa an masaliwan ha ira komo mga bag-o nga pula nga mangaraway han mabayanihon nga hukbo han katawhan.

Narunapulo kayukot an andam sumaliwan ha mga martir han Dolores