NDF-Bicol hinggil sa ‘kalituhan’ ni Duterte sa mga hakbangin ng kanyang gubyerno sa pagharap sa Covid-19

High na naman si Duterte! Para sa isang taong ang alam lang sabihin ay kill, kill, kill, talaga namang mapapakamot na lamang sa ulo sa matinding kalituhan si Duterte sa mga hakbangin ng kanyang inutil na gubyerno sa pagharap sa Covid-19.Kung mismong punong ehekutibo ng bulok na gubyerno ay nalilito sa kanyang sariling plano, lalong wala nang dahilan para panatilihin ang kasalukuyang sistemang pinamumunuan ng mga pulpol at pasista. Dapat ibayong magsikhay ang mamamayan sa pagsusulong at pagpapanalo ng demokratikong rebolusyong bayan nang mabigyang-daan ang pagpupundar ng isang demokratikong gubyernong may tunay na kakayahang magsilbi sa interes ng mamamayan. Dapat itong maganap sa pinakamaagang panahon bago pa mapatay ng mga papet na lider tulad ni Duterte ang buong sambayanan sa kanilang tagos-sa-butong kainutilan at kriminal na kapabayaan.

NDF-Bicol hinggil sa ‘kalituhan’ ni Duterte sa mga hakbangin ng kanyang gubyerno sa pagharap sa Covid-19