NDF-Bikol sa CHR Region V: Imbestigahan ang malawakang pamamaslang sa kamay ng pulis at militar; ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng mamamayan

Lehitimong pagpapatupad ng reboluyonaryong hustisya ang serye ng mga koordinadong taktikal na opensibang isinagawa ng Armando Catapia Command (ACC) -BHB Camarines Norte laban sa 2nd PMFC sa Purok 6, Sitio Nalisbitan, Dumagmang, Labo, Camarines Norte nitong Marso 19. Ang PNP Camarines Norte ay pasimuno ng mga paglabag sa karapatang tao at hindi lamang tagabantay ng konstruksyon ng tulad ng ipinahayag ng Commission on Human Rights – Region V. Kasabay ang 2nd PMFC ng iba pang yunit ng pulis at militar sa paglulunsad ng madugong Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (SACLEO) na ikinamatay ng anim na sibilyan sa naturang prubinsya.

Kung sinsero ang CHR Reg. V sa pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan, imbestigahan nila ang patung-patong nang kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang at masaker sa rehiyon. Imbestigahan nila ang kaso ng libu-libong Bikolanong tinakot at pilit pinasuko ng AFP bilang mga NPA. Imbestigahan nila ang pagkakait ng AFP ng kinabukasan at maayos na buhay sa mga bata at kabataan. Kailangan nitong lumingon at makinig lampas pa sa mga kasinungalingang ipinalalaganap ng AFP-PNP-CAFGU. Dapat nilang kausapin ang mga pamilyang Verzo, Cabillas, Candelaria, Peda, Enriquez, Misolas, Abanto, Llorca, Soreto at daan-daan pang pamilyang Bikolanong nawalan ng mga anak, kapatid at asawa dahil sa walang-katuturang pandarahas ng mga berdugo.

Sa kabilang banda, ang mga taktikal na opensibang ilinulunsad ng BHB ay bahagi ng digmang sibil na ilang dekada nang nagaganap sa pagitan ng mamamayang Pilipino at ng pasista’t reaksyunaryong estado. Sa pagsusulong nito, mahigpit na tumatalima ang BHB sa mga internasyunal na kasunduan at batas ng digma. Bago pa ang mga internasyunal na deklarasyong ito ay mayroon nang ipinatutupad na patakarang panloob ang Pulang hukbo na gumagalang at gumagarantiya sa buhay at dignidad. Pinuprotektahan nito ang karapatan ng mga sibilyan o non-combatant at makataong tinuturing ang nahuhuli o nasusugatang elemento ng kaaway – gaya nang paglalapat ng paunang lunas sa mga sumuko at sugatang pulis sa reyd sa Dumagmang kamakailan.

Nananawagan ang buong rebolusyonaryong kilusan sa CHR Reg. V at iba pang mga ahensya ng gubyerno na tapat na itaguyod at ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan. Marapat lamang nilang igiit ang kanilang mandato sa mamamayan at itakwil ang pagtatangka ng bulok na gubyernong gamitin sila para sa kontramamamayang gera nito. Talikdan ang militaristang whole of nation approach at independyenteng gampanan ang kanilang trabaho. Dapat nilang pakinggan ang tunay na sentimyento ng mamamayan. Malulubos lamang nila ang kanilang tungkulin sa pagsuporta at pagtaguyod sa soberanong karapatan ng mamamayang humawak ng armas at ipagtanggol ang kanilang mga sarili.

NDF-Bikol sa CHR Region V: Imbestigahan ang malawakang pamamaslang sa kamay ng pulis at militar; ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng mamamayan