NDF Negros nagpaandam sa pagmonopolyo sang pamilya Villar sa serbisyo pampubliko

Ang pribatisasyon sang Bacolod City Water District (BACIWA) sa kamot sang Prime Water, ang korporasyon nga ginapanag-iyahan sang pamilya Villar, sa idalum sang 25 ka tuig nga Joint Venture Agreement (JVA) sa ngalan sang matiplangon kag kontra-pumuluyo nga Public-Private Partnership (PPP) nagapakita sang neoliberal nga polisiya sang rehimen Duterte.

Suno kay Ka Bayani Obrero nga tigpamaba sang National Democratic Front (NDF) – Negros, kahimbon ni Duterte si Sen. Cynthia Villar kag ang iya pamilya nga ginapadalagan ang gobyerno kaangay sang negosyo nga magapabor sa ila interes.

“Ang paghatag ligwa sang rehimen Duterte sa pamilya Villar nga monopolyohon ang serbisyo pampubliko indi para maghatag sang serbisyo kundi para makaganar sang sobra-sobra nga ganansya sa diin suno sa datos sobra 70 na ka water utilities ang ginadumalahan sang Prime Water sa bilog pungsod,” pahayag ni Obrero.

Ang tuyo nga 25 ka tuig nga JVA sang mga Board of Directors (BOD) sang BACIWA sa Prime Water nga magadumala sang matag-adlaw nga operasyon, hambal sang NDF-Negros, ang maga-resulta lamang sa dugang nga paantus sa puraot na nga kahimtangan sang mga konsumedor dala sa pagmahal sang bili sang serbisyo sa diin magsaka ang tariff rates para sa tuig 2022 bangud sa dugang 12% nga VAT. Apang magapabilin gihapon nga manubo ang kalidad sang serbisyo pareho sa pipila ka na rekord sang mga banwa kag syudad nga napaidalum na sa kontrol sang Prime Water. Gatos man sang mga empelyado sang BACIWA ang madislokar sa trabaho kag mawad-an sang palangabuhi-an.

Dugang pa ni Obrero, tuman ka kwestyonable ang JVA ilabi pa nga wala ini nag-agi sa husto kag nagakadapat nga konsultasyon sa publiko. Ang pumuluyo ang nagalukdo sang mga paantus nga kontra-pumuluyo nga mga programa sang Duterte nga rehimen.

Hambal niya, wala kabulusgan sa gahum kag manggad ang pamilya Villar nga nakabenepisyo sa Rice Liberalization Law bilang isa sa pinakadako nga importer sang bugas sa pungsod sa diin si Sen. Villar mismo ang principal author sang laye dugang pa ang iban nga mga proyekto sini sa idalum sang programa nga Build, Build, Build sang rehimen nga ang naga-benepisyo ang iya nga construction empire.

Gina-insister ni Obrero nga indi gid mabatyagan ang kalidad kag makamasa nga serbisyo pampubliko mintras nagapabilin ang paghari sang mga patakaran neoliberal sa ekonomiya sang pungsod nga ginapatuman sang korap, papet, inutil kag tiraniko nga rehimen ni Duterte upod sang iya mga idu-ido nga hubon.

“Maangkon lamang ang kalidad, abot-kaya kag libre nga serbisyo pampubliko paagi sa pagsulong sang pampubliko nga interes sang malapad nga pumuluyo,” hambal niya.

Pagpanghangkat sang NDF-Negros sa hanay sang mga konsumedor kag malapad nga masang pigos nga pataason kag pabaskugon ang madamu nga porma sang aton paghimakas kag pagbato batuk sa pribatisasyon sang mga serbisyo sosyal ilabi na sa tubig kag liberalisasyon sang industriya sang kalamay, bugas kag mga kontra-pumuluyo nga mga programa idalum sang neoliberal nga polisiya. Pabaskugon ang nagakalayo nga paghimakas sang pumuluyong pigos agud patalsikon ang paantus, traydor kag tiraniko nga rehimen US-Duterte.###

NDF Negros nagpaandam sa pagmonopolyo sang pamilya Villar sa serbisyo pampubliko