NDF-Palawan: Mamamayang Palawenyo, Ubos-kayang manindigan upang labanan ang paghaharing militar ng Rehimeng US-Duterte! Labanan ang panukalang Anti-Terror Act!

Ang NDF-Palawan ay nagpapahayag ng mariing pagkundena at pagtutol sa panukalang Anti-Terror Act na kukumpleto sa hindi deklaradong batas militar at tiranikong paghahari ng pasista, korap, magnanakaw at berdugong si Rodrigo Roa Duterte. Nananawagan ang NDF-Palawan sa lahat ng makabayang pulitiko, mga patriyotikong mamamayan at sa lahat ng mga demokratiko’t rebolusyonaryong pwersa na nakikibaka para ipamalas ang ating pagkasuklam sa rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng malawakang pagkilos upang tutulan at ibasura ang Anti-Terror Act of 2020 (ATA).

Isang malaking kabalintunaan kung iniisip ng militaristang rehimen at ng mga papet nito sa Senado at Kongreso na sa pamamagitan ng ATA-2020 ay madudurog nito ang buong rebolusyonaryong kilusan na pinamumunuan ng CPP-NPA at NDFP. Hindi malulutas ng kahit na anong pasistang batas ang armadong tunggalian sa pagitan nang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at ng CPP-NPA-NDFP kung hindi nakabatay ang paglutas nito sa prinsipyo ng makatarungang kapayapaan at hustisyang panlipunan.

Tusong sinamantala ng rehimen ang kaguluhan at agam-agam ng sambayanan dulot ng pandemyang Covid-19 upang mabilisang iratsada ng mga reaksyunaryo sa dalawang Kapulungan ng Kongreso ang Anti-Terror Bill, hanggang sa pirma na lamang ni Duterte ang kailangan upang maging isa na itong ganap na batas.

Mayroong mga isyu at problema ang mamamayang dapat na unahin at bigyang pansin ng gubyerno. Halimbawa na lamang sa Palawan:

  • Kawalan ng drastikong hakbangin tulad ng mass testing upang sansalain ang sakit na dulot ng CoVid19. Kaugnay pa nito ay ang malaking bilang ng mga locally stranded individuals (LSIs) na Palawenyo na nangangailangan ng tulong lalo na sa Maynila. Marami ang nawalan ng hanapbuhay kung kaya’t tumitindi ang kagutuman habang ang lokal na pamahalaan ay walang ibinibigay na ayuda.
  • Agresyong militar ng China sa mga isla ng Palawan. Sa halip na aktibo itong tutulan ay bahag ang buntot na naninikluhod ang lokal na pamahalaan at pinupuri pa ang China bilang mabuting kaibigan. Niyuyurakan ang soberanya ng bansa at walang pagmamalasakit sa mga Pilipinong mangingisda na hinaharas ng mga sundalong Chinese.
  • Ang usapin ng mga katutubo sa karapatan para sa lupaing ninuno at sa sariling pagpapasya. Malaon nang isinisigaw ng mga katutubo ang talamak na pandarambong at pagwasak sa mga lupang ninuno. Pinasagsasaluhan ito ng mga ganid na dayuhang korporasyon ng mina at mga plantasyong agro-industriyal. Dagdag pa rito ang pagpapalit-gamit ng lupang sakahan tungong eko-turismong pangkalakalan.
  • Pagkakait ng oportunidad sa mga mangingisda na makinabang sa yaman ng karagatan ng Palawan habang ang mga dayuhan at commercial fishing ay walang hangganan ang ginagawang pandarambong sa mga yamang-dagat ng probinsya sa Recto Bank, Spratly at Scarborough Shoal.
  • Malawakang dislokasyon sa panirahan at hanapbuhay ng mga magsasaka, mangingisda, maralitang taga-lunsod at mga katutubo bunga ng mga eko-turismong proyekto ng makadayuhang lokal na pamahalaan.

Dagdag pa sa mga krimen ng Rehimeng US-Duterte ay ang nagpapatuloy na kalunus-lunos na kalagayan ng karapatang pantao at nagpapatuloy na kawalang hustisya para sa mamamayan.

Ang humigit 20,000 mamamayang Pilipino na pinatay sa ngalan ng obsesyon ni Duterte sa kampanyang kontra-droga. Niyurakan mismo niya at ng kanyang mga bayarang mersenaryo ang proseso ng batas.

Ang pagwasak sa Marawi na ikinasawi ng buhay at permanenteng dislokasyon sa kabuhayan ng mga kapatid nating Moro. Hanggang sa ngayon ay hindi pa bumabalik sa normal ang kanilang pamumuhay bunga ng pagkawasak ng kabuhayan at tirahan.

Ang pag-aresto at pagpatay sa mga líder-masa at aktibista na nakikibaka para sa kanilang mga lehitimong karapatan. Hindi pa man naipapatupad nang ganap ang ATA-2020 ay naging palasak na sa mga pulis at millitar ang pagsupil at payurak sa karapatan ng mga kritiko ng rehimen sa balangkas ng mga operasyong ala-Tokhang ng PNP sa ilalim ng SEMPO.

Sa lawak at saklaw ng pinakakawalang terorismo ng estado ng rehimen sa sambayanang Pilipino, higit na mabagsik ang pinsala sa mamamayan ng Duterte virus kaysa pandemyang Covid-19. Sa kabilang banda, ang mga tagapagpatupad ng terorismo ng rehimen—ang mga pulis, sundalo at paramilitar na pangunahing salarin ay nananatiling malaya at nasa proteksyon ng kapangyarihan ng teroristang si Duterte. Higit na magiging malubha ang paglabag sa karapatang tao dahil sa ATA na walang magiging pangunahing target kundi ang magpapahayag ng kritisismo at oposisyon sa anti-mamamayan at anti-demokratikong sibilyan-militar na junta na pinaiiral ng rehimeng Duterte.

Sa kabuuan, ang Anti-Terror Act-2020 ay pagpapatahimik sa lahat ng mga kritiko ni Duterte. Pangunahin target ang mga miyembro ng hayag at legal na demokratikong organisasyon, mga estudyante, mga negosyante, mga karibal sa pulitika at maging ang mga relihiyoso. Malinaw na ang ATA ay suhay sa umiiral na EO 70 at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) upang tuluyang bansagan at paratangan ang CPP-NPA-NPFP bilang terorista at tanggalin ang pampulitikang katangian ng armadong tunggalian sa bansa.

Muli, nananawagan ang NDFP-Palawan na ibasura ang Anti-Terror Act. Ituon ang lahat ng mga rekurso at enerhiya sa paghahanap ng kalutasan laban sa CoVid-19. Kasabay ng pag-agapay sa mga bulnerableng mamamayan na nawalan ng kabuhayan.

Patuloy na magiging kritikal ang sambayanang Pilipino sa mga maniobra ng rehimeng Duterte na handang gawin ang lahat upang makapanatili sa poder. Marapat lamang na singilin ang utang na dugo ni Duterte sa mamamayan, sampu ng kanyang mga masugid na galamay at ibigay ang hustisya sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang tao. Higit sa anupamang panahon, pag-ibayuhin ang ating lakas, tapang at talino upang labanan at ibasura hindi lamang ang Anti-Terror Act kundi ang papet at tutang rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang demokratikong rebolusyong bayan!
Mabuhay ang nakikibakang mamamayan!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!

NDF-Palawan: Mamamayang Palawenyo, Ubos-kayang manindigan upang labanan ang paghaharing militar ng Rehimeng US-Duterte! Labanan ang panukalang Anti-Terror Act!