Ngaa ginabaton kag ginasuportahan ang New People’s Army sang mga Janiuaynon kag sang mga pumuluyo sa iban nga banwa

Ang pagdeklarar sang mga MPOC sa Maasin kag Janiuay nga persona non grata ang CPP-NPA sa ila banwa nakabase sa kabutigan nga pasulit-sulit ginabaligya ni Duterte, sang mga opisyal sang AFP kag PNP kag sang ila amo nga imperyalistang US – nga ang CPP-NPA mga terorista. Indi na makatilingala nga mapuga ang mga LGU agud magpagwa sang deklarasyon sang persona non grata – sigurado nga gingamitan ini sang AFP kag PNP sang mga mahigko nga taktika kag bulgar nga kabutigan.

Sa Maasin kag Janiuay ang terorismo kuno sang NPA amo ang pagreyd sa PNP station sang Maasin kag ang mga engkwentro sa tunga sang NPA kag tropa sang gobyerno kon sa diin may mga kaswalidad ang AFP-PNP. Ang mga taktikal nga opensiba nga ginalunsar sang NPA nagaigo sa mga lehitimo nga military targets kag maid-id nga ginaplanuhan agud wala sang maulamid nga bisan isa ka sibilyan.
Sa pagkamatuod, indi ang NPA ang ginakakugmatan sang pumuluyo sa kaumhan. Nahadlok sila sa AFP kag PNP kay hambal mismo sang army kag pulis, wala sila labot bisan may sibilyan kay kon may maabtan sila nga NPA bisan sa panimalay, mangluthang sila pareho sang natabu sa Brgy Agcarope sang Setyembre 2018.

Ang NPA, sa pagpamuno sang CPP, nagalunsar sang isa ka rebolusyonaryo nga gyera agud ibagsak ang ruling elite kag ang garuk nga sistema sa Pilipinas. Luyag sang NPA nga matukod ang matuod nga gobyerno sang pumuluyo nga nagaulikid kag nagatrabaho para sa kaayuhan sang tanan kag indi sang pipila lang nga pinakamanggaran – gobyerno nga indi mapintas, indi kurap, indi sakon kag indi uyaya.

Umpisa sang maghulag ang NPA sa Janiuay sa tunga-tunga sang dekada ’70, nagganar ini sang nagapadaku nga suporta gikan sa masang Janiuaynon. Ini indi bangud nahadlok sa NPA ang pumuluyo sang Janiuay pareho sang ginhambal ni Mayor Margarico, kundi bangud nakita kag naeksperyensyahan nila ang pag-alagad sang NPA bilang ila hangaway, nagapamati sa ila luyag ihambal, nagapaathag sa ila sang kamatuoran kag nagabulig sa paglubad sa ila matag-adlaw nga problema . Sa aktwal, madamo nga Janiuaynon ang direkta nga nag-entra sa NPA kag iban sa ila naghalad sang ila kabuhi bilang mga isganan nga baganihan sang rebolusyon.

Paagi sa pag-edukar kag pag-organisa sa masa, naghulag kag nakabenepisyo ang mga mangunguma sa pagpasaka sang partehanay sa hugtanay sang kape pabor sa manughugot, pati man ang partehanay sa pag-agsa sa duta sang mga agalon may duta pabor sa mga mangunguma. Natapna man ang mga kawatan sang karabaw kag nasolbar ang mga irinaway nga kon kis-a nagadangat sa pinatyanay sa tunga sang mga pamilya kag magkasilingan.

Ang NPA nagapati kag nagatahod sa gahum sang pumuluyo. Ang NPA nagapati nga paagi sa pagpahangop kag pag-organisa, mabug-os ang gamhanan nga kusog sang pumuluyo nga makahulag para sa ila kaayuhan, makapauswag sang katilingban kag makapukan sang diktadurya. Indi ini pareho sang ginahimo sang army kag pulis nga nagaimponer sang ila pwersa kag nagabastos sa pumuluyo – nagapanglasak sang mga uma kag pananum, nagapangbastos sa kababainhan, panakaw itlog kag manok, pilit nga nagapasurender, pasulod sa CAFGU, nagatener sa mga eskwelahan, kag barangay hall nga nagabutang sa delikado sa kabuhi sang sibilyan.

Sa diin man nagahulag ang NPA, makita sang pumuluyo ang maayo nga pagbinatasan kag pangginawi bangud sang iya salsalon nga disiplina nga nagaunod sang prinsipyo nga pirme mag-ulikid sa kaayuhan sang pumuluyo kag indi maghimo sang bisan ano ka gamay nga halit sa ila. Ano man nga pagpakamalain, pagtawag nga terorista o deklarasyon nga persona non grata, ang matuod-tuod nga makita sang mga Janiuaynon kag sang mga pumuluyo sa iban nga banwa nga ang NPA ang hangaway nga naga-alagad sa ila gani ila nga ginabaton kag ginasuportahan. ###

 

Ngaa ginabaton kag ginasuportahan ang New People's Army sang mga Janiuaynon kag sang mga pumuluyo sa iban nga banwa