NPA-Abra: Rebolusyonaryo a Pammadayaw kenni Ka Jay, Bannuar ti Kabataan ken Umili a Lumablaban!

Idatdaton ti Partido Komunista ti Pilipinas ken Agustin Begnalen Command NPA-Abra ti Rebolusyonaryo a Pammadayaw kenni Jefferson (Jeff-jeff) “Ka Jay” Reyes maysa a Nalabbaga a Mannakigubat ken kameng ti Partido. Pimmusay isuna idi aldaw ti Mayo 17, 2020 kabayatan ti panagininana ti kakadwa idi aksidente na a nakalbit ti paltog a nakapaturong iti bagi na. Insigida nga immarayat dagiti kakadwa tapno ikkan isuna ti first-aid ngem saanen a naisalbar ti biag na. Agladladingit ti rebolusyonaryo a tignayan ken umili iti ipupusay na.

Maysa ni Ka Jay kadagiti timmungpal iti panawagan kadagiti kabataan a sumampa iti Bagong Hukbong Bayan. Dimmakkelan na ti ili a Talampac, Lacub Abra. Maibilang ti pamilya na kas marigrigat a mannalon. Ubbing pay lang ket arapaapen ni Ka Jay nga agserbi kas Hukbo ti Umili. Nabayag na nga inur-uray ti kakadua a makasubli iti ili da tapnu sumampa. Iti tawen nga 18, naan-anay a nagdesisyon kas Full-time nga hukbo idi January 2020. Napasnek a nagpadur-as ni Ka Jay kas Nalabaga a Mannakigubat, saan na innibatan ti panggep na iti panagsampa; nga ag-adal iti uneg ti tignayan, tumulong iti panangsalaknib iti interes ti kaaduan a marigrigat tapnu isabiag na dagiti insursuro ti kakadua a bannuar ken inspirasyon na manipud pay kaubbing na.

Iti las-ud ti pangserbi ni Ka Jay, nakakitaan isuna iti sinsero a panag-ayat iti pamilya, kakadua ken masa. Tunggal kanito malagip na dagiti nagannak na ken makarikna ti pannakailiw kanyada ngem agagasan na daytoy babaen iti panangibaw-ing na ti atensyon iti pannakisimek kadagiti kakadwa. Maisarming kanyana ti agdama a kasasaad ti kabataan a nailian a minorya, nga iti uneg ti maysa a bulok a sistema ket limmaban tapnu rimbawan ti bulok-dekadente a kultura. Iti uneg iti Hukbo, nagmuli iti bagi isuna para iti pag-imbagan ti masa. Pursigido nga inadal na ti literasiya tapnu ipraktika na ti arapaap na kas lider para iti marigrigat ken pada na a kabataan. Naregta ken aktibo a nangipasaknap iti panawagan iti kabataan a sumampa iti Bagong Hukbong Bayan. Nakakitaan met isuna ti nauneg a pannakaawat iti naindasigan a pungtot iti kabusor, banag a nangpadur-as kanyana iti kinasagana aniaman a kanito a makiranget iti berdugo nga armado a tropa ri reaksyonaryo a gobyerno. Maysa a napigsa a galad ni Ka Jay ti panagtulong kadagiti kakadwa a marigatan iti pinagna, ken pasaray nga agangaw isuna tapno maparagsak ti kadwa. Kalpasan ti las-ud ti tallo a bulan nagbalin isuna a kameng ti Partido a nu sadinno nakakitaan ti dakkel a potensyal a mapadur-as isuna kas team leader. Naragsak ken sipapasnek na nga inawat ti daytoy responsibilidad babaen iti panangpatarabay na kadagiti kakadua. Iti praktika na iti gawain adda dagiti nasabat na a presyur manipud kadagiti sumagmamano a kakailyan a nangsubok iti kinatibker ti pangngeddeng na iti panaghukbo, ngem amin daytoy ket rimrimbawan na agginggana iti maudi nga anges na.

Iti panawen ti panagladladingit tayo iti ipupusay ni Ka Jay, rumbeng a nainget a kondenaren ti AFP nga agparparbo iti inuulbod ken dakkes nga istorya. Mairusok da a mangbastos iti kaugalian ti umili nga irespetar ti pamilya ti natay ken ti mismo a lagip ti natay. Iti desperasyon da nga iyadayo ti rikna ti umili iti pudno a hukbo da, iti sidong t ai kontra-rebolusyonaryo ken kontra umili a gyera da, maaramid da nga ag -imbento ti istorya a mangpadakkes iti kakadua. Makaya da nga ipasaknap ti peke a padamag laban iti NPA para iti interes ti agngangabit ken bulok a gubyerno ni Duterte. Aramiden da amin dagitoy gapu ta awanen ti talek ti umili kanyada gapu iti saanen a mabilang a krimen da laban iti umili.

Iti tengnga ti nairteng a presyur ti kabusor iti kampanya da a panangpasurender iti masa ken NPA, nagtalinaed ni Ka Jay kas hukbo ti umili gapu ta ammo na a nainkalintegan daytoy. Ababa man pay ti panawen na kas NPA, natarusan na ti kinapateg ti boluntarismo kas maysa a kabataan a manag-ayat iti nag-anak, kakabsat, kakailian, gagayyem, Bagong Hukbong Bayan ken umili a maidadanes ken magungundawayan. Ti maudi a biag ni Ka Jay ket napateg nga naiyambag na iti panangpamulat, panagorganisa ken panagpatignay iti masa para iti Demokratiko a Rebolusyon ti Umili nga isu daytoy ti ultimo nga armas ti umili tapno gibusan ti narungsot a turay dagiti imperyalista, apo’t daga, ken burukrata-kapitalista. Iti panagballigi ti gubat ti umili saan pulos a malipatan ti narimat a pakasaritaan ni Ka Jay ken amin a bannuar ti rebolusyon.

Agbiag ti rebolusyonaryo a lagip ni Ka Jay!
Saan a maatianan ti ubbog rebolusyon, Kabataan, Sumampa iti Bagong Hukbong Bayan!

NPA-Abra: Rebolusyonaryo a Pammadayaw kenni Ka Jay, Bannuar ti Kabataan ken Umili a Lumablaban!