NPA-Central Negros: Ginagamit nga Bentaha sang Rehimeng Duterte ang COVID19 para sa Iya Maitom nga Handum. Paslawon Ini

Sa pihak sang ara sa katalagman ang pungsod kag pumuluyon Pilipino, nagapamintaha ang rehimeng Duterte para sa pag pundar sang iya permanente nga poder. Amo nga mabatyagan sang pumuluyo ang sobra-sobra ka mapiguson nga tikang sa kunohay nga pagsugpo sang makamamatay nga COVID19 pandemic. Naga imbitar man sini sang pagpang abuso sang militar kag kapulisan sa mga pumuluyo pareho sang ligal nga pagpangdakop, ligal nga pagpangastigo, ligal nga pagpamatay kag ligal nga pagpangilkil gamit ang slogan nga “PASAWAY” bilang bag-o nga bersyo sang “NANLABAN”.

Nagapadayon man ang pagpamatay sa mga membro sang mga progresibo nga organisasyon kag iya mga kritiko kag ginailiminar ang tanan nga nagabalabag sa iya dalan padulong sa iya maitom nga handum. Indi ang COVID19 ang ginakabalak-an sang rehimen, indi man ang pumuluyo nga ginagutom kag nakawad-an sang trabaho kundi ang pagpundar sang iya poder. Amo nga mas daku ang paghatag sang pukos sa kontra-insurhensya kag pag usik-usik sang pundo para sa AFP-PNP anti-insurgency Campaign sa idalum sang Oplan Kapanatagan para wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa pihak sang madamu ang ginagutom tuga sang pagpauntat sang pagtrabaho sa ngalan sang ECQ kag lockdown.

Partikular sa Central Negros, sa pihak sang pagpakig-away sa makamamatay nga COVID19 sang pumuluyo, ang rehimen wala untat ang pagpang-atake sa mga komunidad sang mga mangunguma . Padayon ang pagpangransak sa mga puluy-an sang mga mangunguma sa Brgy. Trinidad, Brgy. Luz, Brgy. Binobohan kag Brgy. Sandayao sa sakop sa syudad sang Guiulngan, sa Brgy. Budlasan kag Brgy. Bucalan sa sakop sa syudad sang Canlaon ini tanan sakop sa Negros Oriental kag pagpamilit sa pagpasurender, pagpangdakop kag pagpasaka sang mga hinimo-himo nga kaso. Samtang makita man ang makatalagam nga pamaagi sang militar kag kapulisan nga magsulod sa mga komunidad sang mangunguma nga wala nagagamit sang face mask kag wala nagapatuman sang social kag physical distancing.

Tuman ka disperado ang mga tikang sang rehimen tungod sa indi makuha ang sentimento sang publiko kag nagadamu ang iya mga kritiko, iya ginalunsad ang mapintas nga pagpang-atake ilabi na sa mga rebolusyonaryo nga pwersa. Ang wala untat nga mapintas nga operasyon militar sa kaumahan nagatinguha para punggan ang mga aktibidad sang rebolusyonaryo nga pwersa pareho sang nagapadayon nga Klinikang Bayan, mga edukasyon masa kaangot sa sanitasyon kag ikaayong lawas kag pagpauswag sa produksyon. Apang padayon nga napaslawan ini tungod mas nagataas ang pagkomiter sang pumuluyo sa pagpartisipar sa mga rebolusyonaryong paghimakas kag inaway banwa para depensahan ang baseng masa kag angkunon matuod-tuod nga kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal.

Ang nagataas nga sungay kag bangkil sang rehimeng Duterte, patiman nga mahuyang na ang iya rehimen. Indi na niya masarangan nga into-on ang pumuluyo paagi sa Fake News, mga pasalig nga wala sang katumanan, indi na mapahug ang pumuluyo paagi sa pagpamuyayaw kag wala untat nga pagpanghadlok sang iya mga tinaga tuga sang indi na matulon nga kahimtangan sang pumuluyo sa padayon nga nagalala nga krisis sa ekonomiya kag pulitika. Gingamit na niya ang katapusan nga opsyon, nga patimaan man ini sang iya katapusan ng buylo kag padulong sa pagkaluya kag kumpleto nga kapaslawan.

Ang LPC-NPA naga panawagan sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa Central Negros nga mas pataason ang ikasarang sang pagpakig-away sa nagkalain-lain nga rebolusyonaryong pamaagi. Ibuylo ang indi mawasak nga kusog sang pumuluyo, lubos nga magsalig kag magsandig sa kusog kag kinaalam sang masa bilang tagtuga sang kasaysayan. Depensahan ang rebolusyonaryong base batok sa pag-atake sang COVID19 pandemic kag pag atake sang virus sang pasistang tropa sang rehimen, depensahan ang base batok sa gutom tuga sang ECQ kag lockdown paagi sa pagpauswag kag lapnagon nga produksyon sang pagkaon. Mag-mot para lubos nga paslawon ang maitom nga handum sang rehimen kag pagkompleto sang kadalag-an sang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa.

Mabuhay ang rebolusyon!

NPA-Central Negros: Ginagamit nga Bentaha sang Rehimeng Duterte ang COVID19 para sa Iya Maitom nga Handum. Paslawon Ini