NPA, labawng molig-on ug mas determinadong makig-away taliwala sa hugaw nga todo-gyera ni Duterte

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Read in: English

Daw nakahithit ang hepe sa AFP nga si Gen. Gilbert Gapay dihang gipadayag niya nga nagkaluya na kuno ang New People’s Army (NPA) “sa kadaghang rebelde nga misurender.” Tin-aw nga walay kamatuoran ang gipanulti sa heneral.

Nanukad ang propaganda sa AFP nga “nagkahuyang” na ang NPA sa gatapun-og nga mga bakak, pagpanglapas sa tawhanong katungod ug korapsyon nga gipatuman sa mga opisyal sa AFP niining milabayng 3-4 ka tuig. Halos matag adlaw silang nagapagawas og mga pamahayag ug mga post sa social media nga nagpakaylap og bakak nga impormasyon, lakip na ang liboang mga tawo nga giparada sa AFP isip “mga nagsurender nga NPA.” Subli-subli nilang gigamit ang karaang mga armas gikan sa ilang mga armori aron ipagawas nga gikan kini sa mga nagsurender. Komon nga ginagamit ang mga hulagway sa mga sibilyan nga gi-Photoshop sa militar ug minugna-mugna nga mga eksena.

Sa dagan niini nga kampanyang saywar, sistematikong ginalapas ang mga katungod sa napuloan ka libong katawhan sa mga baryo sa kabanikanhan. Midagsang ang mga sundalo sa mga komunidad, mipahamtang og mga palisyang hamlet kung asa ginahikaw nila ang pulitikanhon ug ekonomikanhong mga katungod sa katawhan, mipahamtang og grabeng pagpig-ot sa paglihok sa mga tawo ug nagapahamtang kanila sa walay-katapusang pagpangabuso ug pagpangdaugdaug. Tungod kay walay madangpan nga representasyong ligal ang masa, ginaabuso sila sa militar pinaagi sa iligal nga pag-aresto, pagbilanggo, tortyur, pinugos nga pagrekluta sa grupong paramilitar ug uban pang pagpangabuso.

Gipanghinambog sa AFP ang gitawag nilang mga “economic livelihood program” aron lang tabunan ang batakang suliran sa yuta nga giantus sa masa. Sama sa pasundayag nga mga proyektong pabalay, ginahimo kining gatasan sa mga upisyal sa militar aron makahakop og minilyong piso gikan sa “community integration program” samtang walay nadawdaw ang masa. Usa sa pinakadakung tinubdan sa korapsyon ang mga pondo sa “kontrainsurhensiya,” ilabina sa han-ay sa mga tag-as nga upisyal sa AFP.

Mipaling ang masa ngadto sa NPA aron mapanalipdan nila ang ilang kaugalingon, ang ilang mga pamilya ug ang ilang kayutaan, ug aron mahatagan silag katakus nga bawion ang mga kagawasan nga gihikaw sa mga terorista sa estado. Alang sa nagkadaghang katawhan, ang pag-armas ug pagsukol maoy bugtong sulbad batok sa hugaw nga gubat ni Duterte.

Busa, padayong nagkakusog ang NPA tungod sa pagdaghan sa mga bag-ong rekrut ug paglalum sa suporta sa masa. Ginapatuman sa NPA ang tahas niini isip tinuod nga hukbo sa katawhan pinaagi sa pagpataas sa pulitikanhong kahimatngon sa katawhan ug pagtukod sa ilang mga organisasyon, pag-abag sa ilang inadlaw-adlaw nga gimbuhaton sa produksyon, ug pagtabang kanila sa ilang pakigbisog aron iasdang ilang mga demokratikong interes. Isip hukbo sa katawhan, nagahatag ang NPA og serbisyong panglawas ug medikal alang sa masa.

Atubangan sa kaylap nga terorismo sa estado ilalum sa rehimeng Duterte, mas determindo ang NPA sa paglunsad sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Andam ang mga Pulang manggugubat nga himuon ang tanang gikinahanglang sakripisyo aron alagaran ang katawhan. Padayong maglunsad ang NPA og mga tatikal nga opensiba batok sa mga pasistantg tropa sa rehimeng Duterte. Padayong mokaylap ang gerilyang pakiggubat sa tibuok nasud aron tinagsa-tagsang pildihon ang mga pasista ug paninglon sila sa ilang kabangis batok sa masa.

Magsunod-sunod na lang og retiro ang mga heneral sa AFP apan pakyas gihapon sila sa ilang tinguha nga pildihon ang NPA. Maulawan ra silang tanan.

NPA, labawng molig-on ug mas determinadong makig-away taliwala sa hugaw nga todo-gyera ni Duterte