NPA-North Negros bahin sa ika-52 nga anibersaryo sang NPA

Read in: English

Ginasaulog sang Roselyn Jean Pelle Command (RJPC) ang ika-52 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa ukon New People’s Army (NPA) subong, Marso 29, 2021, nga may pat-ud nga tindog para sa padayon nga pagpabakod sang hanay, pagpamatuk sa konserbatismo, kag paghatag inspirasyon sa pumuluyo sang Norte ka Negros agud updan ang pumuluyong Pilipino sa pagpasingki sang protesta kag inaway banwa.

Sang nagliligad nga mga tinuig, ang Negros nahimong isa ka talalupangdon nga sentro sang higko nga kontra-rebolusyonaryong gyera sang pasistang rehimen ni Duterte. Ginapasidunggan sang RJPC ang mga sakripisyo sang mga aktibista kag lider-mangunguma halin sa Norte pareho nanday Zara Alvarez, Jerry Catalogo, Oscar Vallente kag Antonio Arellano nga brutal nga ginpamatay sang kaaway sang nagligad nga tuig bisan sa tunga sang krisis sang COVID-19.

Ginahatag man namon ang pinakamataas nga pagpasidungog sa mga Pulang hangaway sang Isla sang Negros, partikular sa mga maisog nga mga kaupod nga namartir sa mga inaway sa Guihulngan City kag Negros Oriental. Ginhalad nila ang ila kabuhi sa pag-alagad sa mga ginahimuslan kag sa pagpadayon sang paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag sosyalismo.

Agud pasingkion ang ila pasistang pagpanggamo sa Norte, gin-deploy sang AFP ang 79th IB nga ginabansagan nga “Masaligan” nagatungod sa ila panatiko nga pagdoso kag pagpatuman sang pagpamatay, masaker, reyd, pagpang-aresto kag pilit nga pagpasurender sa madamo kag ultimo nga sibilyan agud makatuga sang kunohay “accomplishment” kay wala man gid sila sang ipabugal nga aktwal nga kadalag-an batok sa NPA sa patag sang inaway.

Ang 79th IB kag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ni Duterte kag lokal sini nga mga sanga, ginpili ang Escalante City bilang sentro sang ila operasyong triad kag ila “whole-of-nation approach” upod ang maukod nga kooperasyon ni Mayor Melecio “Beboy” Yap Jr. Wala sang kontra si Yap sang magpadalagan ini para sa pagka-alkalde sa lokal nga piniliay sadtong 2019.

Bilang isa ka bag-ong salta sa poder, daw nagapati si Yap nga makapaseguro siya sang iya pampulitika kag pang-ekonomiya nga pundasyon batok sa mas estableng mga agalon mayduta kag burukrata diri sa Norte, pinaagi lang sa kwarta kag suporta sang militar nga ginalauman niya nga maangkon tungod sang iya pagdoso sang kontra-pumuluyo, kurapto kag mapintas nga mga iskema sang AFP kag NTF-ELCAC ni Duterte.

Ginhimong kapital ni Yap ang iya mainabyanon nga relasyon sa pila ka progresibo agud kumbinsihon ukon piliton ang mga lokal nga aktibista, mga lider-mangunguma kag mga anay rebolusyonaryo nga “magpa-clear sang ila mga pangalan” sa militar, nga ang boot lang silingon, mag-abandona sang ila mga prinsipyo kag makipag-kolaborasyon sa kaaway-sa-sahi agud maluwas ang ila kaugalingon.

Tungod sa paghipos ni Yap, gintuga sang NTF-ELCAC ang pagusik-usik nga pagguwa nga may tig-ulo nga North Negros Peace Summit sa Escalante City sadtong 2019, sa diin 2,500 sibilyan ang ginpresenta bilang mga rebelde nga nagbalik kuno sa sabak sang gobyerno. Damo nga “surenderees” ang ginpatalang sa pagtambong ang wala man nakadawat bisan isa ka sentimo sa ginsaad nga kwarta kag pondo para sa pangabuhian halin sa wala pulos nga pagwaldas sang E-CLIP program.

Nag-upod si Yap sa mga tigpamaba sang AFP sa pagwakal bahin sang “healing wounds” (pag-ayo sang mga pilas) kag “moving on” (pagkalimot) sa kabangis sang militar pareho sang Escalante Masaker sadtong 1985, samtang ang mga prominente sa adbokasiya sa pagrespeto sa tawhanong kinamatarung sama ni SB Bernardino “Toto” Patigas, walay kaluoy nga ginapamatay. Indi malipod sang haw-ang nga “peace caravan” ang kamatuoran nga naglala ang mga kaso sang pagpamatay nga gina-endorso sang gobyerno sa syudad sang Escalante kag ang mga pumuluyo padayon nga apektado sang walay-untat nga pagpamahog sang militar, pagpanransak sang mga panimalay kag komunidad, mga erya sang bungkalan kag tilipunan sang mga mangunguma.

Nagpakitang-gilas pa gid si Yap sa pakig-uyon sa mga mando sang militar sa pagpatindog sang Center for Collaborative Solutions, isa ka opisina nga ginakomposar sang mga oportunista kag mangwartahay nga ang katuyuan kay piliton, gub-on kag kwartahan ang mga lokal nga asosasyon kag kooperatiba sang nga mangunguma nga ila gina-“redtag” ukon ginatatakan nga nagasuporta sa mga Komunista. Ang mga makaduluda nga “public servants” pareho ni Yap, kag iban pang mga traydor nga muklat nga nagsunod sang iya ehemplo, ang mahimong hukman sang bug-at sang masa nga ila ginluiban kag ginbaligya sa militar kag mga agalon mayduta.

Ang pumuluyo sang Norte ka Negros indi na gid magsugot sa amo sini nga katrayduran. Ang problema sa kawad-on sang duta kag trabaho, nga ginakomplikar pa subong sang mapanumpo nga restriksyon sa COVID-19 kag ang palaaboton nga tiempo muerto sa industriya sang kalamay, igo na para patyon sa kagutom ang masa. Ang terorismo sang estado, isa lang ka maskara para itago ang nagaluya kag nagahuyango nga pundasyon sang garok nga nagaharing sistema. Ang katawhan dapat lang, kag segurado gid nga magbato.

Wala nag-untat ang pumuluyong Pilipino sa paghimakas para sa ila mga kinamatarung sa ekonomiya kag politika, kag magapadayon gid sila bisan ano pa man ang mga kabudlayan. Ang mga rebolusyonaryong organisasyon sang Norte ka Negros dapat nga magtipon sang kusog kag inspirasyon halin sa nagahimakas nga masa sa bilog pungsod. Dapat naton pangibabawan ang mga atake kag mapangbahin nga mga taktika sang kaaway, kag magtuga kita sang madamo nga mga pamaagi para sa aktibo nga pag-alagad sa katawhan. Dapat kitang maninguha sa pagpatuman sang mga tahas sa armadong paghimakas, rebolusyong agraryo kag pagtindog sang baseng masa, samtang ginapabilin nga bulag kag bungol ang kaaway sa aton mga rebolusyonaryo nga aktibidad.

Ang rebolusyonaryong kapagsik kag inagihan sang pumuluyo sa Escalante kag Norte ka Negros, indi dapat nga mausik sa pagkapasibo, sa pagkalunos ukon pagpaminhod nga epekto sang pagpanghadlok sang reaksyunaryong gobyerno. Dapat man naton pamatukan ang aton tendensyang empirisista kag arogante, agud mahimong matuod-tuod kag mapainubsanon nga mga tumuluon sang masa. Dapat seryoso kita nga magkahibalo sang rebolusyon pinaagi sa mismo pagsulong naton sang rebolusyon. Ang mga Pulang hangaway dapat mag-alagad kag magdepensa sa masa pinaagi sa mabaskog nga paghimakas kag sa muklat nga pagpataas sang aton kapasidad sa pagsulong sang inaway banwa.

Ang masa nagalaum sa ila pinalangga nga Pulang hukbo sa tunga sang bug-at nga krisis, kag mas nagauyon pa gid sila subong sa pagsulong sang armadong paghimakas batok sa garok nga nagaharing sistema. Segurado nga magadamo ang mga kampanyang masa kag inisyatiba para suportahan kag pabaskogon ang NPA bisan yara pa ang mapintas kag desperadong pagpakamalaot nga ginapalapta sang kaaway batok sa rebolusyonaryong kahublagan.

Ang Roselyn Jean Pelle Command nagapanawagan sa tanan nga patriyotiko nga anak sang Norte ka Negros nga ipahigad ang ila pagpangalag-ag, mag-organisa, kag mag-upod sa mga rebolusyonaryong buluhaton pulitikal diin man sila may ikasarang. Sa amon man bahin, ang RJPC indi gid magapahuway samtang wala pa nalab-ot sang mga Negrosanon ang rebolusyonaryong hustisya. Nagahulat ang masa para sa bag-ong hugna sang pinakamaayo nga mga anak sang banwa nga mag-uyat sang armas kag mag-amot sa pagdul-ong sang demokratikong rebolusyon sang banwa padulong sa lubos nga kadalag-an!

Mabuhay ang NPA!
Isulong ang inaway banwa!

NPA-North Negros bahin sa ika-52 nga anibersaryo sang NPA