NPA: Padayon magabatu, padayon magabaskog

,

Ang New People’s Army magapursigir sa pagsulong sang husto nga linya sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon, bilang kalubaran sang sandigan nga problema nga ginabunga sang mala-pyudal kag malakolonyal nga kahimtangan sang Pilipinas kag lubos ini nga magapaidalom sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas. Ini, ang magagarantiya sa pagpa-abanse sang rebolusyon kag sa pihak nga bahin sang kapaslawan sang US-Duterte nga rehimen nga tapuson ang rebolusyonaryo nga pagbatu sang masa. Ginapangako sang mga yunit sang NPA sa idalom sang Napoleon Tumagtang Command ang pag-atubang sang anuman nga sakripisyo kag kabudlayan sa paghimakas. Ang 52 anyos nga pagluntad, pagdaku kag pagbaskog sang NPA masanag nga pamatuod sang kapaslawan sang naglipas nga mga papet nga rehimen.

Ang tuig 2020 nagmarka sang paglapad sang area of operation (AOR) sang NPA. Nagakahulugan ini sang malapad nga suportang masa paborable sa paglunsar sang malaparan nga inaway gerilya kag preserbasyon sang mga yunit gerilya. Sa bilog nga tuig nakatigayon sang 9 ka taktikal nga opensiba kag isa ka aktibong depensa nga nagresulta sang iskwad-ka-daku (6 KIA kag 4 WIA) nga kaswalidad sa kaaway. Nakakumpiska man sang armas kag nakakuha sa mga intel-valued data.

Sa pihak sa pagpamilit sang NTF-ELCAC sa mga LGU nga magdeklarar nga persona non grata ang NPA, agud dulaan sang dignidad kag ihamulag sa masa paagi sa RCSP, wala untat nga gina-agum sang hukbo ang pagpalangga sang pumuluyo sa ila tunay nga hangaway. Mapagsik nila nga ginapartisiparan ang mga kampanya sa pagpauswag sang produksyon, kampanya sa ikaayong lawas, katawhay kag kalinong, kampanya sa edukasyon kag kultura nga ginapangunahan sang NPA bilang pangunahon nga pwersa pang-organisa. Umpisa naman nga ginabatuan nila ang pagpamintas kag pasismo sang mga RCSP unit nga ginakomposar sang armi kag pulis nga nagaturag sa mga kabaryuhanan.

Sa paghugyaw sang kadalag-an sa ika-52 nga anibersaryo, nagasaludar kita sa tanan nga pulang kumander kag hangaway, bug-os nga katapuan kag kadre sang Partido, masa kag alyado nga nagsulay sang panghangkat sa pagsulong. Ginadumdom naton si Celso “Ka Onyok” Calansingin, pulang opisyal sang Napoleon Tumagtang Command, nga namartir subong nga tuig. Ginapasidunggan naton siya kag ang linibo na nga baganihan sang Rebolusyon.

MABUHAY ANG IKA-52 NGA ANIBERSARYO SANG NPA!

NPA: Padayon magabatu, padayon magabaskog