NPA-Panay angot sa anti-terror law sang rehimeng US-Duterte

Nagasala ang militaristang gobyerno ni Duterte sa pagpugong sa akig sang gutom nga pumuluyong Pilipino. Sa pagdali-dali sang anti-terror law, athag nga tuyo sang kontra-imol kag mapintas nga gobyernong Duterte nga lubos nga pahipuson ang pumuluyo nga biktima sang iya kriminal nga pagpatumbaya. Indi matago ni Duterte ang kapaltahan sang iya militarista nga pamaagi sa pag-atubang sang Covid19.

Akig ang pumuluyo sa pagkadula sang ila palangabuhian, indi patas kag ulihi nga tagtaganay sang pagkaon kag ayuda, kag bayolasyon sang ila mga duna nga kinamatarung sosyo-kultural. Yara sa frontline sang pagpang-abuso ang mga mapintas kag wala-kapasidad nga kapulisan kag militar sa pagpatuman sang lain-lain nga porma sang lockdown.

Sa subong, mas nakapuntirya sa mga ordinaryo nga pumuluyo ang anti-terror law para punggan ang militante kag demokratiko nga paghulag para sukton si Duterte sa iya kapaltahan. Tatakan kag himuon sang gobyerno nga kriminal kag terorista ukon “domestic terrorist” ang lehitimo kag husto nga pagpanukot sang pumuluyo. Labi nga pasingkion ang atake sa mga maki-tao nga mga trabahador, nagabulig sa mga imol, kag mga tagsakdag sang kinamatarung sang pumuluyo. Sa gihapon, kasangkapan ni Duterte ang mapintas kag kurap nga militar kag kapulisan sa pagpahipos kag pamatay sang pumuluyo.

Indi na bag-o ang terorismo sa kaumhan. Madugay na ini napaluntad sang tanan nga reaksyunaryo nga rehimen. Padayon man ang pagpamatok sang pumuluyo sa terorista nga mga atake sang pasistang tropa. Ang NPA, bilang tunay nga hukbo sang pumuluyo, padayon nga magadepensa sa mga imol kag gina-daug-daog sang yara sa poder. Sa paglala sang mga atake ni Duterte kag sang iya militar sa pumuluyo, mas magadamo ang maga-pasakop sa armado nga paghimakas kag mas maga-isog ang mga pumuluyo. Amon gina-hangkat ang mga pumuluyo, labi na ang mga pamatan-on, nga magpatapu sa NPA para maka-amot sa pagtukod sang naga-ulikid nga Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo sa kaumhan.

Batuan ang anti-terror bill! Patalsikon ang mapintas, maki-dumuluong, kurap, kag kontra-imol nga gobyernong US-Duterte! Angkunon ang hustisya! Mag-intra sa NPA!

NPA-Panay angot sa anti-terror law sang rehimeng US-Duterte