NPA-Quezon, matagumpay na nagdepense ng sarili!

Eliza “Ka Eli” de la Guerra
Deputy Spokesperson
Apolonio Mendoza Command
NPA-QUEZON

Matagumpay na nagdepensa ng sarili ang mga pwersa ng NPA-Quezon at nakapagkontra-atake laban sa sumasalakay na sundalong kabilang sa 92nd IB-PA. Isang platung tropa ng 92nd IB-PA ang nagtangkang salakayin ang isang platun ng NPA-Quezon na naglulunsad ng konsultasyon sa hanay ng mga magsasaka, at katutubong Dumagat at Remontado sa Sityo Tiklupan, Umiray, Gen. Nakar, Quezon sa eksaktong 9:49 ng umaga, Oktubre 27, 2018. Tumagal ng 20 minuto ang putukan na nagresulta sa dalawang (2) patay at tatlong (3) malubhang nasugatan sa panig ng mersenaryong AFP habang wala ni isa mang napinsala sa hanay ng NPA-Quezon.

Ang nasabing sumalakay na tropa ng AFP ay bahagi ng laking batalyong pwersa ng AFP na nagsasagawa ng malaganap na operasyong militar sa Umiray, Gen. Nakar, Quezon at mga katabing barangay. Ang nasabing mga tropa ng AFP ay matagal nang inirereklamo ng magsasaka at katutubo dahil sa ginagawa nilang pananakot at paglabag sa karapatang pantao mula pa Mayo 2018 hanggang sa kasalukuyan.

Ipinagbunyi ng mamamayan ng Gen. Nakar, Quezon ang matagumpay na pagdepensa-sa-sarili at ang patuloy na pagtatanggol ng Bagong Hukbong Bayan sa interes ng mamamayan at pagbibigay-katarungan sa kanilang dinaranas na kaapihan sa kamay ng mersernaryong mga tropa ng AFP na wumawasak sa buhay, kabuhayan at ari-arian ng mamamayan.

Ang tagumpay ng aksyon ng BHB na ipagtanggol ang sarili at magkontra-atake ang patunay na mabibigo ang layunin ng Rehimeng US-Duterte na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa taong 2018 hanggang 2019. Ang tiyak, maagang paaalisin ng mamamayan sa kapangyarihan ang Rehimeng US-Duterte dahil sa mga kasalanan nito sa mamamayang Pilipino. Ilan lamang dito ang malawakang pagpatay sa mahihirap, sa tabing ng kanyang kontra-drogang kampanya, patuloy na pagpapahirap sa mamamayan at mabigat na pasaning buwis dulot ng isinabatas na TRAIN Law, malaganap na paglabag sa karapatang pantao, at tuloy-tuloy na atake sa buhay at kabuhayan ng mga mahihirap, habang lubos na itinataguyod at sinusuportahan ang interes ng mga panginoong may-lupa, malalaking burgesyang komprador, mga oligarkiya sa Pilipinas, at mga dayuhang monopolyong kapitalista.

Sa gitna ng mabangis at walang-habas na pananalakay ng mersenaryong tropa ng AFP sa buhay ng mamamayan, makakaasa ang sambayanang Pilipino na patuloy na gagampanan ng BHB ang dakilang misyon nito na paglingkuran ang sambayanan at ialay ang buhay para itaguyod ang interes ng manggagawa, magsasaka, mga pambansang minorya, peti-burgesya ng kalunsuran, at iba pang aping sektor ng lipunan. Patuloy na hahawakan at itataguyod ng BHB ang paglulunsad ng makatarungang digmang bayan laban sa marahas, di-makarungan at mapang-aping naghaharing uri sa lipunang Pilipino na ngayon ay kinakatawan ng Rehimeng US-Duterte.

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!

NPA-Quezon, matagumpay na nagdepense ng sarili!