NPA: Sa 52 ka Tuig Wala Napapa kag Labi nga Nagabaskog

,

Mabuhay ang ika S2 nga anibersaryo sang New People’s Army!

Sa 52 ka tuig, sa husto kag hugot nga pagpamuna sang Partido Komunista ng Pilpinas, nagpamatu ang New Peoples Amy ilang matuod-tuod nga hukbo sang, masa. Maig-on sii nga ginakaptan ang armas hilang timo nga hinganiban sang pumuluyo sa pagtumpag sa mapiguson kag mahimuslanon nga kalingban.

Ginahatag ang pagkilala sa determinasyon kag kaisog sang mga hangaway kag kumander sa pagpaninguha nga pangibabawan kag labi nga pataason ang lebel sang inaway banwa. Sa dalayon, ginakilala man ang pagkabaganihan sang mga rebolusyonaryong martyr kag ginahatag sa ila ang pagsaludar sa pagsakripisyo sang pinakamataas kag pinakadungganon sa tanan.

Sa 52 ka tuig, malayo na ang nalab-ot sang pagbato sang pumuluyo. Mas malig-on kag hamtong na sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sang rebolusyon. Sining naglipas nga isa ka tuig, padayon ang MNC (Mt. Napulak Command) sa pag-amot sa rehiyunal kag pungsudnon nga pagpaninguha nga paslawon ang desperado nga atkae sang taghumatayon nga rehimeng US-Duterte. Ang pagkainutil sang rehimen sa pagsabat sa kapigaduhon kag pagkawalay tagipusuon sa atubang sang pandemya ang mismo nagatuga sang labi nga pagkahamula sini sa pumuluyo. Amo nga, sa tunga sang nagalala nga krisis, mas nagalapad ang sakop sang masang anakbalhas nga nagadangop sa armado nga paghimakas.

Mainit ang pagbaton sang pumuluyo sa NPA. Mas labi nga nagalapad ang erya nga ginahulagan sini imbes nga tuyo sang kaaway nga pakitidon ini. Sa pihak sang subong nga paglunsar sang RCSP (Retooled Community Support Program) sa masobra 30 ka baryo sa erya nga sakop sang MNC, nakabukas ini sang mga bag-ong baryo guwa sa kubkob sang kaaway kag kadungan sini, sarang man nga makamaniobra nga wala nagapaupang sa mas o menos 600 ka pwersa sang kombinado nga pulis kag militar nga yara sa erya. Padayon gihapon nga maangutan ang masa kag maubayan sila sa pag-atubang sa nagamantas nga atake sang kaaway. Subong, sa pihak sang mga pagpamahog kag pilit nga peke nga pagpasurender sa ila, ginapangita sang masa ang NPA agud sukton ang AFP sa mga ginapanghimo nga pagpamintas kag ang gindulot sini nga kakugmat sa pamensaron kag hu-ol sa pangabuhian. Ang labi nga pagpasingki sang militarisasyon sa kaumhan labi lamang nga nagasindi sa kaakig sang pumuluyo.

Mas nagadamo ang naga-entra sa NPA. Nagdugang sang 25% numbero sang katapuan sang MNC. Indi mapunggan ang pagdamo sang NPA kag paslaw gid ang rehimeng US-Duterte sa pila na ka taning nga papason ini. Sa tunga sang nagaatake nga kaaway, padayon nga nagapalapit ang mga pamatan-on para magtuon kag lubos panahon nga nagasampa sa NPA. Ang nagalala nga krisis kag ang madulom nga puturo nga ginatanyag sini ang rason sang indi malikawan nga padayon nga pagdamo sang mga pamatan-on nga nagabitbit sang armas. Sila na mismo ang nagdesisyon para sa ila nga kaugalingon–manindugan nga mag-alagad sa pumuluyo kag magpakigbahin sa pagbag-o sang kahimtangan. Sa sini, labi pa gid nga nagabaskog ang NPA. Tanda ang mga matunog nga linupok sa kaumhan nga nagapatuloy sa pag-atake sa pasista, berdugo nga AFp kag PNP. Sa ini nga panahon, nakalunsar ang MNC sang 20 ka nagkalainlain nga porma sang aksyon militar nga nagtuga sang kaswalti nga 1 ka platun (9 patay kag 14 pilason) sa tropa sang kaaway. Ini ang pagpanukot sa mga pagpang-abuso kag kapintas nga ginahimo sang pasista nga AFP kag PNP. Ini man ang paghatag sang hustisya sa pumuluyo, labi na sa inosente nga mga mangunguma nga ginapahog, ilegal nga ginadakop, ginsakit kag ginpatay.

Ang pag-antus sang pumuluyo ang nagatulod sa ila labi nga pagbato. Ang nagalala nga krisis sa pangabuhian kag ang sampaw nga huol tuga sang pandemya nga ginasabat sang rehimeng US-Duterte sa inutil sini nga mga solusyon kag pasingki nga militarisasyon ang mismo magapatay sa iya. Indi asta san-o nga mapatuto ang pumuluyo nga ginapigos. Indi asta sano nga mapaulipon ang pumuluyo nga ginahimuslan. Samtang nagapadayon ang pagpamigos kag pagpanghimulos, padayon ang pagbato. Ini ang basehan sang armado nga paghimakas sang pumuluyo. Ini ang rason ngaa nga sa malawig nga panahon, padayon ini nga ginalunsar sa kaumhan wala nalutos. Wala ini nahubsan sang suporta sang malapad nga masa kag labi ini nga nagabaskog.

Mataduk man ang kabukiran nga ginabagtas sang NPA, wala ini nagakalingkang bangud ara sa iya luyo ang masa nga nagapalangga. Tubtob subong, upod sa masa kag sa hugot nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas, maisog ini nga nagaatubang sa mas masingki nga atake sang pasista nga rehimeng US-Duterte. Ang kaisog sang pumuluyo sa padayon nga pagbato ang nagabun-ag sa mas nagadamo nga mga isganan, makahas nga mga pamatan-on nga lubos kag bug-os panahon, tagipusuon kag pamensaron nga nagahatag sang ila nga kaugalingon para sa kadalag-an sang rebolusyon.

NPA: Sa 52 ka Tuig Wala Napapa kag Labi nga Nagabaskog