Open Letter ti Leonardo Pacsi Command-New People’s Army Mountain Province para iti Umili ti Montanyosa

Kakailian, Saan a Paallilaw iti NTF-ELCAC National Task Force to End Local Communist Armed Conflict!

Iti tengnga ti COVID-19 pandemya, tuloy-tuloy ti panangpairteng ni Duterte iti militarisasyon iti kaaw-awayan. Babaen ti NTF-ELCAC nga idadauloan ti AFP-PNP-DILG, tuloy-tuloy dagiti combat, intel, saywar, ken retooled community support program operations ti AFP ken PNP. Awan sabali a panggep da nu di ti panangparmek ti rebolusyonaryo a tignayan ken dagiti progresibo nga organisasyon.

Malaksid iti combat operations a nakaturong kangrunaan iti panangparmek iti NPA, target pay ti NTF-ELCAC dagiti umili a buraken ti panagkaykaysa tapnu iddepen ti panangilaban da kadagiti kadawatan ken karbengan. Naduma-duma ti pamuspusan da: pananglipit, pamutbuteng, red-tagging, persona non grata, pilit a panagpasurender, panagkumpiska ti paltog, panagtiliw, ken panagikaso iti korte. Dagiti pammarang da tapnu ipakita a nagbaliw ti kinaberdugo da ket ti panagisayangkat ti dental-medical missions, libre a pukis, tulong iti talon, tulong iti brigada eskwela, youth seminar, ken dadduma pay. Saan a mangrisut dagitoy iti kinakurapay, kinakurang ti serbisyo, kinaawan ti hustisya, panaggundaway, ken panaglabsing kadagiti karbengan ti umili.

Ti kinaagpayso na, dakdakkel ti pondo a nailatang para iti NTF-ELCAC ken AFP modernization kumpara iti panangsango iti pandemya ken suporta iti agrikultura ken pangkabiagan ti umili. Makumikomen dagiti pulitiko iti charter change tapnu ilukat ti ekonomya ken kinabaknang ti Pilipinas kadagiti ganganaet. Agsagsagana dan para iti 2022 elections tapnu agtuloy ti panagturay ken panagpabaknang da. Awan manamnama a pudno a panagdur-as, kappia, ken hustisya.

Kakailian, saan tayo a paallilaw iti NTF-ELCAC. Warningan tayo dagiti agpapaaramat iti panagpasurender ti sibilyan ken paltog, pananglipit, ken panagsipsip para iti kabusor. Ituloy tayo latta nga irupir dagiti lehitimo a kadawatan ken karbengan tayo.

Open Letter ti Leonardo Pacsi Command-New People's Army Mountain Province para iti Umili ti Montanyosa