Operasyong militar sa Bikol sinasangkalan ang ligalig na dulot ng COVID-19–NDF-Bicol

Translation/s: English
Taliwas sa unilateral na tigil-putukang idineklara mismo ni Duterte, sunud-sunod ang naitalang operasyong militar na nagaganap sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon. Tampok ang pananalakay ng 2nd IB at 9th ID sa komunidad ng mga magsasaka sa Masbate. Samantala, ilang komunidad ang pinadalhan ng ilang mga platun ng AFP para diumano’y kunin ang listahan sa mga barangay ng mga kwalipikadong makatanggap ng Social Amelioration Program (SAP) ayon sa balangkas ng militarisadong serbisyong panlipunan ng Inter-Agency Task Force.

Nitong Abril 10, inatake ng 2nd IB ang isang yunit ng Pulang hukbong nagsasagawa ng information drive hinggil sa Covid-19 sa Brgy. Cabas-an at Brgy. Macabug sa bayan ng Aroroy, Masbate. Hindi pa kuntento, dinakip din ng militar ang dalawang masa. Nang sumunod na araw, dinampot si Jennylyn Santiago, tinaniman ng ebidensya at pinaratangang BHB.

Hindi natutugunan ng militarisadong pagharap sa krisis dulot ng Covid-19 ang kagyat na pangangailangan na masang anakpawis. Nililimitahan ng pambansang mala-batas militar na Enhanced Community Quarantine ang buhay at kabuhayan ng mamamayan. Epektibo nitong pinutol ang ugnayan ng kanayunan sa kalunsuran. Hindi nakatatawid ang mga produktong agrikultural na pangunahing inaasahan ng isang kahig-isang tukang pag-iral ng kalakhan sa masang anakpawis. Kinokontrol din ang pamimili para sa mga batayang pangangailangan. Pinutol din nito ang ugnay ng kanayunan sa mga dati nang kapos na serbisyong panlipunan tulad ng akses medikal para sa mga buntis, maysakit at malalang karamdaman at napakarami pang iba.

Tumutungo ngayon ang militar sa mga komunidad sa kanayunan di umano para sa pagpapatupad ng SAP. Sa halip na protektahan ang mga komunidad sa pagpasok ng bayrus, ang tanging suot nila bilang protective gear ay combat boots at mahahabang armas. Hindi pamamahagi ng SAP o serbisyong panlipunan ang layunin nila, kung hindi paniniktik at pagwawasiwas ng higit pang pasismo upang durugin ang pagkakaisa at diwang panlaban ng mamamayan.

Nagsisikap ang mamamayang anakpawis na paganahin ang mga katutubong sistema ng kooperasyon at tulungan sa kani-kanilang komunidad para harapin ang suson-susong pasakit ng pang-ekonomya’t pampulitikang ligalig dulot ng militarisadong pagharap ng rehimen sa pandemya. Bilang pagtugon sa panawagan para sa pambansang pagkakaisa sa harap ng kumakalat na bayrus, patuloy na ipinapatupad ng mga komiteng rebolusyonaryo sa kanayunan, katuwang ang BHB, ang kani-kanilang programa sa pagpapataas ng antas ng produksyon, sanitasyon ng komunidad at pagtitiyak sa kalusugan ng kanilang mga kababaryo. Sa ibang bahagi ng rehiyon, nakapagpapadala ng ayuda ang BHB kahit sa mga sentrong bayan. Patuloy ding nag-oorganisa ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa kalunsuran ng mga proyekto tulad ng paghahatid ng pagkain sa frontliners at mga komunidad sa laylayan at pangangalap ng mga donasyon. Ito ang tunay na diwa ng bayanihang dapat ipagpunyagi ng mamamayang Pilipino.

Mahigpit na nananawagan ang NDF-Bikol sa masang Bikolano na ilantad ang mga paglabag ng militar sa karapatang tao. Ipaabot ito sa midya, mga tagapagtaguyod ng karapatang tao at mga upisyal ng barangay. Bukas din ang tanggapan ng NDF-Bikol sa mga naturang ulat. Hamon para sa mga abogado ng bayan, kagawad ng midya at iba pang panggitnang pwersang tumindig laban sa pasismo at makiisa sa laban ng masang inaapi at pinagsasamantalahan.  Marapat ding igiit ng mga komunidad ang kanilang karapatan para protektahan ang sarili sa pagpasok ng mga tropang militar sa kanilang komunidad. Itinutulak ng kainutilan at kabangisan ang daluyong ng kilusang masa upang puksain ang higit na nakakamamatay na bayrus na rehimen ng rehimeng US-Duterte.

Operasyong militar sa Bikol sinasangkalan ang ligalig na dulot ng COVID-19--NDF-Bicol