Pabaskugon ang kahublagang mamumugon kag manguna sa paghimakas para sa demokrasya kag kahilwayan

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Ang Partido Komunista sang Pilipinas, ang partido sang sahi nga proletaryadong Pilipino, hugot nga nagasaludo sa sahing mamumugon sa bilog nga kalibutan kag sa mga mamumugon nga Pilipino subong nga Mayo Uno. Ginadumdom naton subong ang Pangkalibutanon nga Adlaw sang Pagtrabaho sa tunga sang grabe nga krisis sang monopolyo kapitalismo sa bilog nga kalibutan kag sa nagapalala nga pagpamigos kag pagpanghimulos sa mga mamumugon kag masang anakbalhas. Palig-unon naton ang aton nga determinasyon nga isulong ang paghimakas para ibagsak ang imperyalismo kag isulong ang sosyalistang rebolusyon agud pandayon ang bag-o nga katilingban.

Magkuha kita sang inspirasyon sa dungganon nga mga kadalag-an sang Komuna sang Paris sa ika-150 ka tuig sini, ang una nga kahigayunan sa bilog nga kalibutan nga nagmadinalag-on ang sahing mamumugon sa pagpukan sa reaksyunaryong estado sang burgesya, nagtukod sang gahum pangpulitika sang sahing mamumugon kag demokratiko nga nagdumala sa ila kaugalingon. Ang mga leksyon sang Komuna sa pagpasulong sang sosyalistang rebolusyon kag pagtukod sang bag-o nga katilingban amo ang iwag sa sahing mamumugon sang Pilipinas, nga sugod sa umpisa ara sa unahan sang paghimakas sang pumuluyo para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Ginapangayo sang subong nga kahimtangan nga lubos nga isulong sang sahing mamumugon nga Pilipino ang paghimakas sang pumuluyo para sa demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan. Bangud sa grabe nga kabudlayan sa pangabuhian kag krisis sa pulitika sang nagaharing sistema, labi nga nabuyagyag ang garuk nga pinakaubod sang sistema nga malakolonyal kag malapyudal, kag nagpatingkad sa kakinahanglanon nga isulong ang rebolusyonaryo nga pagbag-o nga magatapos sa kaimulon kag pagpamigos sa pumuluyo.

Padayon nga nagapanghalit ang pandemya nga Covid-19 kag nagadamo ang Pilipino nga nagabalatian kag ginadingutan sang nagakaigo nga atensyon medikal bangud sa palpak nga sabat sang rehimeng Duterte sa krisis sa ikaayong lawas sang publiko. Wala sini ginaasikaso ang interes sang pumuluyo kag ginadingutan sang badyet ang libre nga mass testing kag pagpabulong, bastante nga ikasarang sa epektibo nga contact tracing, pagpabaskog sang mga ospital pangpubliko kag mga laboratoryo, pagpanalawsaw kag iban pang esensyal nga kinahanglanon sa pagbato sa pandemya. Ang mga mamumugon amo ang pinakabulnerable sa pandemya, lunsay sa sulod sang mga pabrika kag lugar sang trabaho nga kulang o wala sang bastante nga kagamitan o sistema para sa luwas nga pagtrabaho, subong man sa sulod sang nagaginutok nila nga mga komunidad.

Samtang nagapanghalit ang pandemya kag nagaantus sa wala ang pumuluyo ginapatambok naman ni Duterte sa pondo pangpubliko ang kaugalingon nga pamilya kag mga suluguon. Ginapahabok ang badyet sang militar kag pulis agud baklon ang katampad sang mga heneral kag mga mataas nga upisyal, kag gamiton ang AFP kag PNP sa wala kaluoy nga kampanya sang pagpamigos kag pagpahipos sa pumuluyo nga nagasinggit sa tunga sang lapnagon nga krisis kag kabudlayan.

Wala tupong nga krisis sa ekonomya ang ginahagmakan subong sang banwa. Halos 11 milyon ang wala sang trabaho kag nadulaan sang pangabuhian. Tuman kanubo sang sweldo sang mamumugon. Mahinay kag tuman nga kulang ang ayuda nga ginapanagtag sang estado, labi na sa atubang sang nagatinaas nga presyo sang mga balaklon. Ginapabay-an sang rehimeng Duterte nga mangin imol kag magutom ang pumuluyo kag magkadto sa malaba nga pila para sa bulig kag pagkaon. Ang krisis sa ekonomya kahimuan sang rehimeng US-Duterte nga nagabalibad nga maghatag sang dugang nga sweldo, nagasalig pirme sa pagpangutang, malala nga korapsyon kag pagpatuyang sang pondo sa pulis kag militar. Sa tunga sang pandemya, ginpadalasa sini ang layi nga CREATE nga nagpabor sa buhin-buhis sa mga daku nga negosyo, labi nga ginhalugan ang liberalisasyon sa pag-import sang karneng baboy nga labing nagbutang sa peligro sa lokal nga agrikultura, kag ginpagwa ang EO 130 nga nagahatag-dalan sa wala pili nga pagpandambong sang mga Chinese kag iban pang dumuluong nga mga kumpanya sa mineral nga resorsa sang pungsod.

Padayon nga nagapabug-at ang bunal sining krisis sa mga mamumugon. Nagasingki ang pagpanghimulos kag pagpamigos sa ila sa porma sang ginpanubo nga sweldo, kontraktwalisasyon kag kawad-on sang proteksyon sa mga lugar sang trabaho sa tunga sang pandemya. Nagalala man ang atake sa organisado nga pagtrabaho, lakip ang pagguba sa paghiliusa sang mga mamumugon, pagpanilag sa mga unyon sa sulod sang mga economic zone, pagpatay sa ila mga lider kag pagpamahug sa ila mga katapu.

Kabahin ang mga ini sa wala untat nga atake sang mga armadong pwersa sang estado sa demokratikong mga organisasyon sang pumuluyo, sa tabon sang “kontra-insurhensya”. Samtang nagahilapit ang upisyal nga pagtapos sang termino ni Duterte, nagadamo naman ang numero sang mga ginapatay, ginaaresto kag gina-redtag o ginadalahig sa armadong kahublagan. Uyat ang Anti-Terror Law, luyag sang rehimen nga pahipuson ang sin-o man nga nagapamatuk sa iya pasistang pagginahum, kag iladlad ang anuman nga mga kundisyon para magpapanaog sang pasistang diktadurya o indi gani manipulahon ang eleksyon 2022 agud padugayon sa pwesto ang iya pamilya kag dinastiya.

Tuman ang kahadlok ni Duterte nga sukton siya sa iya pagtraidor sa banwa, sa madasig nga pagkadula sang soberanya sang Pilipinas sa atubang sang pagluhod niya sa China kag pagpasugot nga laksamon ang nagadaku nga bahin sang kadagatan nga sakup sang eksklusibong sona pang-ekonomya sang Pilipinas. Ginkumos kag ginpahigad ni Duterte ang desisyon sang International Arbitral Tribunal nga nagakilala sa mga kinamatarung sang Pilipinas sa idalom sang United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS). Kabaylo sang promisa nga pautang sang China kag sang benepisyo niya sa pagpakighimbon sa mga sindikato sa droga sa China, nagpasugot si Duterte nga kuhaon sang China ang manggad dagat sang Pilipinas sa labaw nga kahalitan sang mga mangingisda kag pumuluyong Pilipino.

Dapat magtindog ang mamumugon nga Pilipino sa unahan sang demokratiko nga mga paghimakas sang pumuluyo, kag magserbi nga pinakakonsolidado nga tugas sang kahublagang masa para waskon ang tiraniko nga pagginahum sang pasista nga rehimeng US-Duterte.

Dapat padayon nga tukuron, palaparon kag pabaskugon ang mga unyon kag asosasyon sang mga mamumugon kag isulong ang militante nga kahublagang mamumugon. Kinahanglan nga pabaskugon sang mga mamumugon ang ila mga unyon agud malig-on nga batuan ang pagpanalakay sang mga pasistang pulis kag suldado sa ila kubay, kag agud epektibo nga isulong ang gilayon nga demanda sang mga mamumugon para sa dugang nga sweldo kag kaseguruhan sa trabaho. May pagkagilayon subong ang ginapangayo nga Ᵽ100 pang-emerhensya nga dugang sweldo sa atubang sang madasig nga pagtibusok sang balor sang piso kag nagatinaas nga presyo sang mga balaklon. Padabdabon ang kalayo sang mga paghimakas sang mamumugon sa mga pabrika kag bug-os nga mga engklabo sa nagkalainlain nga bahin sang pungsod.

Kaangut sini, dapat sige-sige nga pahugton sang mga mamumugon nga Pilipino ang pakigbuligay sa demokratikong mga sektor lunsay sa kasyudaran kag kaumhan. Dapat suportahan ang demokratiko nga mga demanda kag mga paghimakas sang masang Pilipino. Dapat padayon nila nga suportahan ang ginapangayo sang mga mamumugon medikal nga dugang sweldo, hazard pay kag mas daku nga subsidyo para sa serbisyo sa ikaayong lawas. Dapat man pabaskugon ang pagsuporta sa demanda nga duta sang mga mangunguma, pagpanubo sa renta sa duta, pagdula sa usura kag iban pang mga porma sang pagpanghimulos sa kaumhan. Subong man, ang panawagan sang mga bata kag pamatan-on nga luwas nga magbukas ang mga eskwelahan, pataason ang sweldo sang mga manunudlo kag dugangan sang estado ang subsidyo sa edukasyon. Dapat man mabaskog nga pamatukan sang kahublagang mamumugon ang wala untat nga pagpangutang sang gubyerno sa mga dumuluong, ang pagbato sa sobra kadaku nga badyet nga ginapatambok nga mga militar kag pulis.

Dapat palig-unon ang determinasyon sang mga mamumugon paagi sa pagpataas sang ila makasahi kag pangpulitika nga kamuklatan nga ipakigbato ang pungsodnon kag demokratiko nga mga handum sang pumuluyong Pilipino. Himuon ang lapnagon nga kahublagan pangkultura kag pang-edukasyon para buhion ang patriyotismo. Tigayunon ang mga pagtuon sa kasaysayan sang Pilipinas kag ang nagapadayon nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon nga kahilwayan halin sa kuko sang imperyalismo kag mga gaway sini sa papet nga estado. Hiwaton ang malaparan nga pagtuon sa kahimtangan sang katilingban Pilipino kag ang kakinahanglanon para sa pungsodnon demokratikong rebolusyon.

Labing padalumon ang pagkaugat sang Partido Komunista sang Pilipinas sa kubay sang mga mamumugon. Padayunon ang malaparan nga pagrekrut sang mga mamumugon agud magserbi sila nga mga proletaryo nga kadre nga ara sa unahan kag taludtod sang mga makasahing paghimakas sang mga mamumugon. Dapat lubos nga magrekrut sang mga aktibista kag kadre nga mamumugon para sa Bagong Hukbong Bayan agud magserbi nga mga Pulang hangaway kag kumander sini.

Ang pagpasulong sang mamumugon nga Pilipino sang mga paghimakas demokratiko kag anti-imperyalista kabahin sang nagahagunos nga kahublagan anti-imperyalista kag demokratiko sa bilog nga kalibutan. Patimaan ini sang pagkagaruk sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag ang ginabun-ag sini nga madalom nga krisis sa ekonomya, pasismo, rasismo kag iban pang mga porma sang pagpamigos kag pagpanalakay sa mga mamumugon kag masang anakbalhas. Katungdanan sang mga rebolusyonaryong proletaryo nga magtindog, magpukaw, magpamuno kag dalhon ang malaparan nga mga kahublagan sa rebolusyonaryong dalan sang banggianay sang mga sahi.

Sa bilog nga kalibutan, tuman kapaborable sang kahimtangan para pabaskugon ang mga partido komunista kag pamunuan ang malaparan nga paghimakas kag dalhon ang pangkalibutanon nga sosyalistang rebolusyon sa bisperas sang panibag-o nga pagbalod.

Mabuhi ang mga mamumugon kag anakbalhas sa bilog nga kalibutan!

Mabuhi ang masang mamumugon nga Pilipino!

Mabuhi ang Partido Komunista sang Pilipinas!

Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!

Pabaskugon ang kahublagang mamumugon kag manguna sa paghimakas para sa demokrasya kag kahilwayan