Pabaskugon ang Partido! Pamunuan ang masa sa pagbalod sang pagbato agud tapuson ang pasistang rehimeng US-Duterte! Isulong ang rebolusyon!

 

I. Nagalapad nga pagbato sa tunga sang pangkalibutanon nga kapitalistang resesyon

II. Ginapalala sang rehimeng US-Duterte ang krisis sang sistemang malakolonyal kag malapyudal

III. Maisog nga pagbato sa kontra-rebolusyon ni Duterte

IV. Pabaskugon ang Partido, pamunuan ang pagbalod sang pagbato kag isulong ang rebolusyon

Translation/s: Pilipino | English | Bisaya

Download here: PDF | EPUB | MOBI


Puno sang rebolusyonaryo nga kainit kag determinasyon, ginapaabot sang Komite Sentral ang pinakamainit nga pagtamyaw sa tanan nga mga katapu kag kadre sa okasyon sang ika-52 anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP). Rebolusyonaryo nga pagtamyaw man ang ginapaabot sa tanan nga mga Pulang hangaway kag kumander sang Bagong Hukbong Bayan (BHB), mga katapu sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP), mga aktibista sang pungsodnon demokratikong kahublagan, mga abyan kag alyado sa sulod kag gwa sang pungsod, kag mga rebolusyonaryong hangaway sa bilog nga kalibutan.

Sa okasyon nga ini, nagapasidungog kami sa tanan nga mga baganihan kag martir sang Partido kag rebolusyong Pilipino. Nagahatag kami sang pinasahi nga pagsaludo kanday Ka Julius Giron, Ka Fidel V. Agcaoili, Ka Eugenia Magpantay, Ka Agaton Topacio, Ka Randall Echanis kag sa iban nga rebolusyonaryong hangaway nga bug-os-kabuhi nga nag-alagad sa banwa kag pungsodnon-demokratikong hublag. Ginasaulog namon ang ila kabuhi kag ang indi matakos nga kontribusyon sa pagsulong sang pungsodnon nga demokrasya.

Sa masobra 50 tuig, malig-on nga ginpamunuan sang Partido ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa Pilipinas. Indi matakos ang mga naagum kag napadaog sini sa pagtukod sang Partido sandig sa pang-ideolohiya nga linya nga Marxismo-Leninismo-Maoismo, sa pagpalig-on kag pagpamuno sa hangaway sang banwa kag sa inaway banwa kag pagtukod kag pagpalapad sang NDFP.

Madalom na nga nakaugat ang Partido sang kaugalingon sa sahing mamumugon kag sa tanan nga masang anakbalhas kag padayon nga nagaorganisa kag nagapahulag sa dalan sang pungsodnon-demokratikong rebolusyon. Sa pagdalom kag paglala sang krisis sang nagaharing sistema, labi nga kinahanglanon subong nga isulong ang paghimakas para tapuson ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag ibagsak ang gintingub nga makasahing pagginahum sang mga daku nga burgesya kumprador, ang sahing daku nga agalon nga mayduta kag mga burukrata kapitalista.

Padayon nga nagapabaskog ang Partido sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Sa pihak sang mapintas nga pagpanalakay sang kaaway, ang Partido nagapabilin nga solido kag malig-on, nagahiliusa kag determinado nga pamunuan ang proletaryado kag ang pigos nga masang Pilipino sa pagsulong sang mga rebolusyonaryong paghimakas kag pag-angkon sang mas daku nga mga kadalag-an. Kadungan sini, ang mga kadre sang Partido nagapabilin nga kritikal-sa-kaugalingon kag determinado nga pangibabawan ang mga kahuyangan kag kasaypanan agud mas epektibo nga pamunuan ang banwa sa mga pangmasang paghimakas kag armadong pagbato.

Matalom ang paghibalo sang Partido kag sang bug-os nga pangkalibutanon nga kahublagan komunista sa krisis nga nagaputos subong sa bilog nga sistemang kapitalista nga lubos nga nahayag ang garuk nga kaidadalman bangud sa pandemya nga Covid-19 kag pagkapaslaw sang mga reaksyunaryong estado nga husto nga uyatan ang krisis nga nagtuga sang wala tupong nga pagpaantus sa masang anakbalhas sa bilog nga kalibutan. Ang krisis nagatuga sang pagtay-og sa mga nagaharing rehimen kag nagabunga sang lapnagon nga pagbato sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan. Nagaluntad ang mga kundisyon para sa dalagkuan nga pagbalod sang mga rebolusyonaryo nga pangmasang paghimakas kag pagpalig-on kag pagpabaskog sang mga partido komunista nga may ikasarang nga pamunuan ang higante nga numero sang mga mamumugon kag masang anakbalhas sa mga imperyalistang pungsod, sa ibang mga pungsod nga kapitalista kag sa mga pungsod nga malakolonyal kag malapyudal.

Sa nagligad nga tuig, ang krisis sang nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal labi nga ginpalala sang anti-pumuluyo, militarista kag neoliberal nga sabat sang rehimeng US-Duterte sa pandemya nga Covid-19 kag sa pag-igo sang nagaalagisod nga kalamidad. Labi nga indi mabatas ang pag-antus sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino dulot sang wala tupong nga pagpamigos kag pagpanghimulos sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Mabaskog ang handum sang malapad nga masa nga tapuson ang ila pag-antus.

Para ipreserba ang garuk kag naputos-sa-krisis nga nagaharing sistema kag para makapadayon sa lapnagon nga korapsyon kag pagpandambong, ginpaigting sang rehimeng Duterte ang antikomunista nga pagsalakay sa malapad nga masa sa porma sang terorismo sang estado kag de facto nga layi militar. Ginpaidalom sini ang bilog nga estado kag katilingban sa lubos nga militarisasyon kag pasisasyon. Masako nga ginapatuman ang mga iskema para magpabilin sa gahum si Duterte kag iya dinastiya lampas sa 2022. Ang katuyuan nga maglikaw sa pag-akusar sa iya indi maisip nga krimen kag palawigon pa ang pagginahum niya sang teror kag korapsyon. Nagwarik ang reaksyunaryong estado sa ginpalala nga pangpulitika nga pagpamigos agud punggan ang dalagkuan nga pagbangon sang masa. Maisog nga nagapanindugan ang pumuluyong Pilipino kag rebolusyonaryong kahublagan sa kabuhi-kag-kamatayon nga pagbato. Nagapabilin nga tuman kapaborable sang kahimtangan para sa pagsulong sang rebolusyon.

Nagalapad nga pagbato sa tunga sang pangkalibutanon nga kapitalistang resesyon

Ang pandemya nga Covid-19 kag ang palyado nga pag-atubang sang kadam-an nga reaksyunaryong estado sa krisis sa pangpubliko nga ikaayong lawas nagpagrabe sa krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Nagresulta ang mga ini sa lapnagon nga pagkaguba sang mga produktibong pwersa bangud nauntat ang produksyon dulot sang malawigan nga mga lockdown. Kadam-an sa mga pungsod nagaagi subong sang wala tupong nga krisis sa nagkalainlain nga aspeto nga nagaresulta sa mas malaut nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos kag nagatuga sang kundisyon para sa malaparan nga pagbato sang masa.

Ang madasig nga nagalapnag nga balatian nag-igo sa kalibutan nga hagmak sa krisis kag kagarukan. Madasig sini nga ginagamo ang mga pangpubliko nga sistema sa ikaayong lawas nga masobra tatlo ka dekada na nga ginbakbak sang mga pagsapsap sa subsidyo sandig sa areglo nga neoliberal nga nagtulod sa serbisyo sa ikaayong lawas halin sa pagka serbisyo sosyal pakadto sa kapitalistang patag para sa paghukhok sang ganansya. Ang indi preparado kag tuman ka kulang nga mga pangpublikong sistema sa ikaayong lawas madali nga naubos sa madasig nga paghabok sang mga kaso sang Covid-19.

Bangud diri, nadulaan ang mga gubyerno sang kapasidad o nagbalibad nga magtalana sang bastante nga resorsa pangpinansya kag tinawo para himuon ang demokratiko nga sabat sa pangpubliko nga ikaayong lawas, kadungan ang mga tikang nga sosyo-ekonomiko pareho sang pagsubsidyo sa mga tawo nga nadulaan sang trabaho kag pagakuhaan sang kita. Mas malaut pa, ginhingalitan sang mga awtoritaryan nga rehimen ang pandemya para maglaksam sang dugang nga mga gahum kag magpapanaog sang mga tikang nga mapiguson.

Padayon nga nagalapta ang pandemya kag ginapiang ang mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Masobra 79 milyon na ang nalatnan sang Covid-19 samtang lampas sa 1.7 milyon na ang napatay dulot sang balatian. Madasig nga nagsaka ang numero sang impeksyon halin Oktubre, pinakamataas diri ang nalista sa United States. Mahibal-an pa lang kon mapauntat o mapahinay ang paglapta sang bayrus sang mga bakuna nga ginaumpisahan na nga iprodyus sang pila ka kumpanya sa parmasyutika. Nagaunahay sa pagprodyus kag pagbakal sang mga bakuna batuk sa Covid-19 ang mga manggaranon nga pungsod bilang paagi sang liwat nga pagbuhi sa tagsa nila ka pungsodnon nga ekonomya. Sang Septyembre pa, halos katunga sang 5.3 bilyon nga dosis sang bakuna ginreserba na sa pila ka manggaranon nga pungsod nga may populasyon lang nga 13% sa bilog nga kalibutan.

Ang kawad-on sang ikasarang nga madamo nga reaksyunaryong estado nga balansehon ang mga tikang sa ekonomya kag pangpubliko nga ikaayong lawas bilang sabat sa Covid-19 nagresulta sa paggrabe kag pagdalom sang krisis sang pangkalibutanon nga kapitalistang sistema kag nagtuga sang malala nga pag-antus sa ginatos ka milyon nga mamumugon, mangunguma kag masang anakbalhas.

Antes pa man ang pandemya nga Covid-19, nagaagi na ang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista sang malawigan nga resesyon, istagnasyon, kag mahinay nga pagdaku halin sang internasyunal nga krisis sa pinansya kag ekonomya sang 2008. Ang nagtaliwan nga mga tuig ginkinaiyahan sang nagadaku nga imbentaryo sang di mabaligya nga mga produkto, pagkaputo sang mga daku nga kapitalistang kumpanya, pagtingub kag paglamon sang mga kumpanya, pagpabaya kag pagkawasak sang mga makina kag pabrika kag lapnagon nga disempleyo.

Ang mga lockdown, pagsirado sang mga biyaheng internasyunal kag iban nag mga tikang nga nakatumod para batuan ang pandemya nga Covid-19 nagresulta sa pinakamalaut nga pangkalibutanon nga resesyon halin sang Great Depression sang dekada 1930. Ang subong nga resesyon mas malapad kag may kadungan nga pagsadsad sang halos tanan nga ekonomya. Ginatantya sang International Monetary Fund nga magatibusok sa 5% ang pangkalibutanon nga gross domestic product (GDP o kabilugan nga balor sang lokal nga produksyon) subong nga tuig, nga mas malala sa 0.1% pagkitid sang GDP sang 2009 masunod sa krisis sa pinansya. Ginalauman nga magalala ang kaimulon kag magadulot sang grabe nga epekto sa pisikal kag mental nga ikaayong lawas sang mga pumuluyo kag pati sa edukasyon kag kaayuhan sang pamatan-on.

Antes mag-abot ang 2020, patibusok na ang hulag sang pangkalibutanon nga ekonomya kon takson base sa ilig sang direkta nga dumuluong nga pamuhunan. Halin US$2 trilyon sang 2015, nagbagsak ini pakadto sa US$1.6 trilyon sang nagligad nga tuig kag ginalauman nga magabagsak pa tubtub US$1 trilyon subong nga tuig, pareho kanubo sang ginlista antes 2005. Ang pamuhunan sa operasyon sang bag-o nga mga empresa nagbagsak sang 30%.

Labi nga ginpadalom sang pangkalibutanon nga resesyon ang padron sang ekonomiko nga istagnasyon. Ang optimistiko nga tantya sang IMF kag ibang mga ahensyang imperyalista nga liwat magasikad sang 4-5% ang ekonomya sa masunod nga tuig nakatungtong sa paglantaw nga ang pag-angkon sang bakuna kontra Covid-19 pagasundan sang pagkuha sang mga lockdown, pagbukas sang mga dulunan kag liwat nga pagbaligyaanay. Sa liwat nga pagdalagan sang ekonomya halin sa sero, magapositibo ang mga numero, magabalik lang ini sa daan nga padron sang istagnasyon kag madugay nga pag-uswag antes ang pandemya, labi na sa atubang sang mga pamahug sang lapnagon nga pagkaputo kag madalom nga pagsadsad sa sweldo kag kita sang mga mamumugon kag anakbalhas.

May ara gihapon nga sobra nga suplay sang yabi nga mga produkto pareho sang langis, asero, mga semiconductor, produktong agrikultural, salakyan kag eroplano, amo man sang serbisyo pangtransportasyon kag pangkomunikasyon. Ang kapasidad sa produksyon padayon nga nagataas resulta sang dugang nga pamuhunan sang mga karibal nga monopolyo kapitalista sa bag-o nga mga teknolohiya (robotics, artificial intelligence, nanotechnology kag iban pa) malayo nga lampas sa demand nga nagabutong sang pagbagsak sang kita sang mga pamilya kag pagkaputo sang mga gamay kag medyum-kadaku nga mga negosyo.

Ang mga kumpanya sa teknolohiya nga digital nakabenepisyo man sa mga restriksyon sa pandemya bangud sa pagdaku sang demand sa mga serbisyo sa internet sa panahon sang lockdown (pareho sang deliberi kag mga serbisyo nga kaangot sa online nga trabaho kag kumperensya). Pero, sa mas daku nga aspeto sang ekonomya nga nagatuga sang balor, nagbagsak ang kadam-an nga mga baligya kag kita. Indi bastante ang tunga-tunga nga pagsikad sang baligya sang mga produktong agrikultural kag metal dulot sang paghalog sang mga lockdown kag pagbukas sang mga dulunan ang nagalapad nga lang-at sa tunga sang suplay kag demand sa iban nga patag sang produksyon.

Sa partikular, ginalauman nga magasaka sa US$44 kada bariles ang presyo sang langis sa masunod nga tuig (halin sa abereyds nga US$41 kada bariles subong nga tuig) nga malayo nga mas manubo gihapon sa US$61 kada bariles nga nalista sang 2019. Ini sa pihak sang agresibong interbensyon sang OPEC kag Russia para pagamayon ang produksyon. Nagsugod sa pagdaku ang baligya sang mga semiconductor subong nga 2020, masunod sa pagbagsak sini sang 2018, dulot sang pagdaku sa demand para sa mga salakyan nga wala sang nagamaneho, internet of things, big data kag rapid wireless communications, pero posible indi sini matumbasan ang ginalauman nga pinakamataas nga pagdaku sa produktibo nga kapasidad paglab-ot sang 2021. Padayon nga nagtaas ang pangkalibutanon nga kapasidad sa pagprodyus sang salsalon subong nga tuig, labi na sa China, sa pihak sang pagbagsak sang demand, kag ginalauman nga magaresulta sa lang-at sang sobra nga suplay nga 700 milyong metriko-tonelada (halin 514 milyon metriko-tonelada sang nagligad nga tuig).

Makasaysayan ang nalab-ot nga lebel sang kawad-on sang trabaho kag ginpagrabe nga pagpanghimulos sa mga mamumugon. Ginatantya sang International Labor Organization (ILO) nga sa katung-anan sang 2020, naglab-ot sa 495 milyon nga mamumugon ang nadulaan sang trabaho. Gintantya man sini nga ara sa 1.6 bilyon nga mamumugon nga may manubo nga kita sa “impormal nga sektor” ang grabe nga naapektuhan sang temporaryo o permanente nga pagkadula sang ila palangitan-an. Naggrabe ang pagpanghimulos sa pagtrabaho sa porma sang pagpalawig sang adlaw sa pagtrabaho paagi sa pleksible nga pagtrabaho, work-from-home kag ibangg areglo sang pagtrabaho nga wala nagasulod sa upisina, pagbuhin sa gasto sa produksyon paagi sa pagpanubo sang sweldo o pagpaiway sa nakatalana nga pagpataas sini. Ginatantya sang ILO nga madalom nga nagbagsak ang sweldo sang 11% o katumbas sang US$3.5 trilyon nga nadula nga kita sang mga mamumugon sa unang tatlo ka kwarto sang tuig.

Nagbagsak ang numero sang ginaempleyo nga mga migranteng mamumugon sining 2020. Ginatantya nga maga-us-os sa 7.2% (pakadto sa US$508 bilyon) ang remitans sa atrasadong mga pungsod. Ginatantya nga magabagsak pa ini sang 7.5% (US$470 bilyon) sa 2021. May 3 milyon nga migranteng mamumugon sa bilog nga kalibutan ang nadulaan sang trabaho kag wala makapauli sa tagsa nila ka pungsod sa kainitan sang mga lockdown sa temprano nga bahin sang tuig.

Sa pagkaputo sang nagapadamo nga mga daku nga korporasyon lakip ang mga airline, mga tindahan, mall, restoran, gym, mga kumpanya sa turismo kag paghatag-kalingawan, labi nga magakonsentrar sa kamot sang mas gamay nga mga daku nga kapitalista ang kapital kag manggad. Ang balor sang 30 pinakamanggaranon nga bilyunaryo mas daku na kumparar sa 4 ka bilyon nga pinakaimol nga tawo o masobra katunga sang populasyon sang kalibutan.

Bulnerable ang pangkalibutanon nga sistema nga kapitalista sa “debt shock” (o pagkatublag sa utang) sa masunod nga tinuig. Madasig nga nagdaku ang balor sang pangkalibutanon nga utang sa nagligad nga mga bulan. Nagtaas sang US$11 trilyon ang pangkalibutanon nga utang dulot sang pagkadasma sang mga pungsod nga magpatuhaw sang pondo para sabton ang pandemya, nga gintumbasan sang IMF, ADB kag ibang institusyon sa pinansya sa pagpahalog sa mga rekisito kag pagpautang sang masobra US$1 trilyon, apat ka beses nga mas daku kumparar sa ginpautang sini sadtong pangkalibutanon nga krisis sa pinansya sang tuig 2008.

Wala sang tupong ang kadakuon subong sang mga utang. Halin sa US$255 trilyon o 322% sang pangkalibutanon nga GDP sang 2019, ginatantya nga magalab-ot ini sa US$277 trilyon o 365% sang pangkalibutanon nga GDP sa katapusan sang tuig. Sang nagligad nga tuig, ara sa 70% sang pangkalibutanon nga utang ara sa abanse nga mga kapitalistang pungsod. Ang di mabayaran nga mga utang, kakumbinar sa pangmalawigan nga epekto sang mga lockdown sa ekonomya, nagapadaku sa posibilidad sang “debt shock” sa palaabuton kon sa diin ang hinali nga pagdaku sang kinahanglan nga bayaran magaresulta sa madamo nga mga pungsod nga di makabayad sang utang sa gubyerno man, sa mga korporasyon o mga pribadong indibidwal, kag sa madasig nga pagluwas sang kapital nga porfolio, nga magaresulta sa krisis sa pagkaubos sang kwarta (liquidity) nga magakadto sa mga depisito sa pinansya kag pagkadto sa pagrusdak sang lokal nga produksyon.

Ginpalala sang pagkatublag sa pandemya subong nga 2020 ang istagnasyon kag mahinay nga pagdaku sang mga sentro sang pangkalibutanon nga kapitalismo. Nagakalumos ang mga pungsod nga ini sa utang nga katumbas sa 432% sang ila gintingub nga GDP. Ginatantya nga katumbas na sang pangkalibutanon nga ekonomya ang kabilugan nga utang pangpubliko o utang sang estado (pinakamataas sa kasaysayan) nga nagapondo sang mga subsidyo nga ala-Keynesian sa mga korporasyon kag manugbakal sa tuyo nga likawan ang dalayon nga pagbagsak sang ekonomya. Magadaku pa ang utang pangpubliko sa masunod nga mga tuig, dulot sang ginahanda na subong sang mga gubyerno nga mga pakete nga pangsalbar sa mga industriya nga pinakaapektado sang krisis pareho sang mga daku nga transport, airlines kag iban pa.

Nagkitid ang ekonomya sang US sang 31.4% sa ikaduha nga kwarto sang tuig, pinakamalala halin sang una nga may rekord sang 1947. Pinakagrabe ang igo sang pandemya sa US kon sa diin halos 19 milyon na ang nalatnan kag masobra 334,000 na ang napatay. Pagkatapos maggasto sang $3 trilyon sang Abril-Septyembre para pasikaron ang ekonomya, ginatantya nga magalab-ot sa US$3.3 trilyon ang depisito sang gubyernong US sa subong nga tuig, o tatlo ka beses nga mas mataas kumparar sa nagligad nga tuig. Nakatalana ini nga liwat maggasto sang $900 bilyon sang pondo nga “pagpapagsik” para isalbar ang mga kumpanya kag pasikaron ang paggasto sang pumuluyo. Pagkatapos ang pagkitid sang ekonomya sa ikaduhang kwarto, nag-uswag ini sang 33.4% sa ikatlong kwarto pero liwat nga nagkitid sang 5% sa ulihi nga kwarto, kag ginalauman nga magapondo o mas magakitid pa sa unang kwarto sang 2021. Nagalab-ot sa 62 milyon nga Amerikano nga mamumugon ang nadulaan sang trabaho halin Marso, kag 25 milyon sa ila ang nagabaton sang benepisyo sa disempleyo. Ara sa 22 milyon nga pamilya ang nareport nga wala sang bastante nga pagkaon (14 milyon ang may mga anak) kag 12 milyon ang nadulaan sang seguro medikal. Halin US$71 trilyon sang 2019, mahimo nga magataas pakadto sa US$80 trilyon ang utang sang US sa katapusan sang 2020, o halos pareho kadaku sang ekonomya sini. Sa panahon man nga ini, nagdaku ang manggad sang 644 bilyunaryo nga Amerikano halin $931 milyon pakadto US$3.9 trilyon halin Marso, o katumbas sang kabilugan nga manggad sang katunga o 165 milyon nga Amerikano.

Ang kabilugan nga utang sang mga pungsod sa Europe ginatantya nga magaabot na sang US$53 trilyon. Padayon ini nga nagakahagmak sa mga pungsod pareho sang Greece, Spain kag Ireland. Nagapatuman sang mga tikang ang mga estado diri para hatagan-subsidyo ang sweldo sang mga mamumugon nga apektado sang pagbuhin sang oras kag sweldo, temporaryo o permanente nga ginpahalin sa panahon sang lockdown kag pagsira sa mga pungsod. Pero, ginpaiway lang sang mga ini ang malaparan nga pagpahalin nga ginalauman nga madamo kon maubos na ang mga subsidyo. Magapahalin gihapon ang mga daku nga kumpanya sang linibo nga mamumugon, lakip ang Lufthansa (22,000), Renault (14,600), British Petroleum (10,000), Air France-KLM (7,500) kag iban pa. Ginatublag ang United Kingdom sang kawad-on sang kasiguruhan sa ekonomya bangud sa nagahana nga paghalin sa European Union sa katapusan sang tuig nga ginalauman nga magaresulta sa mga problema sa suplay, pagbuhin sa produksyon kag pag-untat sang mga serbisyo pangpinansya sa pihak sang ginahingagaw nga kasugtanan.

Ang pungsodnon nga utang sang Japan padayon nga nagataas sang dugang nga US$2 trilyon subong nga tuig, kag ginatantya nga magaabot sa US$12.2 trilyon o masobra 260% sang GDP sini. Nakatalana man ini nga mangutang sang dugang nga US$960 bilyon para sa programa nga pangpasikad sini. Nagkitid sang 8.2% ang ekonomya sini sa tunga sang tuig, pinakadaku halin 1995. Ginapanan-aw sang mga ekonomista nga magabangon ang ekonomya paglab-ot sa ikatlong kwarto pero indi ini mangin malawigan bangud nagapabilin nga manubo ang demand para sa mga produkto nga ginaeksport sang Japan (kotse, elektroniks, iban pa).

Dugang nga nagapaluya sa pangkalibutanon nga kapitalistang sistema ang paghinay sang pagdaku sang ekonomya sang China. Halin 2016, sige-sige nga nagkitid ang ekonomya sini halin 10.6% sang 2010 pakadto 6.1% sang 2019 (katunga na lang sa putukputukan sang pagdaku nga 14.2% sini sang 2007). Nagkitid ang ekonomya sang China sa unang tunga sang 2020 pagkatapos ang mga lockdown sang pandemya. Ginalauman nga gamay nga magdaku ini sang 2% sa katapusan sang tuig. Ginapas-an sang China ang utang nga apat ka beses nga nagdaku sa nagligad nga dekada kag mahimo nga maglab-ot sang 335% sang GDP sini sa katapusan sang tuig.

Sa pagkatublag sang pandemya sa ekonomya, nakapangita man sang rason ang mga gubyerno sang mga atrasado kag di mauswagon nga ekonomya nga paigtingon ang dumuluong nga pagpangutang, labi nga magbukas sa dumuluong nga baligyaanay kag pamuhunan kag maghatag sang dugang nga mga insentiba sa dumuluong nga kapital para kuno padasigon ang pagbangon. Ginatantya nga ara sa 240 milyon ang nadulaan sang trabaho sa atrasadong mga pungsod. Ginalauman sang mga manalawsaw nga ang numero sang mga nahagmak sa grabe nga kaimulon madugangan sang 420-580 milyon padulong 1,178 milyon (kon ang kita US$1.90 o ₱95 kada adlaw) kag tubtob 2,480 milyon (kon US$3.20 o ₱160 kada adlaw). Kadam-an sang nagahagmak sa grabe nga kaimulon ara sa South Asia kag Sub-Saharan Africa.

Labi nga nagatingkad ang pungsodnon nga kinaiya sang mga monopolyo kapitalista sa atubang sang istagnasyon sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Halin pa sang krisis sa pinansya sang 2008, sige-sige nga nagapapanaog ang US kag ibang nagapanguna nga kapitalistang pungsod sang dugang nga proteksyunista nga mga tikang sa ekonomya. Kadungan ini sang pagduso nila sang liberalisasyon sa balaligyaan kag pamuhunan sa atrasadong mga kliyente nga estado sa tuyo nga padakuon ang ganansya sang mga monopolyo kapitalista kag buhion ang tagsa ka pungsodnon nga mga ekonomya.

Ang pangkalibutanon nga resesyon nagapasingki sang mga kontradiksyon kag krisis sa pulitika. Padayon nga nagaigting ang mga inter-imperyalista nga kontradiksyon. May karera subong sa pagkontrol sa produksyon kag baligyaanay sang bakuna nga Covid-19 sa tunga sang mga daku nga monopolyo kapitalista sa parmasyutika.

Labi nga naglapad ang inaway sa baligyaanay kag ekonomya sa tunga sang US kag China halin nga mag-igrab ang gera sa taripa sa unang bahin sang 2019. Agresibo nga ginabanggian subong sang gubyernong US ang Huawei kag ZTE Company, mga higante nga kumpanyang Chinese sa elektroniks nga ginaakusahan sini sang pagpaniktik, lakip na ang Tiktok, kumpanya sa internet. Plano sang US nga magtalana sang $2 bilyon para “bungkagon kag bayluhan” ang mga kagamitan nga himo sang China sang mga imprastruktura nga digital sini. Naghulag man ang US para idingot ang dumuluong nga kwarta kag propyedad sang mga pang-estado nga kapitalistang Chinese kag dumilian ang mga kumpanyang Chinese nga ara sa likod sang pagtukod sang mga pasilidad militar sang China sa South China Sea.

Masako man ang imperyalistang US sa pagtukod sang alyansa sa pulitika kag militar upod ang Japan, United Kingdom, Australia kag iban nga pungsod batuk sa China kag Russia. Ang US mismo ang nagapanguna sa hubon militar sa pagdeploy sang duha sa pinakadaku nga carrier group sini sa South China Sea kag East China Sea sa kadagatan nga malapit sa Japan nga ginaangkon man sang China. Plano man nga ipadala sang United Kingdom ang aircraft carrier kag strike group sini sa una nga bahin sang masunod nga tuig kag makig-ehersisyo militar sa US kag Japan. Ginkontra sini ang pagtinguha sang China nga hugton ang pangpulitika nga kontrol sa Hong Kong sa paghatag sang pasaporte nga British sa mga residente sang Hong Kong. Hayagan man nga nagapanawagan ang Japan sa Germany nga makig-alyansa nabal kontra sa China.

Sa pihak nga bahin, padayon nga ginaamligan sang China ang internasyunal nga interes sini sa ekonomya. Ginapabaskog sang China ang pwersang nabal lunsay sa pagpadamo sang mga aircraft carrier para magkarga sang mga tropang Chinese sa luwas sang pungsod kag pagdugang sa 500-barko sang Coast Guard kag mga “milisya” agud dumugon ang South China Sea kag East China Sea. Sini lang, ginhatagan sang China ang Coast Guard sini, nga uyat sang militar, sang awtoridad nga waskon ang mga istruktura sang ibang pungsod kag sakaon, pahalinon o palukpan ang mga salakyan nga indi Chinese sa mga kadagatan nga iligal nga ginaangkon sini.

Ginpabaskog sini ang bentaha sa ekonomya sa pagtukod sang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), isa ka kasugtanan nga multilateral upod ang ASEAN kag lima ka pungsod sa Asia-Pacific nga indi upod ang US. Gamit ang kadakuon sang iya ekonomya, gintanyagan sang China ang United Kingdom sang ginpalapad nga pakigbaligyaanay kag pamuhunan sa atubang sang nagahana nga pagkapaslaw nga makahimo sang kasugtanan ang UK sa paggwa sini sa EU. Maathag ang katuyuan sini nga kontrahon ang agresibong tindog nga anti-China nga alyansa sang US.

Ginatulod man sang inter-imperyalista nga kontradiksyon ang pagdaku sang galastuhan sa pagpanalawsaw kag produksyon sang armas kag baligyaanay sang mga armas. Ginpalapad sang US ang pagpanalawsaw kag produksyon sang armas nukleyar pagkatapos mag-atras ini sa Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF). Nakatalana man nga madulaan sang epekto ang New START, isa pa ka tratado nga nagabuhin sa produksyon sang armas nukleyar nga ginpirmahan sang 2010 sang US kag Russia. Sang 2019, ang pangkalibutanon nga galastuhan militar nagpatimbuok sa US$1.917 trilyon, 3.6% mas daku kumparar sa 2018, sa pagpanguna sang US, China, India, Russia kag Saudi Arabia nga naggasto sang 60% sang kabilugan. Magagasto ang United Kingdom sang $78 bilyon para sa militar, pinadaku halin sang dekada 1980. Ang kabilugan nga baligya sang 2019 sang 25 pinakadaku nga kumpanya sa armas naglab-ot sa US$361 bilyon, 8.5% mas daku kumparar sa 2018. Ang kabilugan nga eksport sang US subong nga tuig naglab-ot sa $175 bilyon, 3% mas mataas kumparar sang 2018, o sangkatlo sang kabilugan nga baligya sang armas.

Ang mga pungsod nga nagapanindugan sang ila independensya padayon nga ginapigos sang mga imperyalistang pungsod, labi na sang US, gamit ang mga tikang nga pagpang-ipit sa ekonomya, hayagan nga interbensyon pangpulitika kag mga armadong pagsalakay. Sa Venezuela, hayagan nga ginasuportahan sang US ang mga pwersang oposisyon sa tuyo nga ibagsak ang rehimeng Bolivarian ni Maduro. Sa temprano nga bahin sang tuig, gingamit sang US ang drone sa asasinasyon sang lider militar sang Iran. Ginapatihan nga ginbendisyunan man sang US ang asasinasyon sang Nobyembre sa isa ka yabi nga siyentista nga nukleyar sang Iran. Padayon man nga nakadeploy ang mga pwersa militar sang US sa norte sang Syria agud suportahan ang armadong subersyon batuk sa rehimeng Assad kag para bantayan ang operasyon sa pagmina sang langis sang Delta Crescent Energy LLC, isa ka kumpanyang Amerikano nga kontrolado sang anay mga upisyal militar kag diplomatiko.

Sa atubang sang nagadugay nga krisis, labi nga ginapasingki sang mga monopolyo kapitalista ang mga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos sa mga mamumugon kag masang anakbalhas. Ginapuga ini para sa pagkuripon sang sobra nga balor pangunahon paagi sa pagpaigting sang pagtrabaho, subong man sa pagpalaba sa adlaw sang pagtrabaho kag pagbuhin sa sweldo. Labi pa nga nagsingki sa idalom sang pandemya ang pagtapna sa kinamatarung mag-unyon sang mga mamumugon agud punggan sila nga batuan ang mga polisiya sang pabrika kag areglo sa empleyo. Bunga sini, ginabatas sang mga mamumugon kag masang anakbalhas ang nagalala nga kahimtangan sosyo-ekonomiko kag paglubha sang ila pisikal kag mental nga kaayuhan.

Sa tabon sang anti-terorismo, nagasingki ang militarismo sa mga kapitalistang pungsod sa militarisasyon sang pulis, nagadaku nga papel sang mga pwersang militar kag ginpaigting nga sarbeylans sang estado agud tapnaon ang mga protestang masa. Ang pinakamalaut nga ultra-reaksyunaryo nga ideya kag polisiya pareho sang pasismo, rasismo, bigotri (o wala sang pagtolerar) sa relihiyon kag kaliwat, kag kaisipan nga kontra babaye hayagan kag indirekta nga ginapaypayan sang mga estadong burges agud tunga-tungaon ang mga mamumugon kag pumuluyo. Sa iban nga pungsod, ginahingalitan sang mga rehimen ang pandemya nga Covid-19 agud mag-angkon sang dugang nga gahum awtoritaryan para istriktuhan ang mga demokratikong kinamatarung sang pumuluyo.

Nagabato ang mga mamumugon kag pigos nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan. Nag-ibwal ang mga protestang masa kag mga welga sa madamo nga pungsod kaangut sa ila singgit para sa trabaho, sudsidyo sa ikaayong lawas kag pang-ekonomya sa tunga sang mga lockdown, luwas nga mga pabrika kag mga eskwelahan sa atubang sang pandemya. Ginabatuan nila ang pagtapna sa ila mga kinamatarung. Nag-ibwal sa katung-anan sang tuig ang mga aksyong protesta sa bilog nga United States nga ginapasakupan sang 26 milyon nga pumuluyo para batuan ang brutalidad sang pulis kag rasismo. Sa India, mas o menos 250 milyon nga mangunguma kag obreros ang nagpasakup sa makasaysayan nga pungsodnon nga welga kag mga demonstrasyon sang katapusan sang Nobyembre agud batuan ang mga polisiya nga neoliberal pabor sa mga daku nga korporasyon agrikultural kag para iduso ang mga tikang para sa kaayuhan sa ikaayong lawas kag pangabuhian sang pumuluyo. Nag-ibwal man ang mga daku nga protesta sa France, Belarus, Guatemala, Nigeria, Hong Kong, Thailand, Indonesia kag ibang pungsod batuk sa pasista kag anti-pumuluyo nga mga polisiya kag para ipakig-away ang mga demokratikong reporma. May mga armadong pagbato sa Afghanistan, Kurdistan kag ibang pungsod batuk sa dumuluong nga agresyon kag batuk sa mapiguson nga mga rehimen.

Nagatuga ang pangkalibutanon nga resesyon kag krisis sa ikaayong lawas sang paborable nga kahimtangan para sa pagtuhaw kag pagdaku sang mga proletaryo nga rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga kalibutan. Padayon nga nagabangon ang abanseng mga elemento sang proletaryado sa nagkalainlain nga pungsod. May pagtinguha nga tun-an kag isapraktika ang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa partikular nga kundisyon sang nagkalainlain nga pungsod agud makapamuno sa rebolusyonaryong paghimakas sang mga mamumugon kag pumuluyo. Padayon nga nagapabaskog ang mga partido komunista kag nagapadalom sang pag-ugat sa masa. Ginapamunuan nila ang mga rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sa India kag Pilipinas kag determinado nga tukuron ang mga hangaway sang banwa kag isulong ang inaway banwa sa iban nga mga pungsod nga malakolonyal kag malapyudal.

Ginapalala sang rehimeng US-Duterte ang krisis sang sistemang malakolonyal kag malapyudal

Samtang sa porma nga mabaskog kag makagagahum ang tirano nga si Duterte, ang matuod mahina siya kag nagakurog-kurog sa ibabaw sang garuk nga sistema nga ginbangkrap sang iya korapsyon kag pagluhod-luhod sa interes sang mga dumuluong nga kapitalista. Indi niya mabusog ang iya kadalok kag sa amo man, ang pagsabat sa basehan nga mga kinahanglanon sang pumuluyo. Sa nagligad nga tuig, nagtibusok sa wala pa sang katulad nga kadalumon ang permanenteng krisis sang sistemang malakolonyal kag malapyudal sang Pilipinas sa atubang sang kapaslawan sang rehimen nga husto nga atubangon ang pandemya nga Covid-19 kag sunud-sunod nga mga kalamidad nga nag-igo sa pungsod sa nagligad nga mga bulan.

Ginpalubha sang rehimeng US-Duterte ang krisis sang katilingban kag ang pag-antus sang pumuluyong Pilipino bangud sa militarisado kag inutil nga pagsabat sa pandemya, sa korapsyon sini, labaw nga pagsandig sa dumuluong nga pagpangutang, pagbalibad nga unahon ang pagtatap sa ikaayong lawas sang pumuluyo, kag lubos nga pagbale-wala sa ila nga kaayuhan sa ekonomya. Minilyon nga obreros kag anakbalhas ang nawad-an sang trabaho kag pangabuhian kag nag-agi sang malala nga kabudlayan kag gutom. Samtang nagahatag ang rehimen sang mga pagbuhin kag paglibre sa buhis sa daku nga mga korporasyon, plano naman sini nga papanaugan sang bag-o nga mga buhis ang pumuluyo.

Para tapnaon ang pagpamatuk kag oposisyon kag punggan ang pumuluyo nga magbato, ginpaigting sang pasistang rehimen ang terorismo sang estado pareho sa kasyudaran kag kaumhan sa tabon sang kontra-insurhensya kag nagpanaog sang pasistang diktadurya gamit ang ginpasar nga layi nga Anti-Terrorism Law.

Sa kahadlok sini sa nagahana nga pag-atubang sa mga lokal kag internasyunal nga pagbista sa iya lapnagon nga mga krimen, pag-abuso sa tawhanon nga kinamatarung kag korapsyon, nagpadihot ang nagaharing guban ni Duterte nga magpabilin sa poder. Bangud masobra 500 adlaw na lang siya sa poder, padasigon ni Duterte ang pagpatuman sang isa o tanan nga malaut niya nga iskema para palawigon ang iya tiraniya: magdeklarar sang “rebolusyonaryong gubyerno” kag tukuron ang isang pasistang diktadurya, dalasaon ang pagbag-o sa konstitusyon sa ngalan sang “pederalismo,” o pat-uron ang dinastiko nga pagbaylo paagi sa eleksyon para botohon ang iya nga pareho nga pasista, kurakot kag uhaw sa gahum nga anak nga babaye o isa sa iya tinawo.

Isa ka daku nga kapalpakan ang sabat sang rehimeng Duterte sa pandemya. Sa umpisa sang pandemya, ginbale-wala sini ang mga panawagan nga isira ang internasyunal nga mga dulunan kag ginpahanugutan nga magsulod sa pungsod ang 500,000 turista halin sa China umpisa Disyembre 2019 tubtob Pebrero sining tuig nga amo ang ginsundan sang paglapta sang Covid-19 sa pungsod. Sa tabon sang pagsabat sa pandemya, gin-angkon ni Duterte ang mas malapad pa nga gahum nga diktador gamit ang pagpapanaog sang isa sa pinakamalawig nga lockdown sang militar kag pulis kag pag-angkon sang di-kinaandan nga gahum para sayluhon ang pangpubliko nga pondo. Ang sistema sa ikaayong lawas, labi na ang pangpubliko nga mga ospital kag laboratoryo, amo man ang mga ahensya sa syentipiko nga pagpanalawsaw, indi handa kag nagakadunot bangud sa pila ka tuig nga pagsapsap sa badyet. Kulang ang mga nars kag mamumugon sa ikaayong lawas nga ginakabig nga mga baganihan. Wala man sila nakabaton sang matarung nga sweldo. Ginbale-wala ni Duterte ang mga panawagan para sa libre nga mass testing, libre nga pagpanagtag sang mga face mask kag pakete sa katinluan, kag agresibo nga contact tracing. Nahadlok ang malapad nga masa sa bayrus nga Covid-19, indi lang bangud makamamatay ini, kundi labi pa bangud sa mataas nga balayran sa pagpabulong nga mahimo maglab-ot sa tunga sa milyong piso para sa duha ka semana nga pagpa-ospital. Ginlista sang mga internasyunal nga nagamonitor ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaut nga pagsabat sa Covid-19.

Sa baylo nga sayluhon ang badyet para pabaskugon ang ikasarang sang sistema sa ikaayong lawas kag gastuhan ang kinahanglanon sang minilyon nga nawad-an sang pangabuhian bangud sa lockdown, ginsaylo ni Duterte ang pondo para sa paborito nga mga proyektong imprastruktura. Minilyon ang nawad-an sang trabaho kag palangitan-an. Ginpunggan sang mga pagdumili sa byahe ang pagbaligya sang mga produktong agrikultural nga nagresulta sa pagkadula sang kita kag nagtulod sa pagkaputo sang mga mangunguma. Tuman nga naulihi kag tuman nga kabos ang subsidyo sang gubyerno. Ginhingalitan sang rehimen ang mga lockdown kag ginpaserbi sa interes sang mga korporasyon sa transportasyon paagi sa pagdumili sa pila ka pulo ka libo nga drayber sang dyip nga liwat magbyahe sa ila nga mga ruta. Samtang nagapanghalit ang pandemya, ginpabalik sa trabaho ang mga mamumugon nga wala sang nagakaigo nga pangpubliko nga transportasyon, wala sang garantiya sa luwas nga mga lugar sang trabaho kag ginpapanaugan sang mga buhin sa sweldo. Bangud wala sang pondo para siguruhon ang luwas nga kahimtangan sa pagtuon, ginpasira sang rehimen ang mga eskwelahan pabor sa palpak nga “distance” kag “blended” nga sistema sang pagtuon nga nagpabudlay sa minilyon nga manunudlo, estudyante kag ila nga mga ginikanan.

Liwat nga nagpakita ang rehimen sang hayagan nga pagbale-wala sa tunga sang sunud-sunod nga kalamidad nga nag-igo sa Luzon kag nagpatingkad sa mga kahinaan sa pagsabat sa mga kalamidad dulot sang pagbuhin pa sa daan na nga kabos nga pondo. Ginatos ka libo nga pamilya ang nawad-an sang balay kag ginpangabudlayan nga propyedad dulot sang mabaskog nga hangin, pagbaha, paghagunos sang lunang kag pagtiphag sang duta. Bangud wala sang pondo para makabulig sa pumuluyo nga makabawi sa ila nga nadula, minilyon ang ginbilin sang rehimen nga magtindog-sa-kaugalingon sa pagtinguha nga matukod liwat ang ila mga balay kag ibalik ang ila pangabuhian.

Nahayag ang kagarukan kag pagkaatrasado sang sistemang malakolonyal kag malapyudal sa idalom sang rehimeng US-Duterte. Sa nagligad nga apat ka tuig, nag-agi sa nagapalala nga mga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos ang masang Pilipino. Ang rehimeng US-Duterte subong ang pinakamalaut nga tiglawas sang mga kalainan sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo kag siya man ang pinakagilayon nga kabangdanan sa paglunsar sang rebolusyonaryong paghimakas. Bisan sa idalom sang pandemya nga Covid-19, nagpapanaog ini sang kontra-pumuluyo kag neoliberal nga mga polisiya pabor sa daku nga mga burgesya kumprador, sa sahing daku nga agalon nga mayduta kag daku nga dumuluong nga kapitalista. Ginpasingki sang mga polisiya nga ini ang pagpamigos kag pagpanghimulos, ginpadalom ang mga di-pagkapareho sa katilingban, kag ginpalala ang kahimtangan sosyo-ekonomiko sang malapad nga masa sang mamumugon, mangunguma kag ibang anakbalhas.

Bangud sa pandemya kag ang wala sang ikasarang sang rehimeng Duterte nga magsabat sang nagakaigo nahayag ang garuk nga kahimtangan sang nagaharing sistema, partikular ang di-industriyal, atrasado kag agraryo nga kinaiya sang ekonomya sang Pilipinas. Wala sang kaugalingon nga kapasidad ang pungsod nga magmanupaktura sang bastante nga mga personal protective equipment, face mask, testing kit kag iban nga kinahanglanon, kag kinahanglan nga magkaladasma sa mahal nga mga imported. Ginbuyagyag man sini ang lubos nga kawad-on sang independyente nga industriya nga parmasyutika kag panalawsaw sa bakuna nga naghigot sa pungsod sa daku nga mga dumuluong nga kumpanya sa bulong.

Wala sang ikasarang ang pungsod nga maghimo sang kadam-an sa mga kinahanglanon para sa lokal nga produksyon kag konsumo. Ang malapad nga manggad kag mga natural nga resorsa kag kusog sa pagtrabaho kontrolado kag ginahimuslan sang multinasyunal nga mga korporasyon kag ila mga lokal nga kasosyo. Nagasalig ang produksyon sa imported nga mga makina kag sangkap. Wala sang nagakaugalingon nga lokal nga mga industriya kag ang industriyal nga produksyon kontrolado sang daku nga mga kumpanya nga dumuluong kag limitado sa mga export-processing zone nga kabahin sang pangkalibutanon nga assembly line sang mga korporasyon nga multinasyunal. Atrasado ang produksyong agrikultural, nga daku nga bahin nagagamit sang manwal nga pagtrabaho, mga kagamitan nga de-mano kag mga hayop nga panguma. Tuman ka limitado ang pasilidad sa irigasyon kag madamo ang guba-guba. Gagmayan ang produksyon sang bugas, kag kadam-an di-mekanisado kag ginapabudlayan sang manubo nga presyo bangud sa liberalisado nga pag-import sang mga surplas nga dumuluong nga produktong agrikultural nga ginasustentuhan sang tagsa nila ka gubyerno. Labi pa nga ginpalubha ini sang nagligad nga mga bagyo kag kawad-on sang subsidyo sang estado para magbulig sa lokal nga mga mangunguma.

Bangud nakasalig ang pungsod sa ginaimport nga mga kagamitan sa produksyon kag human nga produkto, kag ang produksyon nakatuon sa pag-eksport sang barato nga materyales kag mala-manupaktura nga may gamay nga dugang nga balor, nagaagi ang Pilipinas sa permanente nga depisito sa baligyaanay. Antes ang 2020, nagtimbuok sa wala pa sang kapares nga lebel ang depisito sa baligyaanay sang Pilipinas sa US$41.44 bilyon sang 2018 kag US$42.5 bilyon sa 2019. Nagnubo ini sang Abril sini nga tuig, indi bangud sa pag-ayo sa pagtindog sa kaugalingon, kundi bangud sa madalom nga pagbagsak sang mga gin-import nga produkto (20%) kag serbisyo (19%) kag pangkabilugan nga mahinay nga paggamay sang mga eksport, sa tunga sang lockdown sa ekonomya kag nagapadayon nga pagluya sa demand para sa mga produkto nga mala-manupaktura sa tunga sang malawigan nga pangkalibutanon nga istagnasyon. Nagtriple ang paggwa sang kapital nga portfolio halin $1.2 bilyon sa una nga napulo ka bulan sang 2019 pakadto $3.9 bilyon sa pareho nga panahon subong nga tuig.

Ang pinakamalawig nga lockdown malala nga nakaapekto sa ekonomya nga naggamay sang 10% sa una nga tatlong kwarto sang tuig, pinakamalala kumparar sa 7.3% nga paggamay sang 1984-85. Bisan bag-o pa man ang pandemya, ang pagdaku sang GDP sa nagligad nga apat ka tuig sa idalom sang rehimeng Duterte amat-amat nga naggamay resulta sang pagluya sa demand para sa mga eksport halin sa Pilipinas dulot sang istagnasyon kag mahinay nga pagdaku sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista.

Indi magnubo sa pito ka milyon nga mamumugon ang nawad-an sang trabaho sang Abril pa lang, kag nagpatimbuok sa tantos sang kawad-on sang empleyo sa wala sang katulad nga pagtaas, kag nagbutong naman sa wala sang katulad nga pagnubo sa tantos sang “partisipasyon sang kusog-pangabudlay”. Sa kabilugan, may indi magnubo sa 8.5 milyon nga Pilipino ang wala sang trabaho o 19.4% nga tantos sang disempleyo. Dugang diri, may indi magnubo sa 6.3% kulang sa trabaho nga sa kamatuoran wala sang mga trabaho. Halin 2016, masobra isa ka milyon nga trabaho sa agrikultura ang nadula bangud sa pagpalayas sa mga mangunguma halin sa ila nga mga kadutaan nga nahimuan sang mga operasyon sang mga daku nga burgesya kumprador, konsentrasyon sang duta, pagkabangkrap kag ibang paktor.

Linibo nga gamay kag medyum-kadaku nga mga negosyo ang nagsira bangud sa mga pagkaputo. Pag-abot sang Nobyembre, halos 685,000 migranteng mamumugon nga Pilipino ang nagpangayo sang bulig nga pang-emerhensya. Minilyon nga pumuluyo ang ara sa desperado nga mga istatus. Samtang nagaplano nga magpapanaog sang mas madamo nga pabug-at nga buhis sa pumuluyo, katuyuan sang rehimen nga buhinan ang buhis sang mga korporasyon sang Ᵽ249.4 bilyon tubtob 2022. Ginalauman nga maganubo ang makolekta nga buhis subong nga 2020 sang Ᵽ696.2. Ginalauman man nga magadoble ang depisito sini pakadto sa Ᵽ1.38 trilyon subong nga tuig halin Ᵽ677.6 bilyon sang 2019.

Bangud kulang ang ginakita kag desperado nga pondohan ang mga proyektong imprastruktura sang mga daku nga oligarko, wala-hawid ang rehimeng Duterte sa pagpangutang nga nagpahabok sa utang sang Pilipinas. Sining Agosto 2020, ara na sa Ᵽ9.6 trilyon ang utang sang nasyunal nga gubyerno, mas mataas sang Ᵽ1.9 trilyon kumparar sa pag-umpisa sang tuig. Magahabok pa ini pakadto sa Ᵽ10.2 trilyon sa pagtapos sang tuig, Ᵽ12 trilyon sa pagtapos sang 2021 kag Ᵽ13.7 trilyon sa katapusan sang termino ni Duterte. Sa amo sini kadasig, ang utang sang gubyerno nga Ᵽ6.1 trilyon sa umpisa sang termino ni Duterte nagdaku sang sobra pa sa doble sa sulod sang anom ka tuig, nga katumbas sang 59.9% sang GDP sang pungsod. Resulta sini, ang mga balayran sa interes sang utang kag sa prinsipal nga balor magalab-ot Ᵽ1.8 trilyon sa 2021, pinakamataas sa napulo ka tuig, kag katumbas sang 40% sang badyet sa palaabuton nga tuig, o 8.1% sang GDP sang pungsod.

Bangud desperado nga mangutang kag magraduhan sang positibo nga credit rating sang mga dumuluong nga nagapautang, nagakaladasma ang rehimeng Duterte sa pagpatuman sang mga polisiya nga dikta sang dumuluong nga mga bangko kag institusyon pangpinansya. Sa pihak sang pandemya, nagbalibad si Duterte kag iya nga mga upisyal sa ekonomya nga baliskaron ang polisiya sang pagbuhin sa mga subsidyo sa pangpubliko nga ikaayong lawas kag edukasyon, kag wala man ginsuspinde ang pagbayad sa mga pabug-at nga utang. Padayon sini nga ginatulod ang pagbag-o sa konstitusyon, mga amyenda sa Public Services Act, ang hagna nga layi sa National Land Use kag iban pa nga pareho nga tikang lunsay nagatuyo nga kuhaon ang mga pagdumili sa dumuluong nga pagpanag-iya sang duta kag negosyo.

Hayagan nga anti-pumuluyo ang programa sang badyet sang rehimen sa 2021 nga naghatag sang pinakamanubo nga prayoridad sa pagtatap sa pangpubliko nga ikaayong lawas, edukasyon kag kaayuhan pangkatilingban. Magalab-ot sa Ᵽ1.1 trilyon piso ang natalana nga gastuhon sa mga pork barrel nga proyekto nga imprastruktura nga wala sang kontribusyon sa tunay nga pag-uswag sang ekonomya kag kadam-an nagapanginpulos lang nga daku nga mga oligarko kag mga loyalista sa pulitika. Sa pihak nga bahin, wala ini sang plano kon paano suportahan ang liwat nga pagbuhi sang mga gamay kag medyum-kadaku nga negosyo nga nagakaputo bangud sa mga lockdown. Ginasiguro sini ang pondo para sa kontra-insurhensya, partikular, sa pagbakal sang bag-o nga mga helikopter, eroplano nga pang-away, mga bomba, kanyon, drone kag iban nga sistema sang mga armas, pero wala sang plano nga siguruhon nga luwas ang mga eskwelahan agud liwat nga magbukas sang atubangay nga mga klase. Samtang nagtalana lang ang rehimen sang gamay nga Ᵽ2.5 bilyon agud pondohan ang pagbakal sang bakuna para sa Covid-19 (halin sa kabilugan nga tantya nga balor nga masobra Ᵽ70 bilyon), nagtalana ini sang nagalagting nga Ᵽ19 bilyon para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) kag sa mahigko nga gera sini. Naghatag si Duterte sang mas o menos Ᵽ33 bilyon para sa “modernisasyon sang AFP” pero wala sang para sa gilayon nga kinahanglanon nga modernisasyon sang sistema sa edukasyon kag ikaayong lawas.

Samtang nagadalom ang krisis pang-ekonomiko, nagasingki ang krisis pangpulitika sang nagaharing sistema sa idalom sang rehimeng Duterte. Nahamulag ini sa malapad nga kubay sang masang Pilipino kag nagasalig sa tiranikong pamaagi sang pagpamuno, katuwang ang wala-untat nga kampanya para magsabwag sang disimpormasyon kag kakugmat. Nagapakita ini sang pagpaulipon sa ekonomya sa China kag todo nga nagayaob sa imperyalistang US.

Wala sang ginaangkon nga boluntaryo kag lubos nga suporta sang masa si Duterte. Amo gani nga ginapilit niya ang pumuluyo nga magsunod kag magtuman paagi sa pamahug nga pagsakup sang militar kag pulis sa halos tanan nga aspeto sang pangabuhi-sibilyan. Si Duterte ang ginkabig nga responsable sang malapad nga kubay sang pumuluyo sa kampanya sa madamuan nga pagpamatay batuk sa mga imol sa peke nga gera kontra droga, sa masaker sang ila trabaho kag kawad-on sang kita kag pagkabangkrap, sa pabug-at nga mga buhis kag nagatimbuok nga presyo, kag pagdulot sang gutom, lapnagon nga kaimulon, pag-antus kag desperasyon pang-ekonomya. Nagakaakig ang malapad nga kubay sang pumuluyo sa hayagan nga korapsyon ni Duterte kag wala sang kabulusgon sa pagdali-dali sa mga proyektong imprastruktura kag pag-abuso sa gahum para mangin puno nga protektor sang mga sindikato sang droga sa pungsod.

Ginapalamon kag ginapabuy-unan ni Duterte ang militar kag pulis agud siguruhon ang katampad sang mga heneral kag suldado sa paghatag sa ila sang wala-untat nga ilig sang pondo nga makuhaan nila sang mabulsa nga bilyon piso nga kita paagi sa mga kikbak sa mga kontrata militar kag parte sa mga ginatawag nga “programa nga integrasyon”. Ginpataas niya ang kontra-insurhensya bilang sentro nga polisiya sang iya rehimen nga nagahatag sa AFP kag mga heneral sini sang malapad nga gahum nga italana ang direksyon sang mga halambalanon sang estado.

Peke ang kampanya nga “kontra-korapsyon” ni Duterte. Wala sang kabulusgon kag ginalamon sang rehimen ang tanan. Gamit ang iya tiraniya, ginpaidalom sa iya kontrol ang tanan nga korapsyon sa gubyerno. Sa likod sang “kontra-korapsyon”, ginabalasa niya ang mga ahensya kag ginabayluhan ang mga tinawo nga napaslawan maghatag sang produkto sang mas masaligan nga mga ahente. Ginaprotektahan niya ang pinakasuod nga mga myembro sang kabinete sa mga kaso sa korapsyon. Kaalyado niya ang mga Arroyo kag mga Marcos kag ginpahanugutan sila makalikaw sa silot. Ginpaidalom niya ang Bureau of Customs sa direktang kontrol sang militar agud siguruhon ang iya kumpleto nga pagkumpas sa ismagling sang iligal nga droga. Gingamit niya ang taktika nga “narcolist” para pwersahon ang katampad sang kongreso kag mga upisyal sang lokal nga gubyerno, subong man ang mga upisyal sa korte. Gingamit niya ang 2021 badyet para magpanagtag sang pork barrel sa iya mga sumulunod nga nagapakita sang absolutong katampad. Ginahingalitan niya ang kaimulon sang minilyon nga pumuluyo, gingamit niya ang gahum pang-emerhensya para sayluhon ang pondo sa ginapaboran nga pulitiko para sa pagpanagtag sang subsidyo, pagtukod sang mga isolation facility, pagbakal sang mga kagamitan kag bakuna kag iban pa.

Ang kadalok sang nagaharing guban Duterte nagatuga sang madalum nga mga pagkapihak-pihak kag antagonismo sa nagkalainlain nga mga paksyon sang nagaharing sahi, subong man sa kubay sang nagaharing guban. Naglab-ot ang rehimen sa pagpatay kag pagkulong sa mga kaaway sa pulitika kag karibal nga sindikato. Gingamit ni Duterte ang pagpamahug batuk sa mga kabanggi nga oligarko para piliton ang ila pakigbuligay kag suporta o lubagon ang kontrol sa ila mga bisnes, samtang ginagamit niya ang gahum pang-estado para maghatag sang pabor kag pribilehiyo sa mga kroni nga oligarko. Sa pagbalibad nga magduko sa mga ginapangayo ni Duterte, ang mga Lopez wala ginhatagan sang prangkisa para makabrodkas ang daku nga kumpanya sa midya nga ABS-CBN. Naglunsar ini sang mahigko nga kampanya batuk sa konserbatibo nga oposisyon sa pulitika kag determinado nga ipabilin sila nga wala sang kinamatarung kag wala sang gahum sa eleksyon 2022. Nagatuhaw man ang disgusto sa kubay sang mga alyado sa pulitika ni Duterte nga nagkadto sa isa ka kudeta sa Manubo nga Panalgan sang Oktubre. Nagasikuhay man ang mga sumulunod ni Duterte para sa pinakadaku nga bahin sa pagbakal kag distribusyon sang bakuna sa Covid-19.

Ang madalom nga mga litik sa sulod sang militar kag pulis pat-ud nga magatuhaw samtang ang mga guban sang kabanggi nga nagaharing sahi mas nangin makahason kadungan sa pagbalod sang mga protesta sa karsada. May mga maki-US nga upisyal sang militar nga patago nga akig sa pagbaligya sang rehimen sa teritoryo pangdagat sang pungsod sa China kag magtukod sang mga cell tower sini sa sulod sang mga kampo militar. Samtang ginapauswag ni Duterte ang katampad sa kubay sang mga pili nga mga upisyal sang militar kag pulis, madamo ang wala nalipay nga mas napaboran ang mga upisyal nga konektado sa Davao.

Masinulundon nga ginatungdan ni Duterte ang pagkahepe sang estado nga neokolonyal sang US. Kadungan sini, nagaluhod-luhod siya sa duha nga nagabanggianay nga imperyalistang amo: ang US kag China. Samtang nagasipsip sang pabor pang-ekonomiko, pangpulitika kag militar halin sa magtimbang nga bahin, nagakapeligro man siya nga pagainitan sa diin man sa duha nga nagaribalanay nga imperyalistang gahum.

Sa pagpakita si Duterte sang pagpaulipon sa imperyalistang China, nagpasugot ini nga himuon nga kasugpon ang teritoryo sang Pilipinas kag magtukod sang pangmilitar nga portipikasyon sa sulod sang exclusive economic zone sang pungsod sa South China Sea. Gintugutan niya ang China nga dambungon ang resorsang dagat sang pungsod, waskon ang pila ka gatos ektarya nga bahura kag magkuha sang mga coral reefs kag maghakot sang mga higante nga tuway, isda kag iban pang resorsang dagat sang Pilipinas. Kabaylo sini, nakabaton siya sang mga kikbak halin sa pautang kag ayuda para sa mga proyekto nga imprastruktura, amo man sa mga kasugtanan sa tunga sang iya mga kroni kag kumpanyang Chinese.

Sa pihak nga bahin, nagapakatuta si Duterte sa imperyalismong US kag nagaduko sa dominante nga gahum sini. Padayon niya nga ginapatuman ang mga ekonomiko nga imposisyon sang mga institusyon pangpinansya nga kontrolado sang imperyalistang US kag nagapabilin nga may utang-nga-loob kag sunud-sunuran sa gubyernong US kag pwersa militar sini. Tanan nga indi patas nga kasugtanan militar sa tunga sang US kag Pilipinas protektado sa idalom ni Duterte. Nagpakuno-kuno siya nga pagatapuson ang Visiting Forces Agreement (VFA) sang Pebrero pero sang ulihi ginsuspender ini. Ang intensyon gid man niya nga may renegosasyon para iduso ang ginapangayo nga daku nga suporta militar para sa kontra-insurhensya nga ginpasugtan man sang US. Sa sige-sige nga pagpondo, paghanas kag pagpaarmas sa AFP, ang imperyalismong US ang daku nga manugdabuk sa pasistang rehimeng Duterte. Sa idalom sang Operation Pacific Eagle-Philippines, padayon nga ginagamit sang mga pwersa militar sang US ang pungsod bilang lunsaran sang mga operasyon militar sa luwas sang pungsod, sa tabon sang mga war games kag paghanas, kag sa ginatawag sini nga mga operasyon angut sa hilway nga paglayag sa South China Sea kag East China Sea.

Malig-on nga ginbutang ni Duterte ang iya nga kaugalingon bilang isa ka pasistang tirano nga wala hayagan nga nagdeklarar sang layi militar. Nahimo niya ini paagi sa pagpasar sang layi nga Anti-Terrorism Law sang Hulyo, nga sa kamatuoran isa ka layi sa terorismo sang estado. Ang rehimen daw ginapadalagan sang hunta nga sibil-militar sa porma sang NTF-ELCAC nga nagpaidalom sa tanan nga ahensya sang estado sa idalom sang kontrol sang militar. Dalayon sini nga ginsira ang ganhaan para sa sugilanon pangkalinungan sa NDFP sang 2017 pa. Lapnagon kag nagapadamo ang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Sa kahadlok nga may ara nga pagbalod sang mga protesta sang masa bilang sabat sa paghari sini sang teror, korapsyon kag pagpahigad sa kaayuhan sang pumuluyo, ginpaigting sang rehimeng Duterte ang kampanya sang pagpamigos batuk sa ligal nga demokratikong pwersa pareho sa kasyudaran kag kaumhan. Ang sunod-sunod nga wala-kaluoy nga pagpatay sa mga konsultant pangkalinungan, rebolusyonaryo kag aktibista, amo man ang ibang porma sang pagpamigos sang mga pwersa sang estado sa nagligad nga mga bulan nagpalupok sang internasyunal nga pagkundenar kag nagdulot sang internasyunal nga pagkahamulag sa rehimeng Duterte.

Para maghugakom sang dugang nga gahum pangpulitika, palig-unon ang iya nga tiraniya kag ipabilin ang paghari, ginpaigting ni Duterte ang mga operasyon nga kontra-insurhensya nga may deklarado nga katuyuan nga waskon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) antes matapos ang iya termino sa 2022. Ginpalawig ang sakop sang kampanya nga kontra-insurhensya sang AFP sa idalom ni Duterte para ilakip ang indi armado nga populasyon sa kaumhan, subong man ang malapad nga pumuluyo sa kasyudaran.

Umpisa 2017, ang AFP, upod ang PNP nagtukod sang 27 bag-o nga batalyon pangmaniobra kag ginkonsentrar ang ila nga pwersa sa walo ka rehiyon– sa Southern Tagalog, Southern Mindanao, Eastern Visayas, North Central Mindanao, Bicol (nga may 14-20 batalyon kada rehiyon); kag Northeast Mindanao, Negros kag Far South Mindanao (nga may mas o menos 10 batalyon kada rehiyon). Nagalab-ot sa 124 batalyon o 40 brigada sang kontra-insurhensya nga tropa sa walo ka rehiyon nga ini. May nagalab-ot sa 23 batalyon sang tropa sang AFP nga nakalapta sa Western Mindanao, Cagayan Valley, Ilocos-Cordillera, Central Luzon, Panay kag Central Visayas. Tuyo sang AFP nga kumpletuhon ang rekrutment sang 9,000 tinawo sang CAFGU nga magdala sa kabilugan nga numero sang mga tropa nga paramilitar pakadto sa 70,000. Nagabaton man ang AFP sang bulig pangkombat halin sa US sa porma sang mga drone nga pangsarbeylans kag rekorida kag salakyan pangkombat.

Nagapatuyang ang AFP sang binilyon ka piso para ipabilin ang nagadamo nga tropa kag arsenal sini sang mga drone pangsarbeylans, fighter jet kag mga helikopter, bomba pangkahanginan, mga mortar kag howitzer. Nagtigana na ang rehimeng Duterte sang sobra Ᵽ200 bilyon para sa militar kag may plano ini nga magbakal sang mga sarplas nga modernong mga armas nga ginabaligya sang US kag mga subsidyaryo sini.

Nagalunsar sang sunod-sunod nga nakapokus nga operasyon militar ang mga pasista nga armadong pwersa sa bilog nga pungsod. Nagalawig ang mga nakapokus nga operasyon militar sang pila ka semana tubtob anom ka bulan kag masami nagasakop sa mga dulunan sang mga prubinsya o banwa. Ang mga operasyon nga ini nagagamit sang mga taktika sang “gradual constriction”, nga may tuyo nga maglunsar sang operasyon nga panglighot batuk sa mga yunit sang BHB para engkwentruhon sila sa mga desaysibong inaway. Ang mga malaparan-nga-sakop sang operasyon nga ini nagdulot sang signipikante nga kahalitan sa pila ka mga yunit sang BHB. Apang, mayorya sa mga yunit sang BHB pangkabilugan nga nakasanto kag nahanas sa gerilya nga kontramaniobra para mawad-an sang epektibidad ang malaparan nga sakop nga mga operasyon sang kaaway nga ginapaniguro sang daku nga pag-uyang sang kwarta kag rekurso.

Bag-o nga kinaiya sang mga operasyon nga kontra-gerilya sang AFP ang “surgical bombings” nga nagagamit sang mga 500-libras nga mga bomba. Mas magaigting ang mga ini sa masunod nga mga tuig sa pagbakal sang bag-o nga mga fighter jet sang militar, mga helikopter kag drone. Ginakumbinar ang mga ini sang masingki nga paggamit sang mga kanyon nga nagagamit sang nagkalainlain nga kalibre sang bomba. Katuyuan sang mga pagpanghulog sang bomba halin sa kahanginan kag operasyon pagpangkanyon nga “kibuton kag kugmaton” ang BHB kag ang masa, kag tublagon ang mga yunit sang BHB kag para bulabugon ang ila mga plano. Apang, ang mga bomba masami ginahulog malapit sa mga baryo sa kaumhan kag komunidad sa kabukiran kag nagresulta sa pagkawasak sang mga ulumhan kag sibilyan nga imprastruktura. Sa isa ka pagpamomba sa Pambujan, Northern Samar, kaugalingon nga tropa sang AFP ang nahulugan sang ila nga bomba.

Ginpasingki sang pasistang rehimen ang brutal nga mahigko nga gera sini kontra sa sibilyan nga populasyon sa mga erya sa kaumhan nga imbolbado ang mga pwersa sang militar kag pulis ni Duterte sa nagadamo nga numero sang mga teroristang krimen. Subong nga tuig, sunud-sunod ang mga masaker kag pagpatay, pagdukot, pag-aresto, tortyur kag pagkulong sa mga residente nga ginaakusahan bilang mga katapu, simpatisador o suporter sang rebolusyonaryong hublag. Ang mga pasista nga armadong tropa nga nalakip sa ginabansagan nga Retooled Community Support Program o mga tim sang RCSP nagakampo sa sulod sang mga sibilyan nga komunidad para pahugon ang masa nga “magsurender”, magdabuk sang gamo kag nagapanguna sa paggamit sang droga, pagpasugal, pag-inom, pornograpiya kag iban nga makapanghalit nga impluwensya sa komunidad kag pamatan-on para gamuhon kag samaron ang paghiliusa sang pumuluyo. Ginaduso ang bilog nga mga komunidad nga magbakwit sa tunga sang mga operasyon militar sang AFP, pagpanghulog sang bomba kag pagpanganyon.

Isa ka pareho nga kampanya sang pagpamigos ang ginalunsar sa mga syudad kon sa diin ginatarget sang mga pwersa pangseguridad sang rehimen ang mga organisador sa pagtrabaho, imol sa syudad, estudyante, midya kag ibang nga sektor. Ang pasistang rehimen nagalunsar sang wala-untat nga kampanya sang red-tagging kag anti-komunista nga pagpanglighot kag pagbansag bilang terorista batuk sa mga organisasyong masa kag alyansa, ginakumbinahan sang sarbeylans, pag-aresto kag pagpamatay. Ang mga atake nga ini ginahimo sang mga pasistang tropa sang rehimen nga wala-hawid pareho sa mga prubinsya kag pungsodnon nga kabisera. Hayagan nga gindeklarar sang NTF-ELCAC ang tuyo sini nga punggan ang mga progresibong grupo nga partylist nga liwat makapungko sa kongreso, nga labing nagpakitid sa patag sang ligal nga alagyan sang aksyon. Ang ultimo nga katuyuan sang kampanya nga ini nga himuon nga iligal ang mga organisasyong masa kag piangon kag punggan nga ihayag ang gilayon nga mga reklamo kag demanda sang masa sa tunga sang krisis kag punggan sila nga makapamuno sa ila nga mga pangmasang paghimakas.

Maisog nga pagbato sa kontra-rebolusyon ni Duterte

Ginasuluduhan sang Komite Sentral ang bilog nga Partido, ang Bagong Hukbong Bayan (BHB), tanan nga rebolusyonaryong pwersa kag ang malapad nga masang Pilipino sa hugot kag mapangahas nga pagpasulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa bisan sa atubang sang mabaskog nga kontra-rebolusyonaryong kahimtangan. Padayon sila nga nagapursiger kag nagapatuman sang mabudlay nga hilikuton sa pagbato para sa pungsodnon kag demokratikong mga interes sang masa. Ang mga kadre kag katapu sang Partido, Pulang hangaway, mga aktibista kag masa maisog nga nagabato sa mapintas kag makangilidlis nga anti-komunista nga kontra-rebolusyon sang rehimeng Duterte. Ginakinaiyahan ini sang malaparan nga sakop kag sustenido nga mga armadong opensiba batuk sa BHB kag masingki nga kampanya sang pagpamigos batuk sa mga organisasyong masa pareho sa kasyudaran kag kaumhan.

Ang nagalala nga pagpamigos kag pagpanghimulos, kag mga teroristang atake sang estado nga ginbuhian sang rehimeng US-Duterte nagapukaw sa malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino nga maglunsar sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas para ipakig-away ang ila pungsodnon kag demokratikong handum. Sila man nagalunsar sang ibang porma sang pagbato para pangapinan ang ila mga kinamatarung kag ipakig-away ang ila mga demanda agud gilayon mapahagan-hagan sa atubang sang madasig nga pagsadsad sang kahimtangan pangkatilingban. Indi magsugot ang pumuluyo nga tubtob san-o ila nga agwantahon ang di-mabatas nga pag-antus sa idalom sang rehimeng US-Duterte.

Lubos nga nagalunsar sang armadong paghimakas ang mga Pulang hangaway sang BHB sa bilog nga pungsod sa pihak sang daku nga kabudlayan nga ginapakita sang malapad nga sakup, sustenido kag brutal nga kontra-rebolusyonaryo nga mga opensiba kag kampanya nga pagpamigos. Ginapauswag sang mga yunit sang BHB ang mga taktikang gerilya samtang nagaatubang sang ginpabaskog nga mga operasyong kontra-gerilya sa kadutaan kag kahanginan sang armadong pwersa sang kaaway nga mas may bentaha sa halambalanon sang armas kag resorsa.

Madinalag-on nga ginpaslaw sang hangaway sang banwa ang hayag nga deklaradong plano sang kaaway nga dugmukon ang BHB nga una nga gintalana sang katapusan sang 2018, sang ulihi gin-atras sa katapusan sang 2020 kag sini lang ginpalawig liwat tubtob 2022. Sa nagligad nga tuig, napaslawan ang AFP nga waskon ang bisan ano nga mayor nga rehiyunal o pungsodnon nga sentro sang kumand sang BHB. Masobra isa ka tuig na lang ang nabilin sa AFP kag pat-ud nga mapaslawan liwat ini.

Bisan pa nga may pila ka yunit sang BHB ang nakaagi sang pila ka seryoso nga pag-atras, sa kabilugan, ang mga Pulang hangaway kag kumander sang BHB nakalikaw sa mga pagkapiyerde kag padayon nga ginasanto ang husto nga mga pamaagi sa gerilyang pagpakig-away sa mapintas nga kampanya nga gera sang kaaway. Sila nagapakasampaton sa mga taktikang gerilya sang konsentrasyon, paglapta kag pagsaylo, pagkumbinar sa hilikuton militar kag masa (armadong paghimakas kag pangpulitika nga paghimakas) para pangibabawan ang todo nga kampanya sa armado nga kontra-rebolusyon sang kaaway, dulaan sang epekto kag himuon nga inutil ang malaparan nga sakup nga mga operasyon sang kaaway kag labing padalumon ang suporta sang masa paagi sa pagbulig sa ila ginalunsar nga mga paghimakas antipyudal, anti-imperyalista kag anti-pasista.

Para pangibabawan ang mga nakapokus nga operasyon militar sang kaaway, ang mga yunit sang BHB maalam nga nagagamit sang mas malapad nga erya para sa maniobra paagi sa pagpalapad sang mga bag-o nga teritoryo kag pagrekober sa mga daan nga erya kag pagtukod sang mga bag-o nga prenteng gerilya, samtang ginasustenir ang mga pangpulitika kag militar nga paghimakas sa mga nakatindog nga erya sang mga prenteng gerilya. Sa sini, malikawan nila ang tendensya nga ikulong ang kaugalingon sa makitid nga erya kag sobra nga konsentrasyon sang pwersa. May mga maayo nga inagihan sa pagpalapad sang teritoryong gerilya sa mga rehiyon sang Southern Tagalog, Bicol, Negros kag Eastern Visayas, nga nakapaidalom sa kontrol sang militar umpisa 2018 sa epekto sang Memorandum Order No. 32. Ang rebolusyonaryong masa ginpahulag sang BHB para magpatuman sang mga kritikal nga katungdanan sa pagpalapad sang BHB kag pagrekober sa mga eryang gerilya.

Ang pagpalapad sang mga eryang gerilya sang operasyon naghatag-dalan sa mga yunit sang BHB para mas mangin pleksible. Ang mga interyor nga erya mas hugot nga naangut sa mga kapatagan, sistema sang mga dalan kag erya sa baybay-dagat kon sa diin mahimo nila nga mas paborable nga birahon ang bulnerable nga mga dalan nga ginasudlan kag ginaguwaan sang kaaway, kag kon sa diin mahimo sila nga magpalapad sa hilikuton sa paniktik, hilikuton alyansa kag pangpulitika nga paghimakas sang masa. Mahimo nila nga temporaryo nga sayluhon ang ila mga sentro sang operasyon, himuon nga mga pakpak ang anay mga sentro samtang sila padayon sa gitgitan nga nakigsumpong sa mga daan nga sentro. Magaangkon sang ikasarang ang mga sentro sang kumand nga magtukod sang mga kampo sa nagkalainlain nga lugar.

Padayon nga ginapabaskog sang BHB ang opensibong diwa kag postura sini. Sa tanan nga panahon, ginahingalitan nila ang inisyatiba, ginakumpas ang tyempo sang inaway kag nagalikaw sa mga depensiba. Sa maalam nga paglikaw sa mga matig-a nga target kag pagpuntirya lang sa nahamulag, nakabulag, maluya kag kapoy nga mga yunit sang AFP kag PNP, ang mga yunit sang BHB nakalunsar sang mga madinalag-on nga taktikal nga opensiba batuk sa kaaway subong nga tuig. May mga talalupangdon nga mga halimbawa sang taktikal nga opensiba sa Bicol, Southern Tagalog, Negros, Eastern Visayas, Northeast Mindanao, North Central Mindanao kag Far South Mindanao kon sa diin ginbunalan sang mga yunit sang BHB ang nagaoperasyon nga mga tropa sang kaaway nga nagahimo sang nakapokus nga operasyong militar. Subong nga tuig, nakalunsar ang BHB sang pila ka gatos nga mga opensiba militar sa bilog nga pungsod.

Ang mga yunit sang BHB muklat nga nagapatuman sang hugot nga lebel sang disiplinang gerilya para dulaan sang epekto ang mas mataas nga ikasarang militar sang kaaway. Nagalikaw sila nga mamutikan sang kaaway gamit ang tawo kag mga elektronikong kagamitan paagi sa paggamit sang kalayo nga wala sang aso, paglakat nga wala sang ginabilin nga agi, paggamit sa kadulom sang gab-i, paghingalit sa natural nga mga tabon kag kweba kag maalam nga paggamit sang mga elektronikong gadyet kag signal sa komunikasyon. Nagalikaw sila sa mga daan nga ruta para magsaylo halin sa isa ka erya padulong sa isa pa. Sa hugot nga pakigbuligay sa rebolusyonaryong masa, nahimo nila nga ipabilin nga bungol kag bulag ang kaaway.

Halos ginaanunsyo sang kaaway ang ila plano nga maghulog sang bomba bangud sa magahod nga drone, rekorida sang mga helikopter kag madamuan nga paghulag sang tropa sang kaaway. Mas masunson sangsa indi, ang mga yunit sang BHB nakasaylo na sa ibang erya antes pa makapanghulog sang bomba kag manganyon ang kaaway. Nagausik sang binilyon ka piso ang kaaway sa sining mga wala-pulos nga operasyon. Sa pagbasa sa mga hulag sang kaaway (pagdamo sang tropa, paggamit sang pangsarbeylans nga drone, pagbutang kag pagpwesto sang mga kanyon, ginpaigting nga operasyon sa paniktik kag iban pa), nakahimo sang mga maniobra ang BHB antes pa man maghulag ang kaaway. Sa pagpalapad sang ila erya sang operasyon, ang mga yunit sang BHB mahimo nga magsaylo sa malapit o malayo nga distansya para magpalayo sa pokus sang kaaway kag magbunal sa kilid o likod sini.

Upod ang Partido kag hangaway sang banwa, masarangan nga makalawig kag kumprehensibo nga batuan sang rebolusyonaryong masa, ila nga mga organisasyong masa kag sanga sang Partido ang pagpamigos sang kaaway sa ila nga mga baryo bisan ano pa kadugay. Sa ubay, suporta kag inspirasyon dala sang ila nga mga Pulang hangaway, ang rebolusyonaryong masa sa mga erya sang gerilyang base kag prenteng gerilya pukpukan nga nagabato sa kampanya sang armadong pagpamigos sang kaaway.

Sa mga lugar nga nakapaidalom sa mga nakapokus nga operasyon militar kag kon sa diin ginaokupar sang mga pwersa sang kaaway ang ila mga komunidad, ginasanto sang masang mangunguma ang husto nga pamaagi sang pagbato nga igabangga ang ila kolektibong kagustuhan batuk sa armadong kusog sang kaaway. Sa ubay sang prenteng gerilya o sang mga komiteng subrehiyon sang Partido kag mga yunit sang BHB, ang rebolusyonaryong masa kolektibo nga nagatindog paagi sang pagpabaskog kag pagpaandar sa ila mga organisasyong masa kag ila mga sanga sang Partido sa lokalidad. Nagakadapat nga himuon ang wala kakapoy nga propaganda kag edukasyon para batuan ang disimpormasyon kag kabutigan sang kaaway, gamit ang tanan nga posible kag santo nga pamaagi sang pagpalapnag sang impormasyon lakip ang pagpanagtag sang pahayagan, polyeto, pagbalita sa radyo, paggamit sang karton o infographics, pagpalapta sang mga audio file kag iban pa.

Paagi sa todo-todo nga propaganda kag pag-organisa, ang masa nangin aktibo sa pulitika kag ginabug-os ang diwa sang pagbato. Nagabato sila sa nagkalainlain nga matinugahon kag militante nga paagi pareho sang kolektibo nga pagbalewala sa pagpatawag sang militar, pagsupak sa mga mandu sang militar nga magpatuman sang hilikuton, paglunsar sang mga rali sa baryo sang mga mangunguma nga armado sang binangon nga nagapanawagan nga hilwayon ang mga gin-aresto nga residente, pagpangibabaw sa tingog sang militar sa mga ginatawag nga dayalogo paagi sa pagpresentar sang ila gilayon nga mga isyu sa ekonomya kag pagpamilit nga pasabton ang militar sa ila paglapas sa kinamatarung, pagkakas sa mga poster kag istrimer sa propaganda sang kaaway, pagbuyagyag sa pagdambong sa mga pondo para sa “integrasyon sa komunidad” kag “surender”, paghimo kag pagkoordinar sa mga fact-finding mission, kag iban pa. Pwede sila nga maghimo sang madamo nga plano kag rason para paslawon ang plano sang kaaway nga magtukod sang mga lokal nga pwersang paramilitar o magtukod sang detatsment sa sulod sang o malapit sa baryo.

Nakahimo ang masa kag hangaway sang banwa sang matinugahon kag epektibo nga pamaagi sang komunikasyon kag organisasyon agud likawan ang pagbantay sang kaaway, pareho sang sikreto nga mga pamaagi sang pagpasa sang impormasyon, paglunsar sang mga sikreto nga miting sa sulod o guwa sang baryo, likom nga mga pamaagi sang pagkalap sang suplay para sa hangaway sang banwa, paghiwat sang sikreto nga asembliya sang barangay, paglunsar sang antipyudal nga mga paghimakas nga indi mamutikan sang kaaway, kag paggamit sang duha ka taktika agud sa sini nagapadayon ang mga sosyo-ekonomiko nga proyekto sang mga lokal nga organisasyong masa bisan sa idalom sang ilong sang kaaway.

Paagi sa hugot nga koordinasyon sa lokal nga mga organisasyong masa, sanga sang Partido, kag lokal nga milisya, nagalunsar ang BHB sang epektibo nga mga operasyon kontra-paniktik agud tumuron kag inyutralisa ang mga espiya sang kaaway kag distrungkahon ang lambat paniktik sang kaaway sa baryo para buligan nga mapabaskog ang buot sang masa. Nagadeploy man ang BHB sang mga gamay nga tim agud magtigayon sang mga operasyong isnayp kag partisano batuk sa mga yunit sang kaaway o mga tinawo nga nakabulag sa ila sentro para magsag-ob o maligo sa mga suba, magbakal sang suplay, magbulang o magsugal, makig-inuman kag iban pa. Sa ibang rehiyon, napahulag ang masa agud sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba gamit ang mga eksplosibo nga command-detonated agud magdulot sang halit sa mga tropa sang kaaway kag samaron ang ila kabilugan nga plano.

Indi matago nga nag-agi sang mga pagkalutos subong nga tuig ang pila ka yunit sang BHB kag prenteng gerilya bangud sa internal nga mga kahuyangan kag pagkulang. Wala gilayon nga nakasanto ang ila kumand sa ginpaigting nga mga operasyon pangkahanginan kag pang-impantri, kag magpatuman kag maghimo sang bag-o nga mga taktikang gerilya kag pamaagi agud paslawon kag lutuson ang malaparan kag sustenido nga opensiba sang kaaway. Kinahanglan pa nga magpakasampaton ang pila ka kumand sang BHB sa husto nga pagpakat sang mga pwersa kag kadre agud ibalanse pareho ang hilikuton sa militar kag pulitika kag magsulong nga pabalud-balod. Ang kawad-on sang ikasarang nga ini nagresulta sa anuman nga pagpalapta sang pwersa kon sa diin ang magagmay o ginpagamay nga mga platun nagasakup sang sobra kalapad nga lugar, o sa pagkulong sang kaugalingon kon sa diin ginalimita sang mga yunit ang ila mga operasyon sa limitado nga lugar. May problema man sang madugayan nga konsentrasyon o sobra nga konsentrasyon kon sa diin malaba nga panahon nga nakatipon ang daku nga yunit agud magpreparar para sa taktikal nga opensiba batuk sa mga matig-a nga target o maghatag-seguridad sa nagalawig nga aktibidad.

Malala man nga naapektuhan ang pila ka gerilya nga baseng purok sa wala untat nga mga operasyon sang kaaway bangud sa kawad-on sang ikasarang sang mga komite sang Partido sa prenteng gerilya kag mga yunit sang BHB nga ubayan kag buligan ang lokal nga mga sanga kag ang masa nga batuan ang armadong pag-okupa sang kaaway sa mga baryo, saywar, kampanya nga “surender” kag todo nga pasistang pagpamigos kag kontra-rebolusyonaryong kalakasan. Sa mga lugar kon sa diin napaslawan ang Partido nga maghatag sang hugot nga pagpamuno, o kon indi mapangapinan sang BHB ang masa kag ikoordina ang ila kolektibo nga sabat, nagakadis-organisa kag nagapaiya-iya ang baseng masa dulot sang sustenidong kampanya sang mga RCSP sang AFP sa pagpresyur, pagpamahug, pagpatay kag pag-aresto, subong man sang pakuno-kuno nga proyekto sa pangabuhian kag ibang pangsaywar, gani nahimo sang kaaway nga pasudlon ang mapanghalit nga mga negosyo nga nagaagaw sang duta kag nagaokupar sa dutang ansestral sang minoryang pumuluyo.

Sa paagi sang matutom nga hilikuton kag pagtuon sa mga positibo nga abanseng inagihan, indi magdugay mapangibabawan ang mga kapaslawan sa pila ka prenteng gerilya kag rehiyon.

Samtang ginapangibabawan sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas ang wala untat nga armadong kontra-rebolusyon sang rehimeng Duterte batuk sa BHB kag ang mahigko nga gera batuk sa masa, kag sige-sige nga nagasulong kag nagatipon sang kusog, ang ligal nga demokratikong pwersa maisog man nga ginabatuan ang todo nga kampanyang pagpamigos, mga atake batuk sa mga kinamatarung pangpulitika kag sibil, kag pagpamigos sa idalom sang indi deklarado nga pagginahum militar sang rehimeng Duterte.

Sa kasyudaran, ginapahulag sang demokratiko kag patriyotikong mga pwersa ang ila mga pwersa sa pihak sang mabaskog nga restriksyon nga ginapapanaog sang militarista nga lockdown sang rehimen, agud iprotesta ang pagpasar sang layi sa terorismo sang estado (ATL) sang Hulyo. Linibo ang naglunsar sang mga demonstrasyon agud pakamalauton ang ATL kag ang indi deklarado nga layi militar ni Duterte sa pihak sang mga pamahog sang pagtapna sang pulis. Wala napunggan sang mga pag-aresto sa mga magatambong sa rali ang paglunsar sang mga piket kag ibang porma sang aksyon.

Dugang sa ATL, nagkalainlain pa nga isyu ang nagapaibwal sang mga aksyong protesta sining nagtaliwan nga mga bulan lakip ang pagbasura sa prangkisa sang ABS-CBN nga ginsug-alaw sang semanal nga mga protesta sa kalsada nga ginpasakupan sang malapad nga seksyon sang katilingban Pilipino.

Gingatungan man sang palyado nga pagsabat ni Duterte sa pandemya nga Covid-19 ang kaakig sa kubay sang masa, labi na ang ginpalaba nga lockdown kag kapaslawan nga maghatag sang gilayon kag bastante nga ayuda pang-ekonomya sa pumuluyo agud pakaunon ang ila mga pamilya. Sa nagtaliwan nga mga bulan, nagpahayag sang malaparan nga kaakig sa social media ang pumuluyo batuk sa pagbalibad sang rehimen nga maghimo sang libre nga mass testing para mamonitor kag kontrolon ang paglapta sang bayrus nga Covid-19, ang hayagan nga korapsyon sa pagbakal sang DOH sang mga kagamitan medikal, pagbalibad nga silutan ang mga upisyal sang pulis nga nagalapas sa ila kaugalingon nga pagsulundan, mabaskog nga silut sa mga nagalapas sa kurpyu, subong man sa mga drayber sang dyip nga nagaduso sa ila kinamatarung nga makabalik sa mga karsada, kawad-on sang kumpensasyon kag hazard pay para sa mga nars, pabudlay nga mga restriksyon sa pagbyahe, hatag-bawi nga mga polisiya nga ginapagwa sang mga upisyal militar nga gintalana nga magdumala sa krisis sa ikaayong lawas, kag madamo nga iban pa. Ang pagpangbarat sa plano nga magbakal sang mga bakuna para sa Covid-19 nagapukaw sa diskuntento sa kubay sang pumuluyo.

Ginpalupok man ang kaakig sang pumuluyo sang mahinay kag kulang nga sabat sang rehimeng Duterte sa mga kalamidad pagkatapos ang sunod-sunod nga mga bagyo sang Nobyembre. Ang mga biktima sang kalamidad nag-umpisa sa pagmartsa sa mga dalanon para iduso ang ayuda kag subsidyo bilang kompensasyon sa mga nadula sa ila.

Ginapukaw sang malala nga krisis sa ekonomya ang pumuluyo nga iduso ang gilayon nga alibyo. Ginapabaskog sang mga unyon ang singgit sang mga mamumugon para sa dugang-sweldo, hazard pay sa pagtrabaho sa panahon sang pandemya, regulasyon sa kaluwasan sa trabaho, regularisasyon kag pagrespeto sa ila nga mga kinamatarung sa pag-unyon. Naglunsar sang mga protesta ang mga estudyante batuk sa magasto nga “blended” nga sistema sang pagtuon kag kakulangan sang pondo nga gintalana sang estado para siguruhon ang luwas nga kahimtangan sa mga eskwelahan para sa liwat nga pagbukas sang atubangay nga mga klase sa tunga sang pandemya.

Ginpukaw man sang tiraniya kag anti-komunista nga mga atake sang rehimeng Duterte ang kaakig sang pumuluyo kag mga protestang masa. Lapnagon nga kaakig ang ginpabutyag pareho diri kag sa gwa sang pungsod batuk sa ekstrahudisyal nga mga pagpatay, sunod-sunod nga pag-aresto, pagkulong kag pagpasaka sang himu-himo nga kaso nga kriminal sang mga mamumugon, batuk sa mga organisador sang mga mamumugon, aktibista nga mangunguma, tagapangapin sa tawhanon nga kinamatarung, mamumugon sa midya kag iban pa, subong man ang wala untat nga pagred-tag ni Duterte kag iya mga heneral batuk sa di armado nga ligal nga demokratikong mga organisasyon, kag mga personalidad nga nagpahayag sang kritikal nga opinyon sa rehimen.

Padayon nga nagabaskog ang nagahiliugyong prente batuk sa tiraniya kag pagginahum sang teror ni Duterte. Labi nga nangin militante ang mga propesyunal, mga gamay nga negosyante, tawong simbahan, akademiko kag ibang sektor sang nahanunga nga sahi kag ginatulod nga idugang ang ila mga tingog batuk sa mga ekstrahudisyal nga pagpamatay, pag-aresto, pangpulitika nga pagpamigos, pag-red-tag kag ibang paglapas sang mga pwersa sang estado sa mga kinamatarung para busalan ang mga nagabato. Ginapukaw man sila nga magprotesta batuk sa korapsyon, awtoritaryanismo kag pagmonopolisa sang gahum, pagsunud-sunuran sa dumuluong nga mga amo kag pagbaligya sang rehimen sa soberanya sang pungsod, kag iban nga balatian sang katilingban. Nangin mas magahod ang konserbatibong oposisyon sa ila mga kritisismo sa rehimen pero nagabuhos sang mas madamo nga pagtinguha sa paghanda para sa eleksyon 2022 sa baylo nga magbulig sa pagpabaskog sang protestang masa, indi pareho sang 1983-1986 kag mga bulan antes ang pagpatalsik sa rehimeng Estrada.

Ang pulu-panahon nga mga protesta sa nagligad nga pila ka bulan nagapakita sang madalom kag lapnagon nga kaakig sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino batuk sa kontra-pumuluyo kag militarista nga polisiya sang rehimeng Duterte nga direkta nga nagresulta sa grabeng pagpaantus sa kubay sang masang anakbalhas. Naglupok ang mga ini sa pihak sang militarista nga mga restriksyon kag todo nga atake batuk sa ligal nga demokratikong mga pwersa nga nagatuyo nga pahugon sila, samaron kag gamuhon ang ila hilikuton kag iwarik ang ila kusog. Nakatalana nga magdaku pa gid ang mga protesta nga ini sa maabot nga mga bulan bangud ginapapas-an sa malapad nga masa sang pumuluyo ang bug-at sang krisis sa ekonomya nga ginpalubha sang pagpangawat kag korapsyon sang rehimeng Duterte. Padayon nga nagalanog ang panawagan sang pumuluyong Pilipino para sa pagpatalsik kay Duterte o pagpahalin sa iya.

Pabaskugon ang Partido, pamunuan ang pagbalod sang pagbato kag isulong ang rebolusyon

Ang nagadalom kag nagalala nga krisis sang malapyudal kag malakolonyal nga sistema sa idalom sang pasista nga diktaduryang US-Duterte nagatuga sang kundisyon agud matipon bilang isa ka makagagahum nga balod ang demokratiko kag rebolusyonaryong pagbato sang pumuluyong Pilipino, lunsay sa patag sang mga protesta sa kalsada kag armadong pagbato.

Dapat hingalitan sang Partido Komunista sang Pilipinas ang tanan nga kahigayunan nga ginabukas sang subong nga sitwasyon para magpabaskog paagi sang pagpamuno sa malapad nga masa padulong sa mas mataas nga mga halintang sang pagbato. Bilang pinakadaku nga organisado nga rebolusyonaryong pwersa kag madalom nga nakaugat sa ginapigos nga mga sahi kag nahanunga nga mga sektor, ang Partido ara sa pinakamaayo nga pusisyon para pamunuan ang paghimakas batuk sa tiranikong rehimen kag paslawon ang plano ni Duterte nga magpabilin ang iya dinastiya sa poder.

Ginapamunuan sang Partido ang demokratikong rebolusyon sang banwa nga nagatuyo nga tapuson ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Absoluto nga ginapamunuan sini ang BHB kag ginalunsar ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas para ibagsak ang makasahing diktadurya sang mga daku nga burgesya kumprador, mga daku nga agalon nga mayduta kag burukrata kapitalista.

Sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, ginasunod sang Partido ang estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa sang pagpalibot sa kasyudaran halin sa kaumhan. Ginapundar sini ang BHB halin sa gamay padulong sa daku kag halin sa maluya padulong sa mabaskog sa panahon sang estratehikong depensiba, tubtob sa malab-ot ang estratehikong pagkapatas sa kaaway kag may bastante nga ikasarang para maglunsar sang estratehikong opensiba para palibutan ang kasyudaran, ibagsak ang reaksyunaryong estado kag bayluhan ini sang demokratikong gubyerno sang pumuluyo.

Ang Partido madalom nga nakaugat sa malapad nga masa. Ginauyatan sini ang BHB bilang pinakamabakod nga ekspresyon sang basehang alyansa sang mga mamumugon kag mangunguma. Ang mga sanga sang Partido ginatukod sa tanan nga yunit sang BHB agud maghatag lunsay sang estratehiko kag taktikal nga pagpamuno. Ang BHB ang mga pinakamalahalon nga armas sang Partido nga pangunahon nagakuha sang kusog halin sa sahing mangunguma paagi sang pagtukod sa ila nga mga organisasyong masa kag organo sang gahum pangpulitika, kag paglunsar sang rebolusyong agraryo para lutuson ang gahum sang mga agalon nga mayduta sa kaumhan.

Ang Partido padayon nga nagapabaskog sa pagrekrut sang mga abanse nga elemento sa kubay sang mga mamumugon, mga mangunguma, malaproletaryado, petiburgesya kag nahanunga nga burgesya. Ang mga sanga sang Partido ginaorganisa sa rural nga mga komunidad, mga pabrika, mga kampus sang eskwelahan, mga komunidad sang mga imol sa syudad, mga upisina kag iban pa. Nagatukod ini sang mga organisasyong masa kag nagaserbi bilang ubod sang matag-adlaw nga paghimakas sang pumuluyo. Nagatukod ini sang nagahiliugyong prente agud kuhaon ang suporta para sa pungsodnon demokratikong rebolusyon. Ang NDFP amo ang pinakakonsentrado nga porma sang nagahiliugyong prente nga nagabulig sa pag-abante sang rebolusyonaryong armadong paghimakas.

Agud pamunuan ang pagbalod sang pagbato sang pumuluyo, dapat matalom nga hakson sang Partido ang obhetibong mga kundisyon, kritikal-sa-kaugalingon nga tasahon ang kahimtangan para pangibabawan ang mga kahuyangan kag kakulangan sini, kag kumprehensibo nga pabaskugon ang kaugalingon sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Ang Partido kag ang rebolusyonaryong pwersa dapat wala sang kakapoy, maisog, kag mapangahas nga isulong ang ila mga hilikuton sa pag-organisa, pagpukaw kag pagpahulag sa masa anupaman kabudlay ang kahimtangan.

Ang konsolidasyon sang Partido sa ideolohiya ang pinakamalahalon nga elemento sa pagpabaskog sang kaugalingon kag pagpataas sang ikasarang sini sa pagpamuno sa masa.

Samtang ginalunsar ang kabuhi-kag-kamatayon nga paghimakas batuk sa brutal kag uhaw-sa-dugo nga tiraniya, dapat nga palig-unon sang mga kadre sang Partido sa tanan nga lebel ang ila kaugalingon kag ihanda ang paminsaron para atubangon kag pangibabawan ang mga kabudlayan kag kapigaduhon kag sikwayon ang paghandum sang kasulhay kag mahapos. Ang mga kadre sang Partido dapat mangin modelo sang kalig-on samtang ginaatubang kag ginapangibabawan ang mga kahuyangan paagi sa kritikal nga pag-analisa kag maid-id nga pagplano kag ubos-ikasarang nga pagtuman sa ila nga mga katungdanan.

Dapat permi nila nga tinguhaon nga pataason ang lebel sang ila hilikuton. Dapat sila magtuon nga magpamuno samtang nagapakig-away upod ang masa kag hangaway. Dapat puno sila sang diwa nga opensibo kag mapang-away, nga indi magpasugot nga paluyahon sang kaaway ang ila panimuot nga magmartsa pasulong. Dapat handa sila nga lubos kaisog nga batuan ang kaaway kag pamatukan ang mga maitom nga padihot kag plano sini sa tanan nga panahon. Dapat nila nga sawayon kag sikwayon ang konserbatismo, pagkapasibo, katamaron kag pagpabuyan-buyan nga nagaresulta sa burukratismo kag sa “permi lang sa daan” nga estilo sang pagpamuno.

Dapat nga mangin muklat ang Partido kag ang mga kadre sini sa katungdanan sa pagpukaw kag pagmobilisa sa masa. Dapat sila nga magtinguha nga padalumon, palaparon kag pabaskugon ang pag-ugat sang Partido sa masa. Dapat wala sila sang kakapoy sa pagtungod sa hilikuton masa, pagpropaganda, pagtukod sang baseng masa, konsolidasyon kag ekspansyon. Ang mga myembro kag komite sang Partido dapat muklat sa tanan nga tion sa ila hilikuton nga pataason ang pangpulitika nga kamuklatan sang masa kag ang ila determinasyon kag ikasarang nga magbato. Dapat hatagan inspirasyon sang Partido ang bag-o nga mga aktibista kag lider sa kubay sang masa. Dapat ini permi nga magpamati sa mga panawagan sang masa kag mangin muklat sa ila kaayuhan.

Ang Partido dapat padayon nga mangin matutom sa paglunsar sang Tatlo ka Lebel nga Programa sa Pagtuon. Dapat sini nga siguruhon nga makatuon sang Basehan nga Kurso ang mga kandidato nga katapu sa panahon sang ila kandidatura para mauyatan ang basehang linya sa ideolohiya kag pulitika sang Partido. Ang mga bag-o nga lubos nga katapu dapat magtuon sang Intermedya nga Kurso sa tuig nga ila pagpanumpa agud mas mauyatan ang linya kag programa sang Partido ang pagkumparar sini sa rebolusyonaryong inagihan sang China, Vietnam kag iban nga pungsod. Ang mga kadre sang Partido sa nagapamuno nga mga komite kag rehiyon panubo sa lebel-distrito kag seksyon dapat kolektibo nga magtuon sang Abante nga Kurso para mas hugot nga mauyatan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag maisapraktika ini sa ila hilikuton.

Kinahanglan nila nga maglunsar sang mga pagpanalawsaw, sosyal nga imbestigasyon kag makasahi nga pag-analisa sa sakop sang ila nga pagpamuno para matumod ang mga problema kag ginapangayo sang masa, kag padalumon ang paghangup sang Partido sa obhetibong mga kahimtangan sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema.

Dapat pamatukan sang Partido ang tanan nga tipo sang rebisyunismo. Samtang nagabaskog ang Partido, mas labi ini nga ginaatake sa tanan nga bahin sang mga reaksyunaryo, kontra-rebolusyonaryo, mga Trotskyista, ultra-“Wala,” kag nagapakuno-kuno nga mga Maoista. Ginakwestyon sang mga rebisyunista ang linya kag pag-analisa sang Partido sa katilingban nga Pilipino, partikular ang kakinahanglanon nga maglunsar sang demokratikong rebolusyon sang banwa kag malawigan nga inaway banwa para tapuson ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Tuyo sang mga atake nga ini nga madulaan sang kabilinggan ang Partido kag pahinaon ini sa sulod, kag sulsulan ini nga magsayup. Dapat padalumon sang mga kadre sang Partido ang ila nga paghangup sa kontra-rebisyunismo para pabaskugon ang desisyon kag pataason ang lebel sang ila nga hilikuton.

Dapat tampad kag kritikal-sa-kaugalingon nga nagatuon kag nagatasa ang tanan nga mga komite sang Partido sa ila nga mga hilikuton. Kinahanglanon nila nga pana-panahon nga sumahon ang ila nga pagtungod para pataason ang ila nga trabaho sa mas mataas nga lebel. Tanan nga mga myembro sang Partido dapat nga magsaway kag sawayon ang kaugalingon para matumod kag mapangibabawan ang ila nga mga kahinaan kag kakulangan, batuan ang dogmatismo (teorya nga hamulag sa praktika) kag empirisismo (praktika nga wala ginaubayan sang teorya o wala napataas sa lebel sang teorya), suhetibismo kag tanan nga tipo sang oportunismo. Dapat labi nga pauswagon ang ila mga kabaskugan kag ikasarang. Dapat sila nga pirme mangin malig-on sa pagkonsolida kag pagpabaskog sang Partido.

Dapat maid-id nga tun-an sang tanan nga mga komite sang Partido ang mga tagubilin sang Komite Sentral, partikular na inang pana-panahon nga ginapagwa sang Komite nga Tagapatuman.

Dapat nga hanason sang Partido ang mga kadre sini kag mga kumander sang BHB sa katungdanan sang pagpamuno sa mga yunit sang BHB sa tanan nga lebel. Ang kakinahanglanon nga maglunsar sang malaparan kag todo nga pagpakig-away gerilya nagatumod sa kinahanglanon nga hanason ang linibo nga may ikasarang nga magpamuno sa mga platun sang BHB kag magdiriher sang hilikuton sang mga prenteng gerilya sa mga subrehiyon, sa paglunsar sang taktikal nga mga opensiba kag sa pagpahulag sa masang mangunguma sa ila nga mga paghimakas antipyudal.

Dapat pabaskugon sang Partido ang kaugalingon sini sa organisasyon. Dapat sini nga labi pa nga palaparon ang katapuan kag lampasan ang mga lebel nga nalab-ot sa nagligad. Dapat sini nga palaparon ang mga sanga kag magtukod sang nagapadamo nga mga sanga sa mga yunit sang hangaway sang banwa, pabrika, imol nga komunidad, kampus sang mga eskwelahan kag kolehiyo, upisina, baryo kag komunidad sa kaumhan. Dapat mangin kabahin sang plano sang tagsa ka sanga sang Partido ang pagtukod sang mas madamo nga sanga sa malapit nga mga erya.

Sa pihak sang nagaluntad nga mapiot nga kahimtangan, tanan nga komite sang Partido kag kumand sang BHB dapat maghiwat sang regular nga mga pulong para siguruhon ang paghiliusa. Ang mga pulong dapat ginahandaan sang maayo, malip-ot kag maunod. Dapat maghiwat sang mga espesyal nga kumperensya sa kubay sang mga kadre para makapaambitanay kag makabayluhanay sang mga impormasyon kag pagtasa sa abanse nga mga inagihan sa nagkalainlain nga linya sang hilikuton dapat mapaambit para mapuslan sang iban nga mga komite. Dapat may sistema sang komunikasyon sa tunga sang mga nagapamuno nga komite sang Partido sa mga yunit sang hangaway nga sakop sang pareho nga erya sang operasyon para mangin maalam ang kada isa sa hulag sang kaaway.

Dapat siguruhon ang seguridad sang nagapamuno nga mga komite kag kadre sang Partido. Sa kaumhan, dapat sila mangin modelo sang disiplina nga gerilya sa pagpamuno sa mga yunit sang BHB kag pagpatuman sang mga polisiya para ipabilin ang pagkasekreto kag likawan ang depensibong mga inaway sa kaaway. Ang pagkakilala sang mga nagapamuno nga kadre sa mga baryo kinahanglanon istrikto nga itago sa kaaway. Sa kasyudaran, dapat madalom nga mag-ugat ang mga kadre sang Partido sa kubay sang mga mamumugon kag masang anakbalhas kag mangin maayo sa luwas nga mga estilo sang pagpamuno. Dapat padayon nila nga pabaskugon ang sekreto nga network sang mga abyan, alyado kag tagasuporta. Dapat sila nga magplano kag maghulag sang maabtik para malikawan ang padasu-daso nga paghulag. Dapat sila nga mangin handa pirme nga magkadto sa kaumhan para magdangup sa mga sona kag baseng gerilya.

Ang mga organisasyon sang Partido dapat pabaskugon sandig sa mga prinsipyo sang demokratikong sentralismo, nga nagatumod sa sentralisado nga pagpamuno nga nakabase sa demokrasya, kag inisyatiba nga demokratiko sa idalom sang sentral nga pagpamuno kag pag-ubay. Dapat sikwayon ang tanan nga porma sang burukratismo kag ultrademokrasya.

Tanan nga komite sang Partido dapat muklat nga magsumiter sang regular (adlawan, semanal, bulanan) kag espesyal nga mga pahayag kag impormasyon para ipahibalo sa ila nga nagapamuno nga komite ang istatus sang ila nga trabaho kag magpangayo sang ubay kag polisiya nga tagubilin. Sa pihak nga bahin, ang mga nagapamuno nga komite dapat magpagwa sang napanahon nga tagubilin, pag-athag, polisiya kag maghatag sang kinahanglanon o kritikal nga impormasyon para ubayan ang sakop nila nga mga komite. Dapat makay-o ang masaligan kag luwas nga sistema sang komunikasyon para siguruhon ang sige-sige nga ilig sang mga report, impormasyon kag mga tagubilin. Tanan nga ini importante para ipabilin nga mapagros ang demokratikong sentralismo.

Dapat pabaskugon sang Partido ang kaugalingon sini sa pulitika. Dapat sini nga pukawon, organisahon kag madamuan nga pahulagon ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino kag tukuron ang pinakamalapad nga nagahiliugyong prente sang tanan nga demokratiko kag patriyotikong pwersa para ibagsak ang pasistang rehimen kag paslawon ang plano sini nga ipabilin ang kaugalingon sa poder.

Dapat ini nga mangin maisog kag mapangahas para epektibo nga pamunuan ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino sa pagbun-ag sang balod sang ila nga paghimakas batuk sa pasistang rehimeng US-Duterte, para pangibabawan ang todo-larga nga kontra-rebolusyonaryo nga inaway sang kaaway, kag isulong ang inaway banwa.

Ang Partido dapat madalom nga mag-ugat kag magpalapad sa kubay sang masa. Ang masa ang yabi sa pagpadaog sa anuman nga pagatungdan sang Partido. Dapat pirme nga tinguhaon sang Partido nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang malapad nga masa paagi sa paghabig sa mga nahanunga nga pwersa kag paghingalit sa mga litik sa kubay sang kaaway para maghiliusa sa temporaryo nga mga alyado kag ihamulag ang pinakamalain kag pinakamapintas nga mga reaksyunaryo. Dapat naton nga likawan ang sektaryanismo kag kumandismo nga nagatumod sa ikasarang nga magpahulag lang sang gamay nga abanse nga seksyon nga wala ginakumbinse ang nahanunga nga mga pwersa. Sa pihak nga bahin, dapat naton nga likawan ang buntotismo, repormismo kag konserbatismo nga nagakahulugan nga maulihi sa nahanunga nga seksyon kag napaslawan nga pataason ang rebolusyonaryong kamuklatan sang masa kag ila nga determinasyon nga magbato.

Sa pagpamuno sang Partido, ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino pareho sa kasyudaran kag kaumhan dapat maglunsar sang mga pangmasang paghimakas para isulong ang ila kaayuhan sa atubang sang nagalubha nga krisis sa ekonomya kag nagasingki nga pagpamigos kag pagpanghimulos. Ang ila mga pang-ekonomya nga paghimakas nakaangut sa ila paghimakas batuk sa ginapaigting nga pagpamigos bangud kinahanglan nila nga gamiton ang ila mga kinamatarung para ihayag ang ila mga reklamo kag ipakita ang ila kaakig. Ang ila demokratikong mga paghimakas dapat labi nga iangut sa mas malapad nga rebolusyonaryong katuyuan. Sa pihak sang pagpang-ipit, pagpamahug kag todo nga atake sang tiranikong rehimeng Duterte, dapat padayon nga magbato ang ligal nga demokratikong mga pwersa.

Sa kaumhan, dapat isulong sang Partido ang antipyudal nga paghimakas para pukawon kag pahulagon sang minilyon ang masang mangunguma kag mamumugon sa uma. Ang mga kundisyon sa kaumhan luto para isulong ang antipyudal nga paghimakas samtang ginabatas sang masang mangunguma ang mas malaut nga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos.

Ang antipyudal nga kahublagang mangunguma isa ka kahublagan para sa pagpanubo sa renta sa duta, pagdula sang usura, pagkuha sang matarung nga presyo para sa ila mga produkto kag ibang nga porma sang repormang agraryo. Dapat man batuan sang masang mangunguma ang pagsulod sang mga operasyong pagmina, plantasyon, turismo, enerhiya kag ibang empresa nga nagapalayas sa ila halin sa ila mga ulumhan kag dutang ansestral. Ang mga paghimakas nga ini nagabug-os sa pangkabilugan nga rebolusyonaryong paghimakas nga nakaangut sa malapad kag todo nga gerilyang pagpakig-away kag pagtukod sang mga prenteng gerilya sa idalom sang pagpamuno sang Partido. Sa proseso, natukod kag napalig-on ang basehang alyansa para sa paglunsar sang armadong paghimakas. Nagakatukod ang antipyudal nga nagahiliugyong prente paagi sang pagsalig pangunahon sa imol kag manubo nga nahanunga nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma, pagbuyok sa nahanunga nga seksyon sang mga mangunguma, kag pagnyutralisa sa manggaranon nga mangunguma para ihamulag kag waskon ang gahum sang mga agalon nga mayduta. Ginatukod ang mga rebolusyonaryong organisasyon sang mga mangunguma, pamatan-on, kababainhan, mangingisda kag minoryang pumuluyo. Ginatukod ang mga organo sang gahum pangpulitika sandig sa linya sang nagahiliugyong prente.

Ang antipyudal nga paghimakas nakaangut sa antipasista kag anti-imperyalistang mga paghimakas kag nakabalayon sa pagtukod sang pungsodnon-demokratiko nga nagahiliugyong prente. Ang ibang mga patriyotiko kag demokratikong mga pwersa nga indi mangunguma nagakapukaw, samtang ginabuyok ang mga manggaranon nga mangunguma, kag nakigbuligay sa ibang di masaligan nga alyado batuk sa komun nga kaaway.

Sa kasyudaran, dapat pataason sang Partido ang lebel sang malapad nga anti-imperyalista kag antipasista nga kahublagang masa sang mga mamumugon, malaproletaryado nga tagasyudad, estudyante kag pamatan-on, kag ibang intelektwal kag propesyunal nga may manubo nga kita. Dapat maglunsar ang malapad nga masa sang malaparan kag sustenido nga mga pang-ekonomya nga paghimakas nga nakaangut kag ginapataas sa lebel sang mga paghimakas pangpulitika. Pangunahon lakip diri ang mga paghimakas nga unyon sang mga mamumugon, paghimakas para sa trabaho kag pabalay sang mga imol sa syudad, paghimakas batuk sa pagtaas sang presyo sang mga balaklon kag matrikula sa edukasyon, kag pagpanawagan para sa libre kag dekalidad nga edukasyon, serbisyo sa ikaayong lawas kag iban nga serbisyo sosyal. Ang mga paghimakas nga ini nagaangkon sang pangpulitika nga kinaiya labi na sa atubang sang nagasingki nga pagpamigos nga nagatuyo nga punggan sila nga ihayag ang ila mga reklamo kag isulong ang ila mga panawagan.

Sa atubang sang malubha nga krisis sa ikaayong lawas kag ekonomya, dapat nga maghiliusa kag maghulag ang malapad nga masang pigos para sa gilayon nga mga reporma nga sosyo-ekonomiko lakip ang gilayon nga dugang nga sweldo, pinansyal kag pang-ikaayong lawas nga ayuda, subsidyo nga sosyo-ekonomiko, suspensyon o pagpanubo sa pagpanukot sang renta, pagkansela sa mga utang, libre nga mass testing, libre nga pagpa-ospital para sa mga nagmasakit sang Covid-19, libre nga pagbakuna kag ibang mga tikang nga may kaangtanan sa ila interes sa ikaayong lawas kag pangabuhian. Dapat nila nga pahulagon ang ila nga kubay kag ilunsar ang kolektibo nga militanteng mga paghulag para pasabton ang rehimeng Duterte sa ila nga mga pag-antus kag pagkalisod. Ang iban nga patriyotiko kag demokratikong mga pwersa, lakip na ang mga petiburges nga mga intelektwal kag propesyunal, dapat nga pahulagon para maghimakas para sa ila gilayon nga demokratikong mga panawagan kag suportahan ang panawagan sang masang anakbalhas. Ang mga mamumugon sa ikaayong lawas dapat maghiliusa kag isinggit ang panawagan nga dugang nga sweldo, hazard pay, libre nga testing, libre nga bakuna kag ibang. Dapat pahulagaon sang mga estudyante kag pamatan-on ang ila kubay para pamatukan ang pagtinaas sang matrikula kag, upod ang mga titser, isulong ang panawagan para sa mas mataas nga pangpubliko nga subsidyo para sa pagtukod sang luwas-sa-ikaayong lawas nga mga eskwelahan kag pahanugutan ang atubangay nga mga klase, kag para sa libre nga pagpanagtag sang libre nga mga kagamitan kag akses sa mas malapad nga serbisyo sa internet para suportahan ang edukasyon nga online.

Ang malapad nga antipasista nga nagahiliugyong prente dapat padayon nga pabaskugon kag palig-unon agud magbato. Dapat sila nga padayon nga manawagan para sa pagbasura sang Anti-Terror Law (ATL), kag pagtapos sa kampanya nga pagpamatay sa idalom sang paltik nga gera kontra droga, ekstrahudisyal nga pagpamatay, pag-aresto kag pagkulong sa mga aktibista, kag pagbungkag sa NTF-ELCAC sa pagpanguna sa mahigko nga gera ni Duterte batuk sa di-armado nga masa.

Gamit ang ATL, ginatulod ni Duterte ang iligalisasyon sang tanan nga porma sang patriyotiko kag demokratikong mga organisasyon kag progresibo nga party-list nga aktibo nga nagaprotesta batuk sa pasismo, kagarukan kag pagsunud-sunuran sang rehimen sa mga dumuluong. Ang mga ligal nga demokratikong pwersa dapat handa nga pangapinan sa abot nga masarangan ang ila mga ligal nga kinamatarung samtang ginatungdan sang mga pleksible kag matinugahon nga mga pamaagi sang pagpadayon sa pagtigayon sang propaganda, pag-organisa kag pagpahulag para pabaskugon ang ila ikasarang nga pamunuan ang masa. Dugang pa, dapat sila maggamit sang mga tikang para siguruhon ang ila kaluwasan samtang nagasulong sang lubos nga paghimakas. Mahimo sila nga maggamit sang mga pamaagi sa komunikasyon kag koordinasyon agud makalikaw sa paniktik sang estado.

Dapat madasigan nga maghulag ang Partido kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa para siguruhon ang kaluwasan sang mga target sang pagpulitika nga asasinasyon. Mahimo sila nga inakupon sang mga lokal nga yunit sang BHB, o kon indi gani, isaylo sa ibang mga baryo o erya sa sulod kag gwa sang prenteng gerilya.

Dapat wala sang kakapoy nga ilunsar naton ang hilikuton propaganda para sa pagbuyagyag sa mga kabutigan, disimpormasyon kag saywar sang kaaway nga nagatuyo nga paluyahon ang diwa sang pumuluyo kag ang ila determinasyon nga maglunsar sang rebolusyon. Ang mga nakaimprenta nga kopya sang Ang Bayan kag mga pahayagan sang Partido, BHB kag NDF dapat regular nga padamuon kag ipanagtag. Maggamit sang ibang mga pamaagi sang pagpadamo gamit ang mga smartphone o cellphone para palapnagon ang AB kag ibang publikasyon, pahayag, mga balita, kanta kag audio, bidyo kag ibang rebolusyonaryo kag progresibong propaganda kag magagamit sa edukasyon.

Dapat iduso sang mga rebolusyonaryong pwersa ang linya nga makatarungan kag pangmalawigan nga kalinungan kag sikwayon ang mga negosasyon sang pasistang rehimen para sa “pagsurender”. Dapat nila nga iduso nga ang nagapadayon nga armadong inaway sa pungsod malubad paagi lang sa pagtapos sa mapanghimulos kag mapiguson nga sistema. Dapat nila nga ibuyagyag kag pakamalauton ang rehimeng Duterte sa pagsira sa ganhaan sang negosasyon pangkalinungan bilang pamaagi para sabton kag resolbahon ang ugat sang armadong inaway. Dapat nila nga pakamalauton ang rehimen sa paggamit sang brutal nga mahigko nga gera nga ginakinaiyahan sang mga armadong atake batuk sa mga di-armado nga sibilyan kag lapnagon nga malaut nga pagpang-abuso sa tawhanon nga kinamatarung. Dapat nila nga pakamalauton ang rehimen sa paghimo nga tapalan sa “gera kontra-terorismo” para sirhan ang sugilanon pangkalinungan.

Dapat padayon nga idiriher sang Partido ang BHB para sige-sige nga isulong ang malawigan nga inaway banwa sa bilog nga pungsod kag paslawon ang pungsodnon nga opensiba sang pasistang kaaway. Nakabentaha ang kaaway sa aspeto nga militar, pero mas maluya sa pulitika. Tuyo sini nga ipabilin ang mapiguson kag mapanghimulos nga sistema kag wala ini sang suporta sang masa. Dapat padayon nga pataason sang Partido ang ikasarang sang BHB sa paglunsar sang malaparan kag todo nga gerilyang pagpakig-away sa padayon nga nagalapad kag nagadalom nga baseng masa.

Sa paglunsar sang inaway banwa, dapat naton maayo nga ikumbinar ang armado kag pulitikal nga mga paghimakas, ang hilikuton militar kag hilikuton masa, ang pagpauswag sa gerilyang pagpakig-away kag pagpahulag sa malapad nga hublag sang pumuluyo.

Dapat pukawon sang Partido kag BHB ang masang mangunguma sa mga sonang gerilya kag baseng erya, kag tum-ukan nga pamunuan ang ila aktibo kag lubos nga pagbato sa nakapokus nga mga atake sang kaaway. Dapat hugot nila nga ubayan ang masa sa mga pamaagi sang kolektibong pagbato, gamit ang magkatuwang nga taktika sang ligal kag iligal nga mga porma sang aksyon, kumprontasyon kag armadong depensa.

Dapat malig-on nga pauswagon sang Partido ang antipyudal nga pangmasang paghimakas bilang yabi sa pagpahulag kag pagkuha sang suporta kag partisipasyon sang masang mangunguma sa armadong pagbato. Ang BHB padayon nga magabaskog kag magmadinalag-on nga pangibabawan ang todo nga opensiba sang kaaway kon masarangan sini nga pauswagon kag isulong ang makagagahum nga antipyudal nga kahublagan sa bilog nga pungsod. Dapat ini nga magtinguha sa paglunsar sang antipyudal nga mga paghimakas bisan sa mga erya nga ara sa idalom sang mga nakapokus nga operasyon, kag bisan sa mga erya nga ekspansyon kag rekoberi. Ang BHB dapat magtuwang sa masa sa paglunsar sang ila mga kampanya kag pagtukod sang ila mga organisasyong masa kag organo sang gahum pangpulitika.

Dapat naton nga tinguhaon nga pataason ang inisyatiba kag kapasidad sang masa nga maglunsar sang mga pangpulitika nga paghimakas kag tukuron ang ila mga organisasyon kag organo sang gahum pangpulitika. Sa amo man, wala ini nagakahulugan nga dapat “ilibre” ang BHB sa hilikuton masa para maghimo lang sang hilikuton militar. Ang BHB dapat permi nga mangin aktibo sa mga hilikuton propaganda, edukasyon, kultura, medikal kag produksyon kaupod sang masa. Ang presensya kag partisipasyon sang BHB dapat permi nga makita nga ginabuligan ang masa sa paglunsar sang ila mga paghimakas.

Dapat isustiner sang Partido ang hilikuton sa pulitika sa sulod sang BHB para pataason ang rebolusyonaryong kamuklatan kag determinasyon sang mga Pulang hangaway. Dapat likawan sang mga yunit sang BHB ang malawigan nga mga panahon nga nahamulag ang ila mga hangaway sa hilikuton masa nga nagapaluya sa ila militansya kag pagpanubo sa ila kalidad sa pulitika. Handum sang mga Pulang hangaway nga mapalapit sa masa kag magserbi sa ila mga kinahanglanon kag matag-adlaw nga paghimakas. Dapat irekluta sa Partido ang mga abanse nga elemento sa kubay sang mga Pulang hangaway. Dapat tukuron kag ikonsolida ang mga sanga sang Partido sa kada kumpanya sang BHB.

Dapat padayon nga pamunuan sang Partido ang BHB para lampuwasan ang mga problema sang pagkulong sa kaugalingon sa makitid nga erya paagi sa sustenido nga ekspansyon sa bag-o nga mga erya kag pagrekober sa daan nga mga teritoryo. Mahimo nga sayluhon sang BHB ang lugar sang operasyon sini kon nagaatubang sa konsentrado nga kusog sang kaaway sa isa ka erya, samtang ginapadayon ang hilikuton sa pulitika sa erya nga ginasalakay sang mga pasistang tropa kag nagalunsar sang napanahon kag nagasanto nga mga armadong atake batuk sa mga pasistang tropa. Dapat pamunuan sang Partido ang BHB sa pagtukod sang bag-o nga mga prenteng gerilya kag paghimo sang kinahanglanon nga reorganisasyon sa kusog-kumpanya nga mga prenteng gerilya sa sulod sang mga subrehiyon agud siguruhon ang nagakasanto nga balanse sang hilikuton masa kag hilikuton militar kag sige-sige nga ekspansyon kag pagdaku sang BHB kag mga teritoryo sini.

Dapat pabaskugon sang Partido ang opensibong diwa kag postura sang BHB sa pagpakig-away gerilya. Kinahanglan sini nga makuha ang inisyatiba kag italana ang tyempo sang gera. Dapat ini nga maglunsar sang mga taktikal nga opensiba para bunalan ang mga maluya nga bahin sang kaaway para mapat-ud ang kadalag-an, makapabaskog kag masiguro ang sige-sige nga pagdaku sang BHB. Dapat mapadugo sang BHB ang kaaway sa isa ka libo nga pilas kag pabayaron sa tanan nga mga krimen sini.

Dapat manguna ang Partido sa pagpatudok sang disiplina sa BHB. Malikawan sini ang mga depensiba nga inaway paagi sa hugot nga pagsunod sa disiplina sa tanan nga panahon. Dapat sini nga dulaan sang epekto ang modernong mga armas sang kaaway paagi sa pagdula diri sang asintado nga mga target.

Dapat padayon nga magpakasampaton ang BHB sa mga taktika sang konsentrasyon, dispersal kag pagsaylo para malikawan ang pangunahon nga pwersa nga pang-atake sang kaaway, iduso nga magsumbag sa hangin ang ila daku kag magastos nga operasyon, kag pagkatapos salakayon ang mas maluya nga mga pwersa sini halin sa kilid o likuran.

Dapat pabaskugon sang Partido ang pagpamuno sini sa lebel-rehiyon, subrehiyon kag prenteng gerilya, kag sa nagkalainlain nga lebel sang kumand kag yunit sang BHB. Dapat epektibo nga mapumunuan sang Partido ang BHB sa pagtukod sang mga subrehiyon bilang teatro sang gera para masiguro ang balanse kag koordinasyon sa tunga sang mga prenteng gerilya, paghimakas sa pulitika kag militar, kag sa mga lugar nga interyor kag kapatagan.

Dapat pataason sang BHB ang kapasidad sini sa pagdeploy sang mga pwersa sandig sa mga pagsulundan sa istruktura sang pwersa sang Partido para masiguro ang husto nga balanse sang hilikuton sa pulitika kag militar, kag para hugot nga mapabilin ang inisyatiba kag pleksibilidad sa pagdeploy sang mga yunit sang BHB sa pagpasulong sang pagpakig-away gerilya. Isa ini sa yabi nga katungdanan sang Partido sa padiriher sang inaway banwa.

Kinahanglan maghatag kita sang dugang nga atensyon sa paglunsar sang hilikuton pulitika kag propaganda sa kubay sang militar, pulis kag paramilitar. Mayorya sa ila naghalin sa ginapigos nga mga sahi. Madamo ang nagaantus sang pagpamigos kag pagpang-abuso sang mas mataas nga mga upisyal. Malapit sila sa masang anakbalhas kag masami may mga paryente sa rebolusyonaryong mga organisasyong masa. Dapat pukawon paagi sa pagbuyagyag sa kagarukan sang nagaharing sistema nga ila ginaalagaran kag ginapabilin. Dapat naton sila nga buyukon para mahangpan ang pagkamakatarungan sang armadong rebolusyon nga ginasulong sang ila mga utod sa sahi kag manawagan sa ila nga mag-untat sa paghimo sang pasistang mga krimen batuk sa pumuluyo. Dapat padayunon ang halog nga pagtrato sang BHB sa mga nabihag nga kaaway agud ipakita sa ila nga wala sila sang dapat kulbaan sa pagsurender kon maapeke, kag indi nila kinahanglan nga makigpatayan sa mga engkwentro sa tunga nila kag sang BHB. Dapat naton isistematisa kag pataason ang lebel sang pagpabaliskad para magdamo ang mga tropa sang kaaway nga magaguwa sa serbisyo kag magasaylo sa rebolusyon.

Dapat padayon nga makig-angut ang Partido sa mga pwersa nga anti-imperyalista kag rebolusyonaryo sa bilog nga kalibutan. Kinahanglan naton magpaabot sang tanan nga porma sang pagkig-isa kag pagbulig sa tanan nga ginapigos nga pumuluyo sa ila paghimakas para sa kahilwayan, demokrasya kag sosyalismo batuk sa nagahari nga reaksyunaryong mga estado sa tagsa-tagsa nila nga mga pungsod. Kadungan sini, kinahanglan naton magtipon sang simpatiya kag suporta para sa paghimakas sang pumuluyong Pilipino batuk sa pasistang rehimeng US-Duterte para labi pa ini nga mahamulag sa internasyunal nga komunidad.

Samtang ginapangunahan kag ginasulong sang Partido ang demokratikong rebolusyon sang banwa, kinahanglan handa ini nga mag-away sa mas daku kag mas malaut nga kontra-rebolusyonaryong pagpanalakay. Bilang subong nga tagadumala sang nagahari nga reaksyunaryong estado, ginagamit sang rehimeng US-Duterte ang bilog nga makinarya sang estado para ilunsar ang isa ka madugo nga kampanya para waskon ang Partido, ang BHB kag ang rebolusyonaryong pwersa sang pumuluyo. Ginapangunahan sang wala kabulusgan nga tiranong si Duterte ang kontra-rebolusyonaryong gera nga nagaserbi sa kaugalingon sini nga katuyuan nga magkuripon sang dugang nga manggad kag gahum, kag ipabilin ang iya dinastisya pangpulitika. Nagatuga siya sang madalom nga kontradiksyon kag litik sa sulod sang nagaharing sistema nga nagabunga man sang mga kundisyon nga mas paborable sa pagpasulong sang rebolusyon.

Sa pagpamuno sang Partido, pat-ud nga magaigting ang rebolusyonaryo nga mga pangmasang paghimakas sa maabot nga tuig. Ang malubha nga sosyo-ekonomiko nga kundisyon sang pumuluyo sa tunga sang pandemya kag sunud-sunod nga mga kalamidad isa ka nagabukal nga bulkan nga nagahana nga maglupok nga may tuman nga kaakig. Sa pagpanguna sang Partido, determinado ang malapad nga masa sang pumuluyo nga batuan ang pasistang mga atake, pukanon ang rehimeng US-Duterte kag isulong ang inaway banwa.

Back to top

Pabaskugon ang Partido! Pamunuan ang masa sa pagbalod sang pagbato agud tapuson ang pasistang rehimeng US-Duterte! Isulong ang rebolusyon!