Pabaskugon ang Partido! Pamunuan ang pagbato sang pumuluyo sa pasista nga pagpanalakay sang rehimeng US-Duterte!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipino

(Pauna nga pahayag ini sa ika-51 anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas. Ang mas kumprehensibo nga pahayag sang Komite Sentral igasunod sa indi magdugay.)

Angkon ang indi malingkang nga rebolusyonaryo nga panindugan kag determinasyon, ginadumdom subong sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang iya ika-51 anibersaryo nga pagkatukod sa panahon nga ginaatubang sang pumuluyo nga Pilipino ang ginpasingki nga atake sang rehimeng US-Duterte kag ang todo-atake batuk sa pumuluyo kag ila rebolusyonaryo nga kahublagan. Nasangkapan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, angkon ang hugot nga paghakos sa mga obhetibo nga kundisyon kag ang wala kutod nga pagsalig, ang Partido hugot pa nga determinado nga magpabaskog kag pamunuan ang pumuluyo nga Pilipino sa ila paghimakas batuk sa tanan nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos kag sa pagpaabante sang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon.

Ang ginpasingki nga kampanya sang pasista nga pagtapna sang rehimeng US-Duterte batuk sa pumuluyo manipestasyon sang madalom kag permanente nga krisis sang nagahari nga sistema. Ginasalaming sini ang desperasyon sang nagahari nga reaksyunaryong estado nga imentenar ang naganaknak na nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Sa atubang sang wala-kalubaran nga krisis sang nagahari nga sistema kag pati sang nagapadayon nga pag-us-os sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, ginahagmak ang malapad nga masang Pilipino sa mas malala nga porma sang pagpabudlay kag pagpanghimulos kag ginadabukan nga maglunsar sang tanan nga porma sang paghimakas para pangapinan ang ila pungsodnon kag demokratiko nga interes.

Ang nagapadayon kag nagalala nga depresyon sa ekonomya sang pangkalibutanon nga sistema nga kapitalista nagabun-ag sang indi maisip nga mga porma sang kontradiksyon. Sang nagligad nga tuig, nagpalupok ini sang nagaigting nga mga inter-imperyalista nga banggianay sa mga polisiya sa ekonomya kag balaligyaan kag sa ginakuhaan sang mga hilaw nga materyales. Nagluntad ang dalagkuan nga mga demonstrasyon sa nagkalainlain nga pungsod kag mga pag-alsa sang mga mamumugon; kag sa pihak nga bahin, nagasingki nga pasismo kag pagpamigos sang estado.

Padayon nga nagalala ang lokal nga krisis sosyo-ekonomiko samtang ginapaarangkada sang rehimeng Duterte ang pagpatuman sang madugay na nga ginasikway nga mga polisiya nga neoliberal nga ginatulod sang IMF kag World Bank, kag iban pa nga ahensya nga imperyalista. Ginapadayon sang rehimen ang pagsandig sang pungsod sa dumuluong nga utang kag imported nga produkto kag kagamitan pangproduksyon. Nagapabilin nga di-industriyal kag atrasado ang ekonomya. Maluwas sa pipila nga sentro sang mala-pagproseso kag dalagku nga agribisnes nga kunektado sa internasyunal nga operasyon sang mga korporasyon nga multinasyunal, nagapabilin nga atrasado kag gagmayan ang lokal nga pagmanupaktura kag agrikultura. Daku nga resorsa, lakip ang dumuluong nga utang, ginawaldas sa imprastruktura, enerhiya, turismo kag iban pa nga proyekto sang mga korporasyon kag mga kasosyo nga lokal nga daku nga negosyo. Nagadaku ang disempleyo bangud ang kapasidad sang ekonomya nga magatuga sang trabaho indi makatuwang sa kadasig sang paghabok sang sarplas nga trabaho. Ang sobra nga suplay sang pagtrabaho, sa pihak nga bahin, nagatum-ok panubo sa suhol kag sweldo. Ang pag-eksport sa pagtrabaho sentral nga panghampol nga polisiya gihapon sang reaksyunaryo nga estado sa idalom sang rehimeng Duterte.

Padayon nga nagalala ang pangkatilingban nga kundisyon sang malapad nga masang anakbalhas bangud indi na masarangan nga makatuwang ang sweldo kag kita sa nagataas nga gastos sa pagpangabuhi. Ang mga pabug-at nga buhis nagresulta lang sa pagtaas sang presyo sang pagkaon kag iban pa nga basehan nga kinahanglanon. Ginpalala ini sang pagsalig sa pag-import kag todo-todo nga liberalisasyon sa pag-import sang bugas nga nangin katalagman sa lokal nga produksyon sang agrikultura kag seguridad sa pagkaon. Minilyon ang nagaantus sa kawad-on sang mga puluy-an, kakulangan sang pangpubliko nga serbisyo sa ikaayong lawas kag pang-edukasyon kag pagkagaruk
sang kasyudaran. Sa kaumhan, minilyon nga mangunguma ang nagaantus sa pyudal, malapyudal kag iban nga porma sang pagpaantus. Lapnagon ang kawad-on kag pagpang-agaw sa duta nga agrikultural kag ansestral nga duta sa atubang sang agresibo nga pagpasilabot kag pagpalapad sang mga operasyon nga multinasyunal sa minahan kag plantasyon, mangin sa enerhiya, turismo kag iban nga proyekto nga imprastruktura. Malala ang kawad-on sang serbisyo sosyal sa kaumhan labi na sa lugar sang minorya nga pumuluyo.

Ang makaluluoy nga kahimtangan pangkatilingban kag pang-ekonomya sang malapad nga masa nga Pilipino matingkad nga kabaliskaran sa pagkuripon sang manggad kag mataas nga lebel sang pagpangabuhi sang mga burgesya kumprador, dalagku nga agalon nga mayduta kag burukrata kapitalista. Nagpagusa sila sa kabuganaan kag ginausikan ang ila kwarta sa alahas, panglugayawan sa abrod, malapalasyo nga puluy-an, real estate kag malahalon nga mga kagamitan. Ang nagagrabe nga kahimtangan pangkatilingban kag pang-ekonomya sang pumuluyo kag matalom nga indi pagkaalalangay patimaan sang madalom nga krisis sang nagahari nga sistema sosyal. Labi ini nga nagahayag sang krisis sang nagahari nga sistema pangpulitika kag pagkadto sini sa hayag nga pasista nga pagpamuno.

Ginpaidalom sang rehimeng Duterte ang bilog nga pungsod sa indi deklarado nga layi militar umpisa Disyembre 2018 paagi sa Executive Order 70, upod ang Mindanao martial law kag Memorandum Order 32. Ang bug-os nga reaksyunaryo nga estado isa na subong ka hunta sibil-militar sa porma sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga ginapangunahan ni Duterte kag anay AFP Chief Gen. Hermogenes Esperon. May lambat ini sang mga regional task force nga ginapamunuan sang mga aktibo kag retirado nga upisyal militar kag pulis. Ang bug-os nga reaksyunaryo nga estado sa pagtimon sang mismo hepe nga ehekutibo nga nagatum-ok subong sa
kontra-insurhensya sa paagi nga wala pa mahimo halin sa panahon sang diktaduryang Marcos. Paagi sa intimidasyon (red-tagging kag pagdalahig sa droga) kag pamahug nga pagpatay, ang mga lokal nga upisyal sang gubyerno, pati mga husgado sang mga korte, ginapilit nga magserbi nga suluguon para sa duso sang AFP sa pagtapna kag mangin kabahin sang AFP “persona non grata” nga kampanya batuk sa BHB kag mga organisasyon nga may pangmasa nga oryentasyon.

Ang liberal nga dekorasyon sang nagahari nga sistema amat-amat nga nagakadula sa pagkuha sang bilog nga kontrol ni Duterte sa bug-os nga reaksyunaryo nga sistema pangpulitika. Sang nagligad nga ginkalu-kalo nga eleksyon, ginmanipular ang pagkontrol sa de-makina nga sistema sang pag-isip, nakuha ni Duterte ang mayorya sa Senado kag Manubo nga Panalgan. Ang mga progresibo nga pwersa sa Kongreso gintabog paggwa sa Batasang Pambansa kag wala sang untat nga ginaatake kag gina-redtag. Kadam-an sa mga husgado sang Korte Suprema gintalana ni Duterte.

Nahublasan ang kagarukan sang reaksyunaryo nga estado samtang ang mga burukrata-kapitalista kag mga sindikato nga kriminal nagasinikuhay para sa mas daku nga parte sa mga operasyon sa idalom ni Duterte. Nabuyagyag ang paltik nga gera sa droga ni Duterte nga nagpatay sa pila ka pulo ka libo nga ordinaryo nga pumuluyo sa pagdalahig sang mataas nga upisyal sang pulis sa pagre-cycle sang droga. Katuyuan lang sang gera sa droga ni Duterte nga tukuron ang pagpamuno niya sa baligyaanay sang iligal nga droga sa pungsod.

Sa mga syudad kag sentro sang banwa, naglunsar sang sige-sige nga atake ang rehimeng Duterte batuk sa ligal kag demokratiko nga mga organisasyon nga maki-masa gamit ang red-tagging, pagsubaybay kag intimidasyon, pag-aresto kag ginpalawig nga detensyon, pagpasaka sang himu-himo nga kaso, kag ekstrahudisyal nga pagpamatay. Ang mga atake masingki sa mga pabrika, kampus, kag komunidad sang imol sa syudad. Masobra 600 na ang bilanggo pulitikal subong, masobra katunga sini gin-aresto umpisa 2016. Sa kaumhan, wala untat ang mabangis nga pasista nga atake sang rehimen sa masa nga mangunguma. Ginalunsar ini sa mga lugar nga may mabaskog nga pagpamatuk sa pagmina, plantasyon, kag iban pa nga makahalalit nga proyekto nga may interes sang daku nga korporasyon.

Ginagamit sini ang todo-larga nga terorismo sang estado para piliton ang pumuluyo nga isurender ang ila nga demokratiko nga kinamatarung kag tapnaon ang ila nga paghimakas para sa duta kag para sakdagon ang kaayuhan pang-ekonomya. Bilog nga mga komunidad sang mga mangunguma nga nagasakdag sa ila nga kinamatarung kag kaayuhan ang ginhimo nga iligal kag ginpaidalom sa pagpamigos militar. Tadtad sang indi magnubo sa 730 detatsment kag kampo sang paramilitar kag regular nga tropa sang AFP kag pwersa nga pang-away sang PNP, katunga sini umpisa sang ipatuman ang martial law sang 2017, ang mga komunidad sa kaumhan kag mga interyor nga lugar sa Mindanao. Ang mga sibilyan ginaakusahan nga nagasuporta sa BHB kag ginapahog nga arestuhon o patyon kon indi makigbuligay sa AFP. Para lokohon ang pumuluyo, ginpresentar ni Duterte ang kaugalingon bilang kampyon sang reporma sa duta, nagpanghatag sang mga wala sang pulos nga titulo, sa desperasyon nga habigon ang suporta sang mangunguma palayo sa mga BHB. Dugang diri, ginpatuman sang AFP ang ginabuhusan sang pondo kag napun-an sang korapsyon nga E-CLIP nga may pangako sang P50,000 para sa sin-o man nga “magsurender”, sa desperasyon nga itago ang madalom nga pangkatilingban kag pangpulitika nga ugat sang armado nga banggianay.

Ang pangmalawigan nga katuyuan sang rehimeng Duterte sa kampanya nga pagtapna batuk sa masang mangunguma amo nga ihamulag ang hangaway sang banwa kag ibutang ini sa puro sitwasyon nga militar, pwersahon ang BHB sa makitid nga alagyan sa mabudlay nga tereyn agud ipiton ini sa nakapokus nga mga opensiba militar gamit ang superyor nga pwersa militar. Lubos nga gingamit ang taktika nga ini sa Mindanao umpisa 2017 kag ginahimo na subong sa iban nga bahin sang pungsod. Naggamit ang AFP sang wala-untat nga pagpamomba nga artileri kag pangkahanginan (mga rocket kag 500-libras nga bomba nga ginasuplay kag ginapondohan sang militar sang US) kag istraping sa malapit nga mga komunidad sang mga sibilyan para pakulbaan kag paluyahon ang determinasyon sang masa kag sang mga Pulang hangaway nga magbato.

Ang mga opensiba sang kaaway lapnagon nga ginpaslaw sang BHB. Ang hangaway sang banwa naggamit sang mga taktika nga gerilya sang konsentrasyon, dispersal kag pagsaylo kag sang madalom kag malapad nga suporta sang masang mangunguma kag pumuluyo nga minorya. Ang mga yunit sang BHB madinalag-on nga nakakontra-maniobra kag nakalunsar sang mga taktikal nga opensiba. Sa una nga tunga sang 2019, masobra 353 ang kaswalti (252 killed-in-action) sang AFP sa Mindanao, buot hambalon, indi magnubo sa isa ka batalyon sang pasista nga tropa ang nalutos.

Duha ka tuig makaligad nga isa-ka-bahin nga gintapos ang pakigsugilanon pangkalinungan sa National Democratic Front of the Philipppines (NDFP), liwat nga ginbuksan sang rehimeng Duterte
ang alagyan para sa posible nga pagbalik sang sugilanon. Samtang nagapabilin nga mabinantayon sa tuso nga rekord sang pasista nga rehimen sa nagligad nga serye sang sugilanon, kag bal-an ang kamatuoran nga ang bilog nga pungsod nakapaidalom sa indi deklarado nga layi militar paagi sa EO 70, ginauyatan sang NDFP ang isa ka prinsipyado nga panindugan kag ginbaton ang paglapit sang mga tiglawas ni Duterte. Ginsulit sang NDFP ang tindog sini nga kinahanglan nga respetuhon ang nauna nga kasugtanan kag kinahanglan nga atubangon sa maabot nga pagsugilanon ang sosyo-ekonomiko nga ugat sang armado nga banggianay. Bal-an sini ang panawagan sang malapad nga kubay sang masa nga Pilipino para sa lubos nga reporma para tapuson ang de facto nga layi militar. Positibo nga ginsabat sang pamunuan sang Partido ang rekomendasyon sang NDFP panel nga magdeklarar sang unilateral nga untat-lupok halin Disyembre 23 tubtob Enero 7 agud hatagan-duso ang sugilanon pangkalinungan kag buyukon ang suportang masa.

Ang nagaluntad nga sosyo-ekonomiko nga krisis kag ang grabe nga pagpamigos kag pagpanghimulos sa pumuluyo padayon nga nagatuga sang mga kundisyon nga pabor kag kinahanglanon nga maglunsar ang pumuluyo sang tanan nga porma sang rebolusyonaryo nga paghimakas. Muklat sa mga kundisyon nga ini, dapat pasanyugon sang Partido kag sang tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa ang ila pagtinguha para pukawon, organisahon kag pahulagon ang minilyon nga pumuluyo nga Pilipino.

Sa mga syudad, pat-ud nga magadamo ang mga welga sang mga mamumugon kag iban pa nga porma sang demonstrasyon sang mga pangpubliko nga mamumugon sa ikaayong lawas, titser kag empleyado samtang labing nangin gilayon ang panawagan nila para sa mas mataas nga sweldo kag seguridad sa trabaho sa atubang sang nagataas nga balor sang pagpangabuhi kag nagapabagsak nga kahimtangan pangkatilingban. Padayon nga magaigting ang aktibismo sa kubay sang mga estudyante bilang sabat sa nagataas nga balor sang edukasyon kag nagasingki nga atake sang mga pasista nga ahente sang estado sa kinamatarung pangkampus. Sa kaumhan, ang kinagubot sang mga mangunguma padayon nga magalapad kag magalupok sa mga protestang masa sa atubang sang lapnagon nga krisis nga resulta sang wala sang duta, liberalisasyon sa importasyon sang bugas, pagkambyo-gamit sang duta, madamuan nga wala sang trabaho kag pagbale-wala sang estado sa kahimtangan sang pumuluyo. Sa kabilugan, ang bandera sang patriyotismo padayon nga magawagayway sa atubang sang agresibo nga pagpang-agaw sang daku nga dumuluong nga negosyo sa manggad-dagat kag duta sang pungsod. Wala sang untat nga magaigting ang paghimakas sang pumuluyo para sa demokrasya sa atubang sang wala-untat nga pasista nga pagpamigos.

Kinahanglan padayon nga tanan-nga-bahin nga pabaskugon sang Partido ang iya kaugalingon—sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon, sandig sa Lima ka Tuig nga Programa sang Komite Sentral. Dapat mapagsik nga tun-an kag isapraktika sang Partido ang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa tanan nga patag sang hilikuton, magsuma sang mga inagihan, ugaton ang mga kabangdanan sang kahinaan kag kakulangan, kag labi nga pauswagon ang mga pamaagi sa pagtrabaho kag pagpamauno. Kinahanglan nga palaparon kag padalumon sang Partido ang pag-ugat sa masa para epektibo nga makapamuno sa pumuluyo sa ila nga mga demokratiko nga paghimakas kag tanan nga porma sang rebolusyonaryo nga pagbato kag isustiner kag i-abante ang inaway banwa sa mas mataas nga lebel.

Sa mga syudad, dapat padayon nga tukuron sang Partido ang mga sanga sini sa kubay sang mga mamumugon, malaproletaryado kag petiburgesya. Dapat paigtingon sang malapad nga masa ang paghimakas para sa demokratiko nga reporma, pabaskugon ang panawagan para sa mas mataas nga suhol kag sweldo, seguridad sa trabaho kag dugang nga subsidyo para sa pangpubliko nga ikaayong lawas kag edukasyon. Kadungan sini, dapat nila nga pataason ang patriyotismo sang pumuluyo paagi sa pag-angut kag pagpataas sang demokratiko nga paghimakas sang pumuluyo sa halambalanon sang imperyalista nga dominasyon kag kakinahanglanon nga pangapinan ang soberanya kag patrimonya sang pungsod.

Ginakinahanglan nga padayon nga pabaskugon sang Partido ang BHB kag isulong ang inaway banwa sa kumprehensibo nga paagi. Samtang nakapursiger ang BHB batuk sa todo-gera sang kaaway, dapat ginakinahanglan man sini nga hatagan-tum-ok ang dugang nga konsolidasyon para pangibabawan ang mas dalagku nga atake sang kaaway sa palaabuton. Dapat paigtingon sang Partido ang paghanas pulitiko-militar sang mga kadre sini kag mga Pulang hangaway sang BHB para mas pandayon ang ila disiplina kag determinasyon, iangat ang kapasidad sang hangaway sang banwa para magtigayon sang malapnagon kag maikit nga pakig-away gerilya kag pataason ang ikasarang sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa kubay sang malapad nga masa nga mangunguma sa nagapadamo nga numero.

Dapat maayo nga mapahulag sang Partido, sang BHB kag sang tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa sa kaumhan ang masa nga mangunguma, pati na ang mga malaproletaryado sa kaumhan, sa isa ka malaparan nga kahublagan para isulong ang minimum nga programa sa reporma sa duta sang Partido kag sabton ang kaayuhan sang pumuluyo. Kon mas malapad ang kahublagang masa nga ini, mas makapalapad ang BHB kag mapalapad ang teatro para sa paglunsar sang armado nga paghimakas. Kon malab-ot ini, mahimo naton nga paslawon ang katuyuan sang kaaway nga ihamulag ang BHB kag pahipuson ang masa. Kon amo, ginakinahanglan nga mangin maayo ang Partido kag BHB sa pangkatilingban nga pagpanayasat, paghatag-atensyon sa dalagku kag gagmay nga mga problema sang pumuluyo, kag pakigbuligay sa masa para pataason ang ila kolektibo nga kapasidad para maghimakas para sa ila pangkatilingban kag pang-ekonomiko nga panawagan.

Dapat naton tugahon ang malapad nga kahublagan anti-imperyalista kag antiyudal para batuan ang pagpang-agaw kag pagdambong sang mga korporasyon nga multinasyunal sa manggad kag patrimonya sang pungsod. Dapat batuan sang pumuluyo nga Pilipino ang mapiguson nga mga polisiya nga neoliberal kag kundisyon sa utang nga ginapatuman sang dumuluong nga mga bangko, lunsay yadto nga nakaangut sa China kag sa mga imperyalista nga US. Dapat nila nga pataason ang demanda para sa tunay nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon bilang mga yabi nga polisiya para lubaron ang permanente nga krisis sang nagahari nga sistema.

Dapat naton nga ibuyagyag ang angtanay sa tunga sang nagasingki nga paggamit sang pasista nga kalakasan sang rehimeng Duterte para magserbi sa interes sang dumuluong nga mga korporasyon nga multinasyunal, kag mga daku nga kumpanya sa mina, agribisnes kag enerhiya. Dapat militante nga maghimakas ang pumuluyo nga Pilipino para sa demokrasya kag batuan ang kampanya sang pagpamigos sang rehimeng US-Duterte. Dapat hugpungon sang Partido kag tanan nga demokratiko nga pwersa ang pumuluyo nga Pilipino sa isa ka malapad nga nagahiliugyon nga prente para ipamilit ang hustisya para sa tanan nga biktima sang pasista nga kalakasan sang estado kag maghimakas para tapuson ang tiraniko nga rehimen.

Optimistiko ang Partido nga padayon nga pagapaigtingon sang pumuluyo nga Pilipino ang ila demokratiko kag rebolusyonaryo nga paghimakas sa malab-ot nga tuig. Pat-ud nga labi pa nga mahamulag si Duterte bangud sa iya nga krimen, korapsyon kag pag-abuso sa gahum. Madasig nga nagakabuyagyag ang pasista nga mga kabutigan sang rehimeng Duterte sa atubang sang nagalala nga krisis sang nagahari nga sistema kag pag-antus sang pumuluyo nga Pilipino. Labi nga nagaathag ang kakinahanglanon nga magsulong sang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon.

Tapuson ang de facto nga martial law kag pasista nga pagginahum sang teror ni Duterte!
Maghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya!
Isulong ang inaway banwa!
Mabuhay ang Partido Komunista sang Pilipinas!
Mabuhay ang pumuluyo nga Pilipino!

Disyembre 26, 2019
Partido Komunista sang Pilipinas

Pabaskugon ang Partido! Pamunuan ang pagbato sang pumuluyo sa pasista nga pagpanalakay sang rehimeng US-Duterte!