Pablaak iti Maika-52 Anibersaryo ti NPA

,

Kangatoan ken kabaraan a kablaaw ti sangsangkamaysa nga iyab-abrasa ti PKM-Ilocos iti sibubukel nga intar ti NPA – ti pudno a soldados ti umili – iti daytoy nga aldaw a maika-52 nga anibersaryo na manipud nabuangay daytoy idi Marso 29, 1969!

Iti pakasaritaan, nangrugi da laeng iti bilang a 68 ken am-amang a nagbassit ken nababa a kalibre dagiti iggem da a paltog. Ngem gapu iti makaumili a panggep, biag da man ket maisakripisyo, awan duadua a tinurong da ti nakasamsamek a dalan tapno irusuat ti armado a dangadang a kangrunaan a porma para iti panangilaban iti pudno a demokrasya ken wayawaya ti ili a Pilipinas manipud iti managgamrud, managgundaway, manangngallilaw ken manangidaddadanes a kontrol ti imperyalista a pagilian ti US babaen kadagiti aso-aso da a lokal a dadakkel nga Appo’t Daga ken dagiti nakatugaw iti poder ti gobyerno a maawagan a Burukrata kapitalista. Manipud iti pannakabukel daytoy, kasla bin-i ti irik a naipuruak kadagiti nadadam-eg a daga ket sadiay a rimmusing ken immadu da.

Ditoy probprobinsya ti Ilocos, napootan ti umili ti presencia ti NPA idi maudi a paset ti dekada 70, tiempo iti nairteng a panagab-ablat iti Linteg Militar ti US-Marcos rehimen kadagiti umili a mangiyar-arungaing iti pannakaruk-at iti palalo a kinarigat ti biag, kinaawan ti naan-anay a serbisyo publiko, awan sarday a panagngina dagiti batayan a gagatangen, ken kinasaknap iti diskuntento kadagiti linteg ken patakaran ti gobyerno. Saan a nailaksid ti Ilocos iti kontra-insurhensya a programa ni Marcos, ginandat na a pursingen dagiti agrusrusing ken sumaksaknap a rebolusyonaryo a tignayan iti Kailocanoan. Ngem napaay ti Diktadura, kasta met dagiti simmaruno kenkuana a rehimen, uray pay ti agdama a diktadura manen a rehimen ni Duterte lalo ta iti uneg ti uppat a tawen a termino na ket naminduan a napaay iti kari na a rebbeken na ti rebolusyon. Nagkari manen a sakbay malpas ti termino na inton umay a tawen 2022 ket mapunas nan ti CPP-NPA-NDF.

Apay a saanda a maparmek ti NPA ken apay a napinget latta ti NPA a lumablaban idinto nga adayo unay a napigsa ti kalaban daytoy? Pammaneknek a nauneg ti pannakaawat ti NPA iti ilablaban na ken mamati daytoy iti naunday a gubat ti umili ti isaysayangkat ti demokratiko a pwersa ti rebolusyon a Pilipino. Addaan daytoy iti rebbengen a mangriing, mang-organisa ken mangpatignay iti umili tapno ilaban ti karbengan iti pangkabiagan, politika ken kultura. Agdepensa laban iti tropa ti AFP-PNP-CAFGU a mangraraot kadagiti lugar nga ayanda ken ag-opensiba kadakuada. Makibibiag da iti naruay a nakurapay nga umili, suportado ida ti umili a mangbigbigbig kadakuada kas pudno a soldados nga agserserbi para iti pagimbagan da.

Iti 52 a tawen, addan kadagiti pwersa a kastoy metten ti edad da wenno nalabes pay iti 52. Dakkel a pammaneknek ti kastoy nga isuda ket pudno nga agserserbi iti umili ta saan da nga immibbat iti prinsipyo wenno saan a ginandat nga agsurender gapu iti edad dan nupay nabayag dan nga inan-anusan ti kinarigat ti biag ti NPA ken iti laksid ti adu a panangal-allukoy dagiti bulok a rehimen a maikkan ida ti mayat a pamunganayan iti biag ken dadduma pay nga agsilsilap a karkari, natibker latta dagitoy nga NPA; tungpal biag ti panagayat da iti umili. Kangatoan a saludo ti ipapaay ti PKM kadakuada!

Nu kitaen tayo met dagiti tropa ti AFP-PNP, saanda a mapnek iti sweldo da nga aggapgapu iti buwis ti umili. Agdindinnamag ti kinakurakot da iti kunada a programa da kontra iti maiparit a droga ken marijuana, iti paspaseten da kanaig panaglako iti paltog ken dadduma pay a lohistika pangmilitar, ken dadduma pay nga anomalya iti uneg ti gobyerno lalo daytoy a panawen ti covid19 pandemya. Pagkwarkwartaan da ti panagpasurender a kampanya da iti NPA. Ngem gaputa bassit ti maallukoy da nga NPA, dagiti masa iti luglugar nga atapenda a sumupsuporta iti NPA ti butbutngen ken allilawen da nga agsurender. Isunga saan a makapasiddaaw nga adda dagiti baryo iti Ilocos a napasapata da dagiti masa gaputa NPA wenno supporter da kano iti NPA.

Ginundawayan da ti pandemya nga adu ti masa a naawanan ti trabaho ken ti panagduprak ti napipigsa a bagyo a nangdidigra iti pangkabiagan ti mannalon ken dadduma pay a bulnerable a sektor ti gimong. Awan ti pagkapetan ti dadduma a masa, naallilaw da a simrek iti bito nga appan ti AFP-PNP kadakuada; pinagbalin ida a surrenderees. Nagdakkelan a kwarta ti maal-ala dagiti opisyal ken karerista nga elemento da iti daytoy a programa da. Sabali pay a gungona nu adda naisurender a paltog, imbakan ken kampo ti NPA a nasarakan da iti kabakbakiran. Tapno naan-anay ti maala da a kwarta, paiggeman da ida iti paltog a naggapu met laeng kadakuada a nagpasurender. Siaammo ti umili a palso wenno fake surrenderees dagitoy. Kamaudiananna, awan wenno kurang ti impaima da a cash assistance kadagiti masa basar iti inkarida kadakuada.

Saan a nakaskasdaaw a nabarayuboy ti istilo ti panagbiagda agraman pay iti pannakaigamer da iti bisyo a sugal ken kabit nga aramid dagiti addaan aglaplapusanan iti kwarta a nadadata a tinakaw da iti pondo ti umili. Makuna ngarud dagitoy a pudno nga agserserbi iti umili? Isuda a kunada a kangrunaan a mangisigurado iti pannakaprotektar ti intero nga umili kontra iti inhustisya?

Iti napalabas a tawen ken sakbay daytoy nga aldaw, aganay 100 dagiti pinapatay ken tiniliw dagiti tropa ti AFP-PNP a non-combatant (agsakit ken retirees) nga NPA ken aktibista a kritiko ti gobyerno. Inraman da pay dagiti lawyers ken judges a mangsangsango kadagiti kaso dagiti natiliw. Sigida a kinundena daytoy dagiti mangitantandudo iti karbengan pangtao ditoy pagilian ken iti lubong. Uray nu ipilpilit ti pasista a rehimen ti saan a nakapapati nga istorya na a “nanlaban” dagiti napapatay tapno ikalintegan ti kill, kill, kill a nadangkok a mandar na. Ti rehimen Duterte latta ti nakalawlawag a number 1 HR violator ken terorista!

Inggana’t awan ti mapangngeddeng a mabukel a linteg para iti pudpudno a panagraira iti hustisya, wayawaya, ken demokrasya, saan nga agsardeng ti panagrusing ti NPA ken ti panaglaban ti umili. Ti napnoan sakripisyo a biag ti NPA, ken ti adu a nagsayasay a dara dagiti bannuar ti agtultuloy a mangsibsibog iti nalawa a masa, mangmangted inspirasyon ken tibker a manglaban kadagiti pwersa a kontra iti pannagbaliw iti bulok a gimong, ken sirib tapno iyabante ti rebolusyon. Nalawag iti PKM a masapul ti panagdaliasat iti naunday a gubat ti umili a kaduana ti NPA ken dadduma pay a rebolusyonaryo nga organisasyon iti sidong ti NDF ken babaen iti panagidadaulo ti CPP agturong iti pananggun-od iti pudno a reporma iti daga ken nailian nga industriyalisasyon nga isu ti kasapulan para iti pudpudno a panagrang-ay ti biag.

Agbiag ti NPA!
Agbiag ti Demokratiko a Rebolusyon ti Umili!
Arakupen ken Tumipon iti NPA!
Patakiasen ti US-Duterte a Rehimen!

Pablaak iti Maika-52 Anibersaryo ti NPA