Padayon nga Ipatuman ang Untat-lupok sa Padayon nga Pagpakig-away sa COVID-19 Pandemic

Untat-lupok! ang mabaskog nga ginamando sang Mount Cansermon Command New People’s Army sa South Central Negros Guerrilla Front sa tanan nga yunit sang NPA, yunit milisya kag iban pa nga yunit gerilya idalum sini nga kumand batok sa AFP, PNP, paramilitar kag iban pa nga makinaryas sang reaksyunaryong estado tubtob Abril 30 alas 11:59 sang gab-i.

Katuyuan sini ang padayon naton nga pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa agud pakig-awayan ang COVID-19 pandemic. Padayon nga maglunsar sang kampanya medikal kaangay sang sanitasyon-nutrisyon kag iban pa nga mga pamaagi sa pagpamulong agud maglikaw sa halit sang nasambit nga makamamatay nga COVID-19. Samtang ipadayon man ang paglunsar sang mga aksyon masa ilabe na ang hilikuton produksyon sa pagpatuhaw sang dugang nga mga pagkaon para sa pangmalawigon nga kinahanglanon sang pumuluyo.

Magpabilin man nga alerto ang NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong hublag agud depensahan ang seguridad sang masa kag pangabuhian sini batok sa pagpang-atake militar sa aton teritoryo.

Lubos man ginakondenar sang MCC-NPA ang pasistang palayag ni Duterte nga magpatuman sang total lockdown katumbas sa pagpatuman sang Martial Law sa pungsodnon nga sakop.

Ang iya pagmando sa AFP, PNP kag iban pa nga pasistang makinaryas sini sa pagpangaman; ang pagkondisyon sa pumuluyong Pilipino sang lubos nga pagpatuman sang Martial Law sa pungsod. Tuyo sini nga ipiton ang mga kritiko kag nagahimakas nga mga pumuluyo sa pag-angkon sang ila mga demokratikong kinamatarung kag interes. Dugang pa, ang pagpahinabon sang iya kapalpakan kag kapaslawan sa pagpakig-away sa COVID-19 pandemic labi na ang malapit 5,000 nga direkta nga naapektahan sang sini nga sakit. Subong man ang indi alalangay nga pagsabat sa mga kinahanglanon sang ginkwarantina nga pumuluyo Pilipino.

Inutil kag desperado ang ini nga lihok sang rehimeng US-Duterte. Nagahublas ini sang matuod nga dagway sang tiraniko kag pasismo sang estado upod sa utok-pulbura nga mga heneral sang AFP, PNP kag iban pa nga mga militarista nga nakapwesto sa mga ahensya kag burukrasya sang gobyerno sa pagpanguna ni Pres. Rodrigo Duterte.

Isulong ang inaway banwa kag rumpagon ang inutil, pabaya, korap kag pasistang rehimeng US-Duterte! ###

Padayon nga Ipatuman ang Untat-lupok sa Padayon nga Pagpakig-away sa COVID-19 Pandemic