Saulugon ang ika-53 nga anibersaryo sa BHB! Saulugon ang atong naangkon nga mga kadaugan! Padayong pakyason ug batukan ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte!

,

Mapasigarbuhon natong saulugon ang ika-53 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan. Para sa rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa NCMR, makahuluganon kaayo kini nga kasumaran. Una, napatigbabawan nato ang mga atake sa kaaway sa miaging tuig ug wala gayud nilampos ang rehimeng US-Duterte nga puuhon ang BHB sa rehiyon. Ug, ikaduha, ang kasamtangang tuig nag-abli kanato sa daghang paborableng kahimtang alang sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Tungod niini, ginaila sa Partido Komunista ng Pilipinas-NCMR ang bililhong mga tampo sa tanang kauban, masa, alyado, higala ug mga simpatisador sa rebolusyon.

Gisaluduhan sa PKP-NCMR ang tanang mga Pulang kumander ug manggugubat sa BHB ug mga rebolusyonaryong masa nga mabayanihong mihalad sa ilang kinabuhi, nasamdan diha sa mga sangka, ug kadtong padayong nakigbisog diha sa mga prisohan ug mga detention centers sa kaaway.

Dugang gisugnuran ni Duterte ug sa AFP ang atong kasilag ngadto sa mga kaaway sa hut-ong sa ilang pagdakop, pagpa-antus, pagpatay ug pagbinuang sa patay’ng lawas sa atong gimahal nga mga lider nga silang Jorge “Ka Oris” Madlos ug Pedro “Ka Gonyong” Codaste ug sa ilang mga kuyog nga silang Ka Pika ug Ka Globe. Ang balik-balik nga mga bakak sa kaaway diha sa media ug multi-media niining ilang krimen dili makatabon sa kamatuuran. Uban sa napuloan ka libo nga mga biktima sa pagpamatay ni Duterte ug sa AFP-PNP, ang kasaysayan ug ang katawhan kanunay magsinggit og hustisya alang sa kamatayon nilang Ka Oris ug Ka Gonyong.

Gisaluduhan usab sa PKP ang mga Pulang kumander ug manggugubat nga mipakita sa mabayanihong kaisog, sumbanan ug lig-ong determinasyon diha sa mga sangka ug uban pang rebolusyonaryong gimbuhaton batok sa bangis nga mga atake kaaway.
Mapasalamaton kita ug nadasig sa bililhong tabang sa mga alyado ug higala sa rebolusyon ug sa mga kontra-Duterte nga mga armadong pwersa, mga negosyante, mga intelektwal sa lain-laing natad sa propesyon, mga tawong-simbahan, mga higala sa gawas sa nasud ug ingonman sa mga makinasudnon, maki-katawhan ug kontra-Duterte nga mga sundalo ug upisyal sa AFP ug PNP.

Labaw sa tanan, ang lig-ong pagbarug sa lapad nga masa sa kabus nga katawhan sa NCMR batok sa walay hunong ug nagkagrabe nga pagpamig-ot ug kabangis sa kaaway kanunay nagahatag og hagit ug inspirasyon ngadto sa mga pwersa sa BHB-NCMR. Adlaw-adlaw kining ginatugbangan sa mga Pulang manggugubat sa bug-os, maisugon, madasigon, mapangahason ug walay-kakapoy nga pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Kini ang nagahaling sa rebolusyonaryong kaisog sa atong mga Pulang kumander ug manggugubat nga labaw pang palambuon ang katakus nga makigsangka aron epektibong mapanalipdan ang masa.

Hayag ang dalan sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa atong rehiyon. Kampante kita nga moabante sa sunod nga mga katuigan subay sa mosunod nga mga rason:

Una, aduna kita karo’y lubas sa mga Pulang kumander ug manggugubat nga nasulayan diha sa mga sangka, sa mga rebolusyonaryong gimbuhaton ug sa mga kalisdanan ug sakripisyo sa gubat. Aduna sila’y bahandianong rebolusyonaryong kasinatian susama atol sa yugto sa paspas nga paglambo ug pag-uswag, ingonman sa pagpatigbabaw sa mga kapildihan ug pag-atras atol sa yugto sa bangis nga atake sa kaaway sa atong rehiyon. Kini sila ang atong puhunan alang sa pagtikang sa sunod hugna sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa rehiyon.

Ang bangis nga mga atake sa kaaway misisig, mipalig-on ug misubo sa atong pwersa.

Ang migawas sa organisasyon sa BHB ug nahimong traydor sa katawhan ug rebolusyon ang mga elementong mabaw ug huyang ang baruganan, nakutkot sa mga kahuyangan ug kasaypanan, ug napalit sa kaaway. Wala sila’y laing gipadulngan kundili ang pag-ipon ngadto sa kampo sa mga traydor sa nasud ug katawhan nga mao ang AFP-PNP ug sa ilang amo nga numero unong traydor nga si Duterte.

Ikaduha, padayong natagamtam sa mga yunit sa BHB ang mainitong suporta sa katawhan asa man kini mipaingon. Kini tungod kay, isip rebolusyonaryong hukbo, lig-on kining mibarug batok sa rehimeng Duterte. Ang kapin 40 ka tuig nga pagtunhay sa BHB dinhi sa NCMR nagpamatuod sa dili mapalong nga tinguha sa katawhan sa rehiyon nga i-asdang ang nasudnong demokratikong rebolusyon hangtud sa hingpit nga kadaugan. Resulta, padayong nagalapad ang mga erya sa operasyon sa NPA-NCMR nga anaa sa pito ka probinsya sa Mindanao.

Nagpadayon ang rebolusyonaryong pakigbisog diha sa nagtunhay na nga mga natarang gerilya samtang padayong naga-abli og mga bag-o. Maisugong mibarog ang mga yunit sa hukbo ug rebolusyonaryong mga masa batok sa paturagas nga pagpamatay, istraping, pagpanganyon ug pagpamomba, red-tagging o saywar, food ug resource control, pinugos nga pagpa-surrender sa mga masa ug walay tagal nga detensyon diha sa mga prisohan ug kampo sa kaaway, pagpangdakop ginamit ang tumu-tumo nga mga kaso ug tinamom nga mga ebidensya, surbeylans sa mga cellphone ug aktibidad sa mga lumulupyo, pinugos nga pagpaangkon diha sa mga interogasyon, pinugos nga pagbakwit, pagkaguba sa panginabuhian, hamletting, walay warrant nga pagpangrekisa, paghasi sa mga pamilya sa mga rebolusyonaryo ug mga pultaym nga mga gerilya sa BHB, pagpanghuraw sa Anti-Terror Law, ubp.

Pinaagi sa paggamit sa haum nga mga gerilyang taktika inubanan sa lawom nga suportang masa, nakalahutay ang mga yunit sa BHB taliwala sa paghansak sa usa ngadto sa duha ka batalyon nga kaaway sa matag natarang gerilya.

Maalamong kaisog, kamapangahason ug hugot nga pagsalig sa organisadong kusog sa masa ang pipila sa importanteng mga hiyas nga gihuptan sa atong mga yunit gerilya aron makapatigbabaw sa mga atake sa mas kusgan nga kaaway. Hugot nilang gihuptan ang giingon ni Chairman Mao Zedong nga, “Mokat-on sa gubat pinaagi sa pagpakiggubat “.

Ikatulo, nagkatataw ang kapakyasan sa estratehiyang “whole-of-nation approach” ni Duterte dinhi sa NCMR . Wala mahitabo ang gidamgo niya ug sa AFP-PNP nga mag-“alsa masa” ang tibuok katawhan batok sa BHB. Hinunua, kasilag sa katawhan ang ilang na-ani. Busa, lunlon kabangis pinaagi sa moderno ug haytek nga hinagiban, pagpanghaylo pinaagi sa kwarta ug pangilad pinaagi sa saywar ang nag-unang gisaligan na niini aron ipatuman ang ilang “katapusang handus” batok sa BHB sa nabiling mga bulan sa rehimeng Duterte.

Gani pa man, nagkabuang pagpangompra sa lain-laing himan igugubat si Duterte ug ang AFP-PNP. Kini tungod kay wala sila nagtinguha sa lahutay nga kalinaw pinaagi sa pagresolba sa mga gamot-hinungdan sa mga armadong panagbangi. Ang dalan sa kalinaw para kang Duterte ug sa AFP-PNP mao ang paghurot og patay, dakop ug pagpasurender sa tanang myembro sa NPA ug sa tanang armado ug dili-armadong pwersa nga nakigbatok kanila.

Apan, sa lahutay, dili makasugakod ang bangkrap nga atrasadong ekonomiya sa nasud aron gastuhan ang gidamgo ni Duterte ug sa AFP nga tipo sa kontra-rebolusyonaryong gyera nga ginamitan sa mga mahalong modernong hinagiban. Mas imudmod sa kalisud ang katawhan ug ibutang sa kaalautan ang nasud kung padayong ipalabi ni Duterte ang pagggasto ug pag-armas sa AFP-PNP alang sa kontra- rebolusyonaryong gubat. Luyo kini sa kadaut sa panginabuhian sa katawhan dala sa pandemyang Covid-19, natural ug hinimo-ni-Duterte nga mga katalagman, pagpangilog sa China sa atong teritoryo, ug sa gubat nga Russia-Ukraine sa pagkakaron.

Ikaupat, mas nagkahait ang panagbangi alang sa yuta sa mga kabanikanhan sa NCMR. Dungan sa mga proyektong karsadang pangmilitar sa NTF-ELCAC ang pagkatukod sa mga kampo militar ug paramilitar sa AFP. Dayon, misunod ang pagpamalit og yuta sa mga ispekulador nga mitukod og mga resort kuno alang sa turismo aron ipataas ang bili sa yuta ayha kini ibaligya na sab sa mas taas nga presyo. Syempre wala magpaulahi ang ekspansyon sa mga plantasyon sa saging ug pinya apil sa mga erya sa BARMM, pagtukod sa mga proyektong pang-enerhiya ug pagsulod sa mga operasyon sa illegal logging ngadto sa kinahilitan nga lasang. Daghang gagmay’ng mag-uuma ang nawad-an og yutang gitikad ug mga lumad nga naabog o dili na makabalik sa ilang yutang kabilin.

Si Duterte ug ang AFP mismo ang nagahaling sa kagubot pinaagi sa pagpakaylap sa reaksyunaryong bersyon sa pag-angkon sa yutang kabilin ug katungod sa kaugalingong paghukom sa katawhang lumad ug Moro ug ang kombersyon sa mga yutang umahan ngadto sa komersyal nga kagamitan.

Kini nga kahimtang ang nagatukmod sa katawhan sa NCMR nga padayong mogunit og armas ug maglunsad og armadong pakigbisog.

Magpabiling dakung ihap sa mga pultaym nga pwersa sa BHB ug sa milisyang bayan ang mga lumad tungod kay wala sila’y laing madangpan ug masandigan aron makasukol batok sa AFP ug sa paramilitar nga mga pundok nga iya sa mga mangingilog og yuta. Dugay nang giguba sa reaksyunaryong gobyerno ang ilang karaang armadong pwersa ug gipahuyang ang lumadnong sistema sa pagdumala ug gipulihan sa reaksyunaryo ug kontra-lumad nga mga pundok nga nagdala pa gihapon sa karaang ngalan.

Dahumon usab nato nga padayong mobuto ang mga pagsukol sa masang mag-uuma, ispontanyo man o organisado, batok sa semipyudal ug pyudal nga pagpahimulos ug kawalay yuta ug pagpangilog sa yuta. Kini nga mga pakigbisog ang mamahimong atabay sa mga Pulang manggugubat sa BHB.

Padayong nagtunhay ang mga armadong pwersa sa MILF taliwala nga natapos na ang negosasyong pangkalinaw tali sa MILF-GPH. Nagtunhay usab ang daghang pundok sa armadong katawhang Moro nga andam depensahan ang ilang yutang kabilin batok sa pagsulod ug pagpangilog sa mga dagku ug langyaw’ng negosyante.

Niining bahina, nanawagan ang PKP-NCMR ngadto sa BHB ug sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa NCMR nga mangandam aron batukan ug pakyason ang unsamang pakana sa pundok Duterte nga magpabilin sa gahum lapas sa eleksyong 2022 o maniobrahon ang resulta sa eleksyon aron ibutang sa gahum ang mga Marcos, ang iyang anak, ang iyang mga kroni ug mga itoy. Kinahanglang dili tugutan sa katawhan sa NCMR nga masumpayan pa ang tiraniko ug kriminal nga paghari, pagtraydor sa nasud ug garapalan nga pagpangurakot sa pundo sa gobyerno. Makighiusa ug makigduyog kita sa lapad nga katawhan aron ilunsad ang tanang porma sa pagsukol, armado o dili-armado, aron pukanon ang paghari ni Duterte ug sa iyang sumusunod.

MABUHI ANG IKA-53 NGA ANIBERSARYO SA BHB!

Padayong pakyason ug batukan ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte!