Paduguon sa liboan ka mga samad ang pasistang rehimeng Duterte! Maglunsad og daghan pang taktikal nga mga opensiba sa tibuok nasud!

Read in: Pilipino | English | Hiligaynon | Iloco

Gitimbaya sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga serye sa malampusong taktikal nga mga opensiba sa tibuok nasud sa milabayng duha ka bulan. Naglunsad ang lain-laing yunit sa BHB og mga ambus, harasment ug operasyong demolisyon ug uban pang taktikal nga mga opensiba batok sa pasistang armadonng tropa sa rehimen, paramilitar ug uban pang armadong ahente, lakip na ang mga sangksyon batok sa mga magun-ubong dagkung mina, logging ug plantasyon. Gilunsad ang mga opensiba sa tibuok Mindanao ug Eastern Visayas, Negros, Panay, Bicol, Southern Tagalog ug Cagayan Valley.

Gidayeg sa Partido ang mga Pulang manggugubat sa BHB ug kumander ug gipasidunggan ang mga namartir sa panagsangka. Kanunay nato silang humdumon ug pasidunggan isip mga bayani ug martir sa katawhan.

Gidayeg usab sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino ang mga opensiba sa BHB. Ang maong mga opensiba mipatataw sa pagbuut sa katawhan nga batukan ang tiranya sa rehimeng Duterte ug nagpadasig ug nagpaisog kanila aron mosukol batok sa paghari sa terorismo sa estado, korapsyon ug nasudnong pagluib.

Labing dungganon ang ambus sa BHB niadtong Oktubre 4 sa Lianga, Surigao del Sur. Naghatag kini og dakung hapak batok sa paramilitar nga Magahat-Bagani nga nagpailalum sa kontrol sa 3rd IB ug naghatag og hustisya sa masang Lumad. Ang maong mga armadong ahente nailang responsable sa masaker sa Lianga niadtong 2015 ug gigamit sa mga militar ug kumpanya sa mina aron hadlukon ug sumpuon ang katawhan. Dungganon usab ang ambus niadtong Setyembre 2 sa Kalamansig, Sultan Kudarat batok sa 37th IB nga midugmok sa usa ka platon sa mga tropa nga naggwardya sa dalan sa proyekto alang sa trosohan sa dagkung komprador nga Consunji.

Subay sa inisyal nga banabana sa impormasyon nga gipadayag sa publiko ug sa internal nga taho sulod sa unang tulo ka kwarto sa tuig, nakalunsad ang mga yunit sa BHB og dili moubos sa 36 ka opensiba sukad sa pag-abli sa Agosto o halos usa ka taktikal nga opensiba matag ikaduha ka adlaw. Gisakmit sa mga Pulang manggugubat ang gerilyang inisyatiba sa prubinsya sa Albay, Negros Occidental, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Misamis Oriental, Capiz, Agusan del Sur, Sultan Kudarat, Iloilo, Northern Samar, Occidental Mindoro, Surigao del Norte, Eastern Samar, Samar, Sarangani, Negros Oriental ug Cagayan. Dili moubos sa 289 ka pasistang mga tropa, katugbang sa usa ka gamayng batalyon, ang patay sa mga panagsangka sukad sa pagsugod sa tuig. Samtang 146 ka Pulang manggugubat ang namartir sulod sa maong panahon, sa proporsyon nga 1 ka manggugubat sa BHB sa matag 2 ka pasista, ug nahimong 1:3 pabor sa BHB sukad Hulyo. Ang maong mga numero mamahimo pang mausab samtang padayon nga nagasulod ang mga taho.

Adunay tataw nga pagkunhod sa ihap sa engkwentro o panagsangka sa inisyatiba sa AFP. Gikan sa halos 60 niadtong Abril, dihang naglunsad og nasudnong mga opensiba ang AFP aron pahimuslan ang hunong-buto sa BHB isip tubag sa panawagan sa United Nation alang sa pangkalibutang hunong-buto, mikunhod ang ihap sa mga depensiba ngadto sa mas ubus sa 10 sa usa ka bulan. Nagtinguha ang BHB nga ipaubos pa kini hangtud siro.

Ang pagkunhod sa ihap sa mga depensiba, timaan kung paunsa gisagup ug gipahiuyon sa gerilyang mga yunit sa BHB ang mga focused military operation nga nagtinguhang i-blockhouse ug liyukan ang BHB. Nagpakahanas ang gerilyang mga yunit sa taktikang pagbalhin-balhin, konsentrasyon ug dispersal, aron likayan ang nag-unang pwersa sa kaaway, pahimuslan ang luag nga gintang tali sa yunit pang-operasyon sa kaaway ug atakehon ang huyang nga bahin niini.

Gibanabana nga mga migasto ang AFP og P100 milyon sulod sa pipila ka semana nga focused military operations nga nagmobilisa og mas gamay sa 1,000 ka tropa aron mobagnud sa gamay erya nga milukop sa pipila ka mga baryo sa mga utlanan, kakumbina ang paggamit sa mga drone, helikopter ug jet fighter alang pagpamomba, ug pasundayag nga mga proyektong saywar. Ang dinagkung mga operasyon nagpamatuud sa dakung pag-usik-usik sa kwarta sa katawhan. Mikaylap ang korapsyon samtang ang dagkung kantidad sa mga pondo mitipas ngadto sa mga bulsa sa mga upisyal sa militar sa dagway sa sobrang presyo, sobrang nga pagdeklara sa gasto, paghapaw sa pondo alang sa“community integration,” pagpalangan sa paghatag sa sweldo sa mga tropa ug ginsakpan sa CAFGU, peke nga mga taho sa mga kadaugan aron ibulsa ang ganti, pagbaligya og armas sa iligal nga merkado, ug uban pa.

Midangup ang pasistang rehimen sa paglunsad sa hugaw nga todo-gyera nga nag-ila ug nagtagad sa mga sibilyan isip kaaway sa armadong panagbangi. Nabutang sa grabeng pagpangabuso ang tibuok komunidad, ekstrahudisyal nga pagpamatay, walay-puas nga pagpanghadlok ug pagpanghasi aron pugson ang katawhan nga “mosurender” sa AFP. Gipalungtad sa AFP ang hugaw niining gyera ngadto sa mga kasyudaran ug nagtinguhang sumpuon ang mga organisadong paningkamot sa mga mamumuo, walay trabaho, estudyante, magtutudlo, ug uban pang demokratikong sektor.

Ang hugaw nga gyera ni Duterte, usa ka gyera nga mopildi sa kaugalingon niining tinguha. Hangtud nga nagsandig kini sa terorismo sa estado, labaw nga natukmod ang katawhan nga mosalmot sa armadong pakigbisog. Labaw niining gipatabunok ang yuta sa kabanikanhan alang sa rekrutment sa BHB. Misuporta ug misalmot ang masang mag-uuma sa sundalo sa katawhan aron mapanalipdan nila ang ilang mga kaugalingon ug ang ilang mga komunidad, iasdang ang ilang pakigbisog sa yuta ug repormang agraryo, ug tukuron ang demokratikong mga organo sa gubyerno sa katawhan.

Ang nagkadaku nga kusog sa BHB nagbutyag sa kawalay pulos sa “kontra-insurhensiya” nga gidesenyo sa US nga nag-unang nagsalig sa superyoridad-militar ug sa pagsumpo sa pagsukol sa katawhan. Ang gitawag nga “whole-of-nation approach” usa ka sanglitanan nga naglilong sa dominateng kontrol sa militar sa tanang aspeto sa pangagamhanan ug kinabuhi sa mga sibilyan.

Ang pag-usbaw sa gidaghanon sa mga opensiba sa BHB sulod sa milabayng mga bulan nagpakita nga ang gideklarang tinguha ni Duterte nga “tapuson ang lokal nga komunistang armadong panagbangi,” siguradong mapakyas. Mibuslot kini og daku sa balik-balik nga pamahayag sa AFP nga nagkahuyang na ang BHB, nga panon-panon nga “misurender” ang mga manggugubat sa BHB, ug nga tungod kuno niini nawad-an na og suporta sa katawhan. Mapakyas ang gideklarang laraw ni Duterte nga puuhon ang BHB ayha mahuman ang iyang termino ug siguradong mataho sa makadaghan.

Ang nagkadaghang ihap sa taktikal nga mga opensiba nga gilunsad sa BHB mao ang dili kadudahang kamatuuran nga ang padayong mikusog ang sundalo sa katawhan ug nakatagamtam sa lalum nga suporta sa han-ay sa masang mag-uuma. Isip usa ka sundalong gerilya nga adunay ubus nga klase sa mga armas ug limitadong tinubdan, dili malunsad sa BHB ang maong mga opensiba kung wala ang suporta sa masa. Ginasuportahan sa masa ang taktikal nga mga opensiba sa BHB tungod kay nag-alagad kini sa ilang mga interes ug gilunsad alang sa ilang pagpanalipod.

Gipanawagan sa Partido ngadto sa tanang yunit sa BHB nga labaw pang iasdang ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa tibuok bahin sa nasud isip tubag sa nagpatuyang nga pasismo, dinagkung korapsyon ug pag-usik-usik sa kwarta sa katawhan ug nasudnong pagtraydor sa tiranikong rehimeng Duterte. Kinahanglang paminawon sa BHB ang singgit sa katawhan alang sa hustisya. Gimandoan sa liderato sa Partido ang tanang kumand sa BHB nga maglunsad og mas subsub nga taktikal nga mga opensiba, ug ipalihok ang mga kompanya, mga platon ug mga iskwad niini. Gamiton ang tanang posibling tipo sa mga armas—gikan sa mga riple ug eksplusibong command-detonated, ngadto sa mga bangkaw ug soyak—batok sa kaaway. Kinahanglang paduguon sa BHB gikan sa daghang samad ang tirano ug silutan ang mga pasista sa tanan nilang mga krimen.

Kinahanglang maglunsad ang tanang yunit sa BHB og mga ambus, harasment, demolisyon, reyd, operasyong isnayp ug uban pang taktikal nga mga opensiba batok sa labing lunod-patay nga mga yunit sa AFP, kontra-gerilyang mga yunit sa PNP ug batok sa ilang mga grupong paramilitar. Kinahanglan nilang likayan ang pag-atake sa mga lig-ong target ug puntingon ang huyang ug nakabulag nga yunit sa kaaway, ug sa tanang higayon, likayan ang mga sitwasyon nga magbutang sa mga sibilyan sa kadaot nga ma-crossfire. Kinahanglan usab nga temporaryong magbuhi ang BHB og mga tim sa partisano sa mga syudad ug sa mga sentrong lungsod aron atakehon ang mga byahe sa militar ug mga sistema sa komunikasyon; ug magpatuman sa mga mando gikan sa tukmang awtorisadong mga hukmanan sa katawhan nga arestohon ug silutan ang pasistang mga upisyal, kawatan ug despotikong burukrata-kapitalista ug agalong yutaan nga gipangita tungod sa mga krimen batok sa katawhan.

Kinahanglan usab nga ipasubsub sa BHB ang armadong pagsukol batok sa ekspansyon sa kontra-katawhang mina, logging, plantasyon, enerhiya ug mga operasyong pangturismo nga nagpahawa ug nagpalayas sa masang mag-uuma ug lumad.

Sa partikular, kinahanglang manglimbasog ang rebolusyonaryong kalihukan aron pakyason ang mga plano sa rehimeng Duterte nga tugutan ang mga kompanyang Chinese nga labaw pang magpalapad, ilabina kadtong nalambigit sa pagtukod sa pito ka base militar nga Chinese ug sa pagpangawkaw ug pagpanggun-ob sa bahandi sa kadagatan sa West Philippine Sea nga lapas sa soberanya sa Pilipinas. Pipila sa maong mga kompanyang Chinese ang nalambigit sa pipila ka dagkung proyektong pang-imprastruktura sa paghimo sa mga dalan alang sa mina ug dam nga hilabihang naggun-ob sa mga yutang kabilin sa mga nasudnong minorya ug sa mga kalasangan sa lain-laing bahin sa nasud. Kining maong mga proyektong pang-imprastruktura wala lamang nagpalayas sa liboan ka mga mag-uuma ug lumad gikan sa ilang mga yuta, nagtahag usab kini og dakung kadaot sa natural nga ecosystem sa nahabiling lasang sa nasud.

Pinaagi sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa armadong mga ahente sa estado, gitabangan sa BHB ang katawhang Pilipino nga ipaasdang ang ilang pakigbisog batok sa tiranikong rehimeng Duterte ug sa iyang pagtiurok. Bisan og wala pay igong kusog ang BHB sa pagbugkag sa tibuok naharing sistema, anaa kini sa posisyon sa pagpahuyang sa reaksyunaryong armadong pwersa, kuhaon ang ilang pagtagad palayo gikan sa pagpangdaugdaug sa demokratikong masang kalihukan ug pugsong inaton ang iyang kusog. Kung mas daghan ang taktikal nga mga opensiba, daku ug gagmay, labaw nga magkalisod si Duterte sa paglunsad sa iyang laraw nga ipabilin ang iyang kaugalingon ug ang iyang pamilya ug ang iyang mga alipures sa gahum; ug mas maayo alang sa demokratikong pwersa nga mokusog ug molipang.

Samtang nagalunsad ang BHB og armadong pakigbisog sa kabanikanhan, ang lapad nga masa sa katawhan ang naawhag nga labaw pang ipasubsub ang ilang demokratikong mga masang pakigbisog sa kasyudaran. Gipanawagan sa Partido sa katawhan nga maghiusa ug iasdang ang pakigbisog sa pagpataas sa suhulan, seguridad sa trabaho, subsidyo sa ekonomiya, edukasyon ug panglawas ug uban pang hinanaling sosyo-ekonomikanhong mga reporma atubangan sa grabeng krisis sa ekonomiya ug ang kapalpak sa rehimeng Duterte sa pag-atubang sa pandemya. Kinahanglang batukan nila ang dugang pabug-at nga buhis ngadto sa katawhan ug dili pagbuhis sa mga dagkung kapitalista, kulang nga alokasyon sa badyet alang sa panglawas, edukasyon ug uban pang mga katilingbanong serbisyo, dugang badyet alang sa “kontra-insurhensiya,” pagbayad sa utang ug mga proyektong pork barrel, ug kontra-katawhan ug pang-imprastrustura nga gipondohan sa langyawng pautang.

Samtang ginaawhag ang demokratikong kalihukanng masa sa kasyudaran, gipanawagan usab sa Partido ngadto sa mga mamumuo, sa masang walay trabaho, mga nars ug mamumuong panglawas, magtutudlo, estudyante ug uban pang mga sektor nga mosalmot sa Bagong Hukbong Bayan sa kabanikanhan ug motabang sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa tibuok nasud. Sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan, nakaangkon og kusog ang katawhan dili lamang aron tapuson ang paghari sa tiranya ni Duterte, apan lakip na usab aron iasdang ang kinatibuk-ang tumong sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Paduguon sa liboan ka mga samad ang pasistang rehimeng Duterte! Maglunsad og daghan pang taktikal nga mga opensiba sa tibuok nasud!

Paduguon sa liboan ka mga samad ang pasistang rehimeng Duterte! Maglunsad og daghan pang taktikal nga mga opensiba sa tibuok nasud!