Pag-alala at pagpupugay sa kariktan ni Ka Ash: Martir ng Rebolusyon, Bayani ng Sambayanan!

,

Limang taon na ang nakalilipas, noong ika-7 nang Marso sa taong 2017, nang tuluyang bitawan ni Ka Ash ang kanyang tangan na armas sa kamay ng mga berdugong opensiba ng estado. Sa kabila ng paghihinagpos, kuyom ang kamao niyang inialay ang kanyang buhay sa komunidad ng masang magsasaka sa bayan ng San Andres, sa probinsya ng Quezon nang magkaroon ng labanan sa panig ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga berdugong AFP.

Si Ka Ash ay isang lider-kabataan mula sa naghihikahos na komunidad sa kalunsuran na maagap na namulat sa hirap ng buhay sa kasalukuyang lipunan na mayroon tayo ngayon. Sa murang edad, naging malinaw kay Ka Ash na ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang natin sa oras na magwagi ang ating nagkakaisang uri sa uring mapagpahirap katulad ng estado at ang mga galamay nito. Sa edad na 18, walang pag-aalinlangang tinahak ni Ka Ash ang mapagpalayang landas at sumampa bilang isang kasapi ng Bagong Hukbong Bayan.

Likas ang kanyang talento sa mga progresibong sining, sa kabila ng mga balakid. Hindi nagpatinag ang musmos na kabayanihan ni Ka Ash noong sabayan niya ang ritmo ng digmang bayan habang mahigpit na isinasapuso ang mga prinsipyo at katwiran ng kanyang pag-aarmas. Naging aktibong bahagi si Ka Ash ng Artista ng mga Manunulat ng Sambayanan sa Timog Katagalugan (ARMAS-TK).

Sa ilang taon niya sa buhay, naging kasing-tatag ng kabundukan at kasing-dalisay ng agos sa lawa ang naging buhay ni Ka Ash. Ang kanyang kadakilaan ay inspirasyon ng mga kabataan upang sumampa at tahakin ang landas ng gerilya sa kanayunan at kalunsuran!

Malinaw sa Kabataang Makabayan, at sa buong sektor nito sa Laguna, na kagaya ni Ka Ash, tanging digmang bayan lamang ang siyang magpapalaya sa sambayanang inaapi at pinagsasamantalahan. Sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), buong lakas na inaalay ng Kabataang Makabayan Laguna ang lahat ng makakaya upang makapagpasampa ng pulu-pulutong na bilang ng kabataan.

Makatitiyak na libu-libo pang mga kabataan ang susunod sa yapak ni Ka Ash na tahakin ang armadong pakikibaka para sa paglaya ng lipunan. Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay si Jeramie “Ka Ash” Garcia!
Mabuhay ang mga martir at mabubuting anak ng bayan!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Pag-alala at pagpupugay sa kariktan ni Ka Ash: Martir ng Rebolusyon, Bayani ng Sambayanan!