Pag-alala sa Maningning na Buhay ni Ka Maymay, Isang Tunay na Anak ng Bayan!

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) kay Pamela “Ka Maymay” Peralta, isang pulang mandirigma ng New People’s Army!

Namartir si Ka Maymay noong ika-8 ng Agosto dahil sa papatindi at walang tigil na atake ng mga pasistang militar sa Ilocos Sur. Makalipas ang isang taon, nananatiling inspirasyon ang kanyang dakilang buhay bilang isang tunay na huwaran ng walang pagmamaliw na paglilingkod sa sambayanan.

Isang matapang at masiyahing rebolusyonaryo si Ka Maymay. Inalay niya ang buong buhay sa pagpapalaya ng sambayanan. Sumapi si Ka Maymay sa NPA noong Mayo taong 2014.

Magaling na manunulat at layout artist si Ka Maymay, associate editor siya ng publikasyon sa isang unibersidad sa Baguio. Masikhay na nag-organisa si Ka Maymay sa hanay ng mga kabataan at estudyanye. Nang lumaon ay naging aktibong kasapi at opisyal ng balangay ng KM-DATAKO. Matiyaga at pasensyoso siyang nagpapaliwanag sa mga kasapi ng KM-DATAKO sa mga pag-aaral kaugnay sa digmang bayan.

Dahil sa kanyang masikhay na pagkilos at seryosong pagtupad sa kanyang rebolusyonaryong tungkulin, naimbitahan siyang maging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Buong puso niyang tinanggap ito at lalo pang nagpalalim at isinapraktika ang mga turo sa Marxista-Leninismo-Maoismong pag-aaral.

Nang magkaroon ng pagkakataon na dumalo sa isang pagtitipon sa sonang gerilya at makahalubilo ang mga pulang mandirigma, napagtanto niya na hindi sasapat ang pakikibaka sa kalunsuran. Kaya naman, nakita at niyakap niya na ang problema ng kabataan at ng mamamayan ay nakaugat sa sistematikong inhustisya sa lipunan at ang tanging sagot lamang dito ay ang pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Sa kanayunan ay buong puso siyang lumaban kasama ang maralita’t mga magsasaka.

Mananatiling buhay na inspirasyon si Ka Maymay sa mga kabataan para patuloy na isulong at ipagtagumpay ang rebolusyon. Kahanga-hanga ang desisyon niyang talikuran ang burgis na pamumuhay at buong tapang na tanganan ang armas para sa pagbabago ng lipunan.

Buong diwa niyang inalay ang kanyang talino, kakayahan, at sigla sa sambayanan. Ang pagtanggap sa rebolusyonaryong landas na malayo sa burgis na indibidwalismo at ideyalismo ay nararapat lamang kilalanin at tularan ng bawat kabataan bilang pinakawastong landas sa pagpawi ng sistematikong pananamantala.

Kabaliktaran sa nais palabasin ng mga berdugong AFP, hindi nasayang ang buhay ni Ka Maymay sapagkat ang mga aral at insipirasyong iniwan ni Ka Maymay ay nagpasibol at magpapasibol ng marami pang Ka Maymay at mga pulang mandirigma sa hanay ng mga kabataan at masang pinaglingkuran nya.

Lahat ng ikinalat ng kaaway na pagpinta sa kanyang mga lawaran bilang isang kabataang nasira ang kinabukasan, ay pinawi ng mga tunay na naratibo ng kanyang buhay bilang isang aktibista at rebolusyonaryo! Pinakamakabuluhan ang buhay na inalay para paglingkuran ang sambayanan.

Sa ilalim ng nagpapatuloy at tumitinding krisis ng sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal, masikhay na susundan ng marami pang kabataan ang landas na kanyang tinahak. Mabuhay ang rebolusyonaryong diwa ni Ka Maymay!

Patuloy na pagsilbihan ang sambayanan!
Patuloy na pagsilbihan ang rebolusyon!
Kabataan, sumapi sa NPA!

Pag-alala sa Maningning na Buhay ni Ka Maymay, Isang Tunay na Anak ng Bayan!