Pag-usahon ngan pamunuan an masa ha mabayanihon nga pakigbisog agud ihimulag ngan tapuson an pasista nga terorista nga rehimen US-Duterte

,
Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Kaupod an mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan hiluag nga masa ha bug-os nga nasud, ginseselebrar yana han Komite han Partido ha Rehiyon han Eastern Visayas (KR-EV) hin waray tubtuban nga kalipay ngan rebolusyunaryo nga determinasyon an ika-53 nga anibersaryo han utro nga pagkatukod han Partido Komunista ng Pilipinas ha giya han Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Gintatagan namon han pinakahitaas nga Pula nga saludo an mga martir han rebolusyon Pilipino. Pasidunggan naton an ngatanan nga rebolusyunaryo ngan aktibista nga nagserbe ha katawhan ngan nakigbisog para ha ira mga nasyunal ngan demokratiko nga tinguha. Ginpapasidunggan naton an 22 nga Pula nga mangaraway nga namartir ha Dolores, Eastern Samar hadton Agosto. Bug-os nga kinabuhi kita nga mayda utang nga kaburut-on ha ira sakripisyo. Nakaukit an ira mga ngaran ha kasaysayan han mabayanihon nga pakigbisog han katawhan Pilipino para ha pankatilingban ngan nasyunal nga katalwasan.

Ginhihinumdom naton yana an anibersaryo han Partido samtang gin-aatubang han katawhan an pandemya nga Covid-19 ngan an destroso han bagyo nga Odette nga grabe nga ginlasurbo an Visayas ngan Mindanao. Nagmomobilisa yana an mga yunit han Bagong Hukbong Bayan ngan an mga rebolusyunaryo nga panmasa nga organisasyon para ha relief ngan rehabilitasyon, nahatag hin bulig ha masa ha mga lugar nga grabe nga ginlasurbo. An anibersaryo han Partido, nahatag ha ira hin diwa han burubligay ngan kolektibo nga pagkaurusa, nga amo an ira ginkatinan agud malapayan an mga naglabay nga mga kakurian.

Masobra lima kadekada na nga nagpapadayon an rebolusyunaryo nga armado nga pakig-away ha Eastern Visayas. Hilarum nga nakagamot an Partido, an BHB ngan an demokratiko nga rebolusyon han katawhan ha masa nga anakbalhas, nga mapaso hira nga ginhahangkop tungod kay nagtutumuyo hira nga pabagsakon an natikadunot nga bagakolonyal ngan bagapyudal nga sistema nga nagdara ha ira hin grabe nga pag-inantos ngan kakurian. Tungod kay naghihingyap hira para ha tinuod nga pagbabag-o, ginpapasulong han masa nga anakbalhas an demokratiko nga rebolusyon han katawhan. Ini nga mabayanihon nga pakigbisog nalahusan na an ngatanan nga naglabay nga niyutiyo nga rehimen, dugang nga nagmadig-on kahuman han 14-katuig nga diktadura nga Marcos, ngan nagdurot han pagpatalsik ha duha nga niyutiyo ng rehimen.

Nagdeklara an 8th Infantry Division han Philippine Army nga tatapuson hini an rebolusyunaryo nga kagiusan ha rehiyon antes mahuman an presente nga termino ni Duterte ha 2022. Sugad han damo nga nahiuna ha ira, mga lurong hira ha pagdeklara hini. Ginlalauman an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Eastern Visayas nga makakab-ot an mas dagko nga pag-abante ha kondukta han armado nga rebolusyon, labina tungod ha natikagrabe nga krisis han naghahadi nga sistema ngan natikamadarahug nga terorismo han estado han pasista nga rehimen US-Duterte. Sukwahi ha deklarasyon han kaaway, sigurado nga malalahusan han rebolusyon an nahihimulag ngan ginkakangalsan nga terorista nga rehimen.

Natikahilarum nga bagapyudal ngan bagakolonyal nga krisis, natikagrabe nga neoliberal nga mga palisiya

Ha Eastern Visayas ngan ha iba nga parte han nasud, gin-aantos han hiluag nga masa an waray kapareho nga mga porma hin paniniyupi ngan pananalumpigos. Nahakin hin super-ganansya an rehimen Duterte ngan an iya mga kakunsabo nga langyaw nga monopolyo kapitalista ngan dagko nga kumprador-burgesya tikang ha importasyon han kapital ngan eksport han barato nga hilaw nga materyales ngan kusog-pagtrabaho, samtang natikagrabe an pan-ekonomiko nga kundisyon han katawhan ngan ginpapagrabe han mga neoliberal nga palisiya ha ekonomiya han rehimen.

Antes pa an pandemya, natikaluros na an pagdako han ekonomiya ha rehiyon, ginpapadayon an padron kahuman han supertyphoon Yolanda kun diin natikaguti an parte han sektor han agrikultura ha ekonimiya ngan “natikadako” an parte han mga sektor han serbisyo ngan industriya.

Pan-gawas la an pagdako han sektor han industriya, prinsipal durot han tuyaw nga pagduso han rehimen para ha imprastruktura ngan barato nga pag-eksport han hilaw nga materyales tikang ha pagmimina ngan pagtotroso. Bisan ha butnga han mga lockdown, waray gin-ulang an mga operasyon sugad han pagmimina han bauxite ha Western Samar, nickel ha Eastern Samar, ngan iron sand ha Leyte, ngatanan para ha mga kompaniya ha China. Nagseserbe an mga iskema han kumbersyon han tuna, kalakip an Enhanced National Greening Program (E-NGP), agud tagan-dalan an mga operasyon han pagmimina ngan pagtotroso, proyekto nga pangalsada, ngan iba pa nga dagko nga negosyo sugad han agroforestry ngan ekoturismo.

Nagdurot hin sobra nga pagpakuri an liberalisasyon ha agrikultura ha milyun-milyon nga parag-uma nga nakomponer ha mayoriya ha Eastern Visayas. Waray pa hira makarekober ha grabe nga destroso nga gindurot han mga bagyo nga Ambo ngan Tisoy ngan ha panmeste nga nagdurot hin waray kapareho nga pagluros ha output han mga mayor nga produkto han rehiyon nga lubi, abaka ngan humay. Nagkukuri hira tungod ha Rice Tarrification Law han rehimen ngan iba pa nga neoliberal nga palisiya ha ekonomiya, nga nagresulta ha mas grabe nga pagpatakas ha importasyon ngan ismagling. Ginduduso an himubo nga presyo han ira produkto han kawaray hin subsidyo tikang ha gubyerno.

Nagpapabilin nga atrasado, gutiay ngan nakasarig ha uran an produksyon. Diri akos paliton han mga parag-uma an mga higamit ha pag-uma nga an mga presyo, gintalaan han mga monopolyo ha agribusiness. Ha kabaryuhan, nakahigot hira ha mga agaron maytuna-komersyante nga naniniyupi ha ira pinaagi han diri makatadungan nga suhol, plete ha tuna, monopolyo ha mga higamit ha pag-uma, usura, himubo nga presyo han mga produkto, ngan paghakin hin ganasya ngan panlimbong han komersyante. An mga agaron maytuna-komersyante ha luyo nga bahin, nakuha hin ganansya tikang ha magkalain-lain nga porma hin bagapyudal ngan pyudal nga paniniyupi.

An ginhihimo han rehimen nga dirudiretso nga kumbersyon han tuna nagresulta ha paghaligot han agrikultural nga katunaan, nga nagpagrabe ha kakulang hin pagkaon tungod kay gin-iibanan hini an kapas han sektor ha kabaryuhan nga magtanum hin mga produkto nga akos magprodyus hin pagkaon para ha ira mga lokal nga komunidad. Samtang, ginpapas-an han mga konsyumer an himubo nga suplay han pagkaon, natikahitaas nga presyo han mga batakan nga papliton, ngan susrunod nga paghitaas han presyo han lana.

Gintutumuyo han nangunguna nga programa ha imprastruktura han rehimen Duterte nga Build, Build, Build diri la nga makaganansya an rehimen tikang ha mga proyekto kundi an igpribatisa liwat an mga pampuliko nga espasyo agud dugang nga igliberalisa an ekonomiya. Ha ngaran han “disaster rehabilitation,” ginpalayas an mga pamilya han mga kablas ha syudad ha Tacloban agud tagan-dalan an proyekto nga North Township ngan an Tide Embankment Project. Damo liwat an mapapaiwas han ginpaplano nga Catbalogan City Business District.

Mayda utro nga pagduso para ha programa nga Road Network ngan iba pa nga proyekto nga pan-imprastruktura nga kasumpay han kontra-insurhensiya, nga ginladawan han saad han rehimen nga mobilisahon an militar ha rehiyon ha paghatag seguridad kabalyo hin hukip ngan kikbak. Tuyo liwat hini nga mga proyekto nga pangalsada nga tagan-dalan an tinagdamo nga pag-eksport hin hilaw nga minerals tipagawas ha mga tay-aw nga lugar, magserbe komo huthutan ngan proyekto nga “showcase” para ha eleksyon, ngan tagan-dalan an pagsulod han mga trak han militar agud pakusgon an ira presensya ha kabaryuhan.

Samtang nalangoy ha kita an naghahadi nga klase, naluludlod ha grabe nga kakurian an masa nga anakbalhas ha Eastern Visayas. Waray gihapon gin-implementar nga mahinungdanon nga dugang nga suhol ha rehiyon. Usa liwat an Eastern Visayas ha mga rehiyon nga mayda pinakahitaas nga inequality index (pagkakaiba ha estado han panginabuhi). Hitaas gihapon an kawaray hin trabaho, labina kahuman mag-imponer hin mga militarista nga lockdown an rehimen ngan ginpwersa an mga negosyo nga magserra ngan magtanggal hin trabahador. Ginpapailarum an mga trabahador ha diri makatawo nga kondisyon ha pagtrabaho ngan diri patas nga mga iskema ha empleyo sugad han palisiya nga “no jab, no pay.”

Gin-gamit han rehimen Duterte an nasyunal nga badyet agud busugon an kalugaringon hini, an iya mga alyado, an militar ngan kapulisan samtang dugang nga ginpaluros an pondo para ha mga pankatilingban nga serbisyo. An makasurubo nga kamutangn han kalibsugan ngan edukasyon ha Eastern Visayas antes pa an pandemya, mas lumandaw hadton pumungkay an mga impeksyon han Covid-19.

Diri deklarado nga balaud militar ngan waray kapareho nga pasista nga terorismo

Ginpailarum ha diri deklarado nga balaud militar an rehiyon tikang hadton ipagawas han rehimen Duterte an Memorandum Order 32 ngan gindeklara an Eastern Visayas komo usa ha mga prayoridad nga erya ha todo-gerra hini kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan. Subay ha Executive Order 70 ni Duterte, ginpapamunuan ni Duterte an sibil-militar nga hunta ha nasyunal nga balitang ngan ginhimo an iya mga pasista nga alipures ha 8th Infantry Division agud magin baga hin hadi han sibil nga katilingban pinaagi han Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC). Ginlalarang ni Duterte nga gamiton an militar, kalakip han iba niya nga maniobra agud manipulahon an tiarabot nga eleksyon sugad han pagkontrol ha Comelec, agud pahilawigon an iya tiraniya lahos ha 2022.

Ginlabawan han 8th ID pinaagi han RTF-ELCAC an sibilyan nga panggubyernuhan. Ha balitang han rehiyon, gin-obligar hini an mga pampulitika nga dinastiya, nga ginkokomponer han mga agaron maytuna ngan burukrata-kapitalista, nga sundon an karuyagon hini ngan pumartisipar ha todo-gerra hini kontra ha katawhan. Adto nga mga diri napaling ngadto ha naghahadi nga paksyon nga maka-Duterte, sugad han meyor han Calbayog City nga hi Ronald Aquino, ginhaharas o ginpapatay han mga pasista nga tropa ni Duterte.

Gin-gagamit han rehimen Duterte pinaagi han 8th ID an pasista nga terorismo han estado agud iglansar an iya brutal nga gerra han panmuypoy ha katawhan. Ha kamatuoran, usa nga hukbo han pagsakop an 8th ID, talawan ha atubangan han mga langyaw nga tarhug sugad han US ngan China, kundi brutal nga gin-aatake ngan ginpupuypoy an katawhan. Ha Eastern Visayas pa la, naggastos ini hin diri mamenos ha P5 kabilyon kada tuig, ginpupuyas an pampubliko nga pondo ha ngaran han iya tinagdagko nga panmilitar nga ope rasyon ngan mga taktika han ngirhat han panmomba ngan panganyon, ekstrahudisyal nga panmatay, iligal nga pangaresto, tortyur ngan iba pa.

Diri mamenos ha 16 nga pankombat nga batalyon han AFP-PNP an gin-gagamit yana para ha kampanya kontra-insurhensiya ha rehiyon. Tikang hadton 2019, gindireher han Joint Task Force Storm han 8th ID an dagmit nga maniobra ngan pagdeploy han mga tropa ha katunaan, mga aset ha kahanginan ngan kadagatan hin mayda suok nga koordinasyon ha Visayas Command agud himuon an mga pasista nga pangatake hini kontra ha mga yunit han BHB.

Labaw nga nasarig ngan naghihimo hin natikaagsub nga tinagdagko ngan magastos nga terorista nga pangatake an 8th ID. Tikang hadton ikaduha nga katunga han 2020, naghimo ini hin diri mamenos ha 20 nga paturapak nga panmomba gamit an pan-militar nga mga edro ngan helikopter, sugadman han panganyon, ha tuyo nga pakalasan an mga yunit han BHB ngan igterorisa an mga residente ha mga nakapalibot nga komunidad han parag-uma.

Ha kasaysayan han armado nga pakig-away ha rehiyon, waray pa malabaw ha grabe nga kakusgon ngan brutalidad han pag-atake han 8th ID ngan JTF Storm ha usa nga guti nga yunit han BHB nga naghihimo hin panmasa nga buruhaton pinaagi han “overkill” nga panmomba hini ha Dolores, Eastern Samar. Ginhulugan hin bomba ngan ginpangistraping han gintig-ob nga pwersa han Philippine Army, Philippine Air Force ngan Philippine Navy an lugar ha sakob hin 13 kaoras hin waray pagkonsidera ha katalwasan han mga apiki nga baryo. Waray maihap nga bala han kanyon naman an ginpauran ha lugar sakob hin tulo kaadlaw. Sobra-sobra nga gin-gamit an mga aset sugad han fighter jet, attack helicopter, gunship, drone, kanyon ngan mga bomba nga mayda proximity fuse. Gagamiton an pira hini nga mga armas ha masunod nga mga terorista nga panmomba sugad han didto ha Bobon ngan Las Navas ha Northern Samar, ngan ha bawnderi han Baybay, Javier ngan Abuyog ha Leyte.

Dugang nga ginpadig-on an pasista nga panmilitar nga paghahadi han 8th ID ha balitang han rehiyon ngadto ha mga prubinsya, munisipyo ngan barangay. Gamit an panarhug hin mas damo pa nga mga terorista nga panmomba, EO 70 ngan Anti-Terror Law, ginpwersa hini an kooperasyon han mga lokal nga upisyal ngan iba pa nga kaapi han sibil nga katlingban. Gin-imponer han mga sundalo nga naghihimo hin mga operasyon nga Retooled Community Support Program (RCSP) an balaud militar ha mga baryo, ginhimo ini nga mga garison, ginkontrol an gios han populasyon ngan nag-imponer hin blokeyo ha ekonomiya, ngan ginligis an sibilyan nga gubyerno. Naabot hin pira kabulan ini nga mga pankombat-intelidyens-saywar nga mga operasyon. Regular liwat nga nabalik an mga tropa nga RCSP ha mga baryo hin pira kabeses sakob hin pira katuig.

Ginkukundenar han katawhan han Eastern Visayas hi Duterte komo pinakagrabe nga talapasidor han tawhanon nga katungod ha ngatanan nga niyutiyo nga rehimen. Butaray niya nga ginduso an iya mga pasista nga tropa nga “manmusil ngan manmatay” hin waray baratunon. Waray pag-alang nga nagpatay an iya mga death squad ha militar ngan pulisya han mga kapitan han barangay, aktibista, tagdepensa han tawhanon nga katungod, mga tagsuporta han mga progresibo nga kawsa ngan mga ordinaryo nga sibilyan, hasta nga buwa ini nga iginbasol ha BHB. Paturapak nga nangingistraping an iya mga uhaw-ha-dugo nga pasista nga tropa ha mga parag-uma nga natrabaho ha ira uma basar la ha pagdududa. Bug-os nga mga komunidad an napwersa nga bayaan an ira mga urukyan ngan surok han panginabuhi.

Ginpapintas han RTF-ELCAC an brutal nga pan-gigipit ha ligal demokratiko nga kagiusan. Nagsang-at ini hin hinimu-himo nga mga kaso kontra ha Tacloban 5 ngan diri makatadungan hira nga ginpriso kaupod an damo pa nga inosente. Ginharas hini an mga gintudlok nga aktibista, ginhugayan ngan gintarhug hira nga makigkooperar ngan “sumurender.” Butaray hini nga gin-red-tag ngan ginpasamwak an mga buwa kontra ha mga ginkilala ha internasyunal nga organisasyon sugad han People Surge ngan Leyte Center for Development. Naglansar ini hin kontra-komunista nga paglanat ha mga eskoylahan ngan mga unibersidad. Sugad hadto, nangangampanya an mga pasista nga tropa hini para ha mga militarista nga kandidato ngan hiton nga mga kaapi han naghahadi nga paksyon nga maka-Duterte, ngan kontra ha mga kandidato sugad han mga kaapi han bloke na Makabayan. Butaray nga nagpahimatngon an militar ha mga kandidato nga diri magyakan kontra ha NTF-ELCAC.

Ginpagrabe han rehimen an iya kampanya han pagpasurender. Ha iya waray pulos nga pag-atentar nga igladawan an BHB ngan an kagiusan komo natikaguti o natikaluya, agud suportahan an buwa nga gatus-gatos nga barangay na an “malimpyo” ha BHB, ngan utruhon an kalurungan nga “waray na insurhensiya” ha Leyte, Southern Leyte ngan Biliran, gintarhug, ginpwersa, ginlibo, ngan ginhugayan han 8th ID ngan han RTF-ELCAC an yukut-yukot nga inosente nga tawo nga “sumurender.” Dako naman nga balor an nahuhuthot ni Duterte ngan han iya higtaas nga upisyal han militar tungod hini nga buwa nga mga ihap han surenderi. Gin-oorganisa an mga biktima han pwersahay nga kampanya han pagpasurender ha mga kontra-rebolusyunaryo nga organisasyon, nga tuyo nga bungkagon an mga naeksister nga organisasyon ngan bawion an mga kadaugan nga nakab-ot na han masa pinaagi han militante nga pakigbisog.

Saludaran an mabayanihon nga pakigbisog han katawhan kontra ha pasista nga terorismo ni Duterte

Saludaran naton an mga kaapi ngan kadre han Partido, mga Pula nga mangaraway ngan kumander, mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan hiluag nga masa han Eastern Visayas, para ha maisugon nga pag-ato ha todo-gerra ngan pasista nga terorismo han estado han rehimen Duterte. Sakob hin haros unom katuig, nakiggitgitay hira agud atuhan ngan ibuksas an kadunutan ngan mga krimen hini. An natikagrabe nga pananalumpigos ngan paniniyupi ha masa ngan terorista nga pangatake han rehimen dugang la nga nagduduso ha ira nga iglansar an ngatanan nga porma han pag-ato, labina an armado nga pakig-away. Determinado hira nga pakyason an mga larang ni Duterte agud pahilawigon an iya tinagdagko nga kurapsyon, pandambong ngan tiraniko nga paghahadi, ngan an iya mga larang nga makalikay ha prosekusyon ha pagtapos han iya termino ha 2022.

Ginpakyas nira an dedlayn han rehimen kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan ha rehiyon hadton 2019, nga gindis-og ngadto ha 2021, ngan utro na liwat ngadto ha 2022, ngan ginpwersa ini nga mag-amin nga iibanan na la an kusog hini.

Ha bug-os nga rehiyon, naningkamot an mga komite han Partido nga pakyason an pasista nga terorismo han estado han rehimen Duterte. Nanalinguha hira nga konsolidahon an base panmasa, pakusgon an determinasyon han masa nga atubangon an pasista nga pangatake han kaaway, ngan pukawon hira agud makigbisog para ha ira mga demokratiko nga demanda. Pukaw an mga komite han Partido ngan yunit han BHB nga poyde mabungkag an pagkaurusa han masa ngan mawara an ira mga kadaugan tikang ha militante nga pakigbisog ha mga baryo kun magkulang hira ha suok nga paggiya samtang nalasurbo an sustenido ngan brutal nga kampanya han pan-gipit, panarhug, panmatay ngan pwersahay nga pagpasurender,

Bisan ha mga militarisado nga baryo, ginpabilin nira an ira sumpay ha masa, gin-organisa ngan ginpukaw hira para ha militante nga paggios. Bunyog hira nga nagplano ngan naglansar hin mga ligal, bagaligal ngan iligal nga porma hin pag-ato agud tipahan, sirutan, igsabotahe, igprotesta, ibuksas ngan palayason an mga pasista nga tropa. Naningkamot hira nga igdirudiretso an aktibo ngan tit-for-tat nga buruhaton propaganda agud ungbawan an kampanya han ngirhat, ibuksas an pangabuso han mga pasista nga tropa, ngan makigbisog para ha ira mga demokratiko nga katungod. Pukaw hira nga nag-ases, nagsuma han ira mga eksperyensya, ngan ginpasaro an ira mga leksyon ha pagpakyas ha pasista nga pangatake han kaaway ngan an mga taktika hini han terorismo, panhugay, panmwersa ngan pan-uwat. Pumurot hira hin mga leksyon tikang ha naglabay agud gamiton an mga ginerilya nga taktika ha paglansar hin panmasa nga pakigbisog ngan pag-ato ha militarisasyon.

Naniningkamot an mga yunit han BHB nga magpakabatid ha mga ginerilya nga taktika han pagbalhin, pagdispers, ngan konsentrasyon agud himuon nga buta an mga tropa han kaaway ha ira maniobra ngan pakyason an tinagdagko ngan sustenido nga panmilitar nga opensiba han kaaway. Kalakip hini nga pangatake an mga nakapokus nga panmilitar nga operasyon, nga mga operasyon nga ginpapangunahan han brigada, nagmomobilisa hin diri mamenos ha batalyon-an-kadakuon nga pwersa ha usa nga guti nga nakapokus nga erya ngan poyde lumastar hin tubtub usa katuig. Umatake liwat an kaaway pinaagi han mga koordinado ngan dudrungan nga pankombat nga operasyon, sugadman mga puntiryado nga pan-istrayk na operasyon kontra ha mga naka-zero nga yunit han BHB. Damo nga kumand han BHB an naungbawan na an mga internal nga kaluyahan kasumpay han istruktura han pwersa, sobra nga pagkadispers, tag-iha nga konsentrasyon o sobra nga konsentrasyon han mga pwersa.

Samtang nakahimo an kaaway hin dagko nga atake ha pira nga yunit yana nga tuig, ha kabug-usan, mas dako gihapon nga kaswalti an gindurot han BHB ha Eastern Visayas kontra ha mga elemento han AFP-PNP-CAFGU-paramilitar, nga katugbang hin masobra usa kakumpanya hin patay ngan samaran ha tropa han kaaway. Mas pukaw na an mga yunit han BHB ha panginahanglan nga maglansar prinsipal han mga anihilatibo nga taktikal nga opensiba nga nagdudurot hin dagko nga atake ha kaaway ngan nakakakumpiska han mga armas. Naglansar liwat hira hin mga atritibo nga opensiba nga an prinsipal nga tuyo amo an harason ngan palayason an mga pasista nga tropa ngan depensahan an base panmasa. Naglansar hira hin mga ispesyal nga operasyon agud sirutan an mga kontrarebolusyunaryo, traydor, aset han kaaway, ngan limpyuhan an mga komunidad han parag-uma han mga kriminal nga elemento. Bisan kun damo nga yunit han BHB an nakaadaptar na ha nagbabag-o nga pulitiko-militar nga sitwasyon, nagpapabilin pa gihapon an panginahanglan nga pankatinan an pagsikreto, mobilidad ngan pleksibilidad ha ira magkalain-lain nga linya han buruhaton agud malikyan an mga kahibangan ha personel ngan armas.

Padayon nga ginhahangkop han masa han Eastern Visayas an BHB komo ira tinuod nga hukbo. Maiha na nga nakuha han BHB an ira suporta tungod ha magranggat nga kadaugan ha armado nga pakig-away, agraryo nga rebolusyon, ngan pagtukod hin base panmasa nga nakab-ot nira tikang hadto nga panahon nga nahimugso pa la an rebolusyon ha rehiyon. Pukaw ha panginahanglan para ha hiluag ngan hilarum nga base panmasa ngan pagpakabatid ha superyor nga tereyn kun diin dagmit hira nga makakamaniobra, nahimo han mga yunit han BHB nga makarekober hin mga daan nga erya, magpahiluag ha mga bag-o nga teritoryo, ngan konsolidahon an mga gidaan na nga naeksister.

Ha mga sentro nga urban, nananalinguha an mga ligal demokratiko nga pwersa nga atuhan an todo nga kampanya han pan-gigipit han rehimen Duterte. Dako nga paningkamot an ira ginhihimo para ha utro nga pagtirok hin kusog agud ig-insister an ira mga sibil ngan pampulitika nga katungod ngan an ira mga demokratiko nga demanda. Nananawagan an masa nga anakbalhas ha mga sektor han butnga nga pwersa sugad han mga propesyunal, akademiko, gudti nga negosyante, mga civil-society nga grupo ngan mga tawo ha singbahan nga gin-red-tag liwat, gin-gipit, gintarhug ngan gin-uwat han RTF-ELCAC agud idayag an ira pagtipa ha rehimen Duterte.

Pag-usahon ngan pamunuan an masa nga mabayanihon nga makigbisog kontra ha pasista-terorista nga rehimen Duterte

Katin an hitaas nga determinasyon, andam an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Eastern Visayas nga singabuton an mga paborable nga kundisyon han natikagrabe nga krisis ha ilarum han rehimen US-Duterte, pag-usahon an masa ha natikapintas nga pakigbisog agud ihimulag ngan patalsikon an rehimen Duterte ngan kab-uton an mas dagko nga pag-abante ha kondukta han demokratiko nga rebolusyon han katawhan.

Grabe nga ginhihingyap han masa an rebolusyunaryo nga pagbabag-o. Nangangalas hira tungod ha diri maihap nga krimen han rehimen Duterte kontra ha katawhan. Ginpakita ha ira han masobra lima katuig ilarum han iya tiraniko nga rehimen an duro nga kadunutan ngan kabangisan hini, ngan an katukmaan han paglansar hin mga dayag nga protesta ngan armado nga pakig-away agud tapuson an iya paghahadi.

Kinahanglan magin andam an mga namumuno nga komite han Partido nga papintason pa an ira mga paningkamot nga pamunuan an masa ha pagpakyas ha dedlayn han rehimen Duterte nga rumkon an rebolusyunaryo nga kagiusan ha rehiyon ha Hunyo 2022. Bisan kun sigurado nga inop la ini han kaaway, kinahanglan pa gihapon nira maghimo hin pangandam agud atuhan an natikagrabe nga pangatake, likyan an mga kahibangan ngan magtirok hin kusog.

Ha mga base ngan sona gerilya, kinahanglan permi adman, dagmit nga aseson ngan sumahon an mga leksyon, ngan maghimo hin mga kaangayan nga pitad han mga komite han Partido ngan yunit han BHB kasumpay han gios, pagdeploy ngan katuyuanan han mga tropa han kaaway. Kinahanglan nira mobilisahon an ngatanan nga aset agud pakyason an mga pan-intelidyens nga operasyon han kaaway, an mga paningkamot hini nga hinay-hinay hira nga gipiton ngadto ha haligot nga erya, ngan puuhon hira ha mga desisibo nga agway, ngan an mga paningkamot hini nga pugngan an hukbo han katawhan nga himuon an mas maungod nga buruhaton rekoberi ngan ekspansyon.

Yawe an paglansar hin hiluagan ngan sik-on nga ginerilya nga pakiggerra agud pakyason an todo-gerra han pasista nga rehimen, ngan agud magpakusog han kalugaringon an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha proseso han pagpasulong han pakig-away. An pagpapintas han ginerilya nga pakiggerra nanginginahanglan hin pagpapintas han direkta nga partisipasyon han masa ha armado nga pakig-away. Kinahanglan gumamit hin ginerilya nga taktika an BHB ngan an hiluag nga masa ha paglansar hin mga panmasa nga pakigbisog ngan paglansar hin dirudilain nga aspeto han gerra han katawhan.

Kinahanglan buligan han mga namumuno nga organo han Partido ngan mga yunit han BHB an kada barangay ha paghimo hin plano ha depensa kontra ha natikapintas nga pasista nga pangatake han kaaway. Kinahanglan maghimo hira hin sustenido nga ahitasyon, ngan buruhaton propaganda ngan edukasyon, kumprehensibo nga ipasulong an mga panmasa nga pakigbisog, maghimo hin buruhaton alyansa, ngan iba pa. Ngatanan ini yawe ha pag-ato han masa kontra ha militarisasyon. An pagpakyas ha mga larang han pasista nga kaaway, mahugot nga kasumpay han pamumuno ha masa ha pagpasulong han gerra han katawhan.

Kinahanglan suok nga giyahan han mga namumuno nga komite han Partido ngan mga yunit han BHB an masa ha panahon han okupasyon militar. Kinahanglan nira tagan hin pinakahitaas nga prayoridad an pagsolbar ha ira mga isyu, problema, ngan kakurian. Kinahanglan makurimot hira nga maghimo hin pangaliskay, pankatilingban nga imbestigasyon ngan makaklase nga pag-analisar agud tukma nga adman an obhetibo nga kamutangan han masa, tudlukon an ira mga problema, ngan maghatag hin mga naangay nga solusyon. Kinahanglan mamati hin maupay ha ira agud dagmit nga makagklaro hiunong ha magpaso nga isyu.

Samtang nagamit an kaaway hin dirudilain nga terorista nga taktika han panmomba ngan pangistraping ha kahanginan, panmatay, pangaresto, tortyur, intimidasyon, ngan pwersahay ngan buwa nga pagpasurender, dugang nga kinahanglan nga himuon an makurimot, sustenido, ngan tit-for-tat nga buruhaton propaganda. Kinahanglan abuton han aton rebolusyunaryo nga propaganda an pinakahiluag nga masa. Kinahanglan ipasamwak an mga rebolusyunaryo nga mantalaan nga Ang Bayan, Larab ngan iba pa nga lokal nga mantalaan, sugadman an mga pahayag han Partido ngan iba pa nga mahinungdanon nga dokumento, ha dirudilain nga mahimuon ngan popular nga porma.

Ngatanan nga yunit han BHB kinahanglan papintason an ira mga taktikal nga opensiba basar ha natikahiluag ngan natikahilarum nga base panmasa. Kinahanglan nira papintason an ira mga opensiba kontra ha magluya, nahihimulag ngan pagal nga mga yunit han kaaway, labina kun okupado an mga baryo ngan ginteterorisa han kaaway an masa. Kinahanglan prinsipal nira nga iglansar an mga anihilatibo nga taktikal nga opensiba sugad liwat an mga atritibo. Agud seguruhon an kadaugan, kinahanglan hira magpakaupay ha paghimo hin sadang nga pangandam ha ira mga opensiba, hitaas nga kalidad han buruhaton intelidyens, ngan suok nga koordinasyon ngan komunikasyon giutan han kumand ngan magkalain-lain nga yunit nga mapartisipar ha opensiba. Kinahanglan magpahiara hin mas damo nga upisyal ngan kumander ha pamumno ha mga aksyon militar, tukma nga pag-analisar ha sitwasyon, paghimo hin dagmit nga paghaum, ngan pagseguro ha kadaugan. Ginbubuong han susrunod nga kadaugan han BHB an klima han kahadlok ha mga baryo ngan ginbubug-os an kaisog han masa nga umato.

Kinahanglan pukawon han mga rebolusyunaryo nga pwersa an masa nga atuhan an panmilitar nga pagkampo ha mga komunidad, dagmit nga ibuksas an kada kaso han pasista nga pangabuso pinaagi han ligal, bagaligal ngan mga iligal nga pamaagi han pagprotesta, tudlukon ngan rub-on an network ha intelidyens han kaaway, kundenaron an panmomba tikang ha kahanginan, panganyon ngan iba pa nga terorista nga pangatake, igkumbinar an ligal, bagaligal ngan iligal nga porma han pag-ato ha pag-garison ha ira mga baryo, ngan mahimuon nga ungbawan an mga restriksyon nga gin-imponer han militar nga naglilimitar ha ira rebolusyunaryo nga buruhaton. Kinahanglan nira maghimo hin kampanya ha pag-aram han Comprehensive Agreement for the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ngan manawagan nga ig-undong ini. Ini ngatanan nga paningkamot nakatadong ha kumprehensibo nga pagkonsolida ngan pagpahiluag han base panmasa ngan pagpadig-on dinhi ha atubangan han pasista nga pangatake han rehimen.

Nasarig an masa ha Partido ngan BHB komo ira giya ngan tagdepensa. Samtang ginpapapintas han terorista nga rehimen an pangatake ngan todo-gerra hini, kinahanglan isahon han mga rebolusyunaryo nga pwersa an kalidad ngan estilo nira han pagtrabaho ngan kumprehensibo nga mag-andam para ha mas dako nga sakripisyo ngan kakurian. Mas nagigin uhaw hi Duterte ha poder, korapsyon, ngan pagin hakog. Nagdudurot hiya hin mas dagko nga sumpakiay ha ranggo han naghahadi nga paksyon ngan naghihimo hin mas paborable nga kundisyon para ha pag-abante han demokratiko nga rebolusyon han katawhan. Pukaw an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Eastern Visayas ha presente nga sitwasyon ngan ha sugad optimistiko nga akos nira pag-usahon an masa, ungbawan an ira mga internal nga kaluyahan, ngan determinado nga pabagsakon an rehimen US-Duterte ngan maghimo hin mga pag-abante ha gerra han katawhan.

Mabuhay an Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay an Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay an demokratiko nga rebolusyon han katawhan!
Pabagsakon an pasista ngan terorista nga rehimen US-Duterte!

Pag-usahon ngan pamunuan an masa ha mabayanihon nga pakigbisog agud ihimulag ngan tapuson an pasista nga terorista nga rehimen US-Duterte