Pagbawi sa Iskolarship ng mga Mapanuring Kabataan, Bahagi ng Pagpapatupad ng EO 70


Malinaw na bahagi ng pagpapatupad ng estratehiyang militar na Whole-of-Nation Approach (WoNA) sa pamamagitan ng EO 70 ang panukalang bawian ng iskolarship ang sinumang estudyanteng lumahok sa mga kilos-protesta at sa mga organisasyong nagtataguyod sa demokratikong interes ng kabataan. Sa katunayan, mariing inaatasan sa EO 70 ang mga state universities and colleges (SUCs) at ang buong akademya na maging makinarya ng National Task Force sa pinatinding crackdown at paniktik laban sa kilusang kabataan para lubusang maipatupad ang WoNA.

Upang matiyak ang layuning ito, itinalaga si Ronald Cardema, isang ahente ng militar sa paniktik, bilang kalihim ng National Youth Commission nang sa gayon ay maipailalim ang lahat ng institusyong pangkabataan sang-ayon sa militaristang disenyo. Ang panukalang ito ni Cardema ay pakana ni Duterte at ng mga arkitekto ng pasismo sa militar upang hatiin ang kabataan sa pamamagitan ng paglikha ng ilusyong magkabangga ang karapatan sa pagtuligsa at karapatan sa libreng edukasyon. Kung tutuusin, ito ay parehong marapat na tinatamasa ninuman. Binibigyang-daan din ng panukalang ito ang pagsagasa ng iba pang mga patakarang anti-estudyante katulad ng pagtataas ng matrikula, ng ibayong komersyalisasyon ng edukasyon hatid ng K-12 at ng panukalang pagbabalik ng pasistang Reserve Officers’ Training Course o ROTC na kamakailan lang ay naipasa sa Kongreso.

Mulat sa mapagpasyang papel ng kabataan sa rebolusyonaryong kasaysayan at sa pagkakamit ng tunay na panlipunang pagbabago, ikinukondisyon ng estado ang mga kabataan na ang edukasyon ay nagsisilbi para lamang sa pansariling interes at hindi para sa kagalingan ng sambayanan. Hindi kataka-takang sa kabila ng matinding pagbatikos ng mamamayan kay Cardema, mariing pinanindigan ni DILG Sec. Eduardo Año ang panukala nilang ito at tahasang nagbanta na ipagpapatuloy ng rehimen ang panunugis sa mga aktibistang estudyanteng lumalahok sa mga demokratikong aktibidad.

Ang pagiging iskolar ng bayan ay hindi isang pribilehiyo. Higit sa pamantayan ng kahusayan sa akademya, tunay itong nasusukat sa paglilingkod sa pinagsasamantalahan at inaaping sambayanan—ang pinakadakilang pagsasapraktika ng husay at talino. Nananawagan ang KM-Bikol sa mga iskolar ng bayan na ipagpatuloy ang kanilang makasaysayang papel sa kilusang propaganda, patuloy na mag-organisa, maglingkod sa sambayanan at sumalig sa rebolusyon upang makamtan ang isang malayang bukas.

Pagbawi sa Iskolarship ng mga Mapanuring Kabataan, Bahagi ng Pagpapatupad ng EO 70