Paglilinaw sa pagpatay kay PNP Intelligence Officer Dandan sa Surigao del Norte

Namatay si PSSgt. Restie Dandan noong Agosto 18, 2020 sa pamamagitan ng tatlong bala sa .9mm, bilang parusa sa kanyang pagiging aktibong tagapaniktik ng PNP sa mga rebolusyonaryong pwersa sa kanyang bayan na nagdulot ng malaking pinsala sa taumbayan. Sangkot din siya sa panghaharas /saywar sa mga magsasaka na napilitang iwanan ang kanilang lupang sinasaka. Protektor siya ng mga illegal na negosyo sa druga, sa illegal na pangangahoy at sugal. Sangkot din siya sa pangingikil sa mga driver, pinapara ang mga sasakyan at kinikikilan sa mga paglabag.

Sa kasong aktibong pagpapaniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan, may mga magsasaka ang sinampahan ng gawagawang mga kaso na nakulong at mayroon ding napilitang lumayas sa kanilang tirahan, mayroong napilitang magsurender. May mga magsasaka na inakusahang mga nagsusuporta sa BHB na binabantaan/sinaywar kaya napilitan na umalis sa kanilang lugar at iwanan ang sinasakang lupa. Panggigipit na may kasamang pagbabanta sa mga tinarget na irekrut at pinipilit na maniktik laban sa mga membro sa BHB. Pati ang mga pamilya sa mga membro sa BHB ay binabantaan/hinaharas dahil rebolusyonaryo at nagsisilbi sa sambayanan ang kanilang mga anak.

Ang paghuli ni Dandan sa isang taga-vulcanize sa Sitio Payawag, Brgy. San Isidro, Sison sa paratang na drug dealer/user at tinaniman ng ebidensya, nakasira sa kabuhayan ng pamilya sa hinuli/ikinulong at ito ang nakapagpataas ng ranggo ni Dandan. Pero walang ginawa si Dandan laban sa ibang mga lokal na pulitiko sa kanyang lunsod na sangkot sa negosyo sa druga.

Aktibo ito na nagbigay impormasyon bilang paniktik para hulihin ng mga pulis ang mga nangangahoy pero ang kanyang pinoprotektahan na illegal logger na may saw mill ay patuloy ang negosyo. Ganoon din ang illegal na sabong at iba pang pasugalan kung saan hinuhuli ang kanyang mga kalaban pero malaya ang kanyang pinoprotektahan.

Ang paghuli at pagparusa kay Dandan ay isang lehitimong hakbang ng mga rebolusyonaryo laban sa mga tigpaniktik ng reaksyonaryong goberno sa rehimeng US-Duterte. Walang plano ang pwersa sa BHB-Surigao del Norte na hulihin ito at ideklara na POW (prisoner of war). Ang mga pwersang tigpaniktik (intelligence) ng PNP/AFP ay hindi itinuturing na POW, laluna kung nahuli sila panahon sa kanilang pagpaniktik. Ang mga pwersang pangkombat ng PNP/AFP ang itinuturing na POW kung mahuli sila panahon ng sagupaan at sa kanilang serbisyo.

Sa kaso ni Dandan, nagkaroon talaga ng plano na hulihin at parusahan siya dahil sa kanyang aktibong pagpaniktik na nagbigay ng malaking pinsala sa rebolusyonaryong pwersa at sambayanan.

Ang nangyari kay Dandan ay paalala sa mga pwersang paniktik ng PNP/AFP at sa kanilang mga kamag-anak na sibilyan tungkol sa pagkakaiba ng pwersang pangkombat at paniktik na ipinaliwanag sa taas.

Tungkol sa mga intriga na pinahirapan at brutal na pagpatay: Sa mga nag-iintriga/ nagpakalat na pinahirapan si Dandan, Mabuti na inyong iinterbyu ang mga naging POW ng BHB para mapatunayan ang kanilang mga akusasyong paninira sa BHB. Tungkol sa paraan ng pagparusa/patay, wala pang kritiko at hindi sumasang-ayon sa rebolusyonaryong kawsa ang nababandilyo na maayos ang pamamaraan ng pagpatay/parusa sa BHB. Natural lamang na paninira at itim na propaganda ang kanilang ikakalat, ngunit kailangang maging responsable sila sa kanilang mga paninira. Ang kanilang ginagamit na mga pananalita ay pagbabanta, paninira at panghahamak sa mga rebolusyonaryo nagpapakita sa mismong pagkatao nila.

Paglilinaw sa pagpatay kay PNP Intelligence Officer Dandan sa Surigao del Norte