Pagpasidungog sa mga martir kag baganihan sang rebolusyon sa pungsod! Handurawon kag ipadayon ang ila ginpakigbato!

Nagapakig-isa ang National Democratic Front-Negros sa bug-os nga pumuluyo sa pagsaulog sa pungsodnon nga adlaw sang mga baganihan kadungan ang paghatag sang mataas nga pagpasidungog kag pagkilala sa tanan nga mga martir kag baganihan sang rebolusyon kag paghimakas diri sa Isla.

Samtang hayagan nga nagapakatuta ang rehimen Duterte sa mga imperyalista nga mga amo sini sa diin padayon nga nagaratsada sang mga neoliberal nga pagsulundan sa ekonomiya kag ginabaligya ang aton rekurso kag soberanya, nagakadapat nga pakalayuhon ang nasyunalismo kag pagkarebolusyonaryo nga esperito sang aton mga baganihan nga depensahan ang aton pungsod batuk sa sari-sari nga porma sang imperyalista nga pagpanabotahe kag pagpanalakay.

Sa tunga sang pangkalibutanon nga krisis sa ikaayong lawas kag nagalala nga pag-usmod sang ekonomiya tuga sang kapabayaan, inutil kag pasista nga tikang sang rehimen, madamu nga mga bag-o nga baganihan ang nagatuhaw nga maisog kag ubos-kusog nga ginahalad ang ila talento, ikasarang kag mangin ang ila nga kabuhi para sa pumuluyo. Ginapanginbulahan naton ang mga hangaway sang pumuluyo, mamumugon sa ikaayong lawas, mga mangunguma, mamumugon, mga manunudlo, mga mamamantala, mga aktibista kag iban pa, nga wala kakapoy nga ginabaton ang hangkat sang panahon kag handa nga dawaton ang ano man nga responsibilidad kag sakripisyo agud lubos nga alagaran ang sahing pigos kag ginahimuslan.

Sa pihak nga yara ang katalagman sang pandemya, padayon nga nagasabwag sang sistematiko nga pagpang-atake, asud-asud nga terorismo kag todo larga nga ginahawanan sang berdugo nga rehimen Duterte ang dalan sa pagpundar sang isa ka pasista nga diktadurya , apang paga-atubangon ini sang indi-malingkang nga pagbato sang malapad kag nagakusog nga hanay sang rebolusyonaryo kag progresibo nga pwersa sa Negros kag bilog pungsod agud dugmukon kag sukton ang tiraniko nga rehimen sa iya malaba nga krimen nga ginkomiter sa pumuluyo.

Nagalala ang inhustisya kag kultura sang impyunidad (wala sang may napasabat) tuga sang nagabaskog kag madinugu-on nga todo-gyera nga ginalunsar sang rehimen batuk sa pumuluyo sa ngalan sang kontra-insurhensiya nga programa. Isa sa nangin sentro kag laboratoryo ang isla sang Negros sa diin naglab-ot na sa 89 ang biktima sang ekstra-hudisyal nga pagpamatay kag masobra 90 ang ginpatu-patu-an sang kaso base sa peke kag ginpantamon nga ebidensya nga naghalin sa kubay sang mga mangunguma, lider masa kag aktibista, mga abogado kag tigdampig sa tawhanon nga kinamatarung kag mga yara sa burukrasya sibil.

Apang ang ila dugo nga gin-ula kag mga sakripisyo ang magaserbi nga tuburan kag kalayo nga nagadabadaba sa paghimakas sang bug-os nga Negrosanon agud padayon nga ikabuhi kag itib-ong ang ila rebolusyonaryo nga prinsipyo kag ginpakigbato nga maangkon ang matuod nga reporma sa duta, pungsodnon nga industriyalisasyon kag pungsodnon nga kahilwayan kag kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal.

Gani mas pa nga pataason ang militansya kag pasingki-on ang paglunsar sang malapnagon nga paghimakas masa kag armadong paghimakas tubtob mapalayas sa poder kag mapabayad ang sapatnon apang balati-anon nga rehimen US-Duterte. Sa amu lamang sini nga paagi maangkon naton ang matuod-tuod nga hustisya para sa tanan nga nangin biktima kag maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan! ###

Pagpasidungog sa mga martir kag baganihan sang rebolusyon sa pungsod! Handurawon kag ipadayon ang ila ginpakigbato!