Pagpugayan ang alaala ng 3 Martir ng Ilocos sa pamamagitan ng pagsanib sa Armadong Rebolusyon!

Sa isang taong anibersaryo ng pagkamartir ng ating magigiting na mga kasama, ginugunita natin ang kanilang pag-aalay ng kagalingan, katapangan at hindi mapapantayang pagmamahal sa masang inaapi at sa buong sambayanan.

Isang taon na mula nang brutal na pinaslang sina Julius “Ka Goyo” Marquez, Eniabelle “Ka Onor” Balunos at Ma. Finela “Ka Riki” Mejia ng pinagsanib na pwersa ng 81st IB at mga sunud-sunurang tauhan nito sa Namatican, Sta. Lucia, Ilocos Sur. Bahag ang buntot na umatake sa gabi at hindi binigyan ng pagkakataong patas na lumaban ang tatlong mga kasama na noo’y nakalubog sa komunidad para sa malawak na pag-oorganisa. Tulad ng sinapit ng libu-libong biktima ng ektrahudisyal na pamamaslang sa ilalalim ng Oplan Tokhang at walang habas na pag-atake sa mga aktibista sa iba’t ibang panig ng bansa, walang pakundangang nilabag ng mga sundalo ang kasunduan sa CARHIHL at hindi iginalang ang labi ng mga namatay. Ngunit bigo pa rin ang estado at berdugong militar dahil hindi matatapos sa isang gabi ng malagim na krimen ang higit limang dekada na pakikipaglaban ng mamamayang Ilokano.

Hungkag ang pamamalakad na nagtatago sa nagtatapang-tapangang tauhang militar!

Inutil at puro lamang pagmamagaling ang kayang gawin ng reaksyunaryong estado sa pamumuno ng ulol sa kapangyarihang rehimen ni Duterte. Higit kailanma’y hindi patatahimikin ng dahas ang nag-aalab na diwa ng mga rebolusyonaryong anakpawis bagkus ay sisilaban pa ito upang patuloy na pabagsakin ang mga naghahari-harian. Pinatunayan sa kasaysayan na ang mga bagong lipunan ay iniluluwal sa gitna ng pinakamararahas na bigwas at pasismo sa mamamayan.

Sa kasulukyan, walang ibang ginawa ang rehimeng ito kundi ang takutin, nyutralisahin, patahimikin at patayin ang lahat ng kanyang mga kritiko. Sa buong panahong nababahala ang mundo dahil sa pandemya ng COVID, uhaw-sa-dugong tinutugis ang mga walang laban. Sa halip na tugunan ang pangangailangan ng mamamayang naapektuhan sa malawakang kawalan ng hanap buhay, pagmamalupit at pagpaparusa ang namumutawi mula kay Duterte.

Taksil sa mamamayan! Terorista sa kaibuturan!

Kataksilan na ngang maituturing ang kawalan ng sistematikong plano para sa medikal na mga hakbang laban sa pandemya, walang kahihiyang ipinagmamalaki pa ang pangungunyapit sa Imperyalistang Tsina na tila tayo pa ang namamalimos samantalang patuloy na inaangkin nito ang teritoryo ng Pilipinas.

Naubusan na ng kanilang kakaunting ‘sensibilidad’ maging ang ilang ahensya tulad ng Edukasyon at Kalusugan dahil sa halip na ibigay ang buong suporta sa mga medikal na propesyunal at linangin ang kagalingan ng mga gurong magpapatuloy sa pagtuturo sa ating mga kabataan ay nakakasangkapan ang mga ito sa pambansang programa para labanan daw ang terorismo. Sino ba ang mga tunay na terorista na walang ibang ginawa kundi pagbantaan ang mamayang nais lamang ng pagkain, gamot, kabuhayan at hustisya? Hindi ba’t walang iba kundi ang kanilang Poong Duterte!

Ang pag-atake sa akademya, sa mga mamamahayag, sa mga taong simbahan, sa mga organisasyong pumupuno sa tira-tirang ayuda ng burukratang mga buwaya; ang patuloy ng pangangamkam sa lupain ng mga magsasaka; ang panununog ng tahanan ng mga maralitang lungsod; Ito ang tunay na hitsura ng terorismo sa ating bansa at walang ibang may gawa kundi si Duterte at mga kasapakat nito!

Lumalakas at lumalawak ang laban ng mamamayan sa harap ng patuloy na Pasismo

Hinding hindi maitatanggi ang mas lumalawak na laban ng mamamayan sa pamumuno ng rebolusyonaryong kilusan dahil na rin sa kalagayan ng mas malalang pasismo ng estado. Lahat ng kritiko ay pinaparatangang mula sa ‘kaliwa at terorista’ sa pag-aakalang pahihinain nito ang boses ng mga simpleng mamamayan. Bulag sa katotohanan at hindi na nila matukoy kung sino ang kanilang mga kakampi sa hanay mismo ng mga naghaharing uri dahil nakakulong sa ilusyong tayong mga rebolusyonaryo lamang ang kanilang kalaban.

Sa pagsunog nila ng relasyon sa mga lokal na oligarkiya ay dagdag na pagpapalakas ng ating alyansa para wakasan ang bulok, masangsang at naaagnas nang rehimen.

Mag-aklas, Lumaban! Sumanib sa Armadong Pakikibaka!

Kasabay ng isang taong pag-alala natin kila Ka Goyo, Ka Onor at Ka Riki, gamitin natin ang poot mula sa kanilang marahas na kamatayan sa kamay ng kaaway upang suungin ang mapanganib ngunit dakilang landas ng armadong rebolusyon. Ang armadong pakikibaka na tinahak ng tatlong kasama ang makatwirang paglaban para kamtin ang hustisya, pahinain ang armadong pwersa ng kaaway, at magbubunsod ng paborableng kondisyon para iabante at ipagtagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan.

Kabilang ang lahat ng mga rebolusyonaryong martir, baunin nating lakas sa paglaban ang kadakilaan at pagmamahal sa tungkulin at sa bayan nila Ka Goyo, Ka Onor at Ka Riki para labanan ang pasismo ng rehimeng Duterte, ibagsak ang imperyalismo, at itatag ang sosyalistang lipunan.

Sa paglakas ng kilusang lihim sa kalunsuran, sunod-sunod na paglulunsad ng militar na opensiba laban sa mga pwersa ng kaaway sa kanayunan, gagawin nating bangungot ang bawat gabi ng mga reaksyunaryo at mga pasista. Gigising din tayo sa isang umaga na nakamit na ng mamamayan ang hustisya at malayang lipunan.###

Pagpugayan ang alaala ng 3 Martir ng Ilocos sa pamamagitan ng pagsanib sa Armadong Rebolusyon!