Pagpugayan ang mapagpasyang pagharap ng EJC-BHB Rinconada sa pasistang atake ng 9th ID

Iginagawad ng RJC-BHB Bikol ang pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa rehiyon sa kanilang mapagpasyang pagharap sa walang lubay na pag-atake ng militar at pulis. Pinararangalan din ng RJC-BHB Bikol ang lahat ng Pulang kumander at mandirigmang nag-alay ng buhay para sa isulong ang makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan. Makakaasa ang masang Bikolano na patuloy na tatanganan at gagampanan ng BHB ang tungkulin nitong pagsilbihan at protektahan ang masang inaapi at pinagsasamantalahan. Aktibong linalabanan ng mga yunit ng BHB ang mga atake ng pasistang estado habang lalong pinatatag ang pagkakaisa ng mamamayan upang harapin ang diktadura ng rehimeng US-Duterte.

Nitong Mayo 22, sinalakay ng 83rd IB ang isang yunit ng Edmundo Jacob Command (EJC-BHB Rinconada) sa Iriga City. Isang Pulang mandirigma ang napaslang sa labanang ito.  Noong Abril, tuluy-tuloy ang panunugis ng 2nd IB ang Jose Rapsing Command (JRC-BHB Masbate) sa gitna ng umiiral na unilateral na tigil-putukan sa pagitan ng GRP at NDFP.

Tiyak na ibubuhos ni Duterte ang lahat ng rekurso ng kanyang pasistang gubyerno upang durugin ang rebolusyonaryong diwa ng mamamayan at maisakatuparan ang kanyang hibang na diktaduryal na kapangyarihan sa natitirang dalawang taon ng kanyang rehimen. Mahigpit na nananawagan ang RJC-BHB Bikol sa mga yunit kumand sa ilalim nito na lalo pang tanganan ang opensibang postura laban sa AFP-PNP-CAFGU.

Dapat masinsing pag-aralan ng mga yunit ng BHB ang padron ng kaaway sa kani-kanilang saklaw na erya. Mahusay na isapraktika at itaas ang syensya ng pakikidigmang gerilya upang mapangahas na maharap ang mga atake ng AFP-PNP-CAFGU. Pakilusin ang mga milisyang bayan at yunit pananggol sa sarili upang harapin at maprotektahan ang mga taumbaryo mula sa pananalasa ng pasismo ng estado.

Patuloy pang palakasin ang rebolusyong agraryo sa iba’t ibang antas upang mapataas ang diwa ng kooperasyon, kolektibisasyon at sama-samang pagkilos. Maging malikhain sa pag-oorganisa ng masa upang higit na lumawak ang kasapian ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa, at kaakibat nito, ang balon ng rekrutment ng marami pang Pulang mandirigma. Ipanawagan ang pagpapasampa sa BHB, laluna sa hanay ng kabataan, magsasaka at manggagawa.

Ilantad at labanan ang mala-SEMPO na atake sa Kabikulan!
Harapin ang pasismo ng estado!
Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!

Pagpugayan ang mapagpasyang pagharap ng EJC-BHB Rinconada sa pasistang atake ng 9th ID