Pagpupugay para kay Ryan “Ka Reymart” Noriesta — Responsableng Anak ng Bayan! — NPA-Quezon

Tunay na anak ng Bayan at responsableng anak, yan ang katangi-tanging pagkakakilanlan ni Kasamang Ryan “Ka Reymart” Noriesta, 27 taong gulang, mula sa uring magsasaka sa Brgy. Cawayan, Gumaca, Quezon.

Namartir si Ka Reymart sa labanan sa bayan ng Gumaca noong Marso 31, matapos tusong atakehin ng 59th IBPA ang yunit ng NPA na naghahanda para sa paggunita sa ika-51 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

Bago maging kasapi ng Bagong Hukbong Bayan si Ka Reymart, likas na sa kanya ang maging responsable sa kanyang mga magulang at pamilya. Wala siyang ibang inisip kundi papaano mabubuhay ang kanyang pamilya sa araw-araw. Nagtrabaho siya sa kalunsuran at nakipagsapalaran para sa kakarampot na kita na makukuha niya bilang manggagawa. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, pinili muli nitong bumalik sa probinsya at dito na magbuo ng sarili niyang pamilya.

Mula pagkabata, mataas na ang pagkilala ni Ka Reymart sa rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan. Kaya kahit gaanoman kalayo ang mga kasama ay pilit siyang sisipot para sa mga gawaing iniaatas sa kanya ng mga kasama.

Isang matatandaang pangyayari bago siya sumampa bilang hukbo noong Marso 2019 ay ipinabenta niya sa kanyang mga magulang ang kanyang dalawang power saw at buo-buong ibinigay ang pinagbentahan nito sa kanyang magulang. Alam niya at unawa ni Ka Reymart na mas kailangan ng kanyang pamilya ang pera para maging puhunan sa pagkakabuhay.

Nabitbit din ni Ka Reymart ang pagiging responsable sa loob ng yunit ng Apolonio Mendoza Command. Naitalaga siya bilang S4 o logistic officer. Maalalahanin at tinitiyak niyang nakakakaing mabuti at sapat-sapat ang mga panustos na nabibitbit ng mga kasama. Wala siyang atas na tinanggihan at hindi natapos sa loob ng yunit.

Nakalahok din sa nagkakailang mga aksyong militar si Kasamang Reymart, kasama siya sa mga taktikal na opensiba na inilunsad ng yunit sa bayan ng Lopez at Macalelon noong nakaraang taong 2019. Katulad ng iba pang mga kasamang martir, hindi malilimutan ng masa si Ka Reymart dahil sa pagiging maasikaso, magalang at tapat na hukbong bayan.

Bago namartir, si Ka Reymart ay isa sa sinasanay na vice iskwad lider.

Hindi malilimutan ng sambayanan ang isang responsable, maalalahanin at matapang na anak ng bayan na katulad ni Ka Reymart. Mananatili ka sa puso’t isipan ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. Hindi matatawaran ng kahit anumang bagay sa daigdig ang naiambag ni Ka Reymart sa rebolusyon.

Ipagbunyi ang buhay-at-kamatayang pakikibaka ni Ka Reymart!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang sambayanang lumalaban!

Pagpupugay para kay Ryan “Ka Reymart” Noriesta — Responsableng Anak ng Bayan! -- NPA-Quezon