Pagpupugay sa ika-48 na anibersaryo ng NDFP!

Pagpupugay sa ika-48 na anibersaryo ng NDFP! Ang NDFP ang may komprehensibong pakikipagkaisang prente sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Sa inyo ang aming pulang saludo!

Bilang kasapi ng NDFP, kami sa hanay ng PKM – Albay ay lubos na nagagalak sa pagdiriwang ninyo ng dagdag na taon ng pakikibaka para sa kagalingan ng mamamayang Pilipino higit sa lahat laban sa kasalukuyang rehimen. Nananatiling matatag ang NDFP sa kabila ng panunupil ng rehimeng US-Duterte.

Sa kabilang banda, sa hanay ng PKM, patuloy kaming pinagkakaitan ng ayuda sa kabuhayan simula pa nang ibukas ng rehimen ang bansa sa matinding liberalisasyon sa importasyon ng bigas na nagdulot ng matinding krisis sa hanay ng mga magsasaka. Lalong higit na nagpalala sa aming kalagayan at ng iba pang sektor ang pandemya na sinundan pa ng maraming bagyo habang nakapailalim sa lockdown ang buong bansa.

Sa ganitong sitwasyon, nagkaroon pang lalo ng napakalaking pagkakataon ang rehimen sa mas matinding korupsyon sa bihis ng ayuda at pagbili ng bakuna.

Hindi na bago ang ganitong kalakaran ng rehimeng kinakanlong ng imperyalistang amo nito at napapaligiran ng mga burukratang kapitalista. Dagdag pang bangis at lakas panupil ang mga nakapaligid nitong kasapakat na AFP-PNP-CAFGU.

Pero hindi tulog ang hanay namin, walang ibang aasahan kundi ang ating pagkilos. Hindi natin hahayaang igapos ang ating mga kamay sa delubyong ibinibigay ng rehimeng US-Duterte.

Patuloy naming ibibigay ang aming komitment sa ating masinsing pakikibaka laban sa mapanupil na rehimeng ito.

Sa mamamayang Albayano, higit po tayong magkaisa sa gitna ng krisis dulot ng pandemyang Covid19. Hindi po natin maasahan ang rehimeng US-Duterte sa komprehensibong suporta!

Talingkas sa Pagkaoripon!
Mabuhay ang ika-48 na anibersaryo ng NDFP!

Pagpupugay sa ika-48 na anibersaryo ng NDFP!