Pahalipay sa BHB-NEMR alang sa ika-52 nga anibersaryo sa PKP

Read in: English

Ang Regional Operational Command-Bagong Hukbong Bayan sa NorthEastern Mindanao Region (ROC-BHB-NEMR) nagpadangat sa iyang pulang pahalipay ngadto sa tibuok organisasyon sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) dinhi sa NEMR ug sa tibuok nasud sa pagsaulog niini sa ika-52 ka tuig nga pagkatukod-balik.

Sobra lima (5) ka dekada na nga napamatud-an ang hustong pagpangulo sa PKP ngadto sa Hukbo sa katawhan nga mao ang BHB. Wala molampos ang mga rehimen sukad kang diktador Marcos hangtud kang berdugong Duterte, sa ilang damgo nga puohon ang PKP, BHB, NDFP o tibuok rebolusyonaryong kalihukan. Miagi na kini sa daghang mga pagsulay ug mga kalisdanan, pagtaob ug paghunas, mga kasaypanan sa linya ug mga kahuyangan sa lainlaing natad, apan padayon ang pag-abante sa PKP.

Sa tuig 2020 nag-atubang kita sa usa ka dakung hagit nga mas ipaabante pa sa mas taas nga ang-ang ang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan (DRK). Daghang mga gimbuhaton ang atong giatubang taliwala sa pandemyang COVID19 nga nakabalda sa atong paglihok.

Apan ang mga sustinidong operasyon militar sa pasistang rehimeng US-Duterte/AFP/PNP wala tagda ang pandemyang COVID19 sa iyang dili makitawhanon ug naghuramentadong mga lakang aron gub-on and tibuok rebolusyonaryong pwersa sa NEMR ug sa tibuok nasud.

Bisan niini nga kahimtang wala molampos ang AFP/PNP sa ilang tumong, padayong nahawiran sa BHB-NEMR ang iyang inisyatiba militar. Nakalunsad kini og napulo (10) ka mga banatan nga nakakuha og mga armas nga makatukod og usa (1) ka platun. Nakadugang kini sa kusog sa Hukbo sa katawhan sa rehiyon. Mikabat sa nubentay otso (98) ang mga banatan nga pangbalda sa mga operasyon militar ug pagsilot sa mga dunay utang nga dugo sa katawhan. Mokabat sa sitentay sayes (76) ang patay ug samdon sa AFP/PNP, tugbang sa usa (1) ka gamay nga kompanya nga nabalda o naguba sa siento otso (108) nga kinatibuk-ang gidaghanon sa banatan sa BHB batok sa mga pwersa sa AFP/PNP.

Daghan ang gibalita nga nagsurender aron ipakita sa publiko nga nabungkag na ang pundasyon sa armadong pakigbisog sa kabukiran, apan kadaghanan kanila nagbalikbalik na pagsurrender. Dunay mga gipangpatay nga ang bugtong rason sa AFP/PNP kay may mga anak nga membro sa BHB o kadre sa Partido ba kaha sa sayop nga pagtuo nga mahuyang ang mga hingtungdan ug ang tibuok organisasyon.

Tinuod nga nakatandog kini sa mga kauban nga daan ng huyang ang baruganan sa lainglaing hinungdan, apan pipila lang kini sila nga dili makaguba sa organisasyon. Ang pagkawala sa mga naghuyang maingon natu nga nakalig-on samot sa organisasyon tungod kay nawad-an kini og bagahe sa iyang padayong paglambo.

Naggamit ang berdugong rehimeng US-Duterte/AFP/PNP sa ilang modernong kahimanan, sama sa gamit pangkahanginan (pamomba) nga daw sa usa ka pagtan-aw makapuo og mga pormasyon sa BHB. Apan may dakung kahuyangan kini kay banha kung moatake, busa ipahugot lang ang paghawid sa disiplina militar og mga prinsipyo sa gerilyang pakiggubat mawad-an na sa epektibidad kining ilang pinatakang pagpamomba. Karong tuiga mokabat sa napulo (10) ang pagpamomba sa kahanginan/panganyon sa NEMR, apan duha (2) lang ka higayon nga naka-igo kini og mga Kauban, gani ang upat (4) ka pagpamomba niini, biniyaang mga temporaryong kampo ang gitarget. Nag-usik lang sila sa panudlanan sa katawhan. Dugang pa, giguba nila ang kinaiyahan sa mga paturagas nga pamomba.

Sa kinatibuk-an pakyas ang pasistang rehimeng US-Duterte/AFP/PNP sa pagbungkag sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR ug sa tibuok nasud. Igo lang kini nagpakaylap nga daghan ang mga nag-surender, nadakop, gipatay ang walay ikasukol nga mga tigulang ug masakiton nga mga kadre sa BHB, Partido ug NDFP.

Sa tuig 2021 angayan natong himoong mas mamugmaon ug mas may inisyatiba ang atong mga paningkamot alang sa pagpa-asdang pa sa DRK, ilabina ang dinaghan ug dinagkung pagpalihok sa katawhan alang sa armadong pakigbisog. Gikinahanglan usab mag-oganisa ug ipalihok ang mabagang katawhan alang sa pagpalagpot sa berdugong Duterte gikan sa poder sa gahum.

Mabuhi ang PKP sa iyang ika-52 nga anibersaryo sa pagkatukod-balik!
Tampo sa DRK ug salmot sa armadong pakigbisog sa katawhan!

Pahalipay sa BHB-NEMR alang sa ika-52 nga anibersaryo sa PKP