Pahayag ng KM-DATAKO (Kabataang Makabayan–Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Kordilyera) — Ka Mando sa Makabuluhang Pagkamatay nila Ka Ricky

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng KM-DATAKO-Mando kina Maria Finela “Ka Ricky” Mejia at sa dalawa pang pulang kumander ng Bagong Hukbong Bayan, na sina Julius “Ka Goyo” Marquezat Enniabel “Ka Onor” Balunos, na nag-alay ng kanilang buhay para sa rebolusyon.

Nitong ika-13 ng Pebrero 2020, ang mga elemento ng pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP) ay dinukot ang tatlong New People’s Army (NPA) sa isang bahay sa Namatican, Sta. Lucia, Ilocos Sur. Sila ay kinaladkad palabas at tinadtad ng bala at ipinapakita ng marka sa kanilang katawan na sila ay dumanas muna ng hirap bago tuluyan pinaslang. Ito ay taliwas sa mga sinasabi ng 81st IBPA na sila ay namatay sa isang 10 minutong engkwentro. Ninanais lamang nilang pagtakpan ang kanilang paglabag sa karapatang pangtao at internasyonal na batas sa makataong kundukta sa gitna ng gyera. Ang kalapastangan ito ay hindi na bago, lalo ngayong desperado na ang mga naghaharing uri na supilin ang rebolusyonaryong kilusan. Limang dekada na ang rebolusyonaryong pagkilos sa pagpapalaya ng bayan ngunit ito ay patuloy lamang lumalakas habang palala ng palala ang kundisyon ng masang api. Ang imoral na gawaing ito at kawalang hiyaan ng militar ay mahigit na kinukundena ng KM-DATAKO Mando at hustisya ang sigaw ng kabataan para sa dakilang martir ng sambayanan.

Si Ka Ricky ay dating kabataang lider-masa sa Metro Baguio. Naging manunulat at lider estudyante na nagunguna sa pagtuligsa sa pagtaas ng tuition, paglaban sa karapatan sa edukasyon ng mga kabataan at sa demokratikong karapatan ng mamamayan. Naging aktibong kasapi siya ng KM-DATAKO.

Nagtapos siya sa Unibersidad ng Pilipinas Baguio ng kursong Bachelor of Arts in Language and Literature noong 2009. Dito siya namulat at naging miyembro ng publikasyon. Nang magtapos, naging full-time organizer sa sektor ng kabataan at estudyante kung saan naging tagapamuno ng alyansa ng mga konseho ng mag-aaral sa Baguio-Benguet.

Nang lumaon ay pinili niyang mag-organisa sa hanay ng mga magsasaka sa Ilocos. Dito nakita niya ang matinding pagsasamantala sa mamamayan at nagtulak sa kanya na tanganan ang mas mataas na larangan ng pakikibaka. Pursigido at walang pagdadalawang-isip na tumugon siya sa tawag ng pangangailangang tumungo sa kanayunan, paglingkuran ang sambayanan at sumapi sa NPA. Pinili niyang isakripisyo ang kumportableng pamumuhay at ialay ang kanyang buhay para sa kalayaan ng bayan at sambayanan.

Pinagpupugayan ng KM-DATAKO Mando ang pamilya ni Ka Riki sa hindi nila pagkakait sa kanya upang maging bahagi ng rebolusyong Pilipino. Kahit gaano man kahirap ay lubos ang inyong pagsuporta sa landas na tinahak ng inyong anak. Ang kanyang pag-aalay ng buhay at kamatayang paglilingkod sa sambayanan at rebolusyon ay magsisilbing maningning na inspirasyon sa buong hanay ng rebolusyonaryong pwersa.

Si Ka Ricky, sampu ng mga kabataang martir, ay patunay sa kakayanan at kagalingan ng mga kabataan. Ang kanyang masikhay na paggampan sa mga gawain at rebolusyonaryong optimismo ay hindi matatawarang ambag sa rebolusyong Pilipino.

Buong puso at kumpiyansang ipagpapatuloy ng KM-DATAKO-Mando ang kanilang nasimulan. Patuloy tayong susulong at lalakas hanggang sa tagumpay dahil sa ilalim ng nagpapatuloy at tumitinding krisis ng sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal, lagi’t laging umiiral ang sitwasyong nagtutulak sa sambayanang Pilipinong magrebolusyon. Masikhay tayong magmumulat at magpapaunlad ng mas marami pang mga kabataang makabayan at mga pulang mandirigma.

Hangga’t hindi napapawi ang pagsasamantala, hindi hihinto ang rebolusyonaryong kilusan sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Ang mga armas na inyong nabitawan ay matapang na tatanganan ng libo-libo pang kabataan.

Kabataan, panahon na upang magpasya kung saan ba pangunahing itutuon ang talino, kakayahan, at sigla.

Mabuhay ang rebolusyonaryong diwa nina Ka Ricky, Ka Goyo at Ka Aunor!
Mabuhay ang mga martir ng bayan!
Mabuhay ang Kabataang Makabayan-DATAKO!
Patuloy na pagsilbihan ang Masa!
Patuloy na pagsilbihan ang Rebolusyon!
Kabataan, Sumapi sa NPA!

Tuloy ang Laban.

Pahayag ng KM-DATAKO (Kabataang Makabayan–Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Kordilyera) — Ka Mando sa Makabuluhang Pagkamatay nila Ka Ricky