Pahayag sa ika-51 nga Anibersaryo sang New People’s Army

 

Sa nagahilapit nga pagsaulog sang ika-51 nga anibersaryo sang New Peopleís Army sa Marso 29, 2020 ang Mt.Baloy Command sa pagpamuno sang Partido sa Sentral nga Prente nagapabutyag sang isa ka mapula nga panamyaw sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa, masa, progresibo nga sektor kag mga alyado sang rebolusyon. Kadungan sini kami nagahatag sang mataas nga pagsaludar sa aton mga pulang kumander, mga isganan nga mga pulang hangaway kag sa tanan nga mga martir sang rebolusyon kay sila ang matuod nga baganihan sang masang pigos.

Halin sang tuig 2019 tubtub Marso 2020 ang Mt. Baloy Front Operational Command upod sa iya pultaym nga pwersa subong man sang iya mga organisadong masa sa area nga iya nahamtangan mabakod nga nag-atubang sa masingki nga operasyon sang 61st IB. Nakatubong ini sa Rehiyonal nga Kampanya Militar sa isla paagi sa pagharas sa PA/CAFGU Detachment nga nahamtang sa Brgy Malitbog, Bingawan, pagtira sa PA/CAFGU Detachment sa Brgy. Agcalaga nga security force sang Jalaur River Multi Purpose Dam sa Calinog, Iloilo kag subong man sa PA/CAFGU Detachment sa Sityo Cristobal sa Brgy.Cahigon, Calinog, Iloilo. Ang ini nga mga aksyon militar nagtuga sang kaswalidad sa pasistang kaaway kag nagtubong sa madamo nga aksyon militar sa isla sang Panay. Samtang sa bahin sang aton pwersa, bangud sang malapad kag madalum nga suportang masa wala sang natuga nga kahalitan ang kaaway sa iya mga ginlunsar nga mga strike kag combat clearing operation.

Ang Mt.Baloy Command sang Sentral nga Prente sa idalum sang pagpamuno sang Komiteng Rehiyon nakahim-os na sang iya hilikuton konsolidasyon sa iya mga fulltime nga pwersa subong man sa iya baseng masa para sa dugang nga pagpasingki sang ginasulong nga inaway banwa. Ara ang postura nga makigbato sa mga yunit sang NPA kontra sa Oplan Kapanatagan ni Duterte.

Kadalag-an sang rebolusyonaryo nga pwersa sa Sentral nga Prente ang pagpalapad sang iya erya nga nahulagan. Padayon ang pagpangapin sang NPA sa naangkon nga mga kadalag-an sang pumuluyong tumandok kaangot sa kasegurohan sa pagtalauma kontra sa mapaniplang nga iskema sang mga ahensya sang gobyerno pareho sang DENR, NCIP kag iban pa nga ahensya.

Bahin sa epidemya nga COVID-19, ang mga pumuluyo ilabi na sa binukid sang Calinog, Tapaz, Dumalag, Mambusao, Sigma, Jamindan kag Libacao naapektuhan sang kontra-pumuluyo nga imposisyon sang pasistang rehimen. Indi na sila makapagwa sang ila produkto nga amo ang sorsa sang ila palangabuhian kag panggastos sa kada adlaw bangud ang solo kag inutil nga solusyon ni Duterte amo ang lockdown. Sa baylo nga bubuan sang pundo para sa ikaayong lawas para sa pagkontra sa COVID-19, militar ang solusyon sang pasistang US-Duterte.

Ginapanawagan sa malapad nga masa sang pumuluyo nga sukton kag obligaron ang gobyerno nga hatagan sang proteksyon ang pumuluyo paagi sa paghatag pagtamod kag pundo para sa ikaayong lawas, hilway nga makapagwa sang aton mga produkto kag maghatag sang gilayon nga ayuda kag subsidyo sa mga lubos nga naapektuhan sang mga imposisyon sang rehimen.

Labaw sa tanan ang rebolusyonaryo nga programa sang demokratiko nga rebolusyon amo lamang ang tunay nga solusyon sa mga problema sang pumuluyong pigos kag ginahimuslan.

Mabuhay ang ika ñ 51 nga Anibersaryo sang Bag ong Hangaway sang Banwa !
Mabuhay ang Masa!
Paslawon ang Oplan Kapanatagan kag NTF-ELCAC!

Pahayag sa ika-51 nga Anibersaryo sang New People's Army