Pahayag sang AGC-NPA Negros kaangot sa “anti-insurgency” fund sang Negros Occidental

Ang pagtalana sang Negros Occidental Provincial Government paagi sa Provincial Peace and Order Council (PPOC) sang P87M para malab-ot ang pagpaninguha nga kalinong sa probinsya isa ka wala pulos, usik sa kwarta kag panahon. Wala ini nagasabat sa pagsulbar sa ugat sang problema sa kapigaduhon, kawad-on sa trabaho, mataas nga presyo sang nagapanguna nga balaklon kag manubo nga sweldo; pagpatigayon sang matuod-tuod nga programa sa reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon nga amo ang kabangdanan sang armadong pag-alsa sang pumuluyo. Sa baylo nga ang kwarta nga na-alokar diri magakadto sa mga sandigan nga sosyal nga serbisyo, nangin pamaagi agud hinabunan ang matuod nga kahimtangan sang pumuluyo kag nangin alagyan para makapangawat sa kaban sang gobyerno ining mga korap nga mga opisyal sang reaksyonaryo nga gobyerno kag opisyal sang AFP/PNP.

Sa sini nga programa, ang opsina sang gobernador may na-alokar nga P33.5M nga wala klaro kon diin ini gastuhon. Yara P6M para sa pagpakay-o naman sang dalan pakadto sa 303rd Brigade kag PNP NOPPO headquarters. Ang P15M magakadto sa suporta sa intelligence operations, dugang sa na-approve nga P26.1M intelligence fund nga naga-total sang P41.1M. Kon sumahon, sa kada bulan magagasto ang provincial government sang P3.425M para lang sa intelligence operation. Ang intelligence fund wala ini ginapa-idalum sa pag-audit, gani para sa mga kawatan sa gobyerno kag sa AFP/PNP, isa ini ka maayo nga pamaagi sa ila pagpangawat agud indi na ma-ukat ang kwarta nga ila nakawat sa kaban sang gobyerno. Magluwas sang mga nasambit may ara pa nga na-alokar nga pagpaniplang nga budget sa lain-lain nga ahensya sang reaksyonaryong gobyerno.

Ini nga programa sa “kontra-insurhensya” sang reaksyonaryong gobyerno aktwal nga pagpatuman sang EO 70 ukon whole of nation approach kag pagpatigayon sang Retooled Community Support Program (RCSP) sa diin ang kwarta sang pumuluyo ginagamit sa pagmilitarisa sa serbisyo sa LGU nga isa ka sibilyan nga ahensya bilang armas agud wasakon ang rebolusyonaryong kahublagan. Ang gasto diri ginakuha sa budget sang lokal nga gobyerno nga dapat italana sa sandigan nga sosyal nga serbisyo sang pumuluyo. Bangud sini nga katuyuan, sigurado nga magdugang lang ini nga pagsabwag sang kakugmat sa pumuluyo, magalala ang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag dugang nga pag-antus sang malapad nga pumuluyo.

Ano man nga pagpaninguha sang reaksyonaryong gobyerno upod ang idu-ido nila nga AFP/PNP wala sang malab-ot kundi ang kapaslawan bangud sa kabilugan, wala ini nagaserbisyo sa malapad nga pumuluyo kundi paghalit gid lang.

Panawagan sa mga tampad nga opisyal sang gobyerno nga may sinumpaan kag pagkabalaka nga magserbisyo sa pumuluyo nga indi magpagamit sa AFP/PNP sa idalum sang US-Duterte nga rehimen. Indi magpadaug sa kahadlok kag ibuyagyag ang kagarukan sining tiraniko nga rehimen.

Sa mga pumuluyong Negrosanon, panahon na nga pabaskugon ang paghi-usa kag pasabton sila sa ila krimen nga nahimo. Ma-inalamon nga tun-an ang mga ma-itum nga padihut sini upod ang ila mga idu-ido nga berdugong mersenaryong AFP/PNP agud wasakon kuno ang rebolusyonaryong kahublagan apang ang mahalitan amo ang mga inosente nga mga sibilyan. Hublasan ang ila “kontra-pumuluyo” nga programa nga ang tuyo amo ang pagpangawat sa kwarta sang pumuluyo kag mapreserba ang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema. Tapuson ang kabangdanan sang malawig na nga pag-antus sang malapad nga masa sang pumuluyo ilabi na ang mga mamumugon kag mangunguma, palayason ang tiraniko nga rehimen US-Duterte!

Mabuhay ang masang pigos!
Isulong ang armadong paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Pahayag sang AGC-NPA Negros kaangot sa "anti-insurgency" fund sang Negros Occidental