Pahayag sang AGC-NPA sa plano nga Martial Law sang rehimen US-Duterte — NPA-Negros

Mabaskog nga ginakondina sang rebolusyonaryong kahublagan kag pumuluyo ang pamahog sang Duterte nga rehimen sa pagdeklara sang Martial Law. Pabalikbalik nga ginbasol ang New People’s Army para hinabunan ang iya kapaslawan, kapalpakan sa pag-atubang sa problima sa ikaayong lawas. Wala-huya nga ginpabangud sa rebousyonaryong kahublagan kag sang iya mga kritiko agud matigayon ang pagdiklarara sang Martial Law sa bug-o s nga pungsod . Ang wala sang pagkontrol sa sobra tunga sa milyon nga Chinese national nga makasulod sa pungsod. Ang militarista nga pagsulbar sa covid-19 paagi sa pagpa-idalum sa bilog nga pungsod sa Enhanced Community Quarantine (ECQ), pagmobilisa sang militar kag pulis kag pilit nga ipasunod ang mandu sang teraniko nga rehimen Duterte nga nagtuga sang kapalpakan ,amo ang dapat tadlungon.

Kon tampad ang rehimen Duterte sa pagsulbar sining problima sa pandemya, dapat magpatindog sang mga testing center kag pangabayon ang tanan nga may sentoma sang covid-19 kag ang mapamatud-an nga positibo amo lang ang dapat i-quarantina, sabton ang tanan nga gasto sa pagpabulong tubtob maayo, hatagan sang nagaka-igo nga suporta ang pamilya sang pasyente kag indi ipa-idalum ang masobra isa ka gatos ka milyon nga pumuluyo nga wala na-apiktuhan sang sining makamamatay nga virus.

Magluwas sa P275 ka bilyon bilang Emergency Covid-19 fund nga bastante nga gastuhon para diri. May natalana nga P4.5 bilyones nga pundo para sa intelligence fund nga ara sa idalum sang discretion sang presidente. Dugang pa diri, may natalana nga bilyon-bilyon para sa inugbayad sa utang sa gwa sang pungsod kag mga pundo sang lain-lain nga ahensya sang gobyerno nga nagakadto lang sa bulsa sang korap nga opisyal sang gobyerno kag matag-as nga opisyal sang berdugong AFP/PNP.

Indi nga kinahanglan nga maghatag sang iya isa ka bulan nga sweldo upod ang iya pamilya kag iban nga politiko bilang “konswelo de bubo” kay bisan indi na sila paghatagan sang sweldo masugot man lang na basta ara lang sila sa poder. Nagtuga lang ini sang lapnagon nga pagkadislokar sa pangabuhian sang malapad nga pumuluyo, tuman nga kapigaduhon, gutom ilabi na sa hanay sang mga mamumugon kag mangunguma. Nagresulta ini sang lapanagon nga pagkadiskontento bangud para sa ila mas daku pa ang halit sang ECQ ikompara sa halit nga tuga sang civid-19.

Ang mayor nga tuyo sang rehimen Duterte, indi ang pagsulbar sang problima kon paano atubangon kag hatagan sang nagaka-igo nga solusyon ang ining pandemya. Tuyo sini nga hinabunan ang iya salabton kag krimen nga nahimo sa pumuluyo paagi sa pagdikrara sang Martial Law sa bilog nga pungsod, magpabilin kag suluhon ang poder tubtob san-o. Nakahibalo sya nga kon indi na sya presidente madamu sya nga kaso nga atubangon kag segurado nga mapriso. Ginagamit ang isyu sang NPA nga kunu “wala nagatuman sang gindeklara nga ceasefire”, Covid-19, indi desiplinado, salawayon, tig-a bagul ang mga pumuluyo nga wala nagasunod sa iya mandu kag mangin tungtungan agud ideklara ang pasista kag diktadurya nga paggahum gamit ang berdugong AFP/PNP. Indi pamahog ang ginahambal ni Duterte nga hayag nga pagdeklara ang Martial Law kundi plano gid sini nga pagdeklara sang diktadurya nga pagginahum.

Sa tanan nga pumuluyo, kondinahon kag pamatukan ang maitum nga plano sang US-Duterte nga rehimen kag plano sini nga magpabilin sa poder tubtob san-o. Ibuyagyag ang maitum nga plano sa pagdiklara sang Martial Law agud salbaron ang kaugalingon kag hinabunan ang mga kapaltahan nga nahimo sa pumuluyo.###

Bungkagon kag palayason ang US-Duterte nga rehimen!

Mabuhay ang masang pigos!

 


 

Listen here: https://youtu.be/snkPhO-yv_Q

Pahayag sang AGC-NPA sa plano nga Martial Law sang rehimen US-Duterte -- NPA-Negros