Pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command, Regional Operational Command, NPA Negros Island sa pagsaulog sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)

,

Okasyon agud pasidunggan ang mga kadalag-an sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines

Sa okasyon sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP) ang tanan nga opisyal kag hangaway sang New People’s Army (NPA) sa Negros sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command nagapa-abot sang mainit nga pagsug-alaw sang iya pagsukat.

Okasyon man ini agud hatagan sang mataas nga pagpasidungog ang mga nagtaliwan na nga mga katapu sang Partido nga naghalad sang ila bilidhon nga kabuhi para mapa-uswag kag mapasulong ang rebolusyonaryo nga paghimakas. Indi malipatan sang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa sa Negros ang paghalad sang kabuhi nila Ka Reymond, Ka Redo, Ka Marmar, Ka Javar, Ka Dennise, Ka Leo ,Ka Junjun, Ka Joy kag Ka Lakas. Gamiton naton nga inspirasyon kag leksyon para dugang nga enerhiya sa aton pagpadayon sa pagtungod sang hilikuton sa rebolusyon.

Ginapasidunggan man ang mga katapu sang Partido nga masobra 60 anyos nga tubtob subong wala kakapoy nga nagapadayon sa pagtungod sang rebolusyonaryo nga hilikuton. Ang ila wala kakapoy nga pagtungod sang rebolusyonaryo nga hilikuton, bagay nga dapat hatagan sang pagdayaw.

Ginakilala kag ginatib-ong sang NPA ang absoluto nga pagpamuno sang CPP sa NPA. May signipikante ini nga nabulig sa pagpa-uswag kag pagsulong bangud sa husto nga pagpamuno sa patag sang Ideolohiya, Politika kag Organisasyon. Napabilin sini nga malig-on kag may husto nga direksyon ang mga Larangan Gerilya sa isla sang Negros sa pagsulong sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon paaagi Armado nga Paghimakas.

Ang NPA determinado nga atubangon ang mahigko nga tudo-gyera sang Duterte nga rehimen. Partikular sa isla sang Negros, ginbutang ini sa prayoridad nga wasakon halin pa sa panahon sang US-Cory Aquino nga rehimen kag tubtob subong nga US-Duterte nga rehimen. Bisan pa man sa atubang sang sige-sige, masunson kag pukos nga operasyon pangkombat sang mga mersenaryo nga pwersa sang AFP/PNP, natigayon nga mahatagan sang pagtamod ang konsolidasyon agud mapangibabawan ang dalagkuan nga atake sang kaaway sa nagligad, subong kag sa palaabuton. Nakatigayon sang mga pang-Partido nga konsolidasyon paagi sa paglunsar sang Sandigan nga Kurso sang Partido (BKP), Intermedya nga Kurso sang Partido (IKP) kag Abanse nga Kurso sang Partido (AKP). Ang Partido kinahanglan man nga magpalig-on sang politiko-militar nga mga paghanas sa mga opisyal kag hangaway sang NPA agud mapalig-on ang disiplina kag determinasyon, mapataas ang kapasidad sa paglunsar sang ikit-ikit kag lapnagon nga gerilya nga pagpakig-away, mapataas ang abilidad sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa malapad nga masa sang pumuluyo.

Arogante nga ginpahayag sang militar nga malapit na nila malutos ang rebolusyonaryo nga kahublagan bangud madamu na sila sang naaresto, napatay kag nagsurender. Madamu naman sang mga LGU’s ang nagdeklara nga persona non grata ang NPA sa ila lugar. Ini isa ka binuang nga deklarasyon sang nagadamgu nga nagabugtaw nga heneral agud hinabunan ang ila kapalpakan sa kontra-insurhensya nga programa. Pareho sang ila butigon kag berdugo nga commander in chief, makabig ini nga isa ka bangungut bangud segurado nga kapaslawan lang ang ila malab-ot. Wala sang basehan ang ila mga pahayag bangud ang kamatuoran, wala ni isa ka larangan gerilya ang nawasak sa baylo padayon nga nagabaskog kag nagasulong ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga kapuluan.

Ang pagsingki sang kampanya sang pasista nga pagpanglupig kontra sa pumuluyo nagamanipistar lang sang tuman kalala nga krisis sang nagahari nga sahi. Nagasalamin sa despirasyon sang reaksyonaryo nga gahum sang estado para ipreserba ang nagahuyango nga malapyudal kag malakolonyal nga sistema.

Nagpadayon ang indi maresulba nga krisis sang nagahari nga sistema kag ang padayon nga paglala sang pangkalibutanon nga kaptalista nga sisitema nga ang apektado amo ang malapad nga masa sang pumuluyo. Nagdugang sa nagalala nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos kag magtulod sa ila nga maglunsar sang mga paghimakas para depensahan ang ila interes kag kinamatarung.

Ang sosyal nga kondisyon sang malapad nga masa sang pumuluyo padayon nga nagalala nga ang sweldo kag ginakita indi na makasabat sa sigi-sigi nga saka sang gasto para mabuhi. Mabug-at nga buhis nga nagresulta sa pagtaas sang presyo sang mga balaklon nga pagkaon kag iban pa nga sandigan nga kinahanglanon. Pagdaku sang utang nga naglab-ot sa masobra ₱10 trilyunes nga wala sang iban nga magbayad kundi ang mga pumuluyo mismo paagi sa mataas nga buhis. Ginpalala pa gid sang pagdepende sa importasyon kag tudo larga nga liberalisasyon sang imported nga bugas sa diin nabutang sa delikado ang lokal nga pagpanguma nga produksyon kag seguridad sang pagkaon. Milyones ang naga-antus bangud wala sang puluy-an, kulang sa serbisyo pampubliko sa ikaayong lawas ilabi nga sa pag-atubang sa problima sa Covid 19, serbisyo sa edukasyon kag malala nga kahimtangan sang imol nga taga-syudad kag lapnagon nga korapsyon sa pagpanguna sang pamilya Duterte kag sang iya mga kaalyado. Sa kaumhan,milyunes nga mga pesante ang naga-antus sang pyudal kag malapyudal nga paghimulos,lapnagon man ang wala duta nga mga pesante kag napwersa nga magbaligya sang ila kusog pangabudlay.

Ang pagdeklara sang Executive Order no. 70 ukon E.O. 70 nga nagtukod sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) kag Memorandum Order no. 32 ukon M.O. 32 nga nagbutang sa isla sang Negros sa state of lawlessness and violence kag nagdugang sang tropa sang polis kag militar. Nagresulta sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sa porma sang ilegal nga pagpang-reyd kag pagpang-aresto, red tagging, death threats sa mga aktibista kag kritiko sang rehimen, pagtanum sang mga armas kag eksplosibo, pagsaka sang pato-pato nga kaso, extra judicial killings kag madamu pa nga kasubong sini nga paglapas. Nag-atubang ang pumuluyo sa problima tuga sang pandemya apang gingamit sang rehimen Duterte ang isyu sang covid agud kontrolahon ang paghulag sang pumuluyo kag nawasak ang matag-adlaw nga palangitan-an sa kada pamilya para mabuhi.

Wala sang plano ang Duterte nga rehimen nga sulbaron ang ugat sang armado nga komplikto sa pungsod sa baylo ginpili sini ang militarista nga paagi sa pagsulbar sa panugyan sang iya mga berdugo nga mga heneral. Ang sobra nga pagpanghimulos, pagpamigos kag pagpamahog kontra sa demokratiko nga pwersa, ang masang pigos, kabataan, kababa-ihan, imol nga tagasyudad kag mga intelektwal amo ang nagatulod sa ila nga magpasakop sa NPA. Wala sang duda nga si Duterte mismo ang numero uno nga rekruter sang NPA.

Ang pagdali-dali sang mga alipores ni duterte sa senado kag kongreso nga mapasar bilang laye ang anti-terrorism law, klaro nga ginadiriher sang National task Force kag sang Malacañang mismo. Si Duterte upod sa mga bergudo nga mga retirado nga opisyal sang militar kag polis sa pagpanguna nila Hermogenes Esperon, Delfin Lorenzana, Eduardo Año ang may katuyuan nga konsolidahon ang pasista nga gahum sang rehimen kag lupigon ang mga nagapamatok sa plano nga junta, mafia nga estilo sang panggobyerno ukon Duterterorismo sa ila pagpanguna.

Handa nga atubangon sang Pulang hangaway ang pamahog sang rehimen US-Duterte nga mawasak ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa idalum sang iya termino. Ang matuod nga hangaway sang pumuluyo magalunsar sang taktikal nga opensiba agud ipakig-away kag dampigan ang interes sang pumuluyo. Isa ini ka inaway sang pumuluyo nga ginatib-ong sang NPA gani nagaani ini sang malapad kag madalum nga suporta sang pumuluyo. Segurado nga mapaslawan ang US-Duterte nga rehimen sa ila maitum nga plano sa pagwasak sa rebolusyonaryo nga kahublagan kag ang Demokratiko nga gobyerno sang Pumuluyo magapadayon sa pagbaskog kag magasulong tubtob sa kadalag-an.

Sa aton pagsa-ulog sang anibersaryo sang dungganon nga Partido, aton balikan ang aton sinumpaan sa Partido. Ang pagserbisyo sa interes sang pumuluyo nga wala naga-ulikid sa kaugalingon. Ang maghalad sang kabuhi kon kinahanglan para sa interes sang pumuluyo kag sang Partido. Maka-isa lang kita mapatay kag kon mag-abot ini sa aton may mabug-at ini nga kahulugan nga mas mabug-at pa sa bulkan sang kanlaon.###

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!

Mabuhay ang New People’s Army!

Mabuhay ang Pungsodnon Demokratriko nga Rebolusyon!

Mabuhay ang Masang Pigos!

Pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command, Regional Operational Command, NPA Negros Island sa pagsaulog sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)