Pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command sa ika 52 nga anibersaryo sang NPA

,

Listen to audio: https://youtu.be/zYRbZS4D9Jk

Sa okasyon sang ika 52 nga pagsukat sang pagkatukod sang New People’s Army (NPA) sang March 29, 1969, ang rehiyunal nga komand sang NPA sa isla sang Negros sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command, nagahatag sang iya pagsaludo sa tanan nga pulang komander kag pulang hanagaway kag pagkilala sang mga kadalag-an nga na-angkon sa pagpatigayon sang armado nga paghimakas.

Aton hatagan sang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludo sa mga kaupod nga naghalad sang ila kabuhi para lang mapa-uswag kag mapabaskog ang armado nga paghimakas sang pumuluyo. Indi malipatan sang mga masa kag kaupod sila Ka Troy, Ka Pido, Ka Jonas, Ka Diego, Ka Jeck-jeck, Ka Eron, Ka Bong, Ka Mayte, Ka Jun, Kag Ka JK. Napagkit na ang ila mga ngalan kag ang pakabaganihan sa rebolusyonaryo nga kasaysayan sang pumuluyo.

Ginapabugal naton ang mga na-angkon nga mga kadalag-an sa nagligad nga tuig sa pag-abanse sang halintang sang inaway banwa bilang sabat sa berdugo kag pasistang pagpang-atake sa US-Duterte nga rehimen kag nagapadayon nga paglala sa kondisyon sang pagpamigos kag pagpanghimulos. Kon wala sang NPA, wala sang bisan ano man ang pumuluyo kag wala sang masanag nga pala-abuton ang pumuluyong Pilipino ilabi na ang mga mamumugon kag mga mangunguma.

Kadungan sa paglunsar sang armado nga paghimakas, ang NPA nagabulig sa pagtukod sang lokal nga organo sang gahum politika, pagpalig-on sang mga likum nga organisasyon masa bilang haligi sang rebolusyonaryong gobyerno, nagabulig sa pagpataas sang pang-ekonomiya nga kahimtangan sang pumuluyo, pagpa-uswag sang ika-ayong lawas pagpatigayon sang reporma sa duta sa sakop sang larangan gerilya.

Ang NPA bilang hangaway sang pumuluyo, amo ang mayor nga instrumento sang Communist Party of the Philippines (CPP) kag bug-os nga pumuluyong Pilipino nga nagadala sang sentral nga katungdanan sa pagwasak sa militarya nga makinarya sang burukratiko nga estado, pag-agaw sang gahum politika kag paglunsar sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas bilang pinakamataas nga porma sang rebolusyonaryo nga paghimakas. Nalampuwasan kag ginpaslaw ang tanan nga mga Operational Plan (Oplan) sang lain-lain nga mga rehimen halin kay Marcos tubtob kay Ninoy Aquino kag segurado, kapaslawan man ang maani sang tiraniko kag berdugo nga rehimen Duterte.

Sa bug-os nga kasaysayan sang armadong paghimakas sa Pilipinas, ang NPA lang ang nakatukod sang malapad, pinakalapnagon kag pinakagamhanan nga hukbo nga nagapakig-away para sa pungsodnon kag sosyal nga liberasyon sang pumuluyo. Nagserbisyo sa pumuluyo nga wala naga-ulikid sa kaugalingon, naghalin mayormente sa mga mangunguma kag subong man sa mamumugon, intellectual kag professional gani ginapalangga kag ginakilala sang masa bilang matuod nila nga hukbo.

Bisan ano pa nga pagpakalain kag pagtawag sa NPA nga mga terorista sang US-Duterte nga rehimen kag mga mersenaryo kag berdugo nga AFP/PNP indi makaguba sa ngalan sang NPA sa baylo mapamatud-an sang pumuluyo nga ang US-Duterte nga rehimen kag ang mersenaryo kag berdugo nga AFP/PNP amo ang matuod nga terorista bangud sa ila malain nga ginahimo sa pumuluyo ilabe na sa makasilgni nga hitabu sa Sagay Massacre kag pagpatigayon sang Simultaneous Enhanced Management of Police Operation (SEMPO) sa Guihulngan City kag Canlaon City kag Synchronized Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (SACLEO) nga tubtob subong nagapadayon sa bug-os nga pungsod.

Ang NPA nagtubo halin sa magamay kag mahuyang pakadto sa daku kag mabaskog kag pasulit-sulit nga ginpaslaw ang pagpaninguha sang nagbulos-bulos nga mga rehimen agud wasakon ini. Sa una nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong sang 1969, ang NPA nag-umpisa lang sa masobra 60 ka pulang hangaway nga may siyam ka automatic rifle kag 26 ka manugbo nga kalibre nga mga armas, may ara 80,000 ka tao sa baseng masa sa ikaduha nga distrito sa Tarlac. Sa subong ang rebolusyonaryo nga kusog sa bug-os nga pungsod naglab-ot na sa masubra 110 ka larangnan gerilya, nagahulag sa 73 ka probinsya kag 17 ka rehiyon.

Partikular sa isla sang Negros, matapos magsipak ang mga rebisyunista nga traidor sang 1994, masobra lang 60 ka mga pulang hangaway kag mga pwersa sa patag nga bahin ang nag-upod sa Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong. Naghulag ini sa halos duha lang ka barangay kag halos wasak ang baseng masa. Gintinguhaan sang kaaway nga wasakon ang mga pwersa nga nag-upod sa kahublagan panadlong paagi sa paglunsar sang “ Operation Flash Out”, batalyon nga pwersa ang ginmobilisa agud pangitaon kag wasakon ang mga nabilin nga mga kaupod nga nag-upod Kahublagan Panadlong.

Sa pihak sang grabi nga kabudlayan, natigayon sini nga napaslaw ang tuyo sang kaaway nga lubos nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Negros. Sa subong may ara lima ka larangan gerilya nga nagaluntad halin sa Norte pakadto sa Sur sang Negros. Base sa napundar nga kusog sang rebolusyonaryong kahublagan sa bilog nga pungsod kag partikular sa isla sang Negros, wala na sang kapasidad nga wasakon sang bisan sin-o man nga rehimen ang magbulos-bulos.

Ang plano sang tiraniko nga rehimen Duterte nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan magatuga lang sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung pareho sang Ekstra-Hudisyal nga pagpamatay maani lamang sang pagpakamaut sang malapad nga pumuluyo.

Ang sosyal nga kondisyon sang pumuluyo padayon nga nagalala bangud sa nagatimbuok nga presyo sang mga nagapanguna nga balaklon samtang nagapabilin nga manubo ang sweldo kag kawad-on sang trabaho. Pagdaku sang utang nga naglab-ot sa masobra sa ₱10 trilyong nga segurado pagabayaran ini sang pumuluyo paagi sa mataas nga buhis.

Milyunes ang nagaantus sa kapigaduhon bangud wala sang puluy-an, kulang sa serbisyo publiko sa ikaayong lawas kag pag-atubang sa problima sa covid 19, indi maayo nga serbisyo sa edukasyon kag mesirable nga kahimtangan sang imol nga taga-syudad. Sa kaumhan, milyunes ka mga mangunguma ang naga-antus sang pyudal kag mala-pyudal nga pagpanghimulos. Lapnagon man ang korapsyon sang pamilya Duterte kag mga kakonsabo sini sa iya nga kabinite kag AFP/PNP. Padayon ang nagalala nga problima sa druga nga wala sang kasulbaran bangud ang pamilya Duterte amo mismo ang mabaskog nga nagaprotektar sang druga.

Sa gina-atubang nga problima sa pandemya kag kapigaduhon, wala na sang lauman ang pumuluyo magluwas sa pag-upod sa armado nga rebolusyon sa pagpanguna sang NPA nga amo ang magasulbar sang madugay na nga problima sang mga mangunguma nga amo ang pag-angkon sang kaugalingon nga duta.

Bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, padayon nga pabaskugon sang NPA sa Negros ang paglunsar sang taktikal nga mga opensiba agud padug-on sa linibo ka pilas ang berdugo kag pasista nga rehimen US-Duterte nga may malaba nga listahan sang krimen batok sa pumuluyo. Labi pa nga padamuon sang NPA ang ini nga mga opensiba agud bastante nga ma armasan ang nagataas nga numero sang mga pinakamaayo nga mga anak sang pumuluyo nga nagapasakop sa NPA.

Sa tanan nga pulang komander kag pulang hangaway sa idalum sang Apolinario Gatmaitan command, aton pa pasingkion ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba sa bilog nga isla agud pabayaron sang mahal ang mga pasista nga ahente sang US-Duerte nga rehimen kag depensahan ang kinamatarung sang pumuluyo, pataason ang ila porma sa paghimakas para sa reporma sa duta, pagtukod sang organisasyon masa kag organo sang gahum politika. Upod sa malapad nga pumuluyo aton selebrahon ang ika-52 nga anibersaryo sa NPA paagi sa pagpasingki sang armadong paghimakas tubtob mapalayas ang US-Duterte nga rehimen.

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sang NPA!

Isulong ang Armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command sa ika 52 nga anibersaryo sang NPA