Pahayag sang Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA) – Negros sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines

Rebolusyunaryo nga pagpanginbulahan sa bug-os nga katapuan sang Communist Party of the Philippines (CPP) sa iya ika-51 nga anibersaryo sang bulawanon nga pagpamuno bilang abanse nga destakamento sa pagsulong sang pangmalawigon nga inaway banwa! Taas kamao kag pulang saludo sa tanan nga mga kadre sang Partido, mga pulang kumander kag hangaway, mga pwersa sang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon kag malapad nga masang pigos nga nagahimakas para sa matuod-tuod nga pagbag-o kag kahilwayan sang sosyedad Pilipino! Pagpanginbulahan sa mga martir nga kadre sang Partido kag mga Pulang hukbo nga maisog kag ubos-kusog nga gin-atubang kag nakigsumpong sa armado nga pwersa sang malupigon nga mga sahing dalagku nga kumprador burges, dalagku nga agalon mayduta kag mga ahente sang imperyalistang gahum!

Lubos nga nagapakig-isa ang bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sang Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA-Negros) sa pagselebrar sa ika-51 nga tuig sang dungganon nga liwat nga pagtukod sang CPP diri sa pungsod. Sa pihak sang nagalala kag sistematiko nga mga pagpang-atake sang berdugo nga rehimen sa idalum sang US-Duterte, padayon kita nga naga-angkon sang madamo nga kadalag-an para sa pag-abanse sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga ginasulong sang bug-os nga katawhan. Ang kubos kag pigos nga pumuluyo sa hanay sang mga mamumugon kag mala-proletaryado nagakalipay sang nalab-ot nga kadalag-an sang Partido.

Sa malig-on nga pagpamuno kag giya sang CPP ubos-kusog kag padayon ang pagsulong sang paghimakas sang mga imol nga taga-syudad kag pumuluyong Pilipino agud wasakon ang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema nga amo ang ugat sang problema sa duta, puluy-an, palangabuhian kag lapnagon nga paglapak sang tawhanon nga kimatarong.

Nagalala ang krisis pang-ekonomiya sa pungsod dala sang mga neoliberal nga polisiya kag pagpakatuta ni Duterte sa imperyalista nga US kag China. Padayon nga nagapangatubang sa tuman nga gutom kag kaimulon ang malapad nga pumuluyong Pilipino nga amu ang pinaka-apektado sa mga kontra-pumuluyo nga mga laye kag patakaran sang estado.

Sa ubay sang Partido, padayon nga nagasulong ang paghimakas para paslawon ang maki-dumuluong nga TRAIN law nga nagadalasa sa kabuhi kag palangabuhi-an sang sahing pigos. Nagakusog ang pagbato sang imol nga taga-syudad sa tunga sang madata kag mapintas nga demolisyon kag ejection dala sang “Build, Build, Build” nga programa sang paantus nga si Duterte, sa diin nagahatag ligwa sa mga langyaw nga kapitalista kag dalagku komprador burgesya sa pag hugakom sang kadutaan kag pagpatindog sang mga proyekto sa kasyudaran. Padayon nga nagalapad kag nagadalum ang aton hanay bangud sang wala-tuo nga pagwasak sang aton palangabuhi-an tuga sang malapnagon nga klering kag klening nga operasyon sang estado sa mga sidewalk vendor sa idalum sang Memo Circular 121 nga mando sang diktador nga si Duterte.

Padayon kita nga ginadingutan sang kinamatarung para sa libre kag de kalidad nga serbisyo sosyal pareho sang pribatisasyon sa tubig nga mas ginhatagan ligwa ang pribado kaangay sang Prime Water nga ginapanag-iyahan sang pamilya Villar nga magdumala para himu-on nga negosyo kag maghugakom sang madalagku-an nga ginansya samtang lantaran kita nga gina-abandona sang inutil nga gobyerno kag padayon nga gina-bulsa ang pondo halin sa kaban sang pumuluyo. Harap-harapan nga ginabaligya ni Duterte ang aton mga kadagatan kag mga isla sa US kag China samtang padayon nga tikom ang iya bibig sa nagalala nga pagtapak sang aton kinamatarung sa soberanya. Gani nagdugang ini sa disgusto sang pumuluyo batuk sa sistema nga nagatuga sang inhustisya.

Si Duterte mismo kag ang nagalala nga kahimtangan sang mga imol amo ang padayon nga nagahangkat sa tanan nga pwersa sang rebolusyon nga ipadayon kag iduso sa mas mataas nga halintang ang inaway banwa tungod wala na sang iban pa nga solusyon agud mawasak ang monopolyo sa gahum, manggad kag rekurso sang pungsod kundi paagi sa ululupod nga paghimakas sang ginahimuslan kag ginapigos nga pumuluyo kag pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa tubtub sa kadalag-an.

Mabuhay ang ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!
Mabuhay ang Pungsudnon Demokratiko nga Rebolusyon!

Pahayag sang Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA) – Negros sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines