Pahayag sang MAKIBAKA-Negros sa pagsaulog sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines

Taas kamao sa tanan nga mga rebolusyonaryo, sa mga myembro sang Communist Party of the Philippines (CPP), sa mga Pulang hangaway sang New People’s Army, sa sahing mangunguma, mamumugon kag mala-proletaryado kag sektor sang mangingisda, pamatan-on kag sa mga kababaenhan nga nagsaulog sang ika-51 nga anibersaryo sang CPP.

Ang Malayang Kilusan ng Bagong Kababaehan (MAKIBAKA) sa isla sang Negros nagasaludo sa tanan sa madinalag-on nga paglab-ot sa ika-51 nga anibersaryo sang Partido sa pihak sang nagasingki nga gyera. Ubos-kusog nga naghiliusa ang tanan agud padayon nga magpamuklat, mag-organisa kag magpahulag upod ang masa nga kababaenhan. Kababaenhan nga nagtindog bilang iloy, utod, asawa, anak, manunudlo, doktor ukon nurse, abogado, media, tawong simbahan, empleyado sa gobyerno kag overseas Filipino workers (OFW) kag iban pa papel sa sosyedad. Saludo sa kababaenhan nga Pulang kumander kag hangaway nga nag-atubang sang sakripisyo kag kabudlayan para sa pagsulong sang armadong paghimakas, pagpatuman sa rebolusyong agraryo kag pagpundar sa mga organo sang gahum pampulitika sang pumuluyo.

Sa pihak sang sistema nga mala-kolonyal kag mala-pyudal kag wala untat nga paglagas sang estado sa rebolusyonaryong kahublagan, padayon nga nagasulong ang demokratikong rebolusyon sang katawhan. Humalin sa liwat nga pagtukod sang CPP, nalampuwasan sini ang tanan nga mga hangkat kag kabudlayan.

Sa idalum sang rehimen ni Duterte, grabe ang naaguman nga pagpanghimulos kag pagpamigos sang mga kababaenhan. Ginkuhaan sila sang kredibilidad kag ginapakanubo paagi sa paghaboy sang mga bastos nga mga tinaga sa publiko, pagmando sa mga AFP/PNP nga pusilon ang bisong sa babaye nga NPA para indi mapuslan, paghimo sa kababaenhan nga dekorasyon sa diin pasaot-saoton para himuon nga kalingawan, pangkama kag labaw pa luguson. Ginapakita lang ni Duterte ang pagka-wala sang batasan kag wala sang pag respetar sa mga kababaenhan nga amu man ang ginasunod sang iya mga alipores nga mga AFP/PNP.

Biktima ang kababenhan sang malala nga diskriminasyon nga makita sa manubo nga sweldo sa mga pabrika, kampo kag diin man nga ila ginatrabahu-an. Ginagapos sa lapnagon nga kawad-on sang duta kag nahigot sa pagpang-ulipon sa diin ginagamit ang ila kusog-pangabudlay sang mga agalon mayduta kag dalagku komprador burgesya.

Kabahin ang mga kababaenhan sa pagtuga sang kasaysayan sang sosyedad. Hangkat sa ila bilang kabahin sa ginahimuslan nga padayon nga maghimakas sa kabukiran kag kasyudaran kag manindugan para sa kadalag-an sang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon. Pahulagon ang malapad nga masa ilabi na ang mga kababaenhan para mag-organisa indi lang sa kasyudaran kundi ilabi na sa kabukiran. Makigbahin sa armado nga paghimakas agud maangkon ang kahilwayan.

Sa pagka-desperado karon sang rehimen Duterte nga mawasak ang rebolusyonaryong kahublagan andam ang tanan nga mga kababaenhan nga magkapyot sang pusil para pabagsakon ang berdugo nga rehimen upod ang iya mga alipores nga AFP/PNP. Pakusgon ang mobilisasyon sa kasyudaran kadungan ang madamo kag dalagku nga taktikal nga opensiba sa kabukiran.

Wala nahadlok ang rebolusyunaryong kahublagan sa pagpamahog sang reaksyunaryong gobyerno nga wasakon ang NPA. Handa nga atubangon sang mga Pulang hangaway kapin pa ang mga kababaenhan ang mga AFP/PNP sa ila pagsabwag sang kapintas sa kabukiran. Ang pagsaulog sang ika-51 nga anibersaryo sang CPP nagapamatuod nga indi guid mahawanan ang kabukiran kag mapulbos ang matuod nga hinganiban sang katawhan sang rehimen US-Duterte.

Kababaenhan, batuan ang macho-pasista nga rehimen! Mag-upod sa armado nga paghimakas sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines!

Mabuhay ang CPP, NPA, kag ang masang pigos kag ginahimuslan!

Pahayag sang MAKIBAKA-Negros sa pagsaulog sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines