Pahayag sang NPA Negros kaangut sa Eleksyon Mayo 9

,

Ang AGC-NPA Negros nagarespito sa kinamatarung sang pumuluyo sa hilway nga pagboto sa kandidato base sa ila kamuklatan kag pagpati nga makabulig sa ginahandum nga matuod nga pagbag-o. Wala pulos ang ginawakal ni BGen. Pasaporte nga ang NPA nagapangbalay-balay agud ikampanya ang iya mga kandidato. Sa pihak nga bahin ang NPA wala nagapati nga ang eleksyon ang makasolbar sang problema sang pumuluyo sa tuman nga kapigaduhon sa malawig na nga panahon. Matapos nga mapalayas ang diktador nga si Marcos, pito na ka rehimen ang nagbulos-bulos apang nalubong lang gihapon ang pumuluyo sa kumunoy sang kapigaduhon.

Samtang nagapabilin ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sang pungsod Pilipinas nga ginaharian sang dalagku nga agalon may duta, dalagku nga komprador burgisya kag imperyalista nga US wala sang pag-uswag ang ekonomiya nga kahimtangan sang pumuluyo Pilipino. Wala sang unod ang mga promisa sa kampanya sang mga politiko. Tubtob subong wala nabatyagan sang pumuluyo nga nag-uswag ang ila pangabuhian. Sa hanay sang mga tradisyunal nga politiko sa nasyonal nga lebel, wala sang bisan isa ang nagadala sang programa sa pungsodnon nga industriyalisasyon kag matuod nga reporma sa duta nga yabi sa pag-uswag sang ekonomiya sang isa ka pungsod.

Indi lubos nga maglaum ang pumuluyo sa sin-o man nga magdaug sa sini nga eleksyon, tungod ang eleksyon nagapabilin nga mikanismo sang nagahari nga sahi sa paghugakum sang manggad kag gahum politika. Halos tanan nga politiko nagatiglawas sang nagahari nga sahi sang agalon-mayduta, burukrata kapitalista kag dalagku komprador burgis nga ang ginatib-ong amo ang interes sang mapiguson kag mahimuslanon nga sahi.

Partikular sa Negros, ang mayoriya sang grupo politikal ginadominar sa gihapon sang mga dalagku agalon mayduta nga nagamonopolyo sang malapad nga kadutaan kag hasyenda, ginagamit ang gahum politika agud pangapinan ang ekonomiya nga interes. Samtang ang mga mamumugon sa kampo sang tubo kag sentral sang kalamay madugay na nga naga-antus sa manubo nga sweldo kag halos wala sang benipisyo, biktima sang pagpang-agaw sang duta kag pasismo sang estado.

Indi katingalahan nga may mga lokal nga kandidato nga nagatib-ong sang kandidatura sang Marcos-Duterte nga alyansa. Kabaylo sang daku nga pundo sa kampanya amo ang pagsunod sa mandu agud ipasiguro ang kadalag-an sang Marcos-Duterte bisan may indi maayo nga rekord bangud sang pagpangawat, tiraniko, lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag wala sang klaro nga programa para sa pumuluyo. Nagpamatuod lang nga gina-una ang kaugalingon nga interes kag indi ang pag-alagad sa pumuluyo nga masami mabatian sa ila mga pahayag.

Nagapanawagan ang NPA sa tanan nga Negrosanon nga pillion ang kandidato nga matuod nga mag-alagad sa masa, may matinlo nga rekord, indi kawatan sa kaban sang gobyerno, wala sang rekord sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung, wala nagasuporta sa kontra-insurhensya nga ginaptigayon sang NTF-Elcac nga nagtuga sang kahalitan kag kakugmat sa pumuluyo, may prinsipyo kag may klaro nga programa nga maki-pumuluyo. Indi naton pagtugutan nga magpanumbalik ang madulum nga inagihan sa panahon sang martial law kag ang tiraniya sang Rehimen ni Duterte.

Samtang hilway kag may kinamatarung ang pumuluyo nga magpili sang ila botohon nga kandidato. Apang ang NPA hugot nga magabantay sang sitwasyon antes kag pagkatapos sang eleksyon sa ano man nga posible nga himuon sang Marcos-Duterte nga magpangdaya, magpamabakal sang boto ukon pahugon ang pumuluyo nga indi magboto kag pwersahon nga magboto pabor sa interes sang isa ka kandidato.

Sa mga kandidato nga maggamit sang AFP/PNP ukon mga bayaran nga grupo magapangatubang sang nagakaigo nga aksyon militar sang NPA agud depensahan ang masa kag ang kinamatarung sa pagboto.

Rebolusyon indi Eleksyon ang sabat sa malala nga krisis sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema sang pungsod Pilipinas sa pagdula sang pagpamigos kag pagpanghimulos sang agalon-mayduta, burukrata kapitalismo kag dalagku kumprador burges. Ang pungsondon demokratiko nga rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas ang solo nga solusyon nga maghatag sang pundamental nga pagbag-o tubtob malab-ot ang matuod nga kahilwayan kag demokrasya. ###

Pahayag sang NPA Negros kaangut sa Eleksyon Mayo 9