Pahayag sang pagpakig-isa sa paghimakas sang pumuluyo kontra sa pagpasara sang ABS-CBN kag represyon sa mga medya — Ang Paghimakas

Lubos nga Nagapakig-isa ang editorial staff sang Ang Paghimakas, opisyal nga publikasyon sang Partido Komunista sang Pilipinas sa isla sang Negros, sa sektor sang mga kauturan sa mass medya, mga dyornalista, mga mamumugon kag malapad nga hanay sang pumuluyo sa nagabaskog nga panawagan sang kinamatarung para sa hilway nga pagpahayag, pagpamatuk sa pwersahan nga pagpasara sang operasyon sang ABS-CBN kag pagpanawagan nga depensahan ang press freedom.

Bilang rebolusyonaryo nga publikasyon, naga-upod kita sa malapad nga hanay sang mass medya sa pagpaluntad sang hilway nga pagpahayag ilabi na sa karon sa diin nagapangibabaw ang pasista kag diktadurya nga paghari sang tiraniko nga rehimeng US-Duterte.

Sa pihak nga naga-atubang kita subong sa nagasingki nga krisis kag pangkalibutanon nga emerhensiya dala sang halit sang Covid-19 nga pandemya, sako man ang rehimen US-Duterte sa iya mga mapintas kag militarista nga mga tikang sa diin padayon nga nagabakog ang iya sistematiko nga pagpang-atake agud pahipuson ang iya mga kritiko kag hatagan dalan ang iya madugay na nga handum nga ipatuman ang diktadurya nga pangginahum sa pungsod.

Imbes nga hatagan pagtamod ang mga demokratiko nga mga panawagan sang pumuluyo para sa pagtapna sang katalagman nga dala sang pandemya, mas prayoridad pa sang inutil nga gobyerno ni Duterte ang pasismo kaangay sang sini nga mga tikang sa subong sa diin pinaka kinahanglanon sang publiko ang importanti nga mga balita kag impormasyon kapin pa ang matuod nga kahimtangan kag nagakatabo sa pungsod, sa panahon nga ginabayo kita sang makamamatay nga pandemya kag sang nagalala nga mga kontra-pumuluyo nga mga programa kag patakaran nga nagabayolar sang aton kinamatarung para sa ikaayong lawas, palangabuhi-an kag demokratiko nga mga kahilwayan.

Ang mapintas nga tikang sang rehimen sa indi-makatarunganon nga pagpasara sang ABS-CBN ang isa sa pinakadako nga istasyon sa pungsod sa diin nagabahin sang dako nga papel sa pagpalapnag sang importanti nga mga impormasyon kag balita nga pinakakinahanglanon ilabi na sa mapi-ot nga kahimtangan subong ang pamaagi lamang sang rehimen para hinabunan ang ila mga kapalpakan, kapabayaan kag kawad-on sang ikasarang nga resolbahon ang krisis sosyo-ekonomiko kag ikaayong lawas sa pungsod.

Sa panahon nga nagapangatubang kita sa madulom nga kahimtangan bangod sa pagpanumbalik sang diktadurya nga paghari sa idalum sang tiraniko nga pangginahum sang rehimen US-Duterte, nagakadapat nga mag-isa kita kag kolektibo nga maghulag agud ipabilin ang pagluntad sang demokrasya. Padayon nga mangin kritikal sa matu-od nga kahimtangan sa pungsod kag hublasan ang maitom nga plano sang inutil nga gobyerno para sa pormal nga deklarasyon sang laye militar sa pungsod.

Gani, kadungan sa aton nga pagpakamalaut sa pasismo kag militarista nga mga tikang sang reaksyunaryo nga rehimen ang nagalanog naton nga pagpanawagan kag paghulag agud pasabton kag paslawon ang paantus, pabaya, korap kag pasista nga rehimen US-Duterte.

Sa tini-on subong nga ginadingutan kita sang mga ispasyo para sa pagwaragwag sang matuod nga nagakatabu sa aton sosyedad, makatarungan lamang nga isulong pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud maangkon ang matuod-tuod nga demokrasya kag kahilwayan nga nakabase sa hustisya.###

Pahayag sang pagpakig-isa sa paghimakas sang pumuluyo kontra sa pagpasara sang ABS-CBN kag represyon sa mga medya -- Ang Paghimakas