Pahayag sang PKM angut sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines

,

Ang hanay sang Rebolusyonaryo nga mangunguma sa idalum sang Pungsodnon nga Kahublagan sang mga mangunguma sa isla sang Negros (PKM-Negros), lubos nga nagasaludo sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP).

Ginakilala man ang husto nga pagpamuno sang Partido paano pauswagon kag pabakuron ang likum nga organisasyon sang mga mangunguma sa patag sang Ideolohiya, Politika kag Organisasyon. Paggiya agud isulong ang paghimakas para sa kaugalingon nga interes nga maka-angkon sang kaugalingon nga duta paagi paglunsar sang agraryong rebolusyon agud dulaon ang pyudal kag malapyudal nga paghimulos sa tunay nga reporma sa duta. Maglunsar sang mga kontra-pyudal nga paghimakas agud mapataas ang pang-ekonomiya nga kahimtangan kag amat-amat nga pagdula sang mga pyudal nga paghimulos sa kaumhan.

Ginapasidunggan man naton ang mga natigayon nga mga kadalag-an sa pagpamuno sang Partido sa lain-lain nga porma sang paghimakas agud mapa-uswag ang hilikuton sa pagpa-uswag sang rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas sa sining bag-ong dekada.

Ang Negros nga kilala bilang hasyenda nga kapital sang pungsod Pilipinas, nasandig ang ekonomiya sa tubo bilang monocrop. May ara masobra 40% sang kadutaan ang natamnan sang tubo. Kadamuan nga mangunguma nangin biktima sang pagpanga-gaw sang duta, rason nga pito sa napulo ka mga mangunguma ang nagapabilin na wala sang duta nga kaugalingon kag nagtulod sa ila nga magpamugon sa katubuhan sang agalon may duta. Ang ini nga mga mangunguma nga nangin mamumugon sa kampo ang-antus sa tuman ka nubo nga sweldo kag wala nagabaton sang mga benepisyo. Nangin ulipon sang sistemang hasyenda kag naga-antus sang tuman nga kapigaduhon, gutom kag biktima sang mapintas nga laye sang pasista nga estado.

Madamu na sang nagbulos-bulos nga rehimen, nagpakuno-kuno nga demokratiko kag nagdihon sang peke nga laye sa reporma sa duta agud patalangon kag tursihon ang kaisipan sang mga mangunguma. Halin kay Marcos nga Presidential Decree 27 nga Certificate of Land Transfer (CLT) tubtob kay Cory Aquino nga Certificate of Land Ownership Award (CLOA) kag CARPER kay Arroyo. Ini tanan nga mga pagpatalang nga mga laye aktibo nga ginpamatukan sang mga mangunguma sa idalum sang pagpamuno sang PKM. Sa subong, indi lang laye sa reporma sa duta ang gina-atubang ang mga mangunguma kundi ang kontra pumuluyo nga laye sang tiraniko nga rehimen Duterte nga amo ang Memorandum Order 32 kag Executive Order 70.

Gindugangan ang pwersa sang militar kag kapulisan sa isla sang Negros nga nalab-ot sa 12 ka batalyon nga ginakomposar sang mga batalyon sang AFP, SAF sang PNP, CAFGU kag RPA nga nagaserbi bilang mga goons sang mga dispotiko nga agalon may duta kag lokal nga komprador burgisya. Nagresulta ini sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo katulad sang extra -judicial killings (EJK) sa mga kilala nga mga lider masa, mga aktibista kag tagdepensa sang tawhanon nga kinamatarung pareho nila SB Bernardino “Toto” Patigas sa syudad sang Escalante, Atty. Ben Ramos sang syudad sang Kabankalan kag Zara Alvares sang syudad sang Cadiz kag madamu pa nga naglab-ot sang masobra 90 ka mga mangunguma. Madamu man ang mga ginpangdakop kag ginpasakaan sang pato-pato nga kaso paagi sa pagtanum sang mga ebedensya.

Bilang produktibo nga pwersa, handum sang mga mangunguma nga maka-angkon sang kaugalingon nga duta nga madugay na nga gindingot sa ila bangud sa pagmonopolyo sang mga hakugan nga mga agalon may duta gamit ang AFP/PNP kag mga mapiguson nga laye. Apang ini tanan mangin wala sang pulos kon indi ipakig-away sang mga mangugnuma ang ila interes sa pag-angkon sang kaugalingon nga duta. Indi tubtob san-o nga boluntaryo nga ihatag sang agalon may duta ang duta nga madugay na nila nga gin-angkon. Gamiton nila ang tanan nga makahas nga tikang para lang madepensahan ang ila interes sa duta.

Ang pagrebolusyon kontra sa tiraniko kag berdugo nga rehimen isa ka makatarunganon nga pamaagi agud protektahan ang pumuluyo batok sa pagpamigos kag pagpanghimulos kag paglapas sang ila tawhanon nga kinamatarung. Lohikal lang nga ang mga mangunguma nga mag-armas agud ipakig-away ang ila interes sa duta. Paagi sa husto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) kag New People’s Army (NPA) ang mga rebolusyonaryo nga mangunguma magpalig-on sang iya hanay agud ilunsar ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas. Sa sini lang nga pamaagi mahatagan sang katumanan ang madugay na nga handum sang mga mangunguma nga maangkon ang kaugalingon nga duta.

Upod sa malapad nga masang mangunguma nga amo ang mayor nga pwersa sang rebolusyon, aton pa pabaskugon ang aton nga hanay. I-angat ang halintang sang inaway banwa halin sa estratihiko nga depensiba tubtob sa estratihiko nga pagkapatas pakadto sa estratihiko nga opensiba tubtob maagaw ang gahum politika sa pungsodnon nga lebel.

Ang masanag nga palaabuton sang pumuluyo nasandig sa pagdaug sang Pungsodnon nga Demokratiko nga Rebolusyon kag mahatagan sang katumanan ang handum sang pumuluyo ilabi na ang mangunguma kag mamumugon. Mapataas ang pang-ekonomiya nga kahimtangan kag mapaluntad ang kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal kag may pag-alalangay.

Mabuhay ang ika-52 nga anibersayo sang Communist Party of the Philippines! Mabuhay ang masang Pigos!

Isulong ang Armadong Rebolusyon tubtob sa kadalag-an!

Pahayag sang PKM angut sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines