Pahayag sang PKM-Panay sa patraidor nga pagpatay kay Reynaldo Bocala

Isa ka mataas nga pagpasidungog ang ginahatag sang Pambasang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Panay sa isa ka tunay nga baganihan sang pumuluyo, si Reynaldo Bocala kag sa kaupod sini nga si Welly Arguelles Epago. Sila ang wala sang kaluoy nga ginpatay sang mga elemento sang CIDG, PNP kag AFP sadtong Mayo 29 sa Providence Subdivision sa banwa sang Pavia.

Si Reynaldo Bocala, nga mas kilala sa masang mangunguma bilang Ka Minoy, ang isa ka matuod-tuod nga rebolusyunaryo nga bisan sa edad sini nga 74 anyos kag sa ulihi sini nga ginhawa ginhalad niya ini para sa pagbag-o sang katilingban kag para sa pumuluyo. Baliskad sa ginapagwa sang militar kag kapulisan, indi terorista si Ka Minoy kundi isa ka baganihan nga nagpakig-unong kag naghalad sang iya kabuhi kag kinaalam sa pag-alagad sa isa rebolusyon, ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa nga nagatuyo sa paghilway sa sahing mangunguma halin kadena sang pyudal nga pagkaulipon kag pagpanghimulos.

Si Ka Minoy natawo sadtong June 4, 1946 sa banwa sang President Roxas, Capiz. Nakilala siya bilang asawa ni Maria Concha Araneta-Bocala, isa ka NDFP consultant sa Panay, apang mas kilala siya sang kubay sang mga mangunguma nga determinado nga kaupod kag kaagapay sang mga ini sa paghimakas para sa duta kag pagbag-o sang katilingban. Sa pihak sang pila ka nangin pagtilaw sa rebolusyunaryo nga hublag diri sa isla sang Panay, wala ini nalingkang kag nagpadayon sa pagserbisyo sa kubay sang pumuluyo. Gani nangin target ini sang rehimen, makapila ini malakip sa warrant of arrest lists sang mga nagliligad nga rehimen.

Kag sadtong Mayo 29, gamit ang naratibo sang kriminal nga rehimen nga nanlaban sa pagserbi sang warrant of arrests, ila pa-traidor nga ginmasaker si Reynaldo Bocala kag kaupod sini nga si Welly Arguelles Epago. Ang ini nga lihok sang mga bayarang mamamatay tawo sang AFP kag PNP kabahin sang kontra-insurhensya nga polisiya sang rehimen nga “no-prisoners taken” kag pagtarget sang mga tigulang kag wala-na-ikasarang ibato nga mga consultants sang NDFP para sa istoryahanay pangkalinungan.

Sa pihak nga isa na ka senior citizen sa edad nga 74 anyos kag isa ka JASIG holder kag NDFP Peace Consultant nga may imyunidad sa pag-aresto, ginapilit pa gihapon sang sini nga rehimen ang kabutigan sini nga may armas kag nagbato si Bocala gani napatay sa operasyon. Gingamit na ini nga naratibo humalin pa sadtong 2016 sa pag-umpisa sang maduguon sini nga war on drugs, sa subong ginagamit ini sang rehimen para sa patyon kag pahipuson ang mga aktibista kag mga rebolusyunaryo.

Sa padayon nga pagpatay sa kubay sang mga pumuluyo kag rebolusyunaryo, klaro nga wala sang plano nga sabton sang sini ang ugat sa nagaluntad ang armado nga inaway sa pungsod lakip na ang pag-agum sang malawigan nga kalinungan. Makita ini sa sunod-sunod nga pagpatay kag paghunong sa mga rebolusyunaryo kag peace consultant sa pungsod kapareho nanday Randall Echanis, Fr. Rustico Tan, Vic Ladlad kag iban pa.

Tuman kabug-at ang kamatayon ni Ka Minoy, kag ini kolektibo kag indibidwal nga ginabatyag sang bug-os nga rebolusyonaryong organisasyon kag masa sa isla sang Panay. Apang sa pihak nga bahin, nagaserbi nga rebolusyonaryong inspirasyon kag modelo ang kabuhi kag mga binuhatan ni Ka Minoy.

Ubos-kusog namon nga igakambyo ang ining kaakig kag kasubo pakadto sa rebolusyonaryo nga determinasyon agud lubos bag-uhon ang nagaluntad nga sistema. Wala kami galaum nga may hustisya sa sulod sining garuk kag nagahimumugto nga sistema. Paagi lamang sa rebolusyonaryo nga pag-ilis sang sistema kag maangkon sang pumuluyo ang hustisya. Magadamo kag padayon nga magadamo pa gid ang pamatan-on halin sa kubay sang mangunguma ang magapatapu sa New People’s Army agud igaserbe ang rebolusyonaryong hustisya sa mga manugpatay-tawo, sa ila mga agalon kag ila mga galamay.

Mabuhay ka, Ka Minoy, pinalangga nga kaupod sang rebolusyonaryong mangunguma!
Mabuhay ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa!

Pahayag sang PKM-Panay sa patraidor nga pagpatay kay Reynaldo Bocala