Pakanang localized peace talks sa rehimeng US-Duterte angayang isalikway

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Ang Bagong Hukbong Bayan–North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR), ubos sa absolutong pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) uban sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, hugtanong nagsalikway sa malinglahon ug pakaaron-ingnon nga lokalisadong panghinabing pangkalinaw (localized peace talks) nga gihanyag sa rehimeng US-Duterte. Sa pikas bahin, hiniusa ug matinud-anong gitamod sa BHB-NEMR ug sa tanang mga yunit ubos sa iyang langkob ang mga napirmahang kasabutan kalambigit sa panaghisgot pangkalinaw nga gisudlan ug gibarugan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sama sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL), Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), The Hague Joint Declaration ug uban pa.

Kining localized peace talks gihikyad sa rehimeng US-Duterte pinaagi sa iyang mga militaristang mga itoy-itoy aron ilaron ug pugson ang BHB ngadto sa pagsurender. Buot niining libugon ug palabnawon ang mga hisgutanan kalambigit sa katilingbanon ug ekonomikanhong reporma sama nasudnong soberanya, nasudnong industriyalisasyon, reporma sa yuta ug katilingbanong kaangayan nga labing mahinungdanong mga aspeto  isip sukaranan sa pagkab-ot sa malahutayon ug makatarunganong kalinaw. 

Ang localized peace talks usa ka pagpakaaron-ingnon aron ipakayab nga nagduso sa “kalinaw” ang rehimeng US-Duterte  apan sa pagkatinuod aron tabunan ang kawalay interes niini sa seryosong pag-ugkat sa mga gamut-hinungdan sa armadong panagbangi sa Pilipinas.  Tumong lang niini nga mawagtang ang armadong panagsangka pinaagi sa pagbuhi sa BHB sa iyang armas ug talikdan ang armadong pakigbisog samtang padayong  daugdaugon ug pahimuslan ang katawhan sa nagharing sistema.

Ang localized peace talks sa rehimeng US-Duterte kabahin sa malangkubong kampanyang saykolohikal nga operisyon nga nagasubay sa  disenyo sa Oplan Kapayapaan dungan sa paglunsad sa pasismo ug terorismo sa estado pinaagi sa todong gera, martial law ug gera kontra-droga. Kabahin kini sa kontra-insurhensyang lakang sa rehimen aron bungkagon ang rebolusyonaryong kalihukan ug ipatuman niini ang iyang tinguha sa pagtukod og usa ka pasistang diktadurang paghari.

Bugtong mabulahan lang niining localized peace talks ang mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP), Department of Interior and Local Government (DILG), Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) ug uban pang kalambigit nga ahensya tungod sa dakung pundo nga makurakot samtang walay mahukmanong kausaban nga maangkon ang katawhan ilabina sa mga mamumuo, mag-uuma, ug uban pang mga kabus nga katawhan. Ang sangputan sa  pakanang localized peace talks ni Duterte mao ang dautang kalinaw nga mas ngilngig pa kaysa gubat.

 Tungod nini, ang Regional Operational Command sa BHB-NEMR nagmando ngadto sa tanang mga yunit sa BHB niining rehiyon nga dili tagdon ang mga palupok nga iduso sa mga ahensya sa reaksyonaryong gobyerno kalambigit sa malinglahong localized peace talks sa tagsa-tagsang eryang gilihukan.

Isip tinuod nga sundalo sa katawhan, ang BHB bisan kanus-a dili mosurender ug buhian ang dalan sa armadong pakigbisog ilabina  ubos sa kahimtang sa brutal nga pagpangatake sa pasistang armadong pwersa sa rehimeng US-Duterte. Angayang pakusgon pa ang paglunsad sa mga taktikal nga opensiba sa BHB aron panalipdan ang kaugalingon ug ang kaayohan sa katawhan. Tumang kapursigido nga tabangan ang katawhan nga makaangkon og lig-ong kusog aron ipanghingusog, ipakigbisog ug kab-uton ang ilang makatarunganong demanda batok sa mapahimuslanong hut-ong.

Pakanang localized peace talks sa rehimeng US-Duterte angayang isalikway