Pakusgon ang kalihukang mamumuo ug manguna sa pakigbisog alang sa demokrasya ug kagawasan

Read in: English | Pilipino | Hiligaynon

Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang partido sa hut-ong proletaryadong Pilipino, hugot nga misaludo sa hut-ong mamumuo sa tibuok kalibutan ug sa mga mamumuong Pilipino karong Mayo Uno. Atong ginadumdum karon ang Pangkalibutang Adlaw sa Pamuo taliwala sa grabeng krisis sa monopolyong kapitalismo sa tibuok kalibutan ug nagkagrabe pang pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa mga mamumuo ug masang kabus. Atong palig-onon ang atong determinasyon nga iasdang ang pakigbisog aron ibagsak ang imperyalismo ug iasdang ang sosyalistang rebolusyon aron pandayon ang bag-ong katilingban.

Mokutlo kita og inspirasyon sa bantugang mga kadaugan sa Komuna sa Paris sa ika-150 katuigan niini, ang unang higayon sa tibuok kalibutan nga nagmadaugon ang hut-ong mamumuo sa pagpahagba sa reaksyunaryong estado sa burgesya, nagtukod og pulitikanhong gahum sa hut-ong mamumuo ug demokratikong nagdumala sa ilang mga kaugalingon. Ang mga pagtulun-an sa Komuna sa pag-asdang sa sosyalistang rebolusyon ug pagtukod sa bag-ong katilingban nagsilbing iwag sa hut-ong mamumuo sa Pilipinas.

Ginapangayo sa kasamtangang kahimtang nga labaw pang iasdang sa hut-ong mamumuong Pilipino ang pakigbisog sa katawhan alang sa demokrasya ug nasudnong kagawasan. Tungod sa grabeng kalisud sa panginabuhian ug krisis sa pulitika sa nagharing sistema, labaw pang nabutyag ang kadunot sa sistemang semikolonyal ug semipyudal, ug nagpatataw sa panginahanglan nga iasdang ang rebolusyonaryong kausaban nga motapos sa kalisud ug pagpangdaugdaug sa katawhan.

Padayon nga mihampak ang pandemyang Covid-19 ug midaghan ang Pilipinong nagkasakit ug nahikawan og haum nga atensyong medikal tungod sa palpak nga tubag sa rehimeng Duterte sa krisis sa pangpublikong panglawas. Wala niini gitagad ang kaayuhan sa katawhan ug gihikawan og badyet ang libreng mass testing ug pagpatambal, igong katakus sa epektibong contact tracing, pagpakusog sa mga pangpublikong ospital ug mga laboratoryo, panukiduki ug uban pang esensyal nga panginahanglan sa pagbatok sa pandemya. Ang mga mamumuo ang pinakabulnerable sa pandemya, pareho sulod sa mga pabrika ug lugar sa trabaho nga kulang o walay sarang nga gamit o sistema alang sa luwas nga pagtrabaho, ingonman sulod naghuut nilang mga komunidad.

Samtang nabunga og kadaut ang pandemya ug nag-antus sa wala ang katawhan ginatagbaw usab ni Duterte sa pondo sa katawhan ang kaugalingong pamilya ug mga alipures. Gipadaku niya ang badyet sa militar ug pulis aron paliton ang pagkamatinumanon sa mga heneral ug tag-as nga upisyal, ug gamiton ang AFP ug PNP sa walay puas nga kampanya sa pagpanumpo ug pagpahilum sa katawhang nagasinggit taliwala sa malukpanong krisis ug kalisud.

Walay katugbang nga krisis sa ekonomiya ang nahiaguman karon sa katawhan. Halos 11 milyon ang walay trabaho ug nawad-an og panginabuhian. Ubos kaayo ang suhulan sa mga mamumuo. Langan ug kulang kaayo ang ayudang ginahatag sa estado, ilabina atubangan sa nagkamahal nga presyo sa mga palaliton. Gipasagdan sa rehimeng Duterte nga maglisud ug magutom ang katawhan ug moadto sa tag-as nga linya alang sa tabang ug pagkaon. Ang krisis sa ekonomiya binuhatan sa rehimeng US-Duterte nga mibalibad nga maghatag og dugang suhulan, nagsalig sa pagpangutang, grabe ang korapsyon ug pag-usik-usik sa pondo para sa pulis ug militar. Taliwala sa pandemya, gibwelo niini ang balaod nga CREATE nga pabor sa pagkibhang sa buwis sa dagkung negosyo, labawng pang giluagan ang liberalisasyon sa pag-import og karneng baboy nga labaw pang nagbutang sa lokal nga agrikultura ngadto sa peligro, ug gipagula ang EO 130 nga maghatag dalan sa walay puas nga pagpangawkaw sa mga Chinese ug uban pang langyawng kumpanya sa rekursong mineral sa nasud.

Nagkabug-at ang hapak niining krisis sa mga mamumuo. Nagkagrabe ang pagpahimulos ug pagpangdaugdaug kanila sa dagway sa pagpakunhod sa suhulan, kontraktwalisasyon ug kawalay proteksyon sa mga lugar sa trabaho taliwala sa pandemya. Migrabe usab ang atake sa organisadong pamuo, lakip ang pagdistrungka sa panaghiusa sa mga mamumuo, pagsubaybay sa mga unyon sulod sa mga economic zone, pagpatay sa ilang mga lider ug pagpanghadlok sa ilang mga mymebro.

Kabihin kini sa walay hunong nga atake sa mga armadong pwersa sa estado sa demoktratikong mga organisasyon sa katawhan, sa takuban sa “kontra-insurhensiya.” Samtang nagkaduul na ang upisyal nga pagtapos sa termino ni Duterte, midaghan usab ang ihap sa mga ginapatay, ginaaresto ug ginaredtag o ginalambigit sa armadong kalihukan. Gunit ang Anti-Terror Law, laraw sa rehimen nga pahilumon ang kinsamang nagababag sa iyang pasistang paghari, ug ihikyad ang mga kundisyon asaman aron magpahamtang og pasistang diktadurya o kaha manipulahon ang eleksyong 2022 aron palungtaron sa pwesto ang iyang kaliwatan ug dinastiya.

Hilabihan nga nabalaka si Duterte nga paninglon siya sa iyang pagluib sa katawhan, sa paspas nga pagkapapha sa soberanya sa Pilipinas atubangan sa pagyukbo niya sa China ug pagtugot nga kawkawon ang nagkadakong bahin sa kadagatang sakop sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya sa Pilipinas. Gikum-os ug gipadaplin ni Duterte ang desisyon sa International Arbitral Tribunal nga nag-ila sa mga katungod sa Pilipinas ilalum sa United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS). Bugti sa mga saad nga pautang sa China ug sa makuha niyang kaayuhan sa pakigkunsabo sa mga sindikato sa droga sa China, mitugot si Duterte nga kumpiskahon sa China ang bahandi sa kadagatan sa Pilipinas nga grabeng naghatag og kadaut sa mga mangingisda ug sa katawhang Pilipino.

Kinahanglang mobarog ang mamumuong Pilipino sa unahan sa demokratikong mga pakigbisog sa katawhan, ug magsilbing pinakasolidong bag-as sa kalihukang masa aron tapuson ang tiranikong paghari sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Kinahanglang padayon nga tukuron, palapdon ug pakusgon ang mga unyon ug asosasyon sa mga mamumuo ug iasdang ang militanteng kalihukang mamumuo. Kinahanglang pakusgon sa mga mamumuo ang ilang mga unyon aron lig-on nga suklan ang pagpangatake sa mga pasistang pulis ug sundalo sa ilang han-ay, ug aron epektibong iasdang ang hinanali nga pangayo sa mga mamumuo alang sa dugang suhulan ug kasiguruhan sa trabaho. Hinanali karon ang hinihinging P100 nga dugang suhulan atubangan sa paspas nga pagkahagba sa kantidad sa piso ug nagataas nga presyo sa mga balayrunon. Padilaabon ang kalayo sa mga pakigbisog sa mamumuo sa mga pabrika ug tibuok enklabo sa lain-laing bahin sa nasud.

Kadungan niini, kinahanglang padayon nga pahugton sa mga mamumuong Pilipino ang pagkapit-bisig nila sa demokratikong mga sektor pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan. Kinahanglang suportahan ang demokratikong mga pangayo ug mga pakigbisog sa masang Pilipino. Kinahanglang padayon nilang suportahan ang ginapangayo sa mga mamumuong panglawas nga dugang sweldo, hazard pay ug mas dakung subsidyo alang sa serbisyong panglawas. Kinahanglan usab nga pakusgon ang pagsuporta sa ginapangayong yuta sa mga mag-uuma, pagpaubos sa abang sa yuta, pagtapos sa usura ug uban pang porma sa pagpahimulos sa kabanikanhan. Ingonman, ang panawagan sa mga bata ug kabatan-onan sa luwas na nga pag-abli sa mga eskwelahan, patas-an ang suhulan sa mga magtutudlo ug dugangan sa estado ang subsidyo sa edukasyon. Kinahanglan usab nga kusganong babagan sa kalihukang mamumuo ang walay hunong nga pagpangutang sa gubyerno sa mga langyaw, ang pagbatok sa daku kaayong badyet sa ginatagbaw nga militar ug pulis.

Kinahanglang palig-onon ang determinasyon sa mga mamumuo pinaagi sa pagpataas sa ilang makihut-ong ug pulitikanhong kahimatngon nga panalipdan ang nasudnon ug demokratikong mga pangayo sa katawhang Pilipino. Ipahigayon ang malukpanong kalihukang pangkultura ug pang-edukasyon aron buhion ang patriyotismo. Ipahigayon ang mga pagtuon sa kasaysayan sa Pilipinas ug ang nagapadayong pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa nasudnong kagawasan gikan sa kuko sa imperyalismo ug mga gaway niini sa papet nga estado. Ipahigayon ang malukpanong pagtuon sa kahimtang sa Pilipino ug ang panginahanglan para sa nasudnon-demokratikong rebolusyon.

Labaw pang palalumon ang pag-ugat sa Partido Komunista ng Pilipinas sa han-ay sa mga mamumuo. Ipadayon ang malukpanong pagrekrut sa mga mamumuo aron magsilbi silang mga proletaryong kadreng anaa sa unahan ug dugukan sa mga makihut-ong nga pakigbisog sa mga mamumuo. Kinahanglang subsub nga magrekrut sa mga aktibista ug kadreng mamumuo para sa Bagong Hukbong Bayan aron magsilbing mga Pulang manggugubat ug kumander niini.

Ang paglunsad sa mga mamumuong Pilipino sa mga demokratiko ug anti-imperyalistang pakigbisog kabahin sa mibugwak nga kalihukang anti-imperyalista ug demokratiko sa tibuok kalibutan. Timailhan kini sa pagkadunot sa pangkalibutang sistemang kapitalista ug ang ginahimugso niining lalum nga krisis sa ekonomiya, pasismo, rasismo ug uban pang porma sa pagpangdaugdaug ug pagpangatake sa mga mamumuo ug masang anakpawis. Katungdanan sa mga rebolusyonaryong proletaryo nga mobarog, magpahikmata, mangulo ug dalhon ang malukpanong mga kalihukan sa rebolusyonaryong dalan sa panagbangi sa mga hut-ong.

Sa tibuok kalibutan, labing paborable ang kahimtang aron pakusgon ang mga partido komunista ug pangulohan ang malukpanong mga pakigbisog ug dalhon ang pangkalibutang sosyalistang rebolusyon sa bisperas sa bag-ong pagsulbong.

Mabuhi ang mga mamumuo ug anakpawis sa tibuok kalibutan!

Mabuhi ang masang mamumuong Pilipino!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Pakusgon ang kalihukang mamumuo ug manguna sa pakigbisog alang sa demokrasya ug kagawasan